Søn af Danfoss-grundlægger bliver siddende i formandsstolen

71-åri­ge Pe­ter Mads Clau­sen har få­et be­sty­rel­sens op­bak­ning til at fort­sæt­te som for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond i fo­re­lø­big ét år mere.

Peter Mads Clausen (foto: Bitten & Mads Clausens Fond)
Pe­ter Mads Clau­sen (fo­to: Bit­ten & Mads Clau­sens Fond)

”Jeg ta­ger ét år ad gangen.”

Så­dan ly­der mel­din­gen fra den 71-åri­­ge Pe­ter Mads Clau­sen, der i 21 år har væ­ret for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og net­op har sagt ja til at ta­ge yder­li­ge­re et år i for­mands­sto­len. Det sker i en fond, der i hen­hold til an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se har be­slut­tet, at med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen skal fra­træ­de med ud­gan­gen af det år, de fyl­der 70.

I et stort in­ter­view med Fun­dats i novem­ber 2019 for­tal­te Pe­ter Mads Clau­sen, der på det tids­punkt net­op var fyldt 70, at han hav­de få­et ”lidt dis­pen­sa­tion” til at fort­sæt­te som formand.

”Li­ge nu ta­ger jeg ét år ad gan­gen. Men det er da no­get, vi snak­ker om. Vi har en plan B, men den er ik­ke mo­den til of­fent­lig­gø­rel­se end­nu,” lød mel­din­gen i novem­ber 2019 fra Pe­ter Mads Clausen.

Og nu er det alt­så be­slut­tet, at Pe­ter Mads Clau­sen og­så er for­mand ”ind i 2021.”

”Si­tu­a­tio­nen er i den sag uæn­dret, og mit svar er der­for det sam­me i dag som det var sid­ste år: Jeg ta­ger ét år ad gan­gen. Fra be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er der fort­sat op­bak­ning til mit for­mand­skab, og vi er end­nu ik­ke der, hvor vi øn­sker at of­fent­lig­gø­re pla­ner­ne for en arv­ta­ger til stil­lin­gen som for­mand. Jeg va­re­ta­ger så­le­des og­så den rol­le ind i 2021,” skri­ver Pe­ter Mads Clau­sen i en mail til Fundats.

Pe­ter Mads Clau­sen til­fø­jer, at han ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til be­slut­nin­gen, men han for­sik­rer om, at når der skal ske æn­drin­ger i fonds­le­del­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, vil der ”bli­ve kom­mu­ni­ke­ret her­om i be­hø­rig tid.”

Ny formand behøver ikke at hedde Clausen

Da Fun­dats i novem­ber 2019 spurg­te Pe­ter Mads Clau­sen, om man kan fo­re­stil­le sig en for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ik­ke hed­der Clau­sen til ef­ter­navn, lød hans svar:

”Ja, det kan man da godt. Det vil jeg ik­ke udelukke.”

Pe­ter Mads Clau­sen er søn af Dan­foss´ grund­læg­ger, fa­bri­kant og in­ge­ni­ør Mads Clau­sen og hu­stru­en Bit­ten, og han er bror til Dan­­foss-kon­­cer­­nens tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør gen­nem 12 år og nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand, den ét år æl­dre Jør­gen Mads Clausen.

Ud over for­mand­spo­sten i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ejer halv­de­len af ak­tier­ne i Dan­foss A/S, er Pe­ter Mads Clau­sen og­så fort­sat for­mand for Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond, som fi­re gan­ge om året støt­ter al­men­vel­gø­ren­de projekter.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…