Fonde underskriver protest mod Ungarns regering

I alt 45 fonde fra bl.a. Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Polen og England har underskrevet en erklæring, der tager afstand fra den ungarske regerings “urokkelige fjendskab mod civilsamfundet og akademisk frihed.” Ingen danske fonde har skrevet under.

An­led­nin­gen til den nye er­klæ­ring er, at Cen­tral Eu­ro­pe­an Uni­ver­si­ty (CEU) i Un­garn i sid­ste uge be­kendt­gjor­de, at det nu flyt­ter en del af si­ne ak­ti­vi­te­ter til Wi­en i Østrig ef­ter sti­gen­de pres fra den un­gar­ske regering.

Så­le­des åb­ner CEU et nyt cam­pu­s­om­rå­de i den østrig­ske ho­ved­stad fra 1. de­cem­ber 2018, for­di den un­gar­ske re­ge­ring end­nu ik­ke har un­der­skre­vet den så­kald­te Lex CEU, som er den lov, der skal sik­re det ame­ri­kan­ske uni­ver­si­tets ret­tig­he­der og fri­hed som aka­de­misk in­sti­tu­tion pla­ce­ret i Ungarn.

På grund af CEUs mang­len­de af­ta­le med Un­garn får kom­men­de stu­de­ren­de ved uni­ver­si­te­tets kan­di­dat- og forsk­nings­ud­dan­nel­ser nu hjem­me i Wien.

“Vi har gjort, hvad der var mu­ligt for at le­ve op til Lex CEU. Vi har gen­tag­ne gan­ge under­stre­get vo­res vel­vil­je i for­hold til at fin­de en løs­ning, der sik­rer vo­res in­sti­tu­tio­nel­le in­te­gri­tet og aka­de­mi­ske fri­hed. Vi har ven­tet så læn­ge som over­ho­ve­det mu­ligt,” si­ger CEUs rek­tor Mi­cha­el Ig­na­ti­eff i en pressemeddelelse

“Det vil­le væ­re uansvar­ligt af os ik­ke at sik­re CEUs frem­tid. Desvær­re har vi væ­ret nødt til at træf­fe den­ne be­slut­ning, for­di Un­garns re­ge­ring ik­ke har vil­le til­by­de en ac­cep­ta­bel løs­ning,” si­ger Mi­cha­el Ignatieff.

Cen­tral Eu­ro­pe­an Uni­ver­si­ty blev grund­lagt i 1991 af den un­garsk-ame­ri­kan­ske filan­trop og mil­li­ar­dær Ge­or­ge Sor­os, der er kendt som en stærk kri­ti­ker af den un­gar­ske regering.

Den sam­le­de pro­test mod Un­garns re­ge­ring har få­et over­skrif­ten ‘På ti­de at stå sam­men’. Er­klæ­rin­gen og dens 45 me­dun­der­skri­ve­re frem­går herunder.

Carls­berg­fon­dets Flem­m­ing Be­sen­ba­cher un­der­skrev i ju­ni 2017 en lig­nen­de pro­test imod Un­garns re­ge­ring. Den­ne gang har in­gen dan­ske fon­de skre­vet un­der på erklæringen.

 

På tide at stå sammen

‘Ver­den over for­sø­ger ci­vil­sam­fun­det, her­un­der aka­de­mi­ke­re, jour­na­li­ster og filan­tro­per, mo­digt at for­føl­ge sin mis­sion, of­te med sto­re per­son­li­ge omkostninger.

Vi er en grup­pe le­de­re af pri­va­te filan­tro­pi­ske fon­de, som støt­ter et stærkt og livs­kraf­tigt ci­vil­sam­fund. Det er for­ud­sæt­nin­gen for et sundt og funk­tions­dyg­tigt demokrati.

Vi for­døm­mer vold mod ci­vil­sam­fundsak­ti­vi­ster over he­le verden.

Vi står si­de om si­de med vo­res fæl­ler i civilsamfundet.

Ci­vil­sam­fun­det er en es­sen­ti­el del af de­mo­kra­ti­et. Uden dét bli­ver vo­res de­mo­kra­ti fattigere.

Vi støt­ter det med stolt­hed. Vi står klar til at for­sva­re det.”

Kil­de: Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Centre

 

Listen af medunderskrivere

 1. Max von Aben­dro­th, Execu­ti­ve Di­rector, Do­nors and Fo­un­da­tions Net­wor­ks in Eu­ro­pe (DAFNE), EU
 2. Dr. Knut Olav Åmås, Execu­ti­ve Di­rector, The Fritt Ord Fo­un­da­tion, Norgr
 3. Ant­ti Arja­va, Secre­tary Ge­ne­ral, Fin­nish Cul­tu­ral Fo­un­da­tion, Finland
 4. An­dre Bet­ting, Execu­ti­ve Di­rector, Van Le­er Group Fo­un­da­tion, Holland
 5. Göran Blomq­vist, Execu­ti­ve Di­rector, Riks­ban­kens Ju­bile­ums­fond, Sverige
 6. San­ne ten Bok­kel Hu­i­nink, Di­rector, Fonds 1818, Holland
 7. Ja­mes Chen, Chair, the Chen Yet-Sen Fa­mily Fo­un­da­tion, Hong-Kong
 8. Kat­hle­en Cra­vero, Presi­dent, Oak Fo­un­da­tion, Schweiz
 9. Dr. Lo­t­har Dit­t­mer, Chair­man of the Execu­ti­ve Bo­ard, Kör­ber-Stiftung, Tyskland
 10. Adri­a­na Es­mei­jer, Di­rector, Prin­ce Bern­hard Cul­tu­ral Fo­un­da­tion, Holland
 11. Mi­cha­el Fei­gel­son, Execu­ti­ve Di­rector, Ber­nard Van Le­er Fo­un­da­tion, Holland
 12. Rosa Gal­le­go, Execu­ti­ve Di­rector, Spa­nish As­so­ci­a­tion of Fo­un­da­tions, Spanien
 13. Car­ril­lo Gant­ner AO, Chair­man, Sid­ney My­er Fund, Australien
 14. Carl Gers­h­man, Presi­dent, Na­tio­nal En­dow­ment of De­mo­cra­cy, USA
 15. San­dro Gi­uli­a­ni, Ma­nag­ing Di­rector, Ja­cobs Fo­un­da­tion, Schweiz
 16. Prof. Dr. Mi­cha­el Göring, Zeit Fo­un­da­tion, Tyskland
 17. Step­hen He­intz, Presi­dent, Ro­ck­e­fel­ler Bro­t­hers Fund, USA
 18. Mall Hel­lam, Execu­ti­ve Di­rector, Open Esto­nia Fo­un­da­tion, Estland
 19. Jen­ny Hod­g­son, Execu­ti­ve Di­rector, Glo­bal Fund for Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tions, Sydafrika
 20. Dr. Wil­helm Krull, Secre­tary Ge­ne­ral, Volkswa­gen Fo­un­da­tion, Tyskland
 21. Mas­si­mo La­puc­ci, Ge­ne­ral Secre­tary, Fon­da­zi­o­ne CRT, Italien
 22. Pe­ter Laug­harn, Presi­dent and CE, Con­rad N. Hilt­on Fo­un­da­tion, USA
 23. Sa­ra Llewel­lin, Chief Execu­ti­ve, Bar­row Cad­bury Trust, Storbritannien
 24. Jo­an­na Lu­be­radzka-Gruza, Presi­dent, Po­lish Do­nors Forum, Polen
 25. Bha­rat Meh­ta CBE, Chief Execu­ti­ve, Trust for Lon­don, Storbritannien
 26. Benoît Mi­ri­bel, Ge­ne­ral Di­rector, Fon­da­tion Méri­eux, Frankrig
 27. Ie­va Mo­ri­ca, Execu­ti­ve Di­rector, Fo­un­da­tion for an Open So­cie­ty DOTS, Letland
 28. Isa­bel Mo­ta, Presi­dent, Ca­lou­ste Gul­benki­an Fo­un­da­tion, Portugal
 29. An­ke Pätsch, As­so­ci­a­tion of Ger­man Fo­un­da­tions, Tyskland
 30. Hilary Pen­ning­ton, Execu­ti­ve Vi­ce-Presi­dent of Pro­grams, Ford Fo­un­da­tion, USA
 31. Ni­ck Per­ks, Trust Secre­tary, Jo­seph Rown­tree Cha­ri­tab­le Trust, Storbritannien
 32. Si­grid Rau­sing, Presi­dent, Si­grid Rau­sing Trust, Storbritannien
 33. Ebri­ma Sall, Execu­ti­ve Di­rector, TrustAfri­ca, Senegal
 34. Dr. Ger­ry Sa­lo­le, Chief Execu­ti­ve, Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre, EU
 35. Göran Sand­berg, Execu­ti­ve Di­rector, Knut och Ali­ce Wal­len­bergs Stif­tel­se, Sverige
 36. Te­resa Sanjurjo, Di­rector, The Prin­cess of As­turi­as Fo­un­da­tion, Spanien
 37. Prof. Dr. An­dreas Schlüter, Secre­tary Ge­ne­ral, Stif­ter­ver­band für die Deut­sche Wis­sens­chaft, Tyskland
 38. Mi­cha­el Schwarz, Execu­ti­ve Di­rector, Merca­tor Fo­un­da­tion, Tyskland
 39. Moira Sin­clair, Chief Execu­ti­ve, Paul Ham­lyn Fo­un­da­tion, Storbritannien
 40. Alek­s­an­der Smo­lar, Presi­dent, Ste­fan Ba­tory Fo­un­da­tion, Polen
 41. Dr. Ru­pert Graf Stra­chwitz, Execu­ti­ve Di­rector, Ma­e­ce­na­ta Fo­un­da­tion, Tyskland
 42. Luc Tay­art de Borms, Ma­nag­ing Di­rector, King Bau­dou­in Fo­un­da­tion, Belgien
 43. Roxa­na Vi­tan, Presi­dent, Ro­ma­ni­an-Ame­ri­can Fo­un­da­tion, Rumænien
 44. Mr. Di­mi­tris Vla­stos, The Bo­dos­saki Fo­un­da­tion, Grækenland
 45. Kat­he­ri­ne Wat­son, Execu­ti­ve Di­rector, Eu­ro­pe­an Cul­tu­ral Fo­un­da­tion, Holland

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer