Usikker kludetæppeøkonomi bag Danmarks ‘Walk of fame’: Teaterflisen har 25 års jubilæum

Først betalte bryggeriet Tuborg for Frederiksbergs berømte teaterfliser. Sidenhen fulgte Frederiksbergfonden som donor. I de sidste mange år er det dog private Frederiksberg-borgere, der har måttet til lommerne for at dække udgifterne til nogle af Danmarks mest berømte fortovsfliser. Det fortæller Teaterflisens initiativtager og grundlægger, Johnny Gehlsen, i forbindelse med flisens jubilæum.

Fre­dag d. 30 sep­tem­ber blev den 25. Te­a­ter­fli­se ud­delt til sku­e­spil­ler Pre­ben Kri­sten­sen. Jo­hn­ny Ge­hl­sen ses yderst il høj­re, mens Mar­tin Da­hl ses yderst til venstre.

25 fli­ser af born­holm­sk gra­nit de­ko­re­ret med ka­ri­ka­tur­teg­nin­ger af nog­le af lan­dets bed­ste sku­e­spil­le­re, pry­der for­to­vet på én af Dan­marks mest be­røm­te te­a­ter­ga­der: Fre­de­riks­berg Allé.

Si­den 1997 har dan­ske­re over he­le lan­det kun­ne del­ta­ge i en år­lig af­stem­ning om, hvil­ken dansk sku­e­spil­ler, der skal mod­ta­ge årets så­kald­te ’Te­a­ter­fli­se’ og der­med ha­ve sit navn og an­sigt fore­vi­get på Dan­marks svar på Hol­lywoods ’Walk of Fame.’

Teaterflisen:

Te­a­ter­fli­sen på Fre­de­riks­berg Al­lé er en år­lig pris­ud­de­ling, som har til for­mål at an­er­ken­de en sku­e­spil­ler for en sær­lig mar­kant kunst­ne­risk og gen­nem­slags­kraf­tig ind­sats in­den for dansk te­a­ter, revy, mu­sik­te­a­ter samt film- og tv-skuespil.

Te­a­ter­fli­sen kal­des og­så for ”Fol­kets Te­a­ter­pris”, da det er dan­sker­ne og ik­ke en jury, der kan stem­me på de nominerede.

Med nav­ne og an­sig­ter af sku­e­spil­le­re som Ghi­ta Nør­by, Mi­ck Øgen­da­hl og Tri­ne Dyr­holm vid­ner al­léen i dag om de sid­ste 25 års sto­re stjer­ner in­den­for dansk te­a­ter, film, tv, co­me­dy og revy.

Men ste­ne­ne vid­ner og­så om no­get andet.

Ud­over nav­net og det ka­ri­ke­re­de po­rtræt af den på­gæl­den­de sku­e­spil­ler, rum­mer ste­ne­ne nem­lig en ind­gra­ve­ret ly­kønsk­ning fra de per­so­ner, som har fi­nan­si­e­ret fliserne.

”Det er ik­ke ano­ny­me gi­ve­re. De vil ger­ne ses,” for­tæl­ler Jo­hn­ny Gehlsen.

Han er man­den, som for 25 år si­den tog ini­ti­a­ti­vet til Te­a­ter­fli­sen, som han si­den­hen har væ­ret pri­mus mo­tor for med den ho­ved­op­ga­ve først og frem­mest at skaf­fe mid­ler til frem­stil­lin­gen af fliserne.

Hvis jeg for­tæl­ler, hvad så­dan en fli­se ko­ster, kan det jo væ­re, at der er nog­le, som går ned og pil­ler dem op

Jo­hn­ny Ge­hl­sen – Ini­ti­a­tiv­ta­ger, Teaterflisen

Og den op­ga­ve har ik­ke al­tid væ­ret let. En te­a­ter­fli­se er nem­lig ik­ke bil­lig, og selv­om gi­ve­ren får sit navn fore­vi­get sam­men med sku­e­spil­le­rens, så op­le­ver Jo­hn­ny Ge­hl­sen en ge­ne­rel fal­den­de in­ter­es­se for at spon­se­re de be­røm­te fliser.

Hvad den præ­ci­se pris er for ste­ne­ne, hvis ka­ri­ka­tur­teg­nin­ger ud­for­mes som bron­ze­re­lief af teg­ne­ren Jens Ha­ge, vil Jo­hn­ny Ge­hl­sen dog ik­ke afsløre.

”Hvis jeg for­tæl­ler, hvad så­dan en fli­se ko­ster, kan det jo væ­re, at der er nog­le, som går ned og pil­ler dem op. Folk skal ik­ke vi­de, hvad ste­ne­ne ko­ster,” si­ger Jo­hn­ny Ge­hl­sen, men til­fø­jer, at der sam­let set lig­ger for et højt be­løb te­a­ter­fli­ser på Fre­de­riks­berg Allé.

Præmierne er blevet mindre

Når Jo­hn­ny Ge­hl­sen i dag ser til­ba­ge på de 25 år, der er gå­et, si­den den før­ste te­a­ter­fli­se blev lagt i jor­den, er det med blan­de­de følelser.

Alt imens han er glad og stolt af den fol­ke­li­ge op­bak­ning, som fli­sen har haft og sta­dig har, er han ær­ger­lig over de bud­get­mæs­si­ge for­an­drin­ger, som 25 år har bevirket.

Den øko­no­mi­ske op­bak­ning til kon­cep­tet er nem­lig svun­det ind over tid.

Det ses blandt an­det på den pen­ge­præ­mie, som tra­di­tio­nelt føl­ger med ste­nen, og som Fre­de­riks­berg­fon­den finansierer.

”I star­ten fik sku­e­spil­le­ren 50.000 kro­ner. Nu er be­lø­bet 10.000 kro­ner,” si­ger Jo­hn­ny Ge­hl­sen og til­fø­jer, at den re­du­ce­re­de pen­ge­præ­mie dog ik­ke er det stør­ste problem.

Og­så stør­rel­sen på de præ­mi­er der træk­kes lod om blandt de stem­me­af­gi­ven­de dan­ske­re, af­spej­ler, at bud­get­tet er min­dre end tid­li­ge­re år.

”Et år var der syv ga­ve­kort på te­a­ter­rej­ser til Lon­don på spil,” for­tæl­ler Jo­hn­ny Gehlsen.

Den­gang var rej­ser­ne spon­se­ret af Tu­borg, mens det i dag er Dansk Te­a­ter, som stil­ler præ­mi­er til rå­dig­hed. I år var det ga­ve­kort til dan­ske te­a­tre, der var på spil.

Personligt netværk er guld værd

Sam­ti­dig med, at Jo­hn­ny Ge­hl­sen op­le­ver en stør­re til­ba­ge­hol­den­hed fra pri­va­te sponso­rer, har ud­giftsposter­ne og­så æn­dret sig over tid.

Tid­li­ge­re fik be­gi­ven­he­den mar­kant og gra­tis me­di­eom­ta­le i en ræk­ke re­le­van­te me­di­er i for­bin­del­se med af­stem­nin­ger­ne, men så­dan er det ik­ke læn­ge­re. I dag må hol­det bag te­a­ter­fli­sen, der blandt an­det be­står af Jo­hn­ny Ge­hl­sen, Fre­de­riks­berg­fon­den, lo­ka­la­vi­sen Fre­de­riks­berg­Liv og Dansk Te­a­ter bru­ge en stor del af det sam­le­de bud­get på mar­keds­fø­ring og af­stem­nin­ger på so­ci­a­le medier.

Parterne bag Teaterflisen:

Te­a­ter­fli­sen 2022 af­vik­les i et sam­ar­bej­de mel­lem ASA Stil­lads Ser­vi­ce, Fre­de­riks­berg­fon­den, Dansk Te­a­ter, Fre­de­riks­berg­LIV, Frederiksbergmuseerne/Storm, Jo­hn­ny Ge­hl­sen, Tu­borg samt Bjar­ne Staal Bro­læg­ger & Entreprenør.

Sam­men­holdt med ud­gif­ter­ne til den fol­ke­fest, der tra­di­tio­nen tro fin­der sted i for­bin­del­se med af­slø­rin­gen af årets fli­se, lø­ber det sam­le­de bud­get op i fle­re hund­re­de tu­sind kroner.

Mens Tu­borg for 25. år i træk har spon­se­ret gra­tis fa­døl til pu­bli­kum, og mens Fre­de­riks­berg­fon­den har støt­tet med mid­ler til blandt an­det mar­keds­fø­rings­delen, kni­ber det med at fin­de do­no­rer til sel­ve teaterflisen.

Hvert år, hvor jeg har haft pro­ble­mer med at fin­de en sponsor til fli­sen, har det væ­ret nervepirrende.

Jo­hn­ny Ge­hl­sen – Ini­ti­a­tiv­ta­ger, Teaterflisen

Og så­dan har det ef­ter­hån­den væ­ret i en hånd­fuld år, for­tæl­ler Jo­hn­ny Gehlsen.

”Hvert år, hvor jeg har haft pro­ble­mer med at fin­de en sponsor til fli­sen, har det væ­ret ner­vepi­r­ren­de. Fre­de­riks­berg­fon­den har i 25 år dæk­ket ud­gif­ter­ne bag ved, men jeg har selv skul­let stå for at fin­de en sponsor til fli­sen. Det er man­ge pen­ge, så det er ik­ke no­get, man ba­re fin­der,” si­ger Jo­hn­ny Gehlsen.

Un­der cor­o­na var det så svært at fin­de en sponsor, at han end­te med selv at be­ta­le omkostningerne.

”Så måt­te jeg jo selv be­tal­te. Nu står der ’Jo­hn­ny Ge­hl­sen’ på den ene fli­se,” for­tæl­ler Te­a­ter­fli­sens initiativtager.

Når det al­li­ge­vel er lyk­ke­des at få frem­stil­let en fli­se i 25 år, så skyl­des det, at Jo­hn­ny Ge­hl­sen som tid­li­ge­re re­stau­ra­tør på den lo­ka­le Fre­de­riks­berg-re­stau­rant Pro­me­na­den, har et stort, per­son­ligt net­værk at træk­ke på.

”Alt er skaf­fet gen­nem per­son­ligt net­værk,” si­ger Jo­hn­ny Gehlsen.

I Te­a­ter­fli­ser­nes ene hjør­ne kan man se hvem, der har fi­nan­si­e­ret stenene.

Privatpersoner har overtaget finansieringen

I dag vid­ner de 25 fli­ser da hel­ler ik­ke kun om den dan­ske scenekunst.

I kro­no­lo­gisk ræk­ke­føl­ge af­slø­rer ly­kønsk­nin­ger­ne på fli­ser­ne, at de 11 æld­ste fli­ser er skæn­ket af bryg­ge­ri­et Tu­borg. Der­næst skæn­ke­de Fre­de­riks­berg­fon­den fem sten, hvor­ef­ter en ræk­ke Fre­de­riks­berg-bor­ge­re har smidt de­res pri­va­te mid­ler ind i pro­jek­tet. Så­le­des er en en­kelt sten spon­se­ret af tid­li­ge­re lo­kal­po­li­ti­ker Mar­git Ør­sted, Jo­hn­ny Ge­hl­sen selv har fi­nan­si­e­ret en en­kelt sten, og fem sten er købt og be­talt af pri­vat­per­so­nen Bir­git Kronborg.

De sid­ste to år har ’Fa­mi­li­en Jes­sen,’ der dri­ver et stil­lads­fir­ma, be­talt for fliserne.

Hvem, der be­ta­ler fli­sen til næ­ste år, står dog i dag hen i det uvis­se, for­tæl­ler Jo­hn­ny Gehlsen.

”Der er ik­ke no­gen, som på for­hånd har meldt sig,” si­ger han.

Fle­re hund­re­de bor­ge­re mød­te i fre­dags op på Fre­de­riks­berg Al­lé for at over­væ­re, hvem der blev vin­der af Te­a­ter­fli­sen 2022.

Di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den, Mar­tin Da­hl, er dog ik­ke i tvivl om, at fli­sen nok skal bli­ve finansieret.

”Nu har den ek­si­ste­ret i 25 år, og den kan nok godt le­ve vi­de­re. Al­le­en er jo lang, og når vi er fær­di­ge på den ene si­de, så kan vi gå i gang med den an­den si­de,” si­ger Mar­tin Dahl.

Blandt de Fre­de­riks­berg-bor­ge­re, som er mødt op fre­dag den 30. sep­tem­ber for at fejre det­te års Te­a­ter­fli­se, er der for­stå­el­se for, at fli­ser­ne er dy­re. Men tan­ken om, at det hy­po­te­tisk kan bli­ve så svært at rej­se mid­ler til sel­ve ste­ne­ne, kan de ik­ke for­li­ge sig med.

”Det vil­le væ­re rig­tig ær­ger­ligt. Te­a­ter­fli­sen er en del af Fre­de­riks­ber­gån­den. Jeg tror ik­ke, at det bli­ver ned­lagt. De skal nok fin­de nog­le sponso­rer i sid­ste øje­blik,” si­ger Ma­ri­an­ne Pre­hn, der har del­ta­get i det år­li­ge ar­ran­ge­ment stort set al­le årene.

Om­trent sam­me mel­ding kom­mer fra Jet­te Gøhner.

Med und­ta­gel­se af et en­kelt år, hvor fol­ke­fe­sten faldt sam­men med hen­des mands fød­sels­dag, har hun del­ta­get i ar­ran­ge­men­tet hvert år.

”Der er man­ge, som træn­ger til så­dan en fli­se,” si­ger hun og ta­ger en tår af sin fadøl.

Tidligere prisvindere

Mi­ck Øgen­da­hl (2021), Vi­vien­ne McK­ee (2020), Sus­se Wold (2019), Ras­mus Bjerg (2018), Silas Holst (2017), Pi­lou As­bæk (2016), Bo­dil Jør­gen­sen (2015), Tri­ne Dyr­holm (2014), Bir­t­he Ne­u­mann (2013), Lis­bet Da­hl (2011), Lars Mi­k­kel­sen (2010), Ulf Pil­gaard (2009), An­ders Mat­t­he­sen (2008), Sø­ren Pil­mark (2007), Ghi­ta Nør­by (2006), Ni­ko­laj Lie Kaas (2005), An­ders W. Bert­hel­sen (2004), Bo­dil Ud­sen (2003), Pe­ter My­gind (2002), Mads Mi­k­kel­sen (2001), Iben Hjej­le (2000), Sid­se Ba­bett Knud­sen (1999), Tho­mas Eje (1998), Ni­els Ol­sen (1997).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer