Annoncespot_img

Konsolideringsfradrag: Socialdemokratiet kræver handling af skatteministeren

Skatteordfører Jesper Petersen (S) kræver nu handling fra skatteminister Karsten Lau­rit­zen (V) i sagen om fondenes konsoli­derings­fradrag. I sidste uge offentliggjorde kon­su­lent­hu­set PwC beregninger, som viser, at fondene har bidraget med mere end 400 mil­lio­ner kroner for meget til stats­finanserne som følge af myndighedernes forkerte an­ta­gel­ser bag skatte­bereg­ning­erne. Nu vil Social­demokratiet have en afklaring.

Jesper Petersen
”Jeg sy­nes, at det er for rin­ge, at den­ne her mi­se­re fort­sæt­ter til ska­de for fon­de­ne og for de go­de for­mål, der ik­ke får den støt­te, som de el­lers vil­le ha­ve få­et, for­di man af uvis­hed hol­der på pen­ge­ne,” si­ger Jes­per Pe­ter­sen, So­ci­al­de­mo­kra­tiets skatteordfører.

Da par­ti­er­ne bag fi­nans­lo­vs­af­ta­len i 2016 vedt­og at sæn­ke fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag fra 25 pct. til 4 pct., ske­te det for at op­nå et mer­bi­drag til sta­tens fi­nan­ser på 200 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Sam­ti­dig an­er­kend­te af­ta­le­par­ti­er­ne, at ek­stra-skat­ten var for­bun­det med ”be­ty­de­lig usik­ker­hed”, og der­for be­slut­te­de de at gen­nem­fø­re en eva­lu­e­ring af dens ef­fek­ter i før­ste del af 2018.

Nu vi­ser nye be­reg­nin­ger fra kon­su­lent­hu­set PwC, at en ned­sæt­tel­se af fradra­get med 10 pro­cent­point hav­de væ­ret ri­ge­ligt til at op­nå det øn­ske­de merprovenu.

Men Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har end­nu ik­ke gen­nem­ført den af­tal­te eva­lu­e­ring, og der­for står fon­de­ne over for at skul­le luk­ke end­nu et skat­te­år med for­hø­jet skat­te­o­pkræv­ning. Og det får nu So­ci­al­de­mo­kra­tiets skat­te­o­rd­fø­rer Jes­per Pe­ter­sen til at re­a­ge­re. Han me­ner, at bå­de fon­de og po­ten­ti­el­le do­na­tions­mod­ta­ge­re ram­mes af myn­dig­he­der­nes mang­len­de afklaring:

”Jeg sy­nes, at det er for rin­ge, at den­ne her mi­se­re fort­sæt­ter til ska­de for fon­de­ne og for de go­de for­mål, der ik­ke får den støt­te, som de el­lers vil­le ha­ve få­et, for­di man af uvis­hed hol­der på pen­ge­ne,” si­ger Jes­per Petersen.

S rykker for en afklaring

For­må­let med den af­tal­te eva­lu­e­ring er at sik­re, at fon­de­ne bi­dra­ger med præ­cis 200 mil­lio­ner kr. til stats­fi­nan­ser­ne – hver­ken me­re el­ler min­dre. I skat­te­ud­val­gets be­tænk­ning i for­bind­el­se med lovæn­drin­gen stod så­le­des, at ”så­fremt eva­lu­e­rin­gen vi­ser, at den va­ri­ge pro­ve­nu­virk­ning af­vi­ger fra det af­tal­te, vil der bli­ve ta­get ini­ti­a­tiv til en ju­ste­ring af sat­sen med hen­blik på, at den va­ri­ge virk­ning på de of­fent­li­ge fi­nan­ser ik­ke bli­ver hø­je­re el­ler min­dre end det med af­ta­le­par­ti­er­ne af­tal­te niveau."

På den­ne bag­grund me­ner Jes­per Pe­ter­sen, at skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) lø­ber fra en klar af­ta­le, og nu kræ­ver han handling:

”Vi har jo før måt­te ryk­ke skat­te­mi­ni­ste­ren for at hand­le i sa­gen, og det vil jeg gø­re igen, for­di han jo har lo­vet bå­de Fol­ke­tin­get og fon­de­ne, at der vil­le kom­me en eva­lu­e­ring og en af­kla­ring af, om der skul­le ske nye æn­drin­ger. Den har han ik­ke le­ve­ret, og så må der føl­ges op,” si­ger Jes­per Petersen.

Han vil nu be­de Kar­sten Lauritzen om at re­de­gø­re for si­tu­a­tio­nen og om at le­ve­re den af­tal­te eva­lu­e­ring af den fi­nan­si­el­le ef­fekt af at sæn­ke konsolideringsfradraget:

”Jeg vil nu sen­de en for­ny­et hen­ven­del­se til ham gen­nem Fol­ke­tin­gets skat­te­ud­valg og be­de ham om at for­kla­re, hvor­for der ik­ke er sket no­get. Og al­ler­helst må han se at få gen­nem­ført den eva­lu­e­ring. Jeg sy­nes, at det her er me­re og me­re fru­stre­ren­de. Alt­så, det kom jo ud af det blå, at man vil­le ram­me fon­de­ne som led i at fi­nan­si­e­re en fi­nans­lov, der gen­nem­før­te nog­le uklo­ge ned­sæt­tel­ser af skat­ten an­dre ste­der. For ek­sem­pel ved at sæt­te skat­ten på arv af virk­som­hed be­ty­de­ligt ned,” si­ger Jes­per Petersen.

PwC: Mindre kunne have gjort det

Mens myn­dig­he­der­ne end­nu ik­ke har eva­lu­e­ret ef­fek­ten af det ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fra­drag, of­fent­lig­gjor­de kon­su­lent­hu­set PwC i sid­ste uge en ræk­ke be­reg­nin­ger af lovæn­drin­gen, som blev frem­lagt for skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen på PwC’s år­li­ge fondskonference.

Be­reg­nin­ger­ne byg­ger på Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets egen reg­ne­me­to­de i for­bin­del­se med lov­æn­dring­en i 2016. De vi­ser blandt an­det, at en sænk­ning af kon­so­li­de­rings­fradra­get fra 25 pct. til 15 pct. i re­a­li­te­ten hav­de væ­ret til­stræk­ke­lig til at op­nå det øn­ske­de fi­nans­lo­vs­bi­drag på 200 mil­li­o­ner, og at sænk­nin­gen til 4 pct. så­le­des ram­mer for­bi skiven.

Iføl­ge PwC’s be­reg­nin­ger be­ty­der det ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fradrag vi­de­re, at fon­de­ne ba­se­ret på 2016-tal har mi­stet et fradrag i de­res skat­teplig­ti­ge ind­komst på cir­ka 1,2 mia. kr. Og for­di fon­de­ne i sam­me pe­ri­o­de for­ø­ge­de de­res skat­te­mæs­si­ge hen­sæt­tel­ser, er der ik­ke over­ens­stem­melse mel­lem det for­ø­ge­de bi­drag og det tab­te konsolideringsfradrag.

PwC vur­de­rer vi­de­re i be­reg­nin­ger­ne, at ned­sæt­tel­sen af kon­so­li­de­rings­fradra­get har ”gi­vet ud­for­drin­ger” i for­hold til ud­de­lings­ni­veau­et – sær­ligt for min­dre fon­de – og at en fast­hold­el­se af konsoliderings­fradraget på det nu­væ­ren­de ni­veau kun vil “ce­men­te­re udfordringerne.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer