En finansiel bisidder kan øge fondens indtjening og uddelinger

Fonde kan spare rigtig mange penge, hvis bestyrelsen vil bruge kræfter på at tjekke bon­en, når den har købt formueforvaltning i det lokale finansielle supermarked. Den uaf­hæn­gi­ge rådgiver Hemonto A/S har de seneste tre år sparet sine kunder for et tocifret millionbeløb, heriblandt Østifterne som har droppet mange af penge­institutter­nes in­ve­ste­rings­foreninger.

Uafhængig rådgivning
He­mon­to A/S er i dag ejet af North East Fa­mily Of­fi­ce, der er stif­tet af Pan­dora-grund­læg­ger­ne, Win­nie Lil­je­borg og Per Al­got Ene­vold­sen. Virk­som­he­dens ker­ne­for­ret­ning er uaf­hæn­gig overvågning.

For­valt­ning af fon­dens for­mue er for man­ge fonds­be­sty­rel­ser en til­lids­sag, som over­la­des til et for­valt­nings­in­sti­tut el­ler en an­den ka­pi­tal­for­val­ter. Men til­li­den kan væ­re dyrt købt. Og som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har be­skre­vet, kan det ha­ve di­rek­te ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for fon­dens uddelingsniveau.

”Det er ty­pisk dem, der har haft et langt, loy­alt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med den sam­me bank, som be­ta­ler de hø­je­ste omkostninger.”

Det si­ger Ken Gam­skja­er, CEO og part­ner i den fi­nan­si­el­le rå­d­gi­ver­virk­som­hed He­mon­to A/S, der har skabt en for­ret­nings­mo­del ud af at bi­stå de­res kun­der med at ska­be me­re kon­trol med pengesagerne.

He­mon­to A/S er i dag ejet af North East Fa­mily Of­fi­ce, der er stif­tet af Pan­dora-grund­læg­­ger­­ne, Win­nie Lil­je­borg og Per Al­got Ene­vold­sen. Virk­som­he­dens ker­ne­for­ret­ning er net­op uaf­hæn­gig over­våg­ning af in­ve­ste­rin­ger­ne i vel­ha­ven­de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, her­und­er fon­de. Cir­ka 30 me­d­ar­bej­de­re mo­ni­to­re­rer af­kast, ri­si­ko, transak­tio­ner og om­kost­ning­er i kun­der­nes in­ve­ste­rin­ger for over 100 mia. kr. Ud­gangs­punk­tet for virk­som­he­den er, at der bør væ­re vandtæt­te skot­ter mel­lem salg af investe­rings­produkter og stra­te­gisk for­mue­råd­giv­ning – især når man går på ind­køb i ban­ker­nes sto­re fi­nan­si­el­le supermarkeder.

Der­for sid­der He­mon­to of­te ved si­den af kun­der­ne, når der for­hand­les med ka­pi­tal­for­val­ter­ne. El­ler for­val­te­ren, for iføl­ge Ken Gam­skja­er er alt for man­ge fon­de til­bø­je­li­ge til at nø­jes med én ka­pi­tal­for­val­ter, og det kan, sta­ti­stisk set, ik­ke be­ta­le sig, for­kla­rer han:

”I nog­le fon­de spil­ler ka­pi­tal­for­valt­nin­gen helt na­tur­ligt en min­dre frem­træ­den­de rol­le end ud­de­lin­ger­ne. Det kan vi for ek­sem­pel se ved, at man ik­ke be­nyt­ter sig af fle­re ka­pi­tal­for­val­te­re el­ler ik­ke lø­ben­de eva­lu­e­rer re­sul­ta­ter­ne og sik­rer, at de er sam­men­lig­ne­li­ge på tværs af for­val­ter­ne, selv­om det bed­re kan be­ta­le sig.”

En stribe faldgruber

Pro­ble­met er blandt an­det, at fon­de­ne ta­ber pen­ge på for hø­je ge­by­rer og in­di­rek­te in­ve­ste­rings­om­kost­ning­er, for dår­li­ge af­kast, for­kert ri­si­ko­sam­men­sæt­ning og fejl i de så­kald­te kick­backs – det vil si­ge de af­tal­te ra­bat­ter på investeringsprodukterne.

”De fejl, der sker, er ik­ke nød­ven­dig­vis, for­di no­gen prø­ver at sny­de, men når IT og men­ne­sker spil­ler sam­men, sker det ba­re nog­le gan­ge, at det går galt. Vi ser desvær­re alt for of­te, at dem, der ger­ne vil rå­d­gi­ve, og­så ger­ne vil in­ve­ste­re fon­dens for­mue – og sam­ti­dig mo­ni­to­re­re sig selv. Det bli­ver al­drig good gover­nan­ce,” si­ger Ken Gamskjaer.

Han un­der­stre­ger, at det ik­ke er så over­ra­sken­de, at det for­hol­der sig så­dan i man­ge fon­des formuepleje.

”Hjer­tet ban­ker for ud­de­lin­ger­ne, men på læn­ge­re sigt er ka­pi­tal­for­valt­nin­gen en af­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for fon­dens arbejde.”

Nog­le fon­de har ka­pi­tal­for­valt­nings­af­ta­ler, som in­de­bæ­rer, at for­val­te­ren i lø­bet af et år skal la­ve mel­lem 100 og 1.000 en­kelt­transak­tio­ner med de un­der­lig­gen­de vær­di­pa­pi­rer. Og når bå­de to-, tre- og fi­re­cif­re­de mil­li­onbe­løb skal in­ve­ste­res, kan fejl selv på de yder­ste de­ci­ma­ler ko­ste tu­sind­vis af kroner.

”Der er der en stri­be af fald­gru­ber, som kræ­ver en lø­ben­de mo­ni­to­re­ring for at sik­re sig, at be­lø­be­ne sva­rer til det af­tal­te,” si­ger Ken Gam­skja­er og for­tæl­ler, at det for en al­min­de­lig mel­lem­stor fond kan be­ty­de en me­rind­tægt på helt op til 250.000 kr. på et år.

”Over de sid­ste tre år har vi fun­det kon­kre­te fejl for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb i de be­ta­lin­ger, der opkræ­ves af vo­res kun­ders kapitalforvaltere.”

Østifterne tjekker porteføljen på en app

En af kun­der­ne fra den filan­tro­pi­ske sek­tor er Østif­ter­ne, som har ar­bej­det sam­men med He­mo­nto si­den 2013. Den­gang hav­de Østif­ter­ne sam­let al ka­pi­tal­for­valt­ning i Nykre­dit As­set Ma­na­ge­ment, der er en del af Nykre­dit-kon­cer­nen, som Østif­ter­ne sam­ti­dig var en væ­sent­lig ak­tio­nær i.

”Der­for kun­ne man må­ske stil­le spørgs­mål ved for­hol­det til vo­res ka­pi­tal­for­val­ter. Så for at ta­ge brod­den af en even­tu­el. kri­tik be­slut­te­de vi at de­le for­mu­en op på fle­re por­te­føl­je­for­val­te­re og hol­de de­res per­for­man­ce op imod hin­an­den,” si­ger di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Olsen.

Sid­ste år solg­te Østif­ter­ne halv­de­len af for­e­nin­gens ak­tiepost i Nykre­dit, hvil­ket be­tød, at den lik­vi­de for­mue blev for­ø­get med over en mil­li­ard kro­ner. Blandt an­det der­for bru­ger Østif­ter­ne i dag he­le seks for­skel­li­ge ka­pi­tal­for­val­te­re, og for at kun­ne vur­de­re de­res per­for­man­ce, er der brug for le­del­ses­rap­por­te­ring, der på et helt ens­ar­tet grund­lag sam­men­lig­ner re­sul­ta­ter­ne, for­kla­rer Lars Suhr Olsen.

”Det be­ty­der, at vi kan væ­re min­dre fo­ku­se­re­de på ben­ch­mark. Når vi har gi­vet vo­res for­val­te­re den sam­me ba­ne at spil­le på, er det no­get let­te­re at vur­de­re hvem af dem, der har le­ve­ret det bed­ste af­kast, hvem der har den la­ve­ste ri­si­ko, og hvem der har de la­ve­ste omkostninger.”

Hver dag mod­ta­ger Lars Suhr Ol­sen le­del­ses­rap­por­te­ring fra He­mon­to på en app, hvor han kan se det ri­si­ko-ju­ste­re­de af­kast for hver af ka­pi­tal­for­val­ter­ne og de om­kost­nin­ger­ne, de har haft i for­bin­del­se med køb og salg af værdipapirer.

”Det gør det let for os at føl­ge med i, hvor­dan det går med for­mu­e­af­ka­stet. Vi gi­ver ik­ke de en­kel­te for­val­te­re ka­rak­te­rer el­ler for­tæl­ler dem, hvor­dan de kla­rer sig i for­hold til de an­dre for­val­te­re. Og vi skif­ter ik­ke ka­pi­tal­for­val­te­re i ti­de og uti­de. Men de ved jo hver især, at der er an­dre end dem, der for­val­ter po­r­te­føl­je for os. Så det gør må­ske og­så, at de alt an­det li­ge er lidt me­re skar­pe,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Lars Suhr Ol­sen kan ik­ke sæt­te præ­ci­se tal på, hvor man­ge pen­ge He­mon­to har spa­ret for Østif­ter­ne, men han er ik­ke i tvivl om, at ud­gif­ter­ne til den uaf­hæn­gi­ge rap­por­te­ring og råd­giv­ning er tjent hjem. Om et af de kon­kre­te re­sul­ta­ter, si­ger han:

”He­mon­to har bed­re mu­lig­he­der for at gen­nem­skue de in­di­rek­te om­kost­nin­ger i for­skel­li­ge in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Der­ved kan vi bed­re se, hvad in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger­ne træk­ker ud af vo­res af­kast til dæk­ning af de­res eg­ne om­kost­nin­ger. Vi er ge­ne­relt ble­vet me­get til­ba­ge­hold­en­de med at sæt­te pen­ge i in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, for­di de er dy­re. I ste­det sæt­ter vi i hø­je­re grad pen­ge­ne di­rek­te i vær­di­pa­pi­rer,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer