Styrtdyk i antallet af fonde, som giver penge til kulturen

På ét år er antallet af fonde, som giver bevillinger til kulturelle formål, mere end halveret. Samtidig viser en ny analyse, at fem store fonde stod for 65 pct. af fondsbevillingerne til kultur i 2020. Ekspert i kulturfilantropi Henrik Mahncke glæder sig over, at det stadig er en meget pluralistisk fondssektor, kulturinstitutionerne kan søge om midler hos.

”Ta­ger du ud på et mu­se­um el­ler te­a­ter og ser på de skil­te og pla­ka­ter, som for­tæl­ler, hvem der har sponso­re­ret en ud­stil­ling el­ler en fo­re­stil­ling, står der of­te et hav af me­re el­ler min­dre ukend­te fon­de," po­in­te­r­er ana­ly­se­chef i Re­al­da­nia og eks­pert i kul­tur­filan­tro­pi Hen­rik Mahncke.

Det sam­le­de an­tal af pri­va­te fon­de, som be­vil­ge­de pen­ge til kul­tu­rel­le for­mål, tog en vold­som rut­sje­tur fra 2019 til 2020.

Det frem­går af en ny ana­ly­se ud­ar­bej­det af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter på bag­grund af tal fra Dan­marks Sta­ti­stiks fonds­sta­ti­stik og en ræk­ke særkørsler.

I 2019 var det fle­re end 2.000 fon­de, som ud­del­te mid­ler til kunst og kul­tur – helt præ­cis 2.042. Året ef­ter var det sam­le­de an­tal­let styrt­dyk­ket til 908.

Ned­gan­gen var især mar­kant blandt de små og min­dre fon­de, men og­så i grup­pen af mel­lem­sto­re og sto­re fon­de skrum­pe­de an­tal­let, der del­te pen­ge ud til kunst og kultur.

En del af for­kla­rin­gen på den ned­ad­gå­en­de ten­dens er for­ment­lig, at der i sam­me pe­ri­o­de ske­te et ge­ne­relt fald i an­tal­let af fon­de, der over­ho­ve­det del­te pen­ge ud. Som Fun­dats be­skrev i en ar­ti­kel pri­mo sep­tem­ber, da­le­de an­tal­let af be­vil­gen­de fon­de fra 5.280 i 2019 til 4.416 året ef­ter – sva­ren­de til en ned­gang på 16 procent.

Og kig­ger man iso­le­ret på de mind­ste fon­de med øko­no­misk kær­lig­hed til kunst og kul­tur, faldt an­tal­let fra 1.546 i 2019 til 763 året efter.

I den for­bin­del­se har cor­ona­kri­sen uden tvivl haft en stor fin­ger med i spil­let i et 2020, der, som det po­in­te­r­es i ana­ly­sen, var ”et svært år for det dan­ske kulturliv”.

”Den ver­den­s­oms­pæn­den­de Covid-19-pan­de­mi spænd­te ben og skab­te sto­re ud­for­drin­ger for kul­tu­r­om­rå­det. Fle­re fon­de op­le­ve­de, at det var svært for be­vil­lings­mod­ta­ge­re og fon­de­ne at gen­nem­fø­re pro­jek­ter som plan­lagt,” skri­ver Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i sin analyse.

2,5 mia. kr. til kultur

Ana­ly­se­chef i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia Hen­rik Ma­hn­cke skrev i 2016 Ph.d.-afhandling på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School om filan­tro­pi med fo­kus på kul­tu­r­om­rå­det, og han var tre år se­ne­re me­dansvar­lig for bo­gen ’Mu­se­umsland­ska­bet - Kul­tur­po­li­tik­kens ud­vik­ling og mu­se­er­nes vil­kår’, som Las­se Mar­ker og Sø­ren Mi­ka­el Ras­mus­sen ud­ar­bej­de­de for Re­al­da­nia. Iføl­ge Hen­rik Ma­hn­cke er det dra­ma­ti­ske fald fra 2019 til 2020 i an­tal­let af fon­de, der støt­te­de kul­tu­ren, ”mystisk” og svært at forklare.

”Et bud kan væ­re, at der på grund af cor­o­na og ned­luk­nin­ger var man­ge an­søg­nin­ger til ak­ti­vi­te­ter, der i et nor­malt år vil­le væ­re ble­vet sendt, men som ik­ke blev sendt af sted i 2020. Det kan be­ty­de, at man­ge af de min­dre fon­de, der ty­pisk støt­ter ind­holdsak­ti­vi­te­ter i kul­tur­li­vet, har få­et fær­re an­søg­nin­ger i 2020 el­ler selv har valgt at brem­se lidt op. Jeg hå­ber, det er den pri­mæ­re for­kla­ring, og at vi, når vi i lø­bet af det næ­ste par år for­hå­bent­lig igen får et me­re nor­ma­li­se­ret kul­tur­liv, på ny vil se en bred op­bak­ning fra flest mu­li­ge ak­tø­rer i fonds­sek­to­ren,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Trods de benspænd, som cor­ona­kri­sen med­før­te, be­vil­ge­de de dan­ske fon­de i alt lidt over 2,5 mil­li­ar­der kro­ner til kul­tu­rel­le for­mål i 2020. Selv­om der er ta­le om en ned­gang på 418 mil­li­o­ner kro­ner sam­men­holdt med året før, hvor kul­tu­ren fik næ­sten tre mil­li­ar­der fond­skro­ner, er be­vil­lings­ni­veau­et det næst­hø­je­ste i pe­ri­o­den 2016-2020.

Kul­tu­r­om­rå­det var da og­så i 2020 fort­sat blandt de om­rå­der, som fon­de­ne be­vil­ge­de flest mid­ler til. De godt 2,5 mil­li­ar­der kro­ner til kun­sten og kul­tu­ren ud­gjor­de så­le­des 13 pro­cent af fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger på 19,6 mil­li­ar­der kroner.

Også kommuner er kommet på banen

Læg­ger man fon­de­nes støt­te oven i, hvad kul­tur­li­vet hen­te­de fra det of­fent­li­ge, er det sam­le­de tal iføl­ge ana­ly­sen cir­ka 27 mil­li­ar­der kro­ner. Fon­de­nes be­vil­lin­ger ud­gjor­de der­med ni pro­cent af de sam­le­de mid­ler, der til­flød kul­tu­rel­le formål.

Iføl­ge Hen­rik Ma­hn­cke har fon­de­ne si­den årtu­sind­skif­tet få­et en sta­dig stør­re rol­le i fi­nan­si­e­rin­gen af dansk kul­tur. Op gen­nem 00’erne og i star­ten af 10’erne be­gynd­te fonds­sek­to­ren at træ­de me­re ind på den kul­tu­rel­le sce­ne sam­ti­dig med, at en ræk­ke fon­de fik langt stør­re be­vil­lings­mu­lig­he­der, for­tæl­ler Hen­rik Mahncke.

Uden fon­de­nes mid­ler vil de bli­ve slidt og vil nok og­så kom­me til at mang­le no­get af den dy­na­mik, som pu­bli­kum efterspørger

Hen­rik Ma­hn­cke – Ana­ly­se­chef, Realdania

”Si­den har fon­de­ne fyldt me­get sær­ligt på an­lægs­si­den, hvor de i dag står for en me­get stor del af an­lægs­sum­men, når der byg­ges nyt, mens sta­tens pri­mæ­re rol­le er ba­sis­drift og at sik­re kva­li­tet. Kom­mu­ner­ne er de se­ne­re år og­så kom­met me­re på ba­nen, for­di de kan se, at kul­tu­ren kan no­get i for­hold til bo­sæt­ning, by­liv og er­hverv­s­ud­vik­ling,” for­kla­rer Hen­rik Mahncke.

- Kun­ne kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne ef­ter din me­ning kla­re sig helt uden pen­ge fra fondene?

”Langt hen ad vej­en vil kun­sten og kul­tu­ren godt kun­ne kla­re sig uden fon­de­ne. De vil sta­dig kun­ne hol­de åbent, de vil ha­ve lys og var­me, og de vil be­ta­le løn til de­res me­d­ar­bej­de­re – men uden fon­de­nes mid­ler vil de bli­ve slidt og vil nok og­så kom­me til at mang­le no­get af den dy­na­mik, som pu­bli­kum ef­ter­spør­ger. Ek­sem­pel­vis vil de ha­ve van­ske­li­ge­re ved at for­ny de­res kunst­sam­lin­ger uden Ny Carls­berg­fon­det og svæ­re­re ved at få la­vet sto­re byg­ge­ri­er uden sto­re fon­de som A.P. Møl­ler Fon­den og Re­al­da­nia,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Pluralistisk fondssektor

Kul­tu­r­a­na­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vi­ser, at bro­der­par­ten af fonds­mid­ler til mu­se­er, te­a­tre og an­dre kul­turin­sti­tu­tio­ner blev af­sendt af en hånd­fuld sto­re fon­de. Så­le­des stod de fem sto­re fon­de, der var mest gav­mil­de med støt­te­kro­ner­ne til kul­tur­for­mål i 2020, til­sam­men for 65 pro­cent af fon­de­nes sam­le­de be­vil­ge­de mid­ler til kulturen.

Det be­ty­der sam­ti­dig, at fle­re end 900 fon­de bi­drog med de re­ste­ren­de 35 pro­cent af fond­skro­ner­ne til kulturområdet.

Det er rig­tigt, at de fem sto­re står for en me­get stor del af støt­ten sam­let set, men de dan­ske kul­tu­rak­tø­rer har fort­sat vir­ke­lig man­ge kas­ser at ori­en­te­re sig ef­ter, og vi har sta­dig en me­get plu­ra­li­stisk fondssektor

Hen­rik Ma­hn­cke – Ana­ly­se­chef, Realdania

Hen­rik Ma­hn­cke un­der­stre­ger, at selv­om de stør­ste fon­de har nog­le mus­k­ler, som de min­dre fon­de selvsagt ik­ke har, skal man ik­ke un­der­vur­de­re be­tyd­nin­gen af de man­ge min­dre fonde.

”Ta­ger du ud på et mu­se­um el­ler te­a­ter og ser på de skil­te og pla­ka­ter, som for­tæl­ler, hvem der har sponso­re­ret en ud­stil­ling el­ler en fo­re­stil­ling, står der of­te et hav af me­re el­ler min­dre ukend­te fon­de. Så det er rig­tigt, at de fem sto­re står for en me­get stor del af støt­ten sam­let set, men de dan­ske kul­tu­rak­tø­rer har fort­sat vir­ke­lig man­ge kas­ser at ori­en­te­re sig ef­ter, og vi har sta­dig en me­get plu­ra­li­stisk fonds­sek­tor,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Iføl­ge Hen­rik Ma­hn­cke be­ty­der plu­ra­lis­men i fondsland­ska­bet, at hvis dø­ren til pro­jekt­støt­te luk­ker ét sted, kan mu­se­ums­di­rek­tø­ren el­ler te­a­ter­che­fen med ret­te hå­be på, at der kan væ­re an­dre dø­re, der åb­ner sig.

”Alt an­det li­ge er fi­nan­si­e­ring af kul­tur­liv, der ik­ke hvi­ler på en en­kel­tak­tør, at fo­re­træk­ke. Jo fle­re for­skel­li­ge, der støt­ter den en­kel­te kul­turin­sti­tu­tion på for­skel­lig vis, de­sto bed­re. Man skal sam­ti­dig hu­ske, at pen­ge­ne fra de stør­ste fon­de of­te går til byg­ge­ri­er, mens man­ge af de min­dre fon­de ik­ke har mid­ler­ne el­ler kom­pe­ten­cer­ne til at støt­te byg­ge­ri­er, men me­get ger­ne vil støt­te ud­stil­lin­ger og an­det ind­hold. Det er så­dan set en rig­tig god ar­bejds­de­ling,” me­ner Re­al­da­ni­as analysechef.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer