Norge: Fondenes brancheforening får indflydelse på ny fondslov

Den norske brancheforening for fonde, Stiftelsesforeningen, får plads i en referencegruppe, som i samarbejde med regeringens lovudvalg skal foreslå ændringer til fondsloven.

Det bli­ver den nor­ske bran­che­for­e­ning for fon­de, Stif­tel­ses­for­e­nin­gen, som skal re­præ­sen­te­re de 7.000 fon­de i det kom­men­de ar­bej­de med at eva­lu­e­re og mo­der­ni­se­re Nor­ges fonds­lov, Lov om Stif­tel­ser. Det op­ly­ser in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen på sin hjem­mesi­de Stif​tel​ses​for​e​nin​gen​.no.

Stif­tel­ses­for­e­nin­gen får nu plads i en re­fe­ren­ce­grup­pe for det eks­pert­ud­valg, som re­ge­rin­gen i fe­bru­ar ned­sat­te til at gen­nem­fø­re en ud­red­ning og en eva­lu­e­ring af reg­ler­ne på fonds­om­rå­det. Lo­v­ud­val­get be­står af to øko­no­mi­ske eks­per­ter og to juri­di­ske, som iføl­ge kom­mis­so­ri­et for ud­valgs­ar­bej­det skal rå­d­fø­re sig med re­præ­sen­tan­ter fra fondssektoren.

”Stif­tel­ses­for­e­nin­gen er in­vi­te­ret til at del­ta­ge i en re­fe­ren­ce­grup­pe, som skal ar­bej­de tæt sam­men med eks­pert­ud­val­get. Med­lem­mer­ne bli­ver in­vi­te­ret til at del­ta­ge i pro­ces­sen frem­over”, skri­ver Stif­tel­ses­for­e­nin­gen, som se­ne­re vil op­ly­se nær­me­re om, hvor­dan for­e­nin­gens ca. 150 med­lem­mer kon­kret kan ind­dra­ges i processen.

Re­fe­ren­ce­grup­pen skal bi­dra­ge med in­put di­rek­te til lo­v­ud­val­get, som frem­læg­ger si­ne en­de­li­ge for­slag til en ny fonds­lov in­den ud­gan­gen af sep­tem­ber i år.

Nor­ge har de se­ne­re år få­et fle­re sto­re og fær­re små fon­de og an­tal­let af fon­de med en egen­ka­pi­tal på me­re end en mil­li­ard kro­ner er ste­get. Der­u­d­over er der kom­met fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvil­ket be­ty­der, at fon­de­ne i dag har om­kring 35.000 ansatte.

”Den nu­væ­ren­de lov­giv­ning træn­ger til at bli­ve æn­dret. Vi skal sik­re, at vi har reg­ler, som er til­pas­set fon­de­nes nu­væ­ren­de be­hov. Fon­de­ne ud­de­ler hvert år mil­li­ar­der af kro­ner til vig­ti­ge sek­to­rer i sam­fun­det, blandt an­det in­den for forsk­ning og ud­dan­nel­se”, sag­de Nor­ges er­hvervs­mi­ni­ster Mo­ni­ca Mæland i en pres­se­med­del­el­se da hun ud­nævn­te med­lem­mer­ne af ekspertudvalget.

Ud­val­get skal i sam­ar­bej­de med re­fe­ren­ce­grup­pen blandt an­det vur­de­re om ny lov­giv­ning kan bi­dra­ge til at for­simp­le op­ret­tel­sen af nye fon­de, om det er nød­ven­digt med regn­skabs- og re­vi­sions­pligt for min­dre fon­de samt om fle­re af de in­drap­por­te­rings­krav, som fon­de­ne i dag skal op­fyl­de i for­hold til fondsmyn­dig­he­den, er nød­ven­di­ge og hensigtsmæssige.

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Baggrund

Norsk fondsforening bidrager til mere viden og bedre rammevilkår

Stiftelsesforeningen har tre formål:

  1. Den skal synliggøre og øge forståelsen for fondenes samfundsnyttige rolle.
  2. Den skal arbejde for at sikre gode og forudsigelige rammevilkår for oprettelse og drift af fonde.
  3. Foreningen skal udgøre et forum for udveksling af erfaringer og kompetencer blandt fondene.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer