En finansiel bisidder kan øge fondens indtjening og uddelinger

Fon­de kan spa­re rig­tig man­ge pen­ge, hvis be­sty­rel­sen vil bru­ge kræf­ter på at tjek­ke bon­en, når den har købt for­mu­e­for­valt­ning i det lo­ka­le fi­nan­si­el­le su­per­mar­ked. Den uaf­hæn­gi­ge rå­d­gi­ver He­mon­to A/S har de se­ne­ste tre år spa­ret si­ne kun­der for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, her­i­blandt Østif­ter­ne som har drop­pet man­ge af penge­institutter­nes in­ve­ste­rings­foreninger.

Uafhængig rådgivning
He­mon­to A/S er i dag ejet af North East Fa­mily Of­fi­ce, der er stif­tet af Pan­­dora-grund­læg­­ger­­ne, Win­nie Lil­je­borg og Per Al­got Ene­vold­sen. Virk­som­he­dens ker­ne­for­ret­ning er uaf­hæn­gig over­våg­ning.

For­valt­ning af fon­dens for­mue er for man­ge fonds­be­sty­rel­ser en til­lids­sag, som over­la­des til et for­valt­nings­in­sti­tut el­ler en an­den ka­pi­tal­for­val­ter. Men til­li­den kan væ­re dyrt købt. Og som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har be­skre­vet, kan det ha­ve di­rek­te ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for fon­dens ud­de­lings­ni­veau.

”Det er ty­pisk dem, der har haft et langt, loy­alt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med den sam­me bank, som be­ta­ler de hø­je­ste om­kost­nin­ger.”

Det si­ger Ken Gam­skja­er, CEO og part­ner i den fi­nan­si­el­le rå­d­gi­ver­virk­som­hed He­mon­to A/S, der har skabt en for­ret­nings­mo­del ud af at bi­stå de­res kun­der med at ska­be me­re kon­trol med pen­ge­sa­ger­ne.

He­mon­to A/S er i dag ejet af North East Fa­mily Of­fi­ce, der er stif­tet af Pan­­dora-grund­læg­­­ger­­­ne, Win­nie Lil­je­borg og Per Al­got Ene­vold­sen. Virk­som­he­dens ker­ne­for­ret­ning er net­op uaf­hæn­gig over­våg­ning af in­ve­ste­rin­ger­ne i vel­ha­ven­de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, her­und­er fon­de. Cir­ka 30 me­d­ar­bej­de­re mo­ni­to­re­rer af­kast, ri­si­ko, transak­tio­ner og om­kost­ning­er i kun­der­nes in­ve­ste­rin­ger for over 100 mia. kr. Ud­gangs­punk­tet for virk­som­he­den er, at der bør væ­re vandtæt­te skot­ter mel­lem salg af investe­rings­produkter og stra­te­gisk for­mue­råd­giv­ning – især når man går på ind­køb i ban­ker­nes sto­re fi­nan­si­el­le su­per­mar­ke­der.

Der­for sid­der He­mon­to of­te ved si­den af kun­der­ne, når der for­hand­les med ka­pi­tal­for­val­ter­ne. El­ler for­val­te­ren, for iføl­ge Ken Gam­skja­er er alt for man­ge fon­de til­bø­je­li­ge til at nø­jes med én ka­pi­tal­for­val­ter, og det kan, sta­ti­stisk set, ik­ke be­ta­le sig, for­kla­rer han:

”I nog­le fon­de spil­ler ka­pi­tal­for­valt­nin­gen helt na­tur­ligt en min­dre frem­træ­den­de rol­le end ud­de­lin­ger­ne. Det kan vi for ek­sem­pel se ved, at man ik­ke be­nyt­ter sig af fle­re ka­pi­tal­for­val­te­re el­ler ik­ke lø­ben­de eva­lu­e­rer re­sul­ta­ter­ne og sik­rer, at de er sam­men­lig­ne­li­ge på tværs af for­val­ter­ne, selv­om det bed­re kan be­ta­le sig.”

En stribe faldgruber

Pro­ble­met er blandt an­det, at fon­de­ne ta­ber pen­ge på for hø­je ge­by­rer og in­di­rek­te in­ve­ste­rings­om­kost­ning­er, for dår­li­ge af­kast, for­kert ri­si­ko­sam­men­sæt­ning og fejl i de så­kald­te kick­backs – det vil si­ge de af­tal­te ra­bat­ter på in­ve­ste­rings­pro­duk­ter­ne.

”De fejl, der sker, er ik­ke nød­ven­dig­vis, for­di no­gen prø­ver at sny­de, men når IT og men­ne­sker spil­ler sam­men, sker det ba­re nog­le gan­ge, at det går galt. Vi ser desvær­re alt for of­te, at dem, der ger­ne vil rå­d­gi­ve, og­så ger­ne vil in­ve­ste­re fon­dens for­mue – og sam­ti­dig mo­ni­to­re­re sig selv. Det bli­ver al­drig good gover­nan­ce,” si­ger Ken Gam­skja­er.

Han un­der­stre­ger, at det ik­ke er så over­ra­sken­de, at det for­hol­der sig så­dan i man­ge fon­des for­mu­eple­je.

”Hjer­tet ban­ker for ud­de­lin­ger­ne, men på læn­ge­re sigt er ka­pi­tal­for­valt­nin­gen en af­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for fon­dens ar­bej­de.”

Nog­le fon­de har ka­pi­tal­for­valt­nings­af­ta­ler, som in­de­bæ­rer, at for­val­te­ren i lø­bet af et år skal la­ve mel­lem 100 og 1.000 en­kelt­transak­tio­ner med de un­der­lig­gen­de vær­di­pa­pi­rer. Og når bå­de to-, tre- og fi­re­cif­re­de mil­li­onbe­løb skal in­ve­ste­res, kan fejl selv på de yder­ste de­ci­ma­ler ko­ste tu­sind­vis af kro­ner.

”Der er der en stri­be af fald­gru­ber, som kræ­ver en lø­ben­de mo­ni­to­re­ring for at sik­re sig, at be­lø­be­ne sva­rer til det af­tal­te,” si­ger Ken Gam­skja­er og for­tæl­ler, at det for en al­min­de­lig mel­lem­stor fond kan be­ty­de en me­rind­tægt på helt op til 250.000 kr. på et år.

”Over de sid­ste tre år har vi fun­det kon­kre­te fejl for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb i de be­ta­lin­ger, der opkræ­ves af vo­res kun­ders ka­pi­tal­for­val­te­re.”

Østifterne tjekker porteføljen på en app

En af kun­der­ne fra den filan­tro­pi­ske sek­tor er Østif­ter­ne, som har ar­bej­det sam­men med He­mo­nto si­den 2013. Den­gang hav­de Østif­ter­ne sam­let al ka­pi­tal­for­valt­ning i Nykre­dit As­set Ma­na­ge­ment, der er en del af Nykre­­dit-kon­­cer­­nen, som Østif­ter­ne sam­ti­dig var en væ­sent­lig ak­tio­nær i.

”Der­for kun­ne man må­ske stil­le spørgs­mål ved for­hol­det til vo­res ka­pi­tal­for­val­ter. Så for at ta­ge brod­den af en even­tu­el. kri­tik be­slut­te­de vi at de­le for­mu­en op på fle­re por­te­føl­je­for­val­te­re og hol­de de­res per­for­man­ce op imod hin­an­den,” si­ger di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Ol­sen.

Sid­ste år solg­te Østif­ter­ne halv­de­len af for­e­nin­gens ak­tiepost i Nykre­dit, hvil­ket be­tød, at den lik­vi­de for­mue blev for­ø­get med over en mil­li­ard kro­ner. Blandt an­det der­for bru­ger Østif­ter­ne i dag he­le seks for­skel­li­ge ka­pi­tal­for­val­te­re, og for at kun­ne vur­de­re de­res per­for­man­ce, er der brug for le­del­ses­rap­por­te­ring, der på et helt ens­ar­tet grund­lag sam­men­lig­ner re­sul­ta­ter­ne, for­kla­rer Lars Suhr Ol­sen.

”Det be­ty­der, at vi kan væ­re min­dre fo­ku­se­re­de på ben­ch­mark. Når vi har gi­vet vo­res for­val­te­re den sam­me ba­ne at spil­le på, er det no­get let­te­re at vur­de­re hvem af dem, der har le­ve­ret det bed­ste af­kast, hvem der har den la­ve­ste ri­si­ko, og hvem der har de la­ve­ste om­kost­nin­ger.”

Hver dag mod­ta­ger Lars Suhr Ol­sen le­del­ses­rap­por­te­ring fra He­mon­to på en app, hvor han kan se det ri­si­ko-ju­ste­re­­de af­kast for hver af ka­pi­tal­for­val­ter­ne og de om­kost­nin­ger­ne, de har haft i for­bin­del­se med køb og salg af vær­di­pa­pi­rer.

”Det gør det let for os at føl­ge med i, hvor­dan det går med for­mu­e­af­ka­stet. Vi gi­ver ik­ke de en­kel­te for­val­te­re ka­rak­te­rer el­ler for­tæl­ler dem, hvor­dan de kla­rer sig i for­hold til de an­dre for­val­te­re. Og vi skif­ter ik­ke ka­pi­tal­for­val­te­re i ti­de og uti­de. Men de ved jo hver især, at der er an­dre end dem, der for­val­ter po­r­te­føl­je for os. Så det gør må­ske og­så, at de alt an­det li­ge er lidt me­re skar­pe,” si­ger Lars Suhr Ol­sen.

Lars Suhr Ol­sen kan ik­ke sæt­te præ­ci­se tal på, hvor man­ge pen­ge He­mon­to har spa­ret for Østif­ter­ne, men han er ik­ke i tvivl om, at ud­gif­ter­ne til den uaf­hæn­gi­ge rap­por­te­ring og råd­giv­ning er tjent hjem. Om et af de kon­kre­te re­sul­ta­ter, si­ger han:

”He­mon­to har bed­re mu­lig­he­der for at gen­nem­skue de in­di­rek­te om­kost­nin­ger i for­skel­li­ge in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Der­ved kan vi bed­re se, hvad in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger­ne træk­ker ud af vo­res af­kast til dæk­ning af de­res eg­ne om­kost­nin­ger. Vi er ge­ne­relt ble­vet me­get til­ba­ge­hold­en­de med at sæt­te pen­ge i in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, for­di de er dy­re. I ste­det sæt­ter vi i hø­je­re grad pen­ge­ne di­rek­te i vær­di­pa­pi­rer,” si­ger Lars Suhr Ol­sen.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de do­na­tio­ner

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de.

 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

”Danmarks største idrætsinitiativ” omfatter også græsslåning og skovture

Hvad vil det si­ge at væ­re ‘idrætsak­tiv’? Er man kun idrætsak­tiv, når man spil­ler fod­bold, hånd­bold el­ler svøm­mer i for­e­nings­re­gi? El­ler er man og­så…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Legathåndbogen kommer på nye hænder

Ind­hol­det i de fy­si­ske bø­ger Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de kan frem­over og­så til­gås elek­tro­nisk på po­r­ta­len fon​de​.dk. Det sker i for­læn­gel­se…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Fonde klar til tættere samspil med regeringen

Det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, at er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber bå­de ro­ste de små og mel­lem­sto­re fon­de…

Analyse: Demokratiet truer den professionelle filantropi i Realdania

Ef­ter­å­rets valg­mø­der står for dø­ren i for­e­nin­gen Re­al­da­nia. Det er den­ne tid på året, hvor med­lem­mer­ne kan væl­ge de­res kan­di­dat til det 109 mand…

Coronakrise

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Corona-regler kan tvinge Realdania til at udskyde valgmøder eller lave skriftlig afstemning

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det med­fø­rer i øje­blik­ket, at det ene sto­re ar­ran­ge­ment ef­ter det an­det ud­sky­des el­ler af­ly­ses. Men hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…