Ministerium klar med ny fondsstrategi

Med den nye strategi vil social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) inddrage private fonde på socialområdet for at skabe bedre viden, samle og udbrede erfaringer og understøtte investeringer i tidlige indsatser.

Astrid Krag (foto: Social- og Indenrigsministeriet)
"Vi kan med stra­te­gi­en styr­ke sam­ar­bej­det med bå­de fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det om at hjæl­pe al­le de børn, som sam­fun­det i dag ik­ke ta­ger sig godt nok af," si­ger so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag (S) (fo­to: So­ci­al- og Indenrigsministeriet).

I dag lan­ce­rer so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag (S) sin nye fonds­stra­te­gi, der skal ska­be et ak­tivt sam­ar­bej­de mel­lem mi­ni­ste­ri­et og de pri­va­te fon­de på socialområdet.

Det op­ly­ser So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et i en pressemeddelelse.

For­må­let med stra­te­gi­en er at ska­be bed­re vi­den på so­ci­a­l­om­rå­det, og at de man­ge er­fa­rin­ger hos om­rå­dets for­skel­li­ge ak­tø­rer bli­ver sam­let og ud­bredt. Sam­ti­dig skal stra­te­gi­en un­der­støt­te in­ve­ste­ring i tid­li­ge ind­sat­ser for f.eks. ud­sat­te børn.

Som en cen­tral del af stra­te­gi­en vil mi­ni­ste­ri­et stil­le fag­lig rå­d­giv­ning til rå­dig­hed for fon­de­ne og de­res sam­ar­bejds­part­ne­re om f.eks. eva­lu­e­rings­de­sign, virk­som­me ind­sat­ser og sær­li­ge be­hov hos ud­sat­te grup­per i samfundet.

Og net­op vi­den­de­lin­gen læg­ger Astrid Krag sær­lig vægt på i den nye strategi.

”Med en fonds­stra­te­gi øn­sker vi at løf­te ni­veau­et af vi­den og at in­ve­ste­re i so­ci­a­le ind­sat­ser på en klog må­de. Man­ge fon­de ar­bej­der for ek­sem­pel med ud­sat­te børn og gør en stor for­skel i de­res liv. Vi kan med stra­te­gi­en styr­ke sam­ar­bej­det med bå­de fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det om at hjæl­pe al­le de børn, som sam­fun­det i dag ik­ke ta­ger sig godt nok af. Her tror jeg og­så, at vi i mi­ni­ste­ri­et kan bli­ve me­get bed­re til at de­le vo­res vi­den om, hvor­dan vi sæt­ter tid­ligt ind og sæt­ter bør­ne­ne først. Li­ge­som fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det og­så lig­ger in­de med me­get vi­den, som vi i mi­ni­ste­ri­et kan få gavn af i vo­res ar­bej­de. Der­for hå­ber vi på med den­ne stra­te­gi at få et fæl­les vi­dens­grund­lag, så vi sam­men kan gø­re det bed­re for ud­sat­te børn og for an­dre sår­ba­re grup­per,” si­ger hun.

Fra telefonsamtaler til politisk inddragelse

Stra­te­gi­en be­står af ot­te for­skel­li­ge nye ini­ti­a­ti­ver, der al­le skal un­der­støt­te øget di­a­log og kon­kre­te sam­ar­bej­der mel­lem mi­ni­ste­ri­et og fondene.

Blandt de nye ini­ti­a­ti­ver er f.eks. så­kald­te vi­densal­li­an­cer, som kan væ­re en te­le­fon­sam­ta­le, et mø­de, en læn­ge­re­va­ren­de di­a­log el­ler en kon­trakt mel­lem mi­ni­ste­ri­et og en fond, hvor mi­ni­ste­ri­et stil­ler fag­lig rå­d­giv­ning til rå­dig­hed for fon­de om em­ner som må­l­grup­pe­be­hov, eva­lu­e­ring, ef­fek­t­a­na­ly­ser og sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske beregninger.

Et an­det ini­ti­a­tiv i stra­te­gi­en er ind­dra­gel­se i den po­li­ti­ske pro­ces. Mi­ni­ste­ri­et vil frem­over i hø­je­re grad in­vi­te­re fon­de til at ind­gå i in­ter­es­sen­tind­dra­gel­sen ved po­li­ti­ske ud­spil, for at fon­de­ne kan bi­dra­ge til mi­ni­ste­ri­ets po­li­ti­ske ar­bej­de på socialområdet.

Så­kald­te dags­or­den­sæt­ten­de part­ner­ska­ber er et tred­je red­skab i den nye stra­te­gi. Mi­ni­ste­ri­et øn­sker at etab­le­re part­ner­ska­ber med fon­de og an­dre ak­tø­rer for at sæt­te fo­kus på væ­sent­li­ge pro­ble­mer på so­ci­a­l­om­rå­det. Part­ner­ska­ber­ne skal løf­te sær­li­ge om­rå­der og øge op­mærk­som­he­den på spe­ci­fik­ke ud­for­drin­ger el­ler be­stem­te grup­per af ud­sat­te og sår­ba­re mennesker.

Fakta: Social- og indenrigsministerens nye fondsstrategi

Den nye fonds­stra­te­gi be­står af ot­te initiativer:

  1. Vi­densal­li­an­cer
  2. Te­ma­mø­der
  3. Åbning af Ud­vik­lings- og Investeringsprogrammerne
  4. Ind­dra­gel­se i den po­li­ti­ske proces
  5. Di­a­log­mø­de med af­sæt i So­ci­al­po­li­tisk Redegørelse
  6. Sam­ar­bej­de om RCT-afprøvning
  7. Dags­or­dens­sæt­ten­de partnerskaber
  8. ”So­ci­al­døg­net”

Ini­ti­a­ti­ver­ne er må­l­ret­tet al­le pri­va­te fonde.

Mi­ni­ste­ri­ets rå­d­giv­ning vil ta­ge høj­de for den en­kel­te fonds ak­ti­vi­te­ter og arbejdsform.

Ci­vil­sam­fundsak­tø­rer og kom­mu­ner vil og­så lø­ben­de bli­ve ind­dra­get i ini­ti­a­ti­ver­ne for at de­le vi­den bredt.

Ini­ti­a­ti­ver­ne fø­res ud i li­vet af Kon­tor for Virk­som­me Ind­sat­ser og In­ve­ste­rin­ger i So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, som og­så kan kon­tak­tes med spørgs­mål og an­dre henvendelser.

Læs me­re i So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­ets pje­ce (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer