Ny analyse: Fonde bidrager for meget til statskassen

Danske fonde har i 2016 og 2017 bidraget med over 400 mio. kr. for meget til statens fi­nan­ser efter den kraftige nedsættelse af konsoli­de­rings­fra­dra­get i 2016, viser nye be­reg­ning­er fra konsulenthuset PwC. Potentielle donations­modtagere risikerer dermed at gå glip af pengene. Skatte­ministeren afventer Finans­ministeriets dom før en eventuel ind­gri­ben.

Fondskonferencen 2018 – PwC
Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har un­der­vur­de­ret fon­de­nes bi­drag til sta­tens fi­nan­ser som føl­ge af det ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fradrag. Det for­tal­te Part­ner i PwC, Kim Fü­ch­sel på PwC's fond­s­kon­fe­ren­ce i sid­ste uge.

Da Fol­ke­tin­get i 2016 sæn­ke­de kon­so­li­de­rings­fradra­get for ud­de­len­de fon­de fra 25 pct. til 4 pct., var for­må­let at fin­de 200 mio. kr. ek­stra til fi­nans­lo­ven. Al­le­re­de den­gang blev de ø­ko­no­mis­ke be­reg­nin­ger fra fle­re si­der kri­ti­se­ret for at væ­re upræ­ci­se og sju­ske­de. Og nu vi­ser en ny ana­ly­se fra kon­su­lent­hu­set PwC, at fon­de­ne si­den æn­drin­gen af kon­so­li­de­rings­fra­dra­get har bi­dra­get med me­re end 400 mio. kro­ner for me­get til sta­tens husholdningsbudget.

Det skyl­des blandt an­det, at der var fejl i den ‘forskuds­op­gø­rel­se’ som Skat­te­mi­ni­ste­ri­et tog ud­gangs­punkt i: Mi­ni­ste­ri­et an­tog, at fon­de­ne i 2016 vil­le ud­de­le 9,2 mia. kr., men det sam­le­de be­vil­lings­be­løb end­te i ste­det på 14,1 mia. kr.

Kon­so­li­de­rings­fradra­get er et skat­te­fradrag for al­men­nyt­ti­ge fon­de, som skal væ­re med til at sik­re, at fon­de­ne fort­sat ud­de­ler til de­res al­men­nyt­ti­ge for­mål, imens de og­så kan fo­re­ta­ge den nød­ven­di­ge kon­so­li­de­ring af den bund­ne ka­pi­tal, så fon­de­ne kan be­stå ’med evig­he­den for øje.’

Da et po­li­tisk fler­tal med lov­for­sla­get L71 i 2016 bar­be­re­de kon­so­li­de­rings­fradra­get fra 25 pct. til 4 pct., blev det gjort ud fra en mo­del ba­se­ret på an­ta­gel­ser om bl.a. stør­rel­sen på fon­de­nes frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Og iføl­ge an­ta­gel­ser­ne skul­le ned­sæt­tel­sen af kon­so­li­de­rings­fradra­get gi­ve et mer­prove­nu på i alt 200 mio. kr. om året.

Det er dis­se an­ta­gel­ser, som PwC i de nye be­reg­nin­ger fo­re­ta­get på veg­ne af 22 fon­de har ud­skif­tet med de fak­ti­ske regn­sk­ab­stal. Og be­reg­nin­ger­ne vi­ser, at fon­de­nes bi­drag til sta­tens fi­nan­ser si­den lovæn­drin­gen har væ­ret me­re end dob­belt så hø­je som be­skre­vet i de po­li­ti­ske målsætninger.

Så­le­des vil­le en ned­sæt­tel­se af kon­so­li­de­rings­fradra­get til om­kring 15 pct. ha­ve væ­ret til­stræk­ke­ligt til at op­nå det øn­ske­de ek­stra skat­te­prove­nu på 200 mio. kr. be­skre­vet i lov­for­ar­bej­der­ne. Der­for er spørgs­må­let nu, om loven skal ændres.

Fond: Konsolideringsfradraget bør hæves

Iføl­ge di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen fra Bi­ku­ben­fon­den vi­ser de nye be­reg­nin­ger net­op, at loven nu bør ta­ges op til re­vi­sion, for­di den kan ha­ve en mærk­bar ne­ga­tiv ef­fekt for po­ten­tiel­le do­na­tions­mod­ta­ge­re ude i landet.

