Ny formand og næstformand i Poul Due Jensens Fond

Efter halvanden uge uden formand og næstformand kom toppen af bestyrelsen i Poul Due Jensens Fond igen på plads den 24. oktober. Ny formand er 72-årige Estrid Due Hes­sel­holt, der er datter af Grundfos-stifter Poul Due Jensen. Ny næstformand er er­hvervs­manden Jens Moberg, der har været menigt bestyrelses­medlem i fonden siden 2010.

Estrid Due Hesselholdt
Estrid Due He­s­sel­holdt, ny for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond

Po­ul Due Jen­sens Fond har så­le­des re­a­ge­ret hur­tigt ef­ter den tid­li­ge­re for­mand Jens Ba­gers exit ef­ter syv må­ne­der på po­sten. Jens Ba­ger valg­te iføl­ge fon­den at for­la­de sin post grun­det en ik­ke nær­me­re ud­dy­bet ”ue­nig­hed om stra­te­gi­en for fon­den.” Det ske­te den 14. oktober.

Ved sam­me lej­lig­hed fra­t­rå­d­te og­så fon­dens næst­for­mand gen­nem syv år, In­ge­li­se Bo­ga­son, samt An­ne-Bir­git­te Al­bre­cht­sen, adm. di­rek­tør i Plan In­ter­na­tio­nal med sam­me be­grun­del­se som Jens Bager.

I en kort pres­se­med­del­el­se ud­ta­ler den nye for­mand Estrid Due He­s­sel­holt om bestyrel­ses­ro­ka­den, der faldt på plads ved et be­sty­rel­ses­mø­de den 24. oktober:

“Po­ul Due Jen­sens Fond vil al­tid ha­ve og har al­tid haft som sit frem­me­ste for­mål at styr­ke og ud­vik­le sin rol­le som bå­de ak­tiv og an­svar­lig ejer af Grund­fos og som er­hvervs­dri­ven­de fond med al­men­nyt­tig in­ter­es­se og støt­te in­den for forsk­ning, so­ci­al an­svar­lig­hed og pro­jek­ter i ud­vik­lings­lande, der frem­mer ad­gang til rent drik­ke­vand på den mest bæ­re­dyg­ti­ge må­de. Det­te ar­bej­de fort­sæt­ter vi ufortrø­de­nt. Fon­den er des­u­den i god di­a­log med fle­re kom­pe­ten­te og en­ga­ge­re­de kan­di­da­ter til de le­di­ge plad­ser i fon­dens be­sty­rel­se. Det­te for­ven­tes af­slut­tet in­den for de næ­ste to til tre måneder.”

Estrid Due He­s­sel­holt har væ­ret me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem i Po­ul Due Jen­sens Fond si­den 1975.

Po­ul Due Jen­sens Fond ejer 88,1 pro­cent af den glo­ba­le pum­pe­virk­som­hed Grundfos.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer