Flygtningekrisen: Industriens Fond sikrede 204 flygtninge et job i Danmark

Industriens Fond evaluerer i en ny rapport sin indsats siden 2015 for at øge udbuddet af arbejdskraft gennem hurtig integration af flygtninge. Selvom der endte med at komme færre flygtninge end forventet til Danmark og opgaven med at løfte deres kompetencer viste sig stor, er Industriens Fond godt tilfreds med udbyttet af indsatsen.

Arbejder (modelfoto: Cleyder Duque / Pexels)
I 2015 sat­te In­du­stri­ens Fond gang i en hur­tig ind­sats for at ind­tæn­ke de ny­til­kom­ne flygt­nin­ge med ar­bejds­til­la­del­se som en po­ten­ti­el ar­bejds­kraftres­sour­ce. Ind­sat­sen bli­ver nu eva­lu­e­ret i en ny rap­port (mo­del­fo­to: Cley­der Du­que / Pexels).

Bil­le­der­ne fra sep­tem­ber 2015 af flygt­nin­ge, der i sto­re flok­ke kom gå­en­de ad de dan­ske mo­tor­ve­je først ved Rød­by og se­ne­re ved Pad­borg, står for man­ge dan­ske­re klart i erin­drin­gen som sym­bo­let på en glo­bal ud­for­dring, der plud­se­lig var ryk­ket in­den for Dan­marks grænser.

Det sto­re an­tal flygt­nin­ge, der i den pe­ri­o­de kom til Dan­mark, kom­bi­ne­ret med en ud­talt man­gel på fag­lært så­vel som ufag­lært ar­bejds­kraft i dansk er­hvervs­liv fik i 2015 In­du­stri­ens Fond til at igang­sæt­te en hur­tig ind­sats for at ind­tæn­ke de ny­til­kom­ne flygt­nin­ge med ar­bejds­til­la­del­se som en po­ten­ti­el arbejdskraftressource.

Nu, fem år ef­ter, har In­du­stri­ens Fond eva­lu­e­ret ind­sat­sen i en rap­port. Den vi­ser blandt an­det, at de ot­te kon­kre­te pro­jek­ter, der blev igang­s­at, før­te til an­sæt­tel­se af 204 bor­ge­re med ik­ke-dansk bag­grund, mens 302 per­so­ner har del­ta­get i træ­nings­til­bud i form af virk­som­heds­prak­tik­ker el­ler løntilskudsordninger.

Der er kom­met man­ge af vo­res nye lands­mænd i ar­bej­de. Men vi vil­le ger­ne ha­ve set, at end­nu fle­re var kom­met i arbejde.

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

In­du­stri­ens Fond be­slut­te­de i før­ste om­gang at sky­de 50 mil­li­o­ner kro­ner ind i ind­sat­sen. Men iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tho­mas Hof­man-Bang end­te fon­den re­elt med kun at bru­ge godt halv­de­len af pen­ge­ne, nem­lig 26 mil­li­o­ner kro­ner, idet der er kom­met væ­sent­ligt fær­re flygt­nin­ge til Dan­mark, end for­vent­nin­gen var i kølvan­det på de sto­re flygt­nin­ge­strøm­me i 2015 og 2016. 

”Når vi kig­ger på, hvad der er kom­met ud af ind­sat­sen, sy­nes jeg, at ini­ti­a­ti­vet har gjort en for­skel, og det vi­ser tal­le­ne jo og­så. Der er kom­met man­ge af vo­res nye lands­mænd i ar­bej­de, de er ble­vet opkva­li­fi­ce­ret i form af træ­nings­til­bud, og man­ge virk­som­he­der har få­et læ­ring af at ar­bej­de med en ny me­d­ar­bej­der­grup­pe. Men selv­om vi sam­let set er godt til­fred­se med pro­gram­met, er det klart, at der og­så er obs-punk­ter: For ek­sem­pel vil­le vi ger­ne ha­ve set, at der var end­nu fle­re, der var kom­met i ar­bej­de,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Succes med samfundsbrillerne på

Kig­ger man iso­le­ret på, at 204 men­ne­sker er kom­met i job i kraft af ind­sat­ser­ne for­me­delst en pris på 26 mil­li­o­ner kro­ner, gi­ver det en pris per an­sæt­tel­se på 127.000 kroner.

På spørgs­må­let, om pro­jek­tet er en suc­ces el­ler fi­a­sko i ly­set af, at kun 204 flygt­nin­ge er ble­vet præ­sen­te­ret for en an­sæt­tel­ses­kon­trakt, hæl­der Tho­mas Hof­man-Bang mest til den først­nævn­te betegnelse.

Der­for er det vig­tigt med et pro­jekt som det­te og­så at ha­ve et mind­set om, at alt ik­ke nød­ven­dig­vis skal væ­re en succes.

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

”Suc­ces er må­ske for stort et ord. Men ud fra de giv­ne for­ud­sæt­nin­ger og de re­a­li­te­ter, som var til ste­de, sy­nes jeg så­dan godt, at vi kan væ­re til­fred­se – og­så, hvis man ser med sam­funds­bril­ler på, hvad det vil­le ha­ve ko­stet det dan­ske sam­fund, hvis vi ik­ke hav­de få­et 204 bor­ge­re i ar­bej­de. Dén sam­funds­ud­gift vil­le klart over­sti­ge 26 mil­li­o­ner kro­ner. Kig­ger du på styk­s­tør­rel­sen, alt­så hvad har det ko­stet at få den en­kel­te i ar­bej­de, ly­der det må­ske dyrt, men det var og­så et ret mas­sivt kom­pe­ten­ce­løft, der skul­le til,” po­in­te­r­er Tho­mas Hofman-Bang. 

Han min­der sam­ti­dig om, at suc­ceskri­te­ri­et for In­du­stri­ens Fond ik­ke nød­ven­dig­vis er, at al­le pro­jek­ter skal hak­kes af som en succes.

”Vi er og­så sat i ver­den for at bry­de is, be­træ­de nyt land og der­med væ­re ri­si­ko­vil­li­ge. Der­for er det vig­tigt med et pro­jekt som det­te og­så at ha­ve et mind­set om, at alt ik­ke nød­ven­dig­vis skal væ­re en suc­ces. Ne­ga­tiv vi­den og læ­ring er li­ge så nyt­tigt og vær­di­fuldt som po­si­tiv vi­den og læ­ring. Og bå­de vi og del­ta­ger­ne har lært me­get af det­te pro­gram,” un­der­stre­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Ville vise samfundssind

Da In­du­stri­ens Fond star­te­de ind­sat­sen, var det iføl­ge di­rek­tø­ren for at vi­se sam­funds­sind på et tids­punkt, hvor Dan­mark modt­og man­ge flygt­nin­ge, og for at hjæl­pe de virk­som­he­der, som ik­ke kun­ne få be­sat le­di­ge stillinger.

Der var en ge­ne­rel op­fat­tel­se i sam­fun­det af, at det var de mest res­sour­cestær­ke flygt­nin­ge, som nå­e­de frem til Danmark.

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

”Vo­res ind­gangs­vin­kel og­så til det­te ini­ti­a­tiv var at frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. Vi hav­de fo­kus på at ska­be ar­bejds­kraft til et er­hvervs­liv, som mang­le­de hæn­der, og opkva­li­fi­ce­re en ar­bejds­styr­ke. Der­for var det op­lagt at gri­be den­ne bold. Der var en ge­ne­rel op­fat­tel­se i sam­fun­det af, at det var de mest res­sour­cestær­ke flygt­nin­ge, som nå­e­de frem til Dan­mark. Men ud over, at der kom me­get fær­re flygt­nin­ge end for­ven­tet, vi­ste man­ge af dem sig og­så at væ­re på et an­det kom­pe­ten­ce­ni­veau end for­ven­tet. Der skul­le ar­bej­des hår­de­re for at kva­li­fi­ce­re til det ni­veau, der er nød­ven­digt for at kun­ne ind­træ­de på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Det gjor­de, at ud­for­drin­gen end­te med at væ­re en an­den end vi tro­e­de, den vil­le væ­re, da vi de­sig­ne­de pro­gram­met,” po­in­te­r­er Tho­mas Hofman-Bang.

Rap­por­ten, der ana­ly­se­rer ind­sat­sen og ef­fek­ten af de ot­te kon­kre­te pro­jek­ter, vi­ser blandt an­det, at sprog­fær­dig­he­der, so­ci­a­le kom­pe­ten­cer og en god ar­bejds­pladskul­tur har væ­ret nøg­le­be­gre­ber for at ind­lem­me de ny­til­kom­ne flygt­nin­ge på arbejdspladserne.

Tho­mas Hof­man-Bang fø­ler sig sik­ker på, at de del­ta­gen­de virk­som­he­der har få­et et stort ud­byt­te, som og­så kan bru­ges fremover.

”Til­ba­ge­mel­din­ger­ne fra virk­som­he­der­ne vi­ser, at det har væ­ret læ­re­rigt at løf­te men­ne­skers kom­pe­ten­cer og sam­ti­dig skul­le ar­bej­de med for­skel­li­ge kul­tu­rel­le bag­grun­de og sprog­bar­ri­e­rer. En ræk­ke af virk­som­he­der­ne hav­de ik­ke prø­vet no­get lig­nen­de før og har der­for væ­ret på en læ­rings­rej­se i for­hold til, hvor­dan man hånd­te­rer en så­dan op­ga­ve,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Iføl­ge rap­por­ten har fle­re end 3.000 virk­som­he­der væ­ret kon­tak­tet af pro­jek­ter­ne og mod­ta­get for­skel­li­ge for­mer for rå­d­giv­ning, in­for­ma­tion og til­bud. 300 virk­som­he­der har væ­ret vær­ter for re­k­rut­te­rings­for­løb el­ler træ­nings­for­løb for flygtninge.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer