Ørsted-formand indtræder i ØK-fondens bestyrelse

Tho­mas Thu­ne An­der­sen er valgt til be­sty­rel­sen i Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond.

Tho­mas Thu­ne An­der­sen ind­træ­der i ØK-Fon­­dens bestyrelse

Be­sty­rel­ses­for­mand i Ør­sted A/S og i VKR-Hol­­ding, Tho­mas Thu­ne An­der­sen, ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond (ØK-fon­­den).

Det op­ly­ser ØK-fon­­den i en pressemeddelelse.

Tho­mas Thu­ne An­der­sen bli­ver budt varmt vel­kom­men af be­sty­rel­ses­for­mand i ØK-Fon­­den, am­bas­sa­dør Ove Ullerup.

”Jeg er over­or­dent­lig glad for, at Tho­mas Thu­ne An­der­sen har sagt ja til en be­sty­rel­ses­post i ØK-Fon­­den. Tho­mas har en unik ind­sigt i Dan­marks re­la­tio­ner til Asi­en og be­tyd­nin­gen af den ver­dens­del for dansk øko­no­mi og det dan­ske er­hvervs­liv. Der er be­hov for at styr­ke den dan­ske ind­sats i for­hold til den­ne del af ver­den, som kom­mer til at lig­ge i front bå­de vækst­mæs­sigt og po­li­tisk i de kom­men­de år­ti­er. Den op­ga­ve kan Tho­mas yde et væ­sent­ligt bi­drag til som med­lem af be­sty­rel­sen,” si­ger han.

ØK-Fon­­dens for­mål er at knyt­te nye net­værk og re­la­tio­ner mel­lem Dan­mark og Asi­en, ska­be di­a­log og etab­le­re nye kon­tak­ter. Fon­den øn­sker at bi­dra­ge til at gi­ve dan­ske virk­som­he­der, iværk­sæt­te­re og frem­ti­dens le­de­re mu­lig­hed for in­nova­tion og han­del med Asi­en ved at ska­be vi­den, net­værk og nye ve­je til de dy­na­mi­ske asi­a­ti­ske markeder.

”En ver­den bå­de før og ef­ter Covid kræ­ver en dy­be­re for­stå­el­se af ver­dens for­skel­li­ge kul­tu­rer og vær­diram­mer, hvor­for ud­vik­lin­gen af net­værk og re­la­tio­ner mel­lem Dan­mark og de vig­ti­ge øko­no­mi­er i Asi­en er helt af­gø­ren­de. Jeg glæ­der mig til gen­nem ØK-Fon­­den at styr­ke det­te,” si­ger Tho­mas Thu­ne An­der­sen i pressemeddelelsen.

Fon­dens be­sty­rel­se be­står her­ef­ter af fem med­lem­mer: Ove Ul­lerup, Tho­mas Thu­ne An­der­sen, di­rek­tør Hen­ning Kru­se Pe­ter­sen, di­rek­tør Ken­neth P. Luci­a­ni og lek­tor, pro­de­kan ved CBS Mar­tin Jes Iversen.

ØK-Fon­­den er en selv­stæn­dig, sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion, stif­tet af A/S Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­ni (ØK) i 1988. Fon­den ejer Asia Hou­se, In­di­a­kaj 16, Kø­ben­havn, som blev op­ført ved etab­le­rin­gen af ØK i 1897 og var Kom­pag­niets ho­ved­sæ­de ind­til 1907 og i dag an­ven­des som Fon­dens ho­ved­sæ­de og med ud­lej­ning af mø­­de-, kon­­fe­ren­­ce- og selskabsfaciliteter.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…