Færøerne får et diabetescenter og Amaliehaven får penge til restaurering

Novo Nordisk Fonden skyder trecifret millionbeløb ind i etableringen af et Steno Diabetes Center på Færøerne, Nordea-fonden støtter arbejdet med at få flere grønlandske børn til at dyrke idræt, mens A.P. Møller Fonden donerer 65 mio. kr. til en omfattende restaurering af Amaliehaven i København.

Etab­le­rin­gen af Ama­lie­ha­ven i Kø­ben­havn blev fi­nan­si­e­ret i 1983 af A.P. Møl­ler Fon­den som en ga­ve til det dan­ske folk. Par­ken skal nu un­der­gå en om­fat­ten­de re­stau­re­ring, og igen er det A.P. Møl­ler Fon­den, der be­ta­ler næ­sten he­le reg­nin­gen. (fo­to: Tho­mas Rahbek)

Tu­ren går til Færø­er­ne i den før­ste af den­ne uges nyhe­der om ud­de­lin­ger fra den dan­ske fondssektor.

Dan­marks mest ud­de­len­de fond No­vo Nor­disk Fon­den har så­le­des net­op be­vil­get 123 mil­li­o­ner kro­ner over en 10-årig pe­ri­o­de til etab­le­ring af Steno Di­a­be­tes Cen­ter på Færøerne.

Cen­tret bli­ver det sy­ven­de i ræk­ken af spe­ci­a­li­se­re­de di­a­be­tes­cen­tre støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den. Tid­li­ge­re er der etab­le­ret et cen­ter i hver af de fem dan­ske re­gio­ner samt i Grøn­land, og der­ved er he­le rigs­fæl­les­ska­bet nu dækket.

Cen­tre­ne har til for­mål at sik­re per­so­ner med di­a­be­tes den bed­ste forsk­nings­ba­se­re­de be­hand­ling og fore­byg­gel­se af sygdom.

”At Steno Di­a­be­tes Cen­tret nu bli­ver etab­le­ret på Færø­er­ne er et stort frem­skridt og vil ga­ran­te­re fort­sat ud­vik­ling af be­hand­ling, tvær­sek­to­ri­elt sam­ar­bej­de og forsk­ning in­den for di­a­be­tes og en­dokri­no­lo­gi på Færø­er­ne,” si­ger Færø­er­nes sund­heds­mi­ni­ster Kaj Leo Holm Jo­han­ne­sen i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Mar­tin Rid­der­strå­le, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, be­to­ner, at fon­den øn­sker at bi­dra­ge til at fore­byg­ge nye til­fæl­de af di­a­be­tes samt væ­re med til at sik­re, at per­so­ner med di­a­be­tes og an­dre en­dokri­ne syg­dom­me le­ver læn­ge­re og med en hø­je­re livskvalitet.

”Det glæ­der mig, at Færø­er­ne nu bli­ver en del af Steno-fæl­les­ska­bet med de seks an­dre cen­tre. Al­le cen­tre har som mål at fore­byg­ge di­a­be­tes og øge livskva­li­tet og livslæng­de for per­so­ner med di­a­be­tes. På Færø­er­ne gæl­der det­te og­så for per­so­ner med an­dre en­dokri­ne syg­dom­me. Det bli­ver spæn­den­de at føl­ge ud­vik­lin­gen i kva­li­te­ten af be­hand­lin­gen på Færø­er­ne,” si­ger Mar­tin Ridderstråle.

Steno Di­a­be­tes Cen­ter Færø­er­ne pla­ce­res ved Lands­sy­ge­hu­set i Tors­havn, men skal støt­te op om be­hand­ling over he­le Færøerne.

Flere børn i Grønland skal dyrke idræt

Fra Færø­er­ne går tu­ren til Grøn­land, hvor Nor­dea-fon­den med en be­vil­ling på syv mil­li­o­ner kro­ner ba­ner vej for, at Uni­cef og Grøn­lands Idræts­for­bund (GIF) kan fort­sæt­te ar­bej­det for at få grøn­land­ske børn til at dyr­ke idræt og ud­vik­le sig i en sund ret­ning fy­sisk så­vel som mentalt.

Mid­ler­ne til­de­les ’Ata­at­si­mo­or­lu­ta Aalasa’-projektet, der sig­ter mod at gi­ve børn og un­ge de bedst mu­li­ge for­ud­sæt­nin­ger for et godt liv ved at kom­bi­ne­re børns ret­tig­he­der med ak­ti­vi­te­ter og idræt i foreningslivet.

Al­le børn har ret til et godt liv med tryg­hed, sun­de re­la­tio­ner og an­er­ken­del­se, og vi ved, at stær­ke idræts­fæl­les­ska­ber kan ska­be glæ­de og styr­ke fø­lel­sen af at hø­re til

Ma­li­i­na Abel­sen – Pro­gram­chef, Uni­cef Grønland

Pro­jek­tet ud­rul­les i sam­ar­bej­de med blandt an­dre Cen­ter for Fol­kes­und­hed i Grøn­land i for­læn­gel­se af en ana­ly­se af de grøn­land­ske idrætsva­ner, der vi­ser, at kun 28 pro­cent af børn un­der 18 år er med­lem af en idrætsforening.

”Vi er me­get gla­de for, at Nor­dea-fon­den har valgt at støt­te vo­res ar­bej­de for at sik­re et in­klu­de­ren­de idræts­mil­jø med tryg­heds­ska­ben­de træ­ne­re, fri­vil­li­ge og an­sat­te, der ken­der til og ar­bej­der ud fra børns ret­tig­he­der. Al­le børn har ret til et godt liv med tryg­hed, sun­de re­la­tio­ner og an­er­ken­del­se, og vi ved, at stær­ke idræts­fæl­les­ska­ber kan ska­be glæ­de og styr­ke fø­lel­sen af at hø­re til,” si­ger pro­gram­chef i Uni­cef Grøn­land Ma­li­i­na Abel­sen i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Pro­jek­tet bli­ver ud­bredt til he­le Grøn­land, når er­fa­rin­ger­ne fra et nu­væ­ren­de pi­lot­pro­jekt i Qeqqa­ta Kom­mu­ne er klar i slut­nin­gen af året.

Amaliehaven bliver restaureret

Bal­la­den i det dan­ske kon­ge­hus den se­ne­ste uges tid om­hand­len­de prins Jo­a­chims børns tit­ler kun­ne godt le­de til den tan­ke, at dron­ning Mar­gret­he har brug for lidt fred og ro.

I så fald er det ik­ke den nær­lig­gen­de park Ama­lie­ha­ven, dron­nin­gen skal sø­ge hen i. Ama­lie­ha­ven, der i 1983 blev gi­vet af A.P. Møl­ler Fon­den som en ga­ve til det dan­ske folk, skal nem­lig i en pe­ri­o­de fra nu og frem til de­cem­ber 2023 un­der­gå en om­fat­ten­de restaurering.

I lø­bet af de knap 40 år, der er gå­et, er blandt an­dre fle­re af ha­vens tek­ni­ske in­stal­la­tio­ner ble­vet så med­tag­ne, at de skal ud­skif­tes, og og­så par­kens spring­vand træn­ger til en kær­lig hånd.

Re­stau­re­rin­gen be­lø­ber sig i alt til 67,6 mil­li­o­ner kro­ner, og det er en ud­gift, der pri­mært bli­ver dæk­ket med en do­na­tion på 65 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den, skri­ver fon­den på sin hjem­mesi­de. De re­ste­ren­de 2,6 mil­li­o­ner kro­ner kom­mer fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne og Slots- og Kulturstyrelsen.

Ama­lie­ha­ven vil væ­re luk­ket for gæ­ster, imens ar­bej­det fin­der sted.

Fondspenge til nye specialekurser

Vi slut­ter, hvor vi star­te­de, nem­lig med et par nyhe­der fra No­vo Nor­disk Fonden.

Fon­den har i den for­løb­ne uge be­vil­get 18 mil­li­o­ner kro­ner til ud­vik­lin­gen af en ræk­ke nye spe­ci­a­le­kur­ser in­den for na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­ni­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­ser. For­må­let er at frem­me forsk­nings­ba­se­ret un­der­vis­ning med en eks­pe­ri­men­tel og in­ter­di­sci­pli­nær til­gang ved de dan­ske universiteter.

”Ud over at gi­ve de stu­de­ren­de hands-on-er­fa­ring med de ny­e­ste tek­no­lo­gi­er, er et vig­tigt for­mål med den­ne pak­ke af kur­ser at frem­me ud­vik­lin­gen af spæn­den­de læ­rings­for­løb og der­ved bi­dra­ge til at gø­re det me­re at­trak­tivt at un­der­vi­se på uni­ver­si­te­ter­ne,” si­ger Kas­per Nør­gaard, der er Se­ni­or Sci­en­ti­fic Le­ad ved No­vo Nor­disk Fonden.

Der­u­d­over kan pro­fes­so­rer­ne Ali Sa­lan­ti, Jan Terje An­der­sen og Ol­li Pen­tikäi­nen nu kal­de sig ’am­bas­sa­dø­rer for in­nova­tion’, ef­ter at de hver har mod­ta­get en tre­årig in­nova­tions­be­vil­ling på seks mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fonden.

For­må­let med pro­gram­met er at op­nå, at langt fle­re for­ske­re si­de­lø­ben­de med de­res aka­de­mi­ske kar­ri­e­rer væl­ger at om­sæt­te de­res forsk­nings­op­da­gel­ser til an­ven­del­se og gavn for samfundet

Mi­k­kel Sko­v­borg – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

Det sker gen­nem et ny­e­tab­le­ret pro­gram kal­det No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Di­stingu­is­hed In­nova­tor. Her ud­de­les tre­åri­ge be­vil­lin­ger, der skal gi­ve for­ske­re den for­nød­ne tid og mu­lig­hed for at ud­for­ske det kom­merci­el­le po­ten­ti­a­le af et forsk­nings­fund, mens de for­bli­ver på de­res vidensinstitution.

”For­må­let med pro­gram­met er at op­nå, at langt fle­re for­ske­re si­de­lø­ben­de med de­res aka­de­mi­ske kar­ri­e­rer væl­ger at om­sæt­te de­res forsk­nings­op­da­gel­ser til an­ven­del­se og gavn for sam­fun­det,” si­ger Mi­k­kel Sko­v­borg, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent in­den for In­nova­tion i No­vo Nor­disk Fonden.

Med tit­len No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Di­stingu­is­hed In­nova­tor føl­ger en for­plig­tel­se til at fun­ge­re som am­bas­sa­dør for in­nova­tion på sit uni­ver­si­tet, for ek­sem­pel ved ak­tivt at vej­le­de stu­de­ren­de el­ler an­dre un­der­vi­se­re og per­so­na­le samt vi­dere­for­mid­le læ­ring og vi­den om innovationsprocesser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer