Søn af Danfoss-grundlægger bliver siddende i formandsstolen

71-åri­ge Pe­ter Mads Clau­sen har få­et be­sty­rel­sens op­bak­ning til at fort­sæt­te som for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond i fo­re­lø­big ét år me­re.

Peter Mads Clausen (foto: Bitten & Mads Clausens Fond)
Pe­ter Mads Clau­sen (fo­to: Bit­ten & Mads Clau­sens Fond)

”Jeg ta­ger ét år ad gan­gen.”

Så­dan ly­der mel­din­gen fra den 71-åri­­ge Pe­ter Mads Clau­sen, der i 21 år har væ­ret for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og net­op har sagt ja til at ta­ge yder­li­ge­re et år i for­mands­sto­len. Det sker i en fond, der i hen­hold til an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se har be­slut­tet, at med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen skal fra­træ­de med ud­gan­gen af det år, de fyl­der 70.

I et stort in­ter­view med Fun­dats i novem­ber 2019 for­tal­te Pe­ter Mads Clau­sen, der på det tids­punkt net­op var fyldt 70, at han hav­de få­et ”lidt dis­pen­sa­tion” til at fort­sæt­te som for­mand.

”Li­ge nu ta­ger jeg ét år ad gan­gen. Men det er da no­get, vi snak­ker om. Vi har en plan B, men den er ik­ke mo­den til of­fent­lig­gø­rel­se end­nu,” lød mel­din­gen i novem­ber 2019 fra Pe­ter Mads Clau­sen.

Og nu er det alt­så be­slut­tet, at Pe­ter Mads Clau­sen og­så er for­mand ”ind i 2021.”

”Si­tu­a­tio­nen er i den sag uæn­dret, og mit svar er der­for det sam­me i dag som det var sid­ste år: Jeg ta­ger ét år ad gan­gen. Fra be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er der fort­sat op­bak­ning til mit for­mand­skab, og vi er end­nu ik­ke der, hvor vi øn­sker at of­fent­lig­gø­re pla­ner­ne for en arv­ta­ger til stil­lin­gen som for­mand. Jeg va­re­ta­ger så­le­des og­så den rol­le ind i 2021,” skri­ver Pe­ter Mads Clau­sen i en mail til Fun­dats.

Pe­ter Mads Clau­sen til­fø­jer, at han ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til be­slut­nin­gen, men han for­sik­rer om, at når der skal ske æn­drin­ger i fonds­le­del­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, vil der ”bli­ve kom­mu­ni­ke­ret her­om i be­hø­rig tid.”

Ny formand behøver ikke at hedde Clausen

Da Fun­dats i novem­ber 2019 spurg­te Pe­ter Mads Clau­sen, om man kan fo­re­stil­le sig en for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ik­ke hed­der Clau­sen til ef­ter­navn, lød hans svar:

”Ja, det kan man da godt. Det vil jeg ik­ke ude­luk­ke.”

Pe­ter Mads Clau­sen er søn af Dan­foss´ grund­læg­ger, fa­bri­kant og in­ge­ni­ør Mads Clau­sen og hu­stru­en Bit­ten, og han er bror til Dan­­foss-kon­­cer­­nens tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør gen­nem 12 år og nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand, den ét år æl­dre Jør­gen Mads Clau­sen.

Ud over for­mand­spo­sten i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ejer halv­de­len af ak­tier­ne i Dan­foss A/S, er Pe­ter Mads Clau­sen og­så fort­sat for­mand for Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond, som fi­re gan­ge om året støt­ter al­men­vel­gø­ren­de pro­jek­ter.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…