“De nye be­reg­nin­ger er fo­re­ta­get ud fra sam­me for­ud­sæt­nin­ger, som Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i sin tid be­nyt­te­de. Og der­for for­ven­ter vi selv­føl­ge­lig, at myn­dig­he­der­ne vil væ­re eni­ge i dem. Og be­reg­nin­ger­ne vi­ser, at ned­sæt­tel­sen af kon­so­li­de­rings­fradra­get især ram­mer min­dre fon­de hårdt. De har of­te ik­ke ind­tæg­ter fra er­hverv, og der­for kan det væ­re svært for dem at de­le ud, hvis de sam­ti­dig skal kon­so­li­de­re sig,” for­kla­rer Sø­ren Kaare-Andersen.

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et ba­se­re­de i sin tid si­ne be­reg­nin­ger på fon­de­nes for­ven­te­de frem­ti­di­ge ud­de­lings­ni­veau samt den del af ud­de­lin­ger­ne, der via bl.a. løn, af­gif­ter og ma­te­ri­a­le­ind­køb en­der i statskas­sen igen – den så­kald­te til­ba­ge­løbs­pro­cent. Beg­ge an­ta­gel­ser har vist sig at væ­re upræ­ci­se iføl­ge PwC’s nye be­reg­nin­ger. Der­for bør mi­ni­ste­ri­et iføl­ge Sø­ren Kaa­re-An­der­sen skri­de ind:

“Mi­ni­ste­ri­et bør ef­ter min me­ning ju­ste­re på be­reg­nings­mo­del­len. Iføl­ge de nye tal lig­ger fon­de­ne langt over mo­del­lens an­ta­gel­ser bå­de i ni­veau for ud­de­lin­ger og i for­hold til til­ba­ge­løb. Hvis et kon­so­li­de­rings­fradrag på 15 pct. er til­stræk­ke­ligt til at op­nå det øn­ske­de prove­nu på 200 mio. kr., så bør loven hur­tigst mu­ligt æn­dres til­sva­ren­de,” me­ner Sø­ren Kaare-Andersen.

Skatteminister: Vi må regne nøjere efter

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) blev i sid­ste uge fo­re­lagt de nye be­reg­nin­ger på PwC’s fond­s­kon­fe­ren­ce den 23. ok­to­ber. Og for­an de til­ste­de­væ­ren­de fon­de kun­ne han ik­ke love, at fon­de­ne vil få til­bage­ført penge.

”Der er jo en dis­kus­sion i gang om, hvor man­ge pen­ge der egent­lig er kom­met ind. Som po­li­ti­ker hå­ber jeg, at PwC har ret, og at skat­te­for­valt­nin­gen ta­ger fejl. Men det er vi ved at af­kla­re. Og før vi har en af­kla­ring, er jeg nødt til at ven­te med at ud­skri­ve check­en,” sag­de Lauritzen.

Mi­ni­ste­ren kun­ne til gen­gæld love, at hvis myn­dig­he­der­nes be­reg­nin­ger skul­le en­de med at vi­se, at fon­de­ne har be­talt me­re end plan­lagt, så vil pen­ge­ne bli­ve ført tilbage.

”Det er jo po­li­tisk af­talt, at hvis der kom­mer fle­re pen­ge ind end for­ven­tet på kon­so­li­de­rings­fra­dra­get, så vil vi bru­ge pen­ge­ne på at øge fradra­get igen. Og det kan jo og­så væ­re, at der po­li­tisk kan skaf­fes vel­vil­je til at øge fradra­get. I har jo væ­ret ret dyg­ti­ge til at for­tæl­le os, at I sy­nes, at ned­sæt­tel­sen af fradra­get er en dår­lig idé. Ik­ke ba­re over for mig som skat­te­mi­ni­ster, men og­så hos finansministeren.”

Men selv­om skat­te­mi­ni­ste­ren tog de nye be­reg­nin­ger fra PwC til ef­ter­ret­ning, så er det i sid­ste en­de ik­ke i hans mi­ni­ste­ri­um, at der skal slås to stre­ger un­der det en­de­li­ge re­sul­tat. Det skal nem­lig gø­res i fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, for­tal­te Kar­sten Lauritzen:

”Hvis der ik­ke er enig­hed om, hvor­dan vi reg­ner, så kom­mer fi­nans­mi­ni­ste­ren ef­ter mig. Og jeg er nødt til at væ­re ær­lig og si­ge, at jeg har folk nok ef­ter mig i for­vej­en,” slut­te­de mi­ni­ste­ren således.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer