Flygtningekrisen: Industriens Fond sikrede 204 flygtninge et job i Danmark

In­du­stri­ens Fond eva­lu­e­rer i en ny rap­port sin ind­sats si­den 2015 for at øge ud­bud­det af ar­bejds­kraft gen­nem hur­tig in­te­gra­tion af flygt­nin­ge. Selv­om der end­te med at kom­me fær­re flygt­nin­ge end for­ven­tet til Dan­mark og op­ga­ven med at løf­te de­res kom­pe­ten­cer vi­ste sig stor, er In­du­stri­ens Fond godt til­freds med ud­byt­tet af indsatsen.

Arbejder (modelfoto: Cleyder Duque / Pexels)
I 2015 sat­te In­du­stri­ens Fond gang i en hur­tig ind­sats for at ind­tæn­ke de ny­til­kom­ne flygt­nin­ge med ar­bejds­til­la­del­se som en po­ten­ti­el ar­bejds­kraftres­sour­ce. Ind­sat­sen bli­ver nu eva­lu­e­ret i en ny rap­port (mo­del­fo­to: Cley­der Du­que / Pexels).

Bil­le­der­ne fra sep­tem­ber 2015 af flygt­nin­ge, der i sto­re flok­ke kom gå­en­de ad de dan­ske mo­tor­ve­je først ved Rød­by og se­ne­re ved Pad­borg, står for man­ge dan­ske­re klart i erin­drin­gen som sym­bo­let på en glo­bal ud­for­dring, der plud­se­lig var ryk­ket in­den for Dan­marks grænser.

Det sto­re an­tal flygt­nin­ge, der i den pe­ri­o­de kom til Dan­mark, kom­bi­ne­ret med en ud­talt man­gel på fag­lært så­vel som ufag­lært ar­bejds­kraft i dansk er­hvervs­liv fik i 2015 In­du­stri­ens Fond til at igang­sæt­te en hur­tig ind­sats for at ind­tæn­ke de ny­til­kom­ne flygt­nin­ge med ar­bejds­til­la­del­se som en po­ten­ti­el arbejdskraftressource.

Nu, fem år ef­ter, har In­du­stri­ens Fond eva­lu­e­ret ind­sat­sen i en rap­port. Den vi­ser blandt an­det, at de ot­te kon­kre­te pro­jek­ter, der blev igang­s­at, før­te til an­sæt­tel­se af 204 bor­ge­re med ik­ke-dansk bag­grund, mens 302 per­so­ner har del­ta­get i træ­nings­til­bud i form af virk­som­heds­prak­tik­ker el­ler løntilskudsordninger.

Der er kom­met man­ge af vo­res nye lands­mænd i ar­bej­de. Men vi vil­le ger­ne ha­ve set, at end­nu fle­re var kom­met i arbejde.

Tho­mas Hof­­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

In­du­stri­ens Fond be­slut­te­de i før­ste om­gang at sky­de 50 mil­li­o­ner kro­ner ind i ind­sat­sen. Men iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tho­mas Hof­­man-Bang end­te fon­den re­elt med kun at bru­ge godt halv­de­len af pen­ge­ne, nem­lig 26 mil­li­o­ner kro­ner, idet der er kom­met væ­sent­ligt fær­re flygt­nin­ge til Dan­mark, end for­vent­nin­gen var i kølvan­det på de sto­re flygt­nin­ge­strøm­me i 2015 og 2016. 

”Når vi kig­ger på, hvad der er kom­met ud af ind­sat­sen, sy­nes jeg, at ini­ti­a­ti­vet har gjort en for­skel, og det vi­ser tal­le­ne jo og­så. Der er kom­met man­ge af vo­res nye lands­mænd i ar­bej­de, de er ble­vet opkva­li­fi­ce­ret i form af træ­nings­til­bud, og man­ge virk­som­he­der har få­et læ­ring af at ar­bej­de med en ny me­d­ar­bej­der­grup­pe. Men selv­om vi sam­let set er godt til­fred­se med pro­gram­met, er det klart, at der og­så er obs-punk­ter: For ek­sem­pel vil­le vi ger­ne ha­ve set, at der var end­nu fle­re, der var kom­met i ar­bej­de,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Succes med samfundsbrillerne på

Kig­ger man iso­le­ret på, at 204 men­ne­sker er kom­met i job i kraft af ind­sat­ser­ne for­me­delst en pris på 26 mil­li­o­ner kro­ner, gi­ver det en pris per an­sæt­tel­se på 127.000 kroner.

På spørgs­må­let, om pro­jek­tet er en suc­ces el­ler fi­a­sko i ly­set af, at kun 204 flygt­nin­ge er ble­vet præ­sen­te­ret for en an­sæt­tel­ses­kon­trakt, hæl­der Tho­mas Hof­­man-Bang mest til den først­nævn­te betegnelse.

Der­for er det vig­tigt med et pro­jekt som det­te og­så at ha­ve et mind­set om, at alt ik­ke nød­ven­dig­vis skal væ­re en succes.

Tho­mas Hof­­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

”Suc­ces er må­ske for stort et ord. Men ud fra de giv­ne for­ud­sæt­nin­ger og de re­a­li­te­ter, som var til ste­de, sy­nes jeg så­dan godt, at vi kan væ­re til­fred­se – og­så, hvis man ser med sam­funds­bril­ler på, hvad det vil­le ha­ve ko­stet det dan­ske sam­fund, hvis vi ik­ke hav­de få­et 204 bor­ge­re i ar­bej­de. Dén sam­funds­ud­gift vil­le klart over­sti­ge 26 mil­li­o­ner kro­ner. Kig­ger du på styk­s­tør­rel­sen, alt­så hvad har det ko­stet at få den en­kel­te i ar­bej­de, ly­der det må­ske dyrt, men det var og­så et ret mas­sivt kom­pe­ten­ce­løft, der skul­le til,” po­in­te­r­er Tho­mas Hofman-Bang. 

Han min­der sam­ti­dig om, at suc­ceskri­te­ri­et for In­du­stri­ens Fond ik­ke nød­ven­dig­vis er, at al­le pro­jek­ter skal hak­kes af som en succes.

”Vi er og­så sat i ver­den for at bry­de is, be­træ­de nyt land og der­med væ­re ri­si­ko­vil­li­ge. Der­for er det vig­tigt med et pro­jekt som det­te og­så at ha­ve et mind­set om, at alt ik­ke nød­ven­dig­vis skal væ­re en suc­ces. Ne­ga­tiv vi­den og læ­ring er li­ge så nyt­tigt og vær­di­fuldt som po­si­tiv vi­den og læ­ring. Og bå­de vi og del­ta­ger­ne har lært me­get af det­te pro­gram,” un­der­stre­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Ville vise samfundssind

Da In­du­stri­ens Fond star­te­de ind­sat­sen, var det iføl­ge di­rek­tø­ren for at vi­se sam­funds­sind på et tids­punkt, hvor Dan­mark modt­og man­ge flygt­nin­ge, og for at hjæl­pe de virk­som­he­der, som ik­ke kun­ne få be­sat le­di­ge stillinger.

Der var en ge­ne­rel op­fat­tel­se i sam­fun­det af, at det var de mest res­sour­cestær­ke flygt­nin­ge, som nå­e­de frem til Danmark.

Tho­mas Hof­­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

”Vo­res ind­gangs­vin­kel og­så til det­te ini­ti­a­tiv var at frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. Vi hav­de fo­kus på at ska­be ar­bejds­kraft til et er­hvervs­liv, som mang­le­de hæn­der, og opkva­li­fi­ce­re en ar­bejds­styr­ke. Der­for var det op­lagt at gri­be den­ne bold. Der var en ge­ne­rel op­fat­tel­se i sam­fun­det af, at det var de mest res­sour­cestær­ke flygt­nin­ge, som nå­e­de frem til Dan­mark. Men ud over, at der kom me­get fær­re flygt­nin­ge end for­ven­tet, vi­ste man­ge af dem sig og­så at væ­re på et an­det kom­pe­ten­ce­ni­veau end for­ven­tet. Der skul­le ar­bej­des hår­de­re for at kva­li­fi­ce­re til det ni­veau, der er nød­ven­digt for at kun­ne ind­træ­de på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Det gjor­de, at ud­for­drin­gen end­te med at væ­re en an­den end vi tro­e­de, den vil­le væ­re, da vi de­sig­ne­de pro­gram­met,” po­in­te­r­er Tho­mas Hofman-Bang.

Rap­por­ten, der ana­ly­se­rer ind­sat­sen og ef­fek­ten af de ot­te kon­kre­te pro­jek­ter, vi­ser blandt an­det, at sprog­fær­dig­he­der, so­ci­a­le kom­pe­ten­cer og en god ar­bejds­pladskul­tur har væ­ret nøg­le­be­gre­ber for at ind­lem­me de ny­til­kom­ne flygt­nin­ge på arbejdspladserne.

Tho­mas Hof­­man-Bang fø­ler sig sik­ker på, at de del­ta­gen­de virk­som­he­der har få­et et stort ud­byt­te, som og­så kan bru­ges fremover.

”Til­ba­ge­mel­din­ger­ne fra virk­som­he­der­ne vi­ser, at det har væ­ret læ­re­rigt at løf­te men­ne­skers kom­pe­ten­cer og sam­ti­dig skul­le ar­bej­de med for­skel­li­ge kul­tu­rel­le bag­grun­de og sprog­bar­ri­e­rer. En ræk­ke af virk­som­he­der­ne hav­de ik­ke prø­vet no­get lig­nen­de før og har der­for væ­ret på en læ­rings­rej­se i for­hold til, hvor­dan man hånd­te­rer en så­dan op­ga­ve,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Iføl­ge rap­por­ten har fle­re end 3.000 virk­som­he­der væ­ret kon­tak­tet af pro­jek­ter­ne og mod­ta­get for­skel­li­ge for­mer for rå­d­giv­ning, in­for­ma­tion og til­bud. 300 virk­som­he­der har væ­ret vær­ter for re­k­rut­te­rings­for­løb el­ler træ­nings­for­løb for flygtninge.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…