Ministerium klar med ny fondsstrategi

Med den nye stra­te­gi vil so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag (S) ind­dra­ge pri­va­te fon­de på so­ci­a­l­om­rå­det for at ska­be bed­re vi­den, sam­le og ud­bre­de er­fa­rin­ger og un­der­støt­te in­ve­ste­rin­ger i tid­li­ge indsatser.

Astrid Krag (foto: Social- og Indenrigsministeriet)
"Vi kan med stra­te­gi­en styr­ke sam­ar­bej­det med bå­de fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det om at hjæl­pe al­le de børn, som sam­fun­det i dag ik­ke ta­ger sig godt nok af," si­ger so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag (S) (fo­to: So­ci­al- og Indenrigsministeriet).

I dag lan­ce­rer so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag (S) sin nye fonds­stra­te­gi, der skal ska­be et ak­tivt sam­ar­bej­de mel­lem mi­ni­ste­ri­et og de pri­va­te fon­de på socialområdet.

Det op­ly­ser So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et i en pressemeddelelse.

For­må­let med stra­te­gi­en er at ska­be bed­re vi­den på so­ci­a­l­om­rå­det, og at de man­ge er­fa­rin­ger hos om­rå­dets for­skel­li­ge ak­tø­rer bli­ver sam­let og ud­bredt. Sam­ti­dig skal stra­te­gi­en un­der­støt­te in­ve­ste­ring i tid­li­ge ind­sat­ser for f.eks. ud­sat­te børn.

Som en cen­tral del af stra­te­gi­en vil mi­ni­ste­ri­et stil­le fag­lig rå­d­giv­ning til rå­dig­hed for fon­de­ne og de­res sam­ar­bejds­part­ne­re om f.eks. eva­lu­e­rings­de­sign, virk­som­me ind­sat­ser og sær­li­ge be­hov hos ud­sat­te grup­per i samfundet.

Og net­op vi­den­de­lin­gen læg­ger Astrid Krag sær­lig vægt på i den nye strategi.

”Med en fonds­stra­te­gi øn­sker vi at løf­te ni­veau­et af vi­den og at in­ve­ste­re i so­ci­a­le ind­sat­ser på en klog må­de. Man­ge fon­de ar­bej­der for ek­sem­pel med ud­sat­te børn og gør en stor for­skel i de­res liv. Vi kan med stra­te­gi­en styr­ke sam­ar­bej­det med bå­de fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det om at hjæl­pe al­le de børn, som sam­fun­det i dag ik­ke ta­ger sig godt nok af. Her tror jeg og­så, at vi i mi­ni­ste­ri­et kan bli­ve me­get bed­re til at de­le vo­res vi­den om, hvor­dan vi sæt­ter tid­ligt ind og sæt­ter bør­ne­ne først. Li­ge­som fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det og­så lig­ger in­de med me­get vi­den, som vi i mi­ni­ste­ri­et kan få gavn af i vo­res ar­bej­de. Der­for hå­ber vi på med den­ne stra­te­gi at få et fæl­les vi­dens­grund­lag, så vi sam­men kan gø­re det bed­re for ud­sat­te børn og for an­dre sår­ba­re grup­per,” si­ger hun.

Fra telefonsamtaler til politisk inddragelse

Stra­te­gi­en be­står af ot­te for­skel­li­ge nye ini­ti­a­ti­ver, der al­le skal un­der­støt­te øget di­a­log og kon­kre­te sam­ar­bej­der mel­lem mi­ni­ste­ri­et og fondene.

Blandt de nye ini­ti­a­ti­ver er f.eks. så­kald­te vi­densal­li­an­cer, som kan væ­re en te­le­fon­sam­ta­le, et mø­de, en læn­ge­re­va­ren­de di­a­log el­ler en kon­trakt mel­lem mi­ni­ste­ri­et og en fond, hvor mi­ni­ste­ri­et stil­ler fag­lig rå­d­giv­ning til rå­dig­hed for fon­de om em­ner som må­l­grup­pe­be­hov, eva­lu­e­ring, ef­fek­t­a­na­ly­ser og sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske beregninger.

Et an­det ini­ti­a­tiv i stra­te­gi­en er ind­dra­gel­se i den po­li­ti­ske pro­ces. Mi­ni­ste­ri­et vil frem­over i hø­je­re grad in­vi­te­re fon­de til at ind­gå i in­ter­es­sen­tind­dra­gel­sen ved po­li­ti­ske ud­spil, for at fon­de­ne kan bi­dra­ge til mi­ni­ste­ri­ets po­li­ti­ske ar­bej­de på socialområdet.

Så­kald­te dags­or­den­sæt­ten­de part­ner­ska­ber er et tred­je red­skab i den nye stra­te­gi. Mi­ni­ste­ri­et øn­sker at etab­le­re part­ner­ska­ber med fon­de og an­dre ak­tø­rer for at sæt­te fo­kus på væ­sent­li­ge pro­ble­mer på so­ci­a­l­om­rå­det. Part­ner­ska­ber­ne skal løf­te sær­li­ge om­rå­der og øge op­mærk­som­he­den på spe­ci­fik­ke ud­for­drin­ger el­ler be­stem­te grup­per af ud­sat­te og sår­ba­re mennesker.

Fakta: Social- og indenrigsministerens nye fondsstrategi

Den nye fonds­stra­te­gi be­står af ot­te initiativer:

  1. Vi­densal­li­an­cer
  2. Te­ma­mø­der
  3. Åbning af Ud­vik­lings- og Investeringsprogrammerne
  4. Ind­dra­gel­se i den po­li­ti­ske proces
  5. Di­a­log­mø­de med af­sæt i So­ci­al­po­li­tisk Redegørelse
  6. Sam­ar­bej­de om RCT-afprøvning
  7. Dags­or­dens­sæt­ten­de partnerskaber
  8. ”So­ci­al­døg­net”

Ini­ti­a­ti­ver­ne er må­l­ret­tet al­le pri­va­te fonde.

Mi­ni­ste­ri­ets rå­d­giv­ning vil ta­ge høj­de for den en­kel­te fonds ak­ti­vi­te­ter og arbejdsform.

Ci­vil­sam­fundsak­tø­rer og kom­mu­ner vil og­så lø­ben­de bli­ve ind­dra­get i ini­ti­a­ti­ver­ne for at de­le vi­den bredt.

Ini­ti­a­ti­ver­ne fø­res ud i li­vet af Kon­tor for Virk­som­me Ind­sat­ser og In­ve­ste­rin­ger i So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, som og­så kan kon­tak­tes med spørgs­mål og an­dre henvendelser.

Læs me­re i So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­ets pje­ce (pdf).

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…