Ny analyse: Fonde bidrager for meget til statskassen

Dan­ske fon­de har i 2016 og 2017 bi­dra­get med over 400 mio. kr. for me­get til sta­tens fi­nan­ser ef­ter den kraf­ti­ge ned­sæt­tel­se af konsoli­de­rings­fra­dra­get i 2016, vi­ser nye be­reg­ning­er fra kon­su­lent­hu­set PwC. Po­ten­ti­el­le donations­modtagere ri­si­ke­rer der­med at gå glip af pen­ge­ne. Skatte­ministeren af­ven­ter Finans­ministeriets dom før en even­tu­el indgriben.

Fondskonferencen 2018 – PwC
Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har un­der­vur­de­ret fon­de­nes bi­drag til sta­tens fi­nan­ser som føl­ge af det ned­sat­te kon­so­li­de­rings­fradrag. Det for­tal­te Part­ner i PwC, Kim Fü­ch­sel på PwC's fond­s­kon­fe­ren­ce i sid­ste uge.

Da Fol­ke­tin­get i 2016 sæn­ke­de kon­so­li­de­rings­fradra­get for ud­de­len­de fon­de fra 25 pct. til 4 pct., var for­må­let at fin­de 200 mio. kr. ek­stra til fi­nans­lo­ven. Al­le­re­de den­gang blev de ø­ko­no­mis­ke be­reg­nin­ger fra fle­re si­der kri­ti­se­ret for at væ­re upræ­ci­se og sju­ske­de. Og nu vi­ser en ny ana­ly­se fra kon­su­lent­hu­set PwC, at fon­de­ne si­den æn­drin­gen af kon­so­li­de­rings­fra­dra­get har bi­dra­get med me­re end 400 mio. kro­ner for me­get til sta­tens husholdningsbudget.

Det skyl­des blandt an­det, at der var fejl i den ‘forskuds­op­gø­rel­se’ som Skat­te­mi­ni­ste­ri­et tog ud­gangs­punkt i: Mi­ni­ste­ri­et an­tog, at fon­de­ne i 2016 vil­le ud­de­le 9,2 mia. kr., men det sam­le­de be­vil­lings­be­løb end­te i ste­det på 14,1 mia. kr.

Kon­so­li­de­rings­fradra­get er et skat­te­fradrag for al­men­nyt­ti­ge fon­de, som skal væ­re med til at sik­re, at fon­de­ne fort­sat ud­de­ler til de­res al­men­nyt­ti­ge for­mål, imens de og­så kan fo­re­ta­ge den nød­ven­di­ge kon­so­li­de­ring af den bund­ne ka­pi­tal, så fon­de­ne kan be­stå ’med evig­he­den for øje.’

Da et po­li­tisk fler­tal med lov­for­sla­get L71 i 2016 bar­be­re­de kon­so­li­de­rings­fradra­get fra 25 pct. til 4 pct., blev det gjort ud fra en mo­del ba­se­ret på an­ta­gel­ser om bl.a. stør­rel­sen på fon­de­nes frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Og iføl­ge an­ta­gel­ser­ne skul­le ned­sæt­tel­sen af kon­so­li­de­rings­fradra­get gi­ve et mer­prove­nu på i alt 200 mio. kr. om året.

Det er dis­se an­ta­gel­ser, som PwC i de nye be­reg­nin­ger fo­re­ta­get på veg­ne af 22 fon­de har ud­skif­tet med de fak­ti­ske regn­sk­ab­stal. Og be­reg­nin­ger­ne vi­ser, at fon­de­nes bi­drag til sta­tens fi­nan­ser si­den lovæn­drin­gen har væ­ret me­re end dob­belt så hø­je som be­skre­vet i de po­li­ti­ske målsætninger.

Så­le­des vil­le en ned­sæt­tel­se af kon­so­li­de­rings­fradra­get til om­kring 15 pct. ha­ve væ­ret til­stræk­ke­ligt til at op­nå det øn­ske­de ek­stra skat­te­prove­nu på 200 mio. kr. be­skre­vet i lov­for­ar­bej­der­ne. Der­for er spørgs­må­let nu, om loven skal ændres.

Fond: Konsolideringsfradraget bør hæves

Iføl­ge di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen fra Bi­ku­ben­fon­den vi­ser de nye be­reg­nin­ger net­op, at loven nu bør ta­ges op til re­vi­sion, for­di den kan ha­ve en mærk­bar ne­ga­tiv ef­fekt for po­ten­tiel­le do­na­tions­mod­ta­ge­re ude i landet.

“De nye be­reg­nin­ger er fo­re­ta­get ud fra sam­me for­ud­sæt­nin­ger, som Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i sin tid be­nyt­te­de. Og der­for for­ven­ter vi selv­føl­ge­lig, at myn­dig­he­der­ne vil væ­re eni­ge i dem. Og be­reg­nin­ger­ne vi­ser, at ned­sæt­tel­sen af kon­so­li­de­rings­fradra­get især ram­mer min­dre fon­de hårdt. De har of­te ik­ke ind­tæg­ter fra er­hverv, og der­for kan det væ­re svært for dem at de­le ud, hvis de sam­ti­dig skal kon­so­li­de­re sig,” for­kla­rer Sø­ren Kaare-Andersen.

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et ba­se­re­de i sin tid si­ne be­reg­nin­ger på fon­de­nes for­ven­te­de frem­ti­di­ge ud­de­lings­ni­veau samt den del af ud­de­lin­ger­ne, der via bl.a. løn, af­gif­ter og ma­te­ri­a­le­ind­køb en­der i statskas­sen igen – den så­kald­te til­ba­ge­løbs­pro­cent. Beg­ge an­ta­gel­ser har vist sig at væ­re upræ­ci­se iføl­ge PwC’s nye be­reg­nin­ger. Der­for bør mi­ni­ste­ri­et iføl­ge Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen skri­de ind:

“Mi­ni­ste­ri­et bør ef­ter min me­ning ju­ste­re på be­reg­nings­mo­del­len. Iføl­ge de nye tal lig­ger fon­de­ne langt over mo­del­lens an­ta­gel­ser bå­de i ni­veau for ud­de­lin­ger og i for­hold til til­ba­ge­løb. Hvis et kon­so­li­de­rings­fradrag på 15 pct. er til­stræk­ke­ligt til at op­nå det øn­ske­de prove­nu på 200 mio. kr., så bør loven hur­tigst mu­ligt æn­dres til­sva­ren­de,” me­ner Sø­ren Kaare-Andersen.

Skatteminister: Vi må regne nøjere efter

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) blev i sid­ste uge fo­re­lagt de nye be­reg­nin­ger på PwC’s fond­s­kon­fe­ren­ce den 23. ok­to­ber. Og for­an de til­ste­de­væ­ren­de fon­de kun­ne han ik­ke love, at fon­de­ne vil få til­bage­ført penge.

”Der er jo en dis­kus­sion i gang om, hvor man­ge pen­ge der egent­lig er kom­met ind. Som po­li­ti­ker hå­ber jeg, at PwC har ret, og at skat­te­for­valt­nin­gen ta­ger fejl. Men det er vi ved at af­kla­re. Og før vi har en af­kla­ring, er jeg nødt til at ven­te med at ud­skri­ve check­en,” sag­de Lauritzen.

Mi­ni­ste­ren kun­ne til gen­gæld love, at hvis myn­dig­he­der­nes be­reg­nin­ger skul­le en­de med at vi­se, at fon­de­ne har be­talt me­re end plan­lagt, så vil pen­ge­ne bli­ve ført tilbage.

”Det er jo po­li­tisk af­talt, at hvis der kom­mer fle­re pen­ge ind end for­ven­tet på kon­so­li­de­rings­fra­dra­get, så vil vi bru­ge pen­ge­ne på at øge fradra­get igen. Og det kan jo og­så væ­re, at der po­li­tisk kan skaf­fes vel­vil­je til at øge fradra­get. I har jo væ­ret ret dyg­ti­ge til at for­tæl­le os, at I sy­nes, at ned­sæt­tel­sen af fradra­get er en dår­lig idé. Ik­ke ba­re over for mig som skat­te­mi­ni­ster, men og­så hos finansministeren.”

Men selv­om skat­te­mi­ni­ste­ren tog de nye be­reg­nin­ger fra PwC til ef­ter­ret­ning, så er det i sid­ste en­de ik­ke i hans mi­ni­ste­ri­um, at der skal slås to stre­ger un­der det en­de­li­ge re­sul­tat. Det skal nem­lig gø­res i fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, for­tal­te Kar­sten Lauritzen:

”Hvis der ik­ke er enig­hed om, hvor­dan vi reg­ner, så kom­mer fi­nans­mi­ni­ste­ren ef­ter mig. Og jeg er nødt til at væ­re ær­lig og si­ge, at jeg har folk nok ef­ter mig i for­vej­en,” slut­te­de mi­ni­ste­ren således.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…