Annoncespot_img

Stor forskel på prisen for en uddelingskrone

Der er stor forskel på, hvor mange penge fondene bruger på at få uddelingerne til gode formål ud over rampen. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået udgifterne til administration i et udsnit på 26 fonde og foreninger med meget forskellige sekretariatsfunktioner og filantropiske arbejdsmetoder. Omkostningsprocenterne svinger fra under 1 pct. til over 100 pct. af uddelingerne.

”Nog­le fon­de sæt­ter man­ge res­sour­cer af til selv at væ­re med til at kre­e­re pro­jek­ter­ne, el­ler til at ta­ge ini­ti­a­tiv til at ska­be dem fra grun­den. Det kræ­ver jo en del res­sour­cer at til­ve­je­brin­ge de kom­pe­ten­cer, der skal bru­ges til det. Det gør vi ik­ke, vi går med i pro­jek­ter­ne, når man spør­ger os, om vi vil del­ta­ge i fi­nan­si­e­rin­gen af dem,” si­ger Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sen Fond.

Og net­op den an­søg­nings­drev­ne filan­tro­pi­ske ar­bejds­me­to­de er iføl­ge Ni­els Pe­ter Lou­is-Han­sen ho­ved­for­kla­rin­gen på, at fon­den lig­ger med den næst­la­ve­ste om­kost­nings­an­del i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over fon­de­nes ad­mi­ni­stra­ti­ve ud­gif­ter pr. ud­de­lings­kro­ne (se ta­bel­len nedenfor).

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, der er me­de­jer af C20-sel­ska­bet Co­l­o­p­last A/S, hav­de sid­ste regn­skabsår ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, som ud­gjor­de un­der 1 pro­cent af bevillingerne.

Lou­is-Han­sen Fon­den ud­be­tal­te le­ga­ter for 109 mio. kr., mens det be­vil­ge­de ud­de­lings­be­løb ud­gjor­de 218,8 mio. kr. til en ræk­ke pro­jek­ter, hvoraf det stør­ste var til et nyt Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um un­der Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Det nye mu­se­um skal sam­le Ge­o­lo­gisk Mu­se­um, Zoo­lo­gisk Mu­se­um og Bo­ta­nisk Ha­ve i en ræk­ke nye og ek­si­ste­ren­de byg­nin­ger ved Bo­ta­nisk Ha­ve. Fon­den har be­vil­get 100 mio. kr. til pro­jek­tet, som for­ven­tes klar i år 2020.

Der­for skal om­kost­nings­pro­cen­ten og­så ses ly­set af tids­for­skyd­nin­gen mel­lem be­vil­lin­ger og ud­be­ta­lin­ger, un­der­stre­ger Ni­els Pe­ter Louis-Hansen:

”Om­kost­nings­pro­cen­ten er jo ba­se­ret på de ud­gifts­før­te be­vil­lin­ger i be­vil­ling­s­år­et. Men pen­ge­ne kom­mer ik­ke nød­ven­dig­vis til ud­be­ta­ling sam­me år, men der­i­mod først se­ne­re af­hæn­gig af frem­drif­ten i de en­kel­te pro­jek­ter, ” si­ger Ni­els Pe­ter Louis-Hansen.

Lou­is-Han­sen Fon­den er ef­ter en ny­lig om­struk­tu­re­ring ble­vet er­hvervs­dri­ven­de og har i år en ud­de­lings­ram­me på 267,2 mio. kr.

”Om­struk­tu­re­rin­gen af fon­dens ak­tie­be­sid­del­ser i Co­l­o­p­last er den sam­me, som man har set i an­dre fon­de. Es­sen­sen er blot, at ved at læg­ge ak­tier­ne ned i et an­part­s­sel­skab, så kan vi bed­re sty­re ind­tægts­strøm­me­ne fra de ud­byt­ter, der op­sam­les i sel­ska­bet og træk­kes op i fon­den, når den har brug for det i for­hold til de op­ga­ver, den lø­ber ind i,” si­ger Ni­els Pe­ter Louis-Hansen.

Projektinvolvering i Alsik

I den mod­sat­te en­de af ska­la­en lig­ger en an­den er­hvervs­dri­ven­de fond, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, som sid­ste år brug­te 138 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne på ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger. Og her var det net­op fon­dens stra­te­gi om selv at ini­ti­e­re, ud­vik­le og dri­ve pro­jek­ter­ne, der fik mo­der­fon­dens regn­skab til slå ek­stra­or­di­nært ud på omkostningerne.

”Vo­res om­kost­nin­ger i 2015 strit­ter en lil­le smu­le. Det skyl­des, at vi igen­nem de sid­ste to og et halvt år har haft pro­jekt- og un­der­sø­gel­ses­om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med vo­res ho­tel­pro­jekt i Søn­der­borg, Al­sik resort, som vi har ud­gifts­ført i re­sul­ta­top­gø­rel­sen i år. De om­kost­nin­ger kun­ne vi ik­ke bæ­re vi­de­re ind i pro­jek­tet, da vi blev nødt til at skif­te den tid­li­ge­re ejer ud og ind­gå et nyt sam­ar­bej­de med PFA,” si­ger di­rek­tør i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, Per Have.

Ud­over det hø­je­re om­kost­nings­ni­veau har Dan­foss-fon­den ta­get be­stik af ri­si­ko­en for, at den se­ne­ste tids uro på ak­tie­mar­ke­det kan gi­ve et la­ve­re af­kast på den del af fon­dens for­mue, der for­val­tes i porteføljeinvesteringer.

”Nor­malt lig­ger vi i et sam­let om­kost­nings­ni­veau på 20-25 mio. kr. i ad­mi­ni­stra­tion, pro­jek­t­rå­d­giv­ning, m.m. – det er me­get af­hæn­gig af pro­jekt­stør­rel­sen for vo­re pro­jek­ter. Der­u­d­over har vo­res ud­de­lings­ni­veau væ­ret lidt fal­den­de, dels for­di ho­tel­byg­ge­ri­et på 600 mio. kr. er en stor in­ve­ste­ring for os, og dels for­di ka­pi­tal­mar­ke­det har væ­ret lidt uro­ligt, og der­for kan på­vir­ke vo­res for­mu­e­af­kast. Det har gjort, at har vi væ­ret lidt kon­ser­va­ti­ve på ud­de­lings­si­den,” si­ger Per Have.

Bestyrelsesarbejde pro bono

Det er ik­ke kun for­skel­le­ne i til­gan­gen til det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, der for­kla­rer de me­get va­ri­e­ren­de om­kost­nings­pro­cen­ter. De 26 fon­de re­præ­sen­te­rer og­så for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tions­ty­per, som i sig selv er grund til en del af for­skel­le­ne. Ek­sem­pel­vis af­hol­der de med­lems­ba­se­re­de virk­som­he­der og for­e­nin­ger og­så ud­gif­ter til ad­mi­ni­stra­tion af for­e­nings- og med­lem­sak­ti­vi­te­ter samt ho­nora­rer til de de­mo­kra­tisk valg­te repræsentantskabs­medlemmer. Det gæl­der Tryg­fon­den (Tryg­heds­grup­pen), Re­al­da­nia og For­e­nin­gen Østifterne.

Der­u­d­over va­re­ta­ger se­kre­ta­ri­a­ter­ne i fle­re af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og­så an­dre fonds­for­mål end de filan­tro­pi­ske, som der­for alt an­det li­ge træk­ker om­kost­nings­ni­veau­et op.

Om­vendt kan nog­le af fon­de­nes ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter væ­re i form af fun­dats­be­stem­te fa­mi­lieud­de­lin­ger. Det er ek­sem­pel­vis til­fæl­det i Den Fyn­s­ke Blad­fond, hvor Drey­er-fa­mi­li­en, der har stif­tet fon­den, er be­ret­ti­get til at få ud­be­talt 20 pro­cent af de ud­byt­ter, som fon­den hen­ter op fra dat­ter­sel­ska­bet Fy­ens Stift­s­ti­den­de A/S.

Og en­de­lig er der fle­re af fon­de­ne, som ude­luk­ken­de er dre­vet af be­sty­rel­sen. Det gæl­der for ek­sem­pel den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond, Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den, som sid­ste år kun­ne hol­de en om­kost­nings­pro­cent på 1,8.

Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den blev stif­tet for knap tre år si­den i for­bin­del­se med fu­sio­nen mel­lem Spa­re­kas­sen Ho­bro og Spa­re­kas­sen Him­mer­land A/S. Fon­den har sin ka­pi­tal pla­ce­ret i ak­tier i den fort­sæt­ten­de bank, Jut­lan­der Bank. Der­u­d­over har fon­den ind­skudt 50 mio. kr. i hy­brid ker­ne­ka­pi­tal i ban­ken, som den får 6 pro­cent i ren­ter på ind­til år 2019. På den bag­grund for­ven­ter fon­den at hol­de et ud­de­lings­ni­veau på 5-6 mio. kr. om året.

”Vi star­te­de i 2014 med at byg­ge fon­den stil­le og ro­ligt op uden at bru­ge for man­ge pen­ge. Be­sty­rel­sen har ar­bej­det uden ho­norar og uden se­kre­ta­ri­at. Men fra i år har vi få­et lidt ti­me­løn­net se­kre­ta­ri­ats­be­tje­ning til at be­hand­le an­søg­nin­ger, li­ge­som be­sty­rel­sen nu og­så får et lil­le ho­norar for ar­bej­det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Søndberg.

I alt ko­ste­de det de 26 fon­de i op­gø­rel­sen 531 mio. kr. at ud­de­le godt 4,6 mia. kr. Det sva­rer til en gen­nem­snit­lig om­kost­ning på 11 øre per uddelingskrone.

Projektinvolvering er afgørende for omkostninger pr. uddelingskrone (2015)

Ud­de­lin­ger
(i mio. kr.)
Om­kost­nin­ger
(i mio. kr.)
Omk. i pct. af uddelinger
Ole Kirks Fond (2014-tal) 143,0 0,5 0,3
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond 218,8 2,1 1,0
Spa­re­kas­sen Ho­bro Fonden 6,2 0,1 1,8
Den Fyn­s­ke Bladfond 16,4 0,7 4,4
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fon­de til Al­me­ne formål 780,8 42,2 5,4
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond 49,7 2,7 5,5
Nor­dea-fon­den 489,0 28,7 5,9
Knud Høj­gaards Fond 91,0 6,1 6,7
Vil­lum Fonden 607,7 45,7 7,5
Lund­beck­fon­den 442,0 39,0 8,8
Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond 11,3 1,1 9,3
15. Ju­ni Fonden 38,8 3,9 10,0
Nykre­dits Fond 3,6 0,4 12,0
Ny Carls­berg­fon­det (2014 tal) 93,3 12,1 13,0
Van­fø­re­fon­den 6,6 0,9 13,3
In­du­stri­ens Fond 125,7 16,8 13,3
Bi­ku­ben­fon­den 77,0 11,2 14,5
Tryg-fon­den 560,0 85,0 15,2
Re­al­da­nia 760,8 132,0 17,4
Spies Fon­den (pr. 30. april 2015) 3,8 0,9 24,2
Nor­disk Kulturfond 27,7 7,1 25,6
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond 6,3 2,0 31,7
Spar Nord Fonden 21,6 6,9 31,9
Hem­pel Fonden 56,3 18,1 32,1
Østif­ter­ne 8,0 4,3 53,7
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond 44,0 61,0 138,6
  • Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber, mo­der­fon­dens resultatopgørelse.

  • An­mærk­nin­ger:

    • Tilbageførte/bortfaldne be­vil­lin­ger er med­reg­net i årets be­vil­ge­de uddelinger.

    • Om­kost­nin­ger er be­reg­net som: Pro­jektom­kost­nin­ger, ad­mi­ni­stra­tion, hus­le­jeom­kost­nin­ger, be­sty­rel­ses­ho­norar, løn og af­skriv­nin­ger samt kapitalforvaltningsomkostninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer