Største kampvalg i Realdanias historie: kandidater vil have flere beslutninger ud til medlemmerne

Interessen for at stille op til repræsentantskabet når nye højder, når der frem til den 26. november er valg i tre af Realdanias geografiske områder. Mindst tolv selvopstillere vil udfordre bestyrelsens egne kandidater, og både på Fyn/øerne og Sjælland/Bornholm stiller der kandidater op fra Demokratisk Erhvervsnetværk. Flere kandidater vil arbejde for bedre demokrati, decentrale uddelinger og ved­tægts­ændringer, hvis de bliver valgt ind.

Valg i Realdania
Blandt kan­di­da­ter­ne til ef­ter­å­rets valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia er: An­dreas Munch Møl­ler, selv­stæn­dig kon­su­lent, Per Køl­ster, for­mand for Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning og di­rek­tør i bryg­ge­ri­et Køl­ster malt og øl, Bir­git­te Van­ge, over­læ­ge og fre­elan­cejour­na­list, Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen, pres­se­ansvar­lig for En­heds­li­sten i Fol­ke­tin­get og Fed­der Sko­v­gaard, en­ter­pri­sear­ki­tekt i Ener​gi​net​.dk.

Der er lagt i stø­be­ske­en til kamp­valg som al­drig før i Re­al­da­ni­as hi­sto­rie, når der den 28. ok­to­ber, 29. ok­to­ber og 26. novem­ber er ind­kaldt til valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia i tre geo­gra­fi­ske valggrupper. 

Fo­re­lø­big er de op­stil­le­de kan­di­da­ter of­fent­lig­gjort for Om­rå­de 3 – Fyn/øerne og Om­rå­de 10 – Østsjælland/Bornholm. I først­nævn­te om­rå­de er der he­le syv sel­vop­stil­le­re ud over be­sty­rel­sens eg­ne fem kan­di­da­ter. Og på Østsjælland/Bornholm er der fem sel­vop­stil­le­re ud over be­sty­rel­sens seks kan­di­da­ter. Kan­di­dat­lis­ten for Om­rå­de 7 – Midt- og Ve­stjyl­land er ik­ke of­fent­lig­gjort endnu. 

Men med 12 sel­vop­stil­le­re ale­ne i to of­fent­lig­gjor­te om­rå­der når in­ter­es­sen for at bli­ve en del af re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia helt nye høj­der. Kig­ger man til­ba­ge i hi­sto­rik­ken for den filan­tro­pi­ske for­e­ning har der de 15 fo­re­gå­en­de år væ­ret i alt 56 sel­vop­stil­le­re. I 2019 var der dog kun et med­lem der valg­te at ta­ge kam­pen op mod be­sty­rel­sens kan­di­da­ter ved årets fi­re valg. I 2018 var kun tre med­lem­mer selvopstillere. 

To kandidater fra Demokratisk Erhvervsnetværk

Men hvem er de så – årets sel­vop­stil­le­re til de i alt 17 ud af 109 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser, der skal be­sæt­tes i de tre geo­gra­fi­ske valgområder?

I så­vel Om­rå­de 3 som 10 er der en kan­di­dat op­stil­let via De­mo­kra­tisk Er­hvervs­net­værk, der ar­bej­der for at styr­ke de de­mo­kra­ti­ske struk­tu­rer i med­lems­ba­se­re­de virk­som­he­der og i den for­e­nings­drev­ne del af er­hvervs­li­vet. Til gavn og in­ter­es­se for bå­de kli­ma­et, go­de ar­bejds­plad­ser, sam­fun­det og virksomhederne. 

På Fyn/øerne gæl­der det Jes­per Ki­el, ko­or­di­na­tor hos fag­for­bun­det Prosa og man­ge­årigt med­lem af by­rå­det for En­heds­li­sten i Svend­borg Kom­mu­ne, og på Østsjælland/Bornholm Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen, pres­se­ansvar­lig for En­heds­li­sten i Folketinget. 

Fle­re med­lem­mer skal in­vi­te­res in­den­for – og de skal ha­ve mu­lig­hed for indflydelse.

Mor­ten Tor­b­jørn Andersen

”Re­al­da­nia er en stor og vig­tig spil­ler, og bå­de Jes­per og jeg er med i De­mo­kra­tisk Er­hvervs­net­værk, men bli­ver vi valgt, sid­der vi på vo­res eget man­dat, hver især,” for­kla­rer Mor­ten Tor­b­jørn Andersen. 

Han stil­ler per­son­ligt op til re­præ­sen­tant­skabsval­get for at ar­bej­de for en ud­vik­ling med fle­re om­rå­der, hvor fæl­les­skab, bæ­re­dyg­ti­ge bo­for­mer og den grøn­ne om­stil­ling er en gen­nem­gå­en­de tanke. 

”Jeg øn­sker, at Re­al­da­nia i end­nu stør­re ud­stræk­ning bli­ver en front­lø­ber i for­hold til at styr­ke fæl­les­skab, bæ­re­dyg­tig­hed og den grøn­ne om­stil­ling. Sam­ti­dig øn­sker jeg, at de­mo­kra­ti­et i Re­al­da­nia bli­ver ud­vi­det. Fle­re med­lem­mer skal in­vi­te­res in­den­for – og de skal ha­ve mu­lig­hed for ind­fly­del­se,” si­ger han. 

Digitale valg og uddelinger på valgmøder 

Som med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia be­står ens op­ga­ve i at god­ken­de års­rap­por­ten og væl­ge be­sty­rel­se og re­vi­sion. Ud­de­lings­stra­te­gi­en har re­præ­sen­tant­ska­bet in­gen ind­fly­del­se på – med min­dre der gen­nem­fø­res vedtægtsændringer. 

”Jeg by­der mig nu til som kan­di­dat med de er­fa­rin­ger, hold­nin­ger og vær­di­er, jeg har. Kom­mer jeg ind i re­præ­sen­tant­ska­bet, vil jeg gø­re min ind­fly­del­se gæl­den­de ef­ter bed­ste ev­ne. Jeg tror egent­lig, der er nog­le mu­lig­he­der al­le­re­de, men at jeg på et tids­punkt skul­le fo­re­slå æn­drin­ger i vedtæg­ter­ne, vil jeg slet ik­ke af­vi­se. Det vil­le i så fald nok hand­le om at ud­vi­de med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­mer­nes mu­lig­he­der for ind­fly­del­se på for­skel­li­ge ni­veau­er,” si­ger Mor­ten Tor­b­jørn Andersen. 

Han me­ner, at de­mo­kra­ti­et i Re­al­da­nia skal åb­nes me­re op. For­di et stærkt de­mo­kra­ti gi­ver bed­re løs­nin­ger og me­re involvering. 

”Se på valg­grup­pe 10. Det er ær­ger­ligt, at det kun er to-tre pro­cent af med­lem­mer­ne, der del­ta­ger i for­hold til re­præ­sen­tant­skabsval­get. Jeg så ger­ne, at man tænk­te nyt. Det kun­ne for ek­sem­pel væ­re ved at di­gi­ta­li­se­re val­get, så fle­re kan væ­re med. Man skal i hvert fald sæn­ke bar­ren, så det er nem­me­re at sti­ge om­bord i foreningsdemokratiet.” 

Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen me­ner og­så, at Re­al­da­nia kun­ne læg­ge fle­re be­slut­nin­ger ud til medlemmerne. 

”Hvor­for ik­ke ud­de­le no­get af af­ka­stet på valg­mø­de­r­ne? El­ler gen­nem en di­gi­tal løs­ning, hvor al­le med­lem­mer kan væ­re med? Det tror jeg kun­ne ska­be me­re en­ga­ge­ment og ejer­skab. Tag så­dan no­get som ‘Un­der­vær­ker’. Et rig­tig godt pro­jekt med en god til­gang. Det ser jeg ger­ne me­re af, og det kun­ne sag­tens for­ank­res me­re hos medlemmerne.” 

Bæredygtighed og mødet mellem mennesker 

De øv­ri­ge kan­di­da­ter er ik­ke på sam­me må­de ko­or­di­ne­ret, men stil­ler op som en­kelt­per­so­ner af man­ge for­skel­li­ge grun­de. På Fyn stil­ler blandt an­det den 65-åri­ge over­læ­ge og fre­elan­cejour­na­list Bir­git­te Van­ge op. 

”Re­al­da­nia la­ver et rig­tig godt styk­ke ar­bej­de, og for­e­nin­gen ar­bej­der med en mas­se vig­ti­ge ting; be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger, bæ­re­dyg­tig­hed, kli­ma, li­vet mel­lem hu­se­ne. Jeg vil ger­ne ind i re­præ­sen­tant­ska­bet for at bli­ve klo­ge­re, men og­så for at skub­be nog­le bol­de ind i for­hold til, hvor­dan man frem­mer di­a­log mel­lem grup­per af men­ne­sker – unge/gamle, et­ni­ske danskere/indvandrere mv. Så mit fo­kus vil væ­re, hvor­dan vi får skabt nog­le rum, der kan imø­de­gå en­som­hed og dan­ne ram­me om nog­le mø­der mel­lem for­skel­li­ge ty­per men­ne­sker,” si­ger Bir­git­te Vange. 

I en filan­tro­pisk for­e­ning som Re­al­da­nia er det vig­tigt, at med­lem­mer­ne i re­præ­sen­tant­ska­bet af­spej­ler bred­den i med­lem­mer­ne – bå­de al­der­s­mæs­sigt og professionsmæssigt.

Fed­der Skovgaard

Den 49-åri­ge en­ter­pri­sear­ki­tekt Fed­der Sko­v­gaard er en an­den kan­di­dat på Fyn. Han sid­der i for­vej­en i be­sty­rel­sen for Nef Fon­den og er med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet i bå­de Nef Fon­den og Folkesparekassen. 

”Jeg stil­ler op til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia, for­di jeg ger­ne vil styr­ke de­mo­kra­ti­et i en spæn­den­de for­e­ning, og i en filan­tro­pisk for­e­ning som Re­al­da­nia er det vig­tigt, at med­lem­mer­ne i re­præ­sen­tant­ska­bet af­spej­ler bred­den i med­lem­mer­ne – bå­de al­der­s­mæs­sigt og professionsmæssigt.” 

”Jeg vil ger­ne ar­bej­de for end­nu stør­re fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og på, at Re­al­da­nia i end­nu hø­je­re grad kig­ger uden for de sto­re by­er. Jeg så ger­ne for­e­nin­gen støt­te fle­re pro­jek­ter i lands­by­er­ne, men jeg har in­gen pla­ner om at fo­re­slå vedtægts­æn­drin­ger,” si­ger Fed­der Skovgaard. 

Lokale uddelinger og mindre projekter

En an­den kan­di­dat på Fyn er den 35-åri­ge An­dreas Munch Møl­ler, selv­stæn­dig kon­su­lent og tid­li­ge­re kon­ser­va­tivt by­rå­ds­med­lem for Kon­ser­va­ti­ve i Faa­borg-Midt­fyn Kom­mu­ne. Han sid­der i for­vej­en i re­præ­sen­tant­ska­bet for Ener­gi Fyn, For­e­net Kre­dit, Nor­lys og Vel­liv For­e­nin­gen, og han er sam­ti­dig de­le­ge­ret for Østifterne. 

”Re­al­da­nia er en sær­de­les in­ter­es­sant for­e­ning, for­di man her bru­ger filan­tro­pisk ka­pi­tal til at ska­be byrum. Kom­mer jeg ind i re­præ­sen­tant­ska­bet, vil jeg ger­ne ar­bej­de for by­be­va­ring, kli­ma og grøn om­stil­ling, og jeg vil ik­ke af­vi­se, at jeg vil ar­bej­de for vedtægts­æn­drin­ger. Of­te støt­ter Re­al­da­nia me­get sto­re pro­jek­ter, her kun­ne jeg godt tæn­ke mig et stør­re fo­kus på min­dre pro­jek­ter, der og­så kom lands­by­er­ne til go­de,” si­ger An­dreas Munch Møller. 

De­cen­tra­le ud­de­lin­ger vil­le væ­re en må­de at få re­præ­sen­tant­ska­bet til at ar­bej­de og en­ga­ge­re sig no­get me­re på.

An­dreas Munch Møller

”I For­e­net Kre­dit har vi ar­bej­det en del med de­mo­kra­tis­pørgs­må­let, og umid­del­bart er det mit ind­tryk, at de­mo­kra­ti­et fun­ge­rer godt i Re­al­da­nia, og det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at der ik­ke kun er en god må­de at la­ve de­mo­kra­ti på. Jeg er for ek­sem­pel til­hæn­ger af frem­mø­de­valg, men må­ske man skul­le ud­vi­de frem­mø­de­val­ge­ne, så der her i mit om­rå­de ik­ke ba­re var et valg­mø­de i Oden­se, men og­så et i Svend­borg og på Lan­geland, så fle­re fik mu­lig­hed for at deltage.” 

”Sam­ti­dig kun­ne det væ­re in­ter­es­sant med nog­le lo­ka­le ud­de­lin­ger. Det er fint nok med al­le de sto­re pro­jek­ter, men nog­le små pul­jer med de­cen­tra­le ud­de­lin­ger vil­le væ­re en må­de at få re­præ­sen­tant­ska­bet til at ar­bej­de og en­ga­ge­re sig no­get me­re på,” me­ner An­dreas Munch Møller. 

Vil gå hele vejen

På Østsjælland/Bornholm stil­ler blandt an­det Per Køl­ster, for­mand for Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning op. 

Jeg har am­bi­tio­ner om at gå he­le vej­en og bli­ve en del af bestyrelsen

Per Køl­ster
Valg i Realdania
  • Al­le, der ejer fast ejen­dom i Dan­mark, kan bli­ve gra­tis med­lem af Re­al­da­nia. I øje­blik­ket har den filan­tro­pi­ske for­e­ning ca. 165.000 medlemmer. 
  • Al­le med­lem­mer kan stil­le op til re­præ­sen­tant­ska­bet med i alt 109 repræsentanter. 
  • 60 af re­præ­sen­tan­ter­ne væl­ges af Re­al­da­ni­as med­lem­mer ved valg­mø­der i 10 geo­gra­fi­ske valgområder.
  • 42 med­lem­mer væl­ges af seks fag­li­ge valggrupper. 
  • De syv re­ste­ren­de med­lem­mer væl­ges af re­præ­sen­tant­ska­bet ef­ter indstil­ling fra en ræk­ke sær­li­ge in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner som Dansk Byg­ge­ri og Aka­de­misk Arkitektforening. 
  • I såvel hver af de geo­gra­fi­ske og fag­li­ge valg­grup­per er der valg hvert fjer­de år. 
  • I år er der valg i tre geo­gra­fi­ske og en fag­lig valggruppe. 

”Re­al­da­nia er en me­get stor spil­ler med en spæn­den­de rol­le i sam­fun­det. Jeg har væ­ret tæt på Re­al­da­nia i en år­ræk­ke – bå­de via for­skel­li­ge pro­jek­ter, men og­så i sam­ar­bej­det om Col­lecti­ve Im­pact om ‘Bed­re brug af det åb­ne land’, og jeg er me­get be­gej­stret for Re­al­da­nia. Så jeg stil­ler op, for­di jeg ger­ne vil væ­re med til at un­der­støt­te den ud­vik­ling, Re­al­da­nia kø­rer med den grøn­ne dags­or­den. Det er før­ste gang, jeg stil­ler op, men jeg har am­bi­tio­ner om at gå he­le vej­en og bli­ve en del af be­sty­rel­sen,” for­tæl­ler Per Kølster. 

Om sel­vop­stil­ler­ne får held med at slå be­sty­rel­sens fo­re­slå­e­de kan­di­da­ter, må ti­den vi­se. Re­al­da­nia har ind­kaldt til fy­si­ske valg­mø­der, men om val­ge­ne over­går til skrift­li­ge valg el­ler bli­ver ud­skudt på grund af cor­o­na, vi­des end­nu ikke. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer