En finansiel bisidder kan øge fondens indtjening og uddelinger

Fon­de kan spa­re rig­tig man­ge pen­ge, hvis be­sty­rel­sen vil bru­ge kræf­ter på at tjek­ke bon­en, når den har købt for­mu­e­for­valt­ning i det lo­ka­le fi­nan­si­el­le su­per­mar­ked. Den uaf­hæn­gi­ge rå­d­gi­ver He­mon­to A/S har de se­ne­ste tre år spa­ret si­ne kun­der for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, her­i­blandt Østif­ter­ne som har drop­pet man­ge af penge­institutter­nes in­ve­ste­rings­foreninger.

Uafhængig rådgivning
He­mon­to A/S er i dag ejet af North East Fa­mily Of­fi­ce, der er stif­tet af Pan­­dora-grund­læg­­ger­­ne, Win­nie Lil­je­borg og Per Al­got Ene­vold­sen. Virk­som­he­dens ker­ne­for­ret­ning er uaf­hæn­gig over­våg­ning.

For­valt­ning af fon­dens for­mue er for man­ge fonds­be­sty­rel­ser en til­lids­sag, som over­la­des til et for­valt­nings­in­sti­tut el­ler en an­den ka­pi­tal­for­val­ter. Men til­li­den kan væ­re dyrt købt. Og som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har be­skre­vet, kan det ha­ve di­rek­te ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for fon­dens ud­de­lings­ni­veau.

”Det er ty­pisk dem, der har haft et langt, loy­alt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med den sam­me bank, som be­ta­ler de hø­je­ste om­kost­nin­ger.”

Det si­ger Ken Gam­skja­er, CEO og part­ner i den fi­nan­si­el­le rå­d­gi­ver­virk­som­hed He­mon­to A/S, der har skabt en for­ret­nings­mo­del ud af at bi­stå de­res kun­der med at ska­be me­re kon­trol med pen­ge­sa­ger­ne.

He­mon­to A/S er i dag ejet af North East Fa­mily Of­fi­ce, der er stif­tet af Pan­­dora-grund­læg­­­ger­­­ne, Win­nie Lil­je­borg og Per Al­got Ene­vold­sen. Virk­som­he­dens ker­ne­for­ret­ning er net­op uaf­hæn­gig over­våg­ning af in­ve­ste­rin­ger­ne i vel­ha­ven­de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, her­und­er fon­de. Cir­ka 30 me­d­ar­bej­de­re mo­ni­to­re­rer af­kast, ri­si­ko, transak­tio­ner og om­kost­ning­er i kun­der­nes in­ve­ste­rin­ger for over 100 mia. kr. Ud­gangs­punk­tet for virk­som­he­den er, at der bør væ­re vandtæt­te skot­ter mel­lem salg af investe­rings­produkter og stra­te­gisk for­mue­råd­giv­ning – især når man går på ind­køb i ban­ker­nes sto­re fi­nan­si­el­le su­per­mar­ke­der.

Der­for sid­der He­mon­to of­te ved si­den af kun­der­ne, når der for­hand­les med ka­pi­tal­for­val­ter­ne. El­ler for­val­te­ren, for iføl­ge Ken Gam­skja­er er alt for man­ge fon­de til­bø­je­li­ge til at nø­jes med én ka­pi­tal­for­val­ter, og det kan, sta­ti­stisk set, ik­ke be­ta­le sig, for­kla­rer han:

”I nog­le fon­de spil­ler ka­pi­tal­for­valt­nin­gen helt na­tur­ligt en min­dre frem­træ­den­de rol­le end ud­de­lin­ger­ne. Det kan vi for ek­sem­pel se ved, at man ik­ke be­nyt­ter sig af fle­re ka­pi­tal­for­val­te­re el­ler ik­ke lø­ben­de eva­lu­e­rer re­sul­ta­ter­ne og sik­rer, at de er sam­men­lig­ne­li­ge på tværs af for­val­ter­ne, selv­om det bed­re kan be­ta­le sig.”

En stribe faldgruber

Pro­ble­met er blandt an­det, at fon­de­ne ta­ber pen­ge på for hø­je ge­by­rer og in­di­rek­te in­ve­ste­rings­om­kost­ning­er, for dår­li­ge af­kast, for­kert ri­si­ko­sam­men­sæt­ning og fejl i de så­kald­te kick­backs – det vil si­ge de af­tal­te ra­bat­ter på in­ve­ste­rings­pro­duk­ter­ne.

”De fejl, der sker, er ik­ke nød­ven­dig­vis, for­di no­gen prø­ver at sny­de, men når IT og men­ne­sker spil­ler sam­men, sker det ba­re nog­le gan­ge, at det går galt. Vi ser desvær­re alt for of­te, at dem, der ger­ne vil rå­d­gi­ve, og­så ger­ne vil in­ve­ste­re fon­dens for­mue – og sam­ti­dig mo­ni­to­re­re sig selv. Det bli­ver al­drig good gover­nan­ce,” si­ger Ken Gam­skja­er.

Han un­der­stre­ger, at det ik­ke er så over­ra­sken­de, at det for­hol­der sig så­dan i man­ge fon­des for­mu­eple­je.

”Hjer­tet ban­ker for ud­de­lin­ger­ne, men på læn­ge­re sigt er ka­pi­tal­for­valt­nin­gen en af­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for fon­dens ar­bej­de.”

Nog­le fon­de har ka­pi­tal­for­valt­nings­af­ta­ler, som in­de­bæ­rer, at for­val­te­ren i lø­bet af et år skal la­ve mel­lem 100 og 1.000 en­kelt­transak­tio­ner med de un­der­lig­gen­de vær­di­pa­pi­rer. Og når bå­de to-, tre- og fi­re­cif­re­de mil­li­onbe­løb skal in­ve­ste­res, kan fejl selv på de yder­ste de­ci­ma­ler ko­ste tu­sind­vis af kro­ner.

”Der er der en stri­be af fald­gru­ber, som kræ­ver en lø­ben­de mo­ni­to­re­ring for at sik­re sig, at be­lø­be­ne sva­rer til det af­tal­te,” si­ger Ken Gam­skja­er og for­tæl­ler, at det for en al­min­de­lig mel­lem­stor fond kan be­ty­de en me­rind­tægt på helt op til 250.000 kr. på et år.

”Over de sid­ste tre år har vi fun­det kon­kre­te fejl for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb i de be­ta­lin­ger, der opkræ­ves af vo­res kun­ders ka­pi­tal­for­val­te­re.”

Østifterne tjekker porteføljen på en app

En af kun­der­ne fra den filan­tro­pi­ske sek­tor er Østif­ter­ne, som har ar­bej­det sam­men med He­mo­nto si­den 2013. Den­gang hav­de Østif­ter­ne sam­let al ka­pi­tal­for­valt­ning i Nykre­dit As­set Ma­na­ge­ment, der er en del af Nykre­­dit-kon­­cer­­nen, som Østif­ter­ne sam­ti­dig var en væ­sent­lig ak­tio­nær i.

”Der­for kun­ne man må­ske stil­le spørgs­mål ved for­hol­det til vo­res ka­pi­tal­for­val­ter. Så for at ta­ge brod­den af en even­tu­el. kri­tik be­slut­te­de vi at de­le for­mu­en op på fle­re por­te­føl­je­for­val­te­re og hol­de de­res per­for­man­ce op imod hin­an­den,” si­ger di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Ol­sen.

Sid­ste år solg­te Østif­ter­ne halv­de­len af for­e­nin­gens ak­tiepost i Nykre­dit, hvil­ket be­tød, at den lik­vi­de for­mue blev for­ø­get med over en mil­li­ard kro­ner. Blandt an­det der­for bru­ger Østif­ter­ne i dag he­le seks for­skel­li­ge ka­pi­tal­for­val­te­re, og for at kun­ne vur­de­re de­res per­for­man­ce, er der brug for le­del­ses­rap­por­te­ring, der på et helt ens­ar­tet grund­lag sam­men­lig­ner re­sul­ta­ter­ne, for­kla­rer Lars Suhr Ol­sen.

”Det be­ty­der, at vi kan væ­re min­dre fo­ku­se­re­de på ben­ch­mark. Når vi har gi­vet vo­res for­val­te­re den sam­me ba­ne at spil­le på, er det no­get let­te­re at vur­de­re hvem af dem, der har le­ve­ret det bed­ste af­kast, hvem der har den la­ve­ste ri­si­ko, og hvem der har de la­ve­ste om­kost­nin­ger.”

Hver dag mod­ta­ger Lars Suhr Ol­sen le­del­ses­rap­por­te­ring fra He­mon­to på en app, hvor han kan se det ri­si­ko-ju­ste­re­­de af­kast for hver af ka­pi­tal­for­val­ter­ne og de om­kost­nin­ger­ne, de har haft i for­bin­del­se med køb og salg af vær­di­pa­pi­rer.

”Det gør det let for os at føl­ge med i, hvor­dan det går med for­mu­e­af­ka­stet. Vi gi­ver ik­ke de en­kel­te for­val­te­re ka­rak­te­rer el­ler for­tæl­ler dem, hvor­dan de kla­rer sig i for­hold til de an­dre for­val­te­re. Og vi skif­ter ik­ke ka­pi­tal­for­val­te­re i ti­de og uti­de. Men de ved jo hver især, at der er an­dre end dem, der for­val­ter po­r­te­føl­je for os. Så det gør må­ske og­så, at de alt an­det li­ge er lidt me­re skar­pe,” si­ger Lars Suhr Ol­sen.

Lars Suhr Ol­sen kan ik­ke sæt­te præ­ci­se tal på, hvor man­ge pen­ge He­mon­to har spa­ret for Østif­ter­ne, men han er ik­ke i tvivl om, at ud­gif­ter­ne til den uaf­hæn­gi­ge rap­por­te­ring og råd­giv­ning er tjent hjem. Om et af de kon­kre­te re­sul­ta­ter, si­ger han:

”He­mon­to har bed­re mu­lig­he­der for at gen­nem­skue de in­di­rek­te om­kost­nin­ger i for­skel­li­ge in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Der­ved kan vi bed­re se, hvad in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger­ne træk­ker ud af vo­res af­kast til dæk­ning af de­res eg­ne om­kost­nin­ger. Vi er ge­ne­relt ble­vet me­get til­ba­ge­hold­en­de med at sæt­te pen­ge i in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, for­di de er dy­re. I ste­det sæt­ter vi i hø­je­re grad pen­ge­ne di­rek­te i vær­di­pa­pi­rer,” si­ger Lars Suhr Ol­sen.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de do­na­tio­ner

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de.

 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.