Ministerium klar med ny fondsstrategi

Med den nye stra­te­gi vil so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag (S) ind­dra­ge pri­va­te fon­de på so­ci­a­l­om­rå­det for at ska­be bed­re vi­den, sam­le og ud­bre­de er­fa­rin­ger og un­der­støt­te in­ve­ste­rin­ger i tid­li­ge ind­sat­ser.

Astrid Krag (foto: Social- og Indenrigsministeriet)
"Vi kan med stra­te­gi­en styr­ke sam­ar­bej­det med bå­de fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det om at hjæl­pe al­le de børn, som sam­fun­det i dag ik­ke ta­ger sig godt nok af," si­ger so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag (S) (fo­to: So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et).

I dag lan­ce­rer so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag (S) sin nye fonds­stra­te­gi, der skal ska­be et ak­tivt sam­ar­bej­de mel­lem mi­ni­ste­ri­et og de pri­va­te fon­de på so­ci­a­l­om­rå­det.

Det op­ly­ser So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et i en pres­se­med­del­el­se.

For­må­let med stra­te­gi­en er at ska­be bed­re vi­den på so­ci­a­l­om­rå­det, og at de man­ge er­fa­rin­ger hos om­rå­dets for­skel­li­ge ak­tø­rer bli­ver sam­let og ud­bredt. Sam­ti­dig skal stra­te­gi­en un­der­støt­te in­ve­ste­ring i tid­li­ge ind­sat­ser for f.eks. ud­sat­te børn.

Som en cen­tral del af stra­te­gi­en vil mi­ni­ste­ri­et stil­le fag­lig rå­d­giv­ning til rå­dig­hed for fon­de­ne og de­res sam­ar­bejds­part­ne­re om f.eks. eva­lu­e­rings­de­sign, virk­som­me ind­sat­ser og sær­li­ge be­hov hos ud­sat­te grup­per i sam­fun­det.

Og net­op vi­den­de­lin­gen læg­ger Astrid Krag sær­lig vægt på i den nye stra­te­gi.

”Med en fonds­stra­te­gi øn­sker vi at løf­te ni­veau­et af vi­den og at in­ve­ste­re i so­ci­a­le ind­sat­ser på en klog må­de. Man­ge fon­de ar­bej­der for ek­sem­pel med ud­sat­te børn og gør en stor for­skel i de­res liv. Vi kan med stra­te­gi­en styr­ke sam­ar­bej­det med bå­de fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det om at hjæl­pe al­le de børn, som sam­fun­det i dag ik­ke ta­ger sig godt nok af. Her tror jeg og­så, at vi i mi­ni­ste­ri­et kan bli­ve me­get bed­re til at de­le vo­res vi­den om, hvor­dan vi sæt­ter tid­ligt ind og sæt­ter bør­ne­ne først. Li­ge­som fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det og­så lig­ger in­de med me­get vi­den, som vi i mi­ni­ste­ri­et kan få gavn af i vo­res ar­bej­de. Der­for hå­ber vi på med den­ne stra­te­gi at få et fæl­les vi­dens­grund­lag, så vi sam­men kan gø­re det bed­re for ud­sat­te børn og for an­dre sår­ba­re grup­per,” si­ger hun.

Fra telefonsamtaler til politisk inddragelse

Stra­te­gi­en be­står af ot­te for­skel­li­ge nye ini­ti­a­ti­ver, der al­le skal un­der­støt­te øget di­a­log og kon­kre­te sam­ar­bej­der mel­lem mi­ni­ste­ri­et og fon­de­ne.

Blandt de nye ini­ti­a­ti­ver er f.eks. så­kald­te vi­densal­li­an­cer, som kan væ­re en te­le­fon­sam­ta­le, et mø­de, en læn­ge­re­va­ren­de di­a­log el­ler en kon­trakt mel­lem mi­ni­ste­ri­et og en fond, hvor mi­ni­ste­ri­et stil­ler fag­lig rå­d­giv­ning til rå­dig­hed for fon­de om em­ner som må­l­grup­pe­be­hov, eva­lu­e­ring, ef­fek­t­a­na­ly­ser og sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske be­reg­nin­ger.

Et an­det ini­ti­a­tiv i stra­te­gi­en er ind­dra­gel­se i den po­li­ti­ske pro­ces. Mi­ni­ste­ri­et vil frem­over i hø­je­re grad in­vi­te­re fon­de til at ind­gå i in­ter­es­sen­tind­dra­gel­sen ved po­li­ti­ske ud­spil, for at fon­de­ne kan bi­dra­ge til mi­ni­ste­ri­ets po­li­ti­ske ar­bej­de på so­ci­a­l­om­rå­det.

Så­kald­te dags­or­den­sæt­ten­de part­ner­ska­ber er et tred­je red­skab i den nye stra­te­gi. Mi­ni­ste­ri­et øn­sker at etab­le­re part­ner­ska­ber med fon­de og an­dre ak­tø­rer for at sæt­te fo­kus på væ­sent­li­ge pro­ble­mer på so­ci­a­l­om­rå­det. Part­ner­ska­ber­ne skal løf­te sær­li­ge om­rå­der og øge op­mærk­som­he­den på spe­ci­fik­ke ud­for­drin­ger el­ler be­stem­te grup­per af ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker.

Fakta: Social- og indenrigsministerens nye fondsstrategi

Den nye fonds­stra­te­gi be­står af ot­te ini­ti­a­ti­ver:

  1. Vi­densal­li­an­cer
  2. Te­ma­mø­der
  3. Åbning af Ud­vik­lings- og In­ve­ste­rings­pro­gram­mer­ne
  4. Ind­dra­gel­se i den po­li­ti­ske pro­ces
  5. Di­a­log­mø­de med af­sæt i So­ci­al­po­li­tisk Re­de­gø­rel­se
  6. Sam­ar­bej­de om RCT-af­prøv­­ning
  7. Dags­or­dens­sæt­ten­de part­ner­ska­ber
  8. ”So­ci­al­døg­net”

Ini­ti­a­ti­ver­ne er må­l­ret­tet al­le pri­va­te fon­de.

Mi­ni­ste­ri­ets rå­d­giv­ning vil ta­ge høj­de for den en­kel­te fonds ak­ti­vi­te­ter og ar­bejds­form.

Ci­vil­sam­fundsak­tø­rer og kom­mu­ner vil og­så lø­ben­de bli­ve ind­dra­get i ini­ti­a­ti­ver­ne for at de­le vi­den bredt.

Ini­ti­a­ti­ver­ne fø­res ud i li­vet af Kon­tor for Virk­som­me Ind­sat­ser og In­ve­ste­rin­ger i So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, som og­så kan kon­tak­tes med spørgs­mål og an­dre hen­ven­del­ser.

Læs me­re i So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­ets pje­ce (pdf).

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…