Søn af Danfoss-grundlægger bliver siddende i formandsstolen

71-årige Peter Mads Clausen har fået bestyrelsens opbakning til at fortsætte som formand for Bitten & Mads Clausens Fond i foreløbig ét år mere.

Peter Mads Clausen (foto: Bitten & Mads Clausens Fond)
Pe­ter Mads Clau­sen (fo­to: Bit­ten & Mads Clau­sens Fond)

”Jeg ta­ger ét år ad gangen.”

Så­dan ly­der mel­din­gen fra den 71-åri­ge Pe­ter Mads Clau­sen, der i 21 år har væ­ret for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og net­op har sagt ja til at ta­ge yder­li­ge­re et år i for­mands­sto­len. Det sker i en fond, der i hen­hold til an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se har be­slut­tet, at med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen skal fra­træ­de med ud­gan­gen af det år, de fyl­der 70.

I et stort in­ter­view med Fun­dats i novem­ber 2019 for­tal­te Pe­ter Mads Clau­sen, der på det tids­punkt net­op var fyldt 70, at han hav­de få­et ”lidt dis­pen­sa­tion” til at fort­sæt­te som formand.

”Li­ge nu ta­ger jeg ét år ad gan­gen. Men det er da no­get, vi snak­ker om. Vi har en plan B, men den er ik­ke mo­den til of­fent­lig­gø­rel­se end­nu,” lød mel­din­gen i novem­ber 2019 fra Pe­ter Mads Clausen.

Og nu er det alt­så be­slut­tet, at Pe­ter Mads Clau­sen og­så er for­mand ”ind i 2021.”

”Si­tu­a­tio­nen er i den sag uæn­dret, og mit svar er der­for det sam­me i dag som det var sid­ste år: Jeg ta­ger ét år ad gan­gen. Fra be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er der fort­sat op­bak­ning til mit for­mand­skab, og vi er end­nu ik­ke der, hvor vi øn­sker at of­fent­lig­gø­re pla­ner­ne for en arv­ta­ger til stil­lin­gen som for­mand. Jeg va­re­ta­ger så­le­des og­så den rol­le ind i 2021,” skri­ver Pe­ter Mads Clau­sen i en mail til Fundats.

Pe­ter Mads Clau­sen til­fø­jer, at han ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til be­slut­nin­gen, men han for­sik­rer om, at når der skal ske æn­drin­ger i fonds­le­del­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, vil der ”bli­ve kom­mu­ni­ke­ret her­om i be­hø­rig tid.”

Ny formand behøver ikke at hedde Clausen

Da Fun­dats i novem­ber 2019 spurg­te Pe­ter Mads Clau­sen, om man kan fo­re­stil­le sig en for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ik­ke hed­der Clau­sen til ef­ter­navn, lød hans svar:

”Ja, det kan man da godt. Det vil jeg ik­ke udelukke.”

Pe­ter Mads Clau­sen er søn af Dan­foss´ grund­læg­ger, fa­bri­kant og in­ge­ni­ør Mads Clau­sen og hu­stru­en Bit­ten, og han er bror til Dan­foss-kon­cer­nens tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør gen­nem 12 år og nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand, den ét år æl­dre Jør­gen Mads Clausen.

Ud over for­mand­spo­sten i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ejer halv­de­len af ak­tier­ne i Dan­foss A/S, er Pe­ter Mads Clau­sen og­så fort­sat for­mand for Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond, som fi­re gan­ge om året støt­ter al­men­vel­gø­ren­de projekter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer