ØK-fonden er fusioneret og moderniseret

ØK-fonden har gennemført en omfattende strømlining: Den er blevet fusioneret, har indført principper for god fondsledelse og en stor åbenhed. Med en ny direktion er fonden nu klar til at høste gevinsterne af rationaliseringen og fokusere mere på sine almennyttige aktiviteter og aktiviteterne i Asia House.

Tre be­sty­rel­ser er ble­vet til én, og det er nu me­re klart for in­ter­es­sen­ter­ne om­kring de man­ge asi­en-re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter i Asia Hou­se, hvem der står for hvad. Se­kre­ta­ri­a­tet er ble­vet op­gra­de­ret og har få­et en egent­lig di­rek­tør til at va­re­ta­ge drif­ten, så be­sty­rel­sen kan kon­cen­tre­re sig om stra­te­gi­en. Der­u­d­over har ØK-fon­den hø­stet be­ty­de­li­ge be­spa­rel­ser på administrationen.

Det er nog­le af de re­sul­ta­ter, som be­sty­rel­ses­for­mand Erik Bøgh Chri­sten­sen har op­nå­et ved at fu­sio­ne­re ØKs Al­men­nyt­ti­ge Fond med Asia Hou­se Fon­den og sam­ti­dig ud­skil­le Asia Bu­si­ness Forum, som en selv­stæn­dig for­e­ning med nav­ne­for­an­dring til Asia House.

”Der­u­d­over har vi net­op an­sat en egent­lig di­rek­tion, hvor vi tid­li­ge­re kun har haft et se­kre­ta­ri­at. Det be­ty­der, at vi nu har bed­re checks and ba­lan­ces mel­lem en di­rek­tion og be­sty­rel­sen, hvor jeg før­hen var lidt for me­get in­vol­ve­ret i beg­ge de­le ”, si­ger Erik Bøgh Chri­sten­sen med hen­vis­ning til at ØK Fon­den pr. 15. marts har an­sat Sus­an­ne Ru­mo­hr Hæk­kerup, som ny di­rek­tør for så­vel ØK Fon­den som For­e­nin­gen Asia House.

Asia Hou­se på In­di­a­kaj var Øst­a­si­a­tisk Kom­pag­nis før­ste ho­ved­kvar­ter. Da ØK blev hund­re­de år gam­mel i 1997 op­ret­te­de man Asia Hou­se Fon­den, som hav­de til op­ga­ve at pas­se på hu­set og sør­ge for, at der kom ak­ti­vi­te­ter i det. Asia Hou­se Fon­den la­ve­de et jo­int ven­tu­re med Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School: Asia Bu­si­ness Forum med egen be­sty­rel­se, som stod for at af­hol­de ar­ran­ge­men­ter og ska­be re­la­tio­ner mel­lem er­hvervs- og kul­tur­liv i Dan­mark og de asi­a­ti­ske lande.

Ét hus, én fondsbestyrelse

Si­den sel­ska­bet ØK helt af­vik­le­de si­ne ak­ti­vi­te­ter i Dan­mark, og blev til San­ta Fe Group i Lon­don, er den an­den ØK-fond, ØKs Al­men­nyt­ti­ge Fond, ble­vet me­re aktiv.

”Det be­tød, at hu­set rum­me­de bå­de ØKs Al­men­nyt­ti­ge Fond, Asia Hou­se Fon­den og Asia Bu­si­ness Forum, og der­for blev det uklart for folk, hvad der var hvad. Men det er kun ØK-fon­den, der har mid­ler, så for at få klar­hed i for­hold til vo­res in­ter­es­sen­ter be­slut­te­de vi at slå det sam­men så­dan, at der nu kun er ØKs Al­men­nyt­ti­ge Fond”

Der­u­d­over stif­te­de fon­den en fri­vil­lig for­e­ning, som står for de asi­en-re­la­te­re­de ar­ran­ge­men­ter og net­værk i Asia House.

”Fon­den bru­ger for­e­nin­gen som in­stru­ment til at le­ve op til vo­res for­mål blandt an­det ved, at nog­le af vo­res ud­de­lin­ger går til ak­ti­vi­te­ter­ne i Asia Hou­se. De dan­ske virk­som­he­der, der er part­ne­re i Asia Hou­se, er ik­ke part­ne­re i fon­den men i for­e­nin­gen, som er at be­trag­te som en bu­si­ness as­so­ci­a­tion”, for­kla­rer Erik Bøgh Christensen.

Der­for var det hel­ler ik­ke no­get pro­blem at få fondsmyn­dig­he­den til at god­ken­de fusionen.
”Før hav­de vi tre sæt vedtæg­ter, men ved fu­sio­nen har vi kørt dem ind un­der vedtæg­ter­ne fra ØKs Al­men­nyt­ti­ge Fond, som fun­ge­rer som de fort­sæt­ten­de vedtæg­ter. Det var en gan­ske sim­pel pro­ces i er­hvervs­sty­rel­sen, for der var jo ta­le om en ad­mi­ni­stra­tiv strøm­li­ning, og fondsmyn­dig­he­den var enig i, at det var lidt kun­stigt med tre for­skel­li­ge be­sty­rel­ser med ho­nora­rer og så vi­de­re”, si­ger Erik Bøgh Christensen.

Den le­del­ses­mæs­si­ge og ad­mi­ni­stra­ti­ve ef­fek­ti­vi­se­ring har da og­så al­le­re­de ført til be­spa­rel­ser i fon­dens økonomi.

”Vi har ra­tio­na­li­se­ret i hvert fald 20 pro­cent i for­hold til det ad­mi­ni­stra­ti­ve og be­sty­rel­ser­ne. Men den stør­ste for­del er, at vi nu har en me­get kla­re­re op­ga­ve­for­de­ling, og at vi nu kan ar­bej­de med en ny stra­te­gi, som er end­nu skar­pe­re, sam­ti­dig med at der er en skar­pe­re va­lue pro­po­si­tion i for­hold til de virk­som­he­der, der er med­lem­mer af Asia Hou­se”, si­ger Erik Bøgh Christensen.

Mere åbenhed

Fon­den har og­så be­nyt­tet for­an­drings­pro­ces­sen til at etab­le­re god fonds­le­del­se og få styr­ket de in­ter­ne pro­ces­ser. Der er ved­ta­get en for­ret­nings­or­den og ned­sat et egent­ligt in­ve­ste­rings­ud­valg i be­sty­rel­sen, be­stå­en­de af to af med­lem­mer­ne, som for­val­ter fon­dens for­mue på godt og vel 100 mil­li­o­ner kr.

”Vi har for­søgt at åb­ne lidt me­re op og for­tæl­le, hvad det her er. Vi er jo en for­holds­vis lil­le fond, som ik­ke læn­ge­re har er­hvervsvirk­som­hed un­der os. Vi er der­for en rent al­men­nyt­tig fond, hvor der ik­ke kom­mer nye pen­ge ind. Al­li­ge­vel har vi i års­rap­por­ten til­stræbt at adres­se­re de punk­ter, som de stør­re fon­de skal op­ly­se, og vi har gjort lidt ud af at sør­ge for, at for­hol­de­ne om­kring god fonds­le­del­se er på plads”, si­ger Erik Bøgh Christensen.

Men den stør­ste for­del ved fu­sio­nen er iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den den or­ga­ni­sa­to­ri­ske og drifts­mæs­si­ge klar­hed, som den nye struk­tur har skabt.

”Det var vig­tig for mig, at vi fik en hel sim­pel struk­tur. Nu har vi én fond, ØKs Al­men­nyt­ti­ge fond, hvor dem der sid­der i be­sty­rel­sen ved, at de har et an­svar for de ak­ti­vi­te­ter, der er i Asia Hou­se – og de bli­ver in­vol­ve­ret i ak­ti­vi­te­ter­ne der, hvor de har de­res kom­pe­ten­cer. Vi­sio­nen for hu­set er, at det skal væ­re øko­no­misk selv­bæ­ren­de og på et non-pro­fit grund­lag skal prom­ove­re for­hol­det mel­lem Dan­mark og Asi­en. Det vil på sigt gi­ve fon­den mu­lig­hed for at bru­ge he­le ud­de­lings­bud­get­tet på an­dre al­men­nyt­ti­ge for­mål i re­la­tion til Asi­en”, si­ger Erik Bøgh Christensen.

Fon­den ud­de­ler år­ligt to til fem mil­li­o­ner kr. til de al­men­nyt­ti­ge for­mål. Ud over for­man­den, Erik Bøgh Chri­sten­sen, be­står be­sty­rel­sen af Hen­ning Kru­se Pe­ter­sen, Ove Ul­lerup, Ste­en Hem­m­ings­en og Ken­neth Luciani.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer