Ørsted-formand indtræder i ØK-fondens bestyrelse

Thomas Thune Andersen er valgt til bestyrelsen i Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond.

Tho­mas Thu­ne An­der­sen ind­træ­der i ØK-Fon­dens bestyrelse

Be­sty­rel­ses­for­mand i Ør­sted A/S og i VKR-Hol­ding, Tho­mas Thu­ne An­der­sen, ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond (ØK-fon­den).

Det op­ly­ser ØK-fon­den i en pressemeddelelse.

Tho­mas Thu­ne An­der­sen bli­ver budt varmt vel­kom­men af be­sty­rel­ses­for­mand i ØK-Fon­den, am­bas­sa­dør Ove Ullerup.

”Jeg er over­or­dent­lig glad for, at Tho­mas Thu­ne An­der­sen har sagt ja til en be­sty­rel­ses­post i ØK-Fon­den. Tho­mas har en unik ind­sigt i Dan­marks re­la­tio­ner til Asi­en og be­tyd­nin­gen af den ver­dens­del for dansk øko­no­mi og det dan­ske er­hvervs­liv. Der er be­hov for at styr­ke den dan­ske ind­sats i for­hold til den­ne del af ver­den, som kom­mer til at lig­ge i front bå­de vækst­mæs­sigt og po­li­tisk i de kom­men­de år­ti­er. Den op­ga­ve kan Tho­mas yde et væ­sent­ligt bi­drag til som med­lem af be­sty­rel­sen,” si­ger han.

ØK-Fon­dens for­mål er at knyt­te nye net­værk og re­la­tio­ner mel­lem Dan­mark og Asi­en, ska­be di­a­log og etab­le­re nye kon­tak­ter. Fon­den øn­sker at bi­dra­ge til at gi­ve dan­ske virk­som­he­der, iværk­sæt­te­re og frem­ti­dens le­de­re mu­lig­hed for in­nova­tion og han­del med Asi­en ved at ska­be vi­den, net­værk og nye ve­je til de dy­na­mi­ske asi­a­ti­ske markeder.

”En ver­den bå­de før og ef­ter Covid kræ­ver en dy­be­re for­stå­el­se af ver­dens for­skel­li­ge kul­tu­rer og vær­diram­mer, hvor­for ud­vik­lin­gen af net­værk og re­la­tio­ner mel­lem Dan­mark og de vig­ti­ge øko­no­mi­er i Asi­en er helt af­gø­ren­de. Jeg glæ­der mig til gen­nem ØK-Fon­den at styr­ke det­te,” si­ger Tho­mas Thu­ne An­der­sen i pressemeddelelsen.

Fon­dens be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af fem med­lem­mer: Ove Ul­lerup, Tho­mas Thu­ne An­der­sen, di­rek­tør Hen­ning Kru­se Pe­ter­sen, di­rek­tør Ken­neth P. Luci­a­ni og lek­tor, pro­de­kan ved CBS Mar­tin Jes Iversen.

ØK-Fon­den er en selv­stæn­dig, sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion, stif­tet af A/S Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­ni (ØK) i 1988. Fon­den ejer Asia Hou­se, In­di­a­kaj 16, Kø­ben­havn, som blev op­ført ved etab­le­rin­gen af ØK i 1897 og var Kom­pag­niets ho­ved­sæ­de ind­til 1907 og i dag an­ven­des som Fon­dens ho­ved­sæ­de og med ud­lej­ning af mø­de-, kon­fe­ren­ce- og selskabsfaciliteter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer