John Goodwin ny direktør for Lego Fonden

Den første april starter John Goodwin som administrerende direktør i Lego Fonden. Han afløser Hanne Rasmussen, der valgte at forlade posten af personlige grunde.

John Goodwin
Jo­hn Goodwin

Jo­hn Goodwin, der si­den 2012 har væ­ret fi­nans­di­rek­tør i Le­go, an­non­ce­re­de i novem­ber, at han vil­le stop­pe i kon­cer­nen for i ste­det at sæt­te fo­kus på ar­bej­de med vel­gø­ren­de for­mål. Da Han­ne Ras­mus­sen valg­te at stop­pe, ind­led­te Le­go Fon­dens be­sty­rel­se en di­a­log med Jo­hn Goodwin, og kom frem til, at han var et godt match. I en pres­se­med­del­el­se si­ger for­man­den for fon­dens be­sty­rel­se, Tho­mas Kirk Kristiansen:

“Jeg er me­get glad for, at Jo­hn er med os som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Le­go Fon­den. Jo­hn har en dyb for­stå­el­se for Le­go-bran­det, vo­res vær­di­er og virk­som­he­dens kul­tur. Han er en stærk le­der, som sæt­ter en klar kurs og ved, hvor­dan man en­ga­ge­rer me­d­ar­bej­de­re og part­ne­re i vo­res mis­sion om at in­spi­re­re og ud­vik­le dem, der skal byg­ge fremtiden.”

Jo­hn Goodwin ud­ta­ler, at han er yd­myg og spændt på at på­ta­ge sig rol­len som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fonden:

“Jeg har en stor pas­sion for Le­go-bran­det, fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sens mis­sion og for at gø­re en for­skel i folks liv gen­nem so­ci­al på­virk­ning. Jeg bræn­der for Le­go Fon­dens mål om at æn­dre hold­nin­ger og ad­færd i for­hold vig­tig­he­den af leg i børns ud­vik­ling og læ­ring, og jeg glæ­der mig me­get til at fort­sæt­te ar­bej­det med or­ga­ni­sa­tio­nen og part­ner­ne,” si­ger han i en pres­se­med­del­el­se fra Lego.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer