Carlsbergfondet underskriver protest mod Ungarns regering

Formand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher har sammen med over 80 med­lem­mer af The European Foundation Centre (EFC) underskrevet et åbent brev, som i skarpe vendinger kritiserer den ungarske regering for at undertrykke og diskriminere det ungarske civilsamfund. I en fælles erklæring udtaler fondene deres støtte til The Central European University og ngo’er, der modtager penge fra udenlandske fonde og donorer. De ni øvrige danske EFC-medlemmer har valgt ikke at underskrive den usædvanlige protest.

Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher
Sam­men med over 80 med­lem­mer af The Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre har Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher un­der­skre­vet en støt­te­er­klæ­ring, der kri­ti­se­rer den un­gar­ske regering.

Som det ene­ste af de ti dan­ske med­lem­mer af den eu­ro­pæ­i­ske fonds­for­e­ning, EFC, har Carls­berg­fondet un­der­skre­vet en støt­te­er­klæ­ring, der kri­ti­se­rer den un­gar­ske re­ge­ring for at stig­ma­tisere lo­ka­le ngo’er og for at ind­fø­re lov­giv­ning ret­tet mod civil­samfunds­organi­sationer, der mod­ta­ger pen­ge fra uden­land­ske fon­de, her­un­der Det Cen­tral­eu­ro­pæ­i­ske Uni­ver­si­tet, der er grund­lagt af Ge­or­ge Soros.

”Som le­de­re i pri­va­te filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner i USA og Eu­ro­pa er vi dybt be­kym­re­de over den un­gar­ske re­ge­rings gen­tag­ne be­stræ­bel­ser på at be­græn­se og stig­ma­ti­sere ngo’er, der ar­bej­der i of­fent­lig­he­dens interesse.”

Så­dan ind­le­der de me­re end 80 top­le­de­re fra er­hvervs­dri­ven­de og al­men­nyt­ti­ge fon­de de­res fæl­les støt­te­er­klæ­ring til det un­gar­ske civilsamfund.

Blandt de un­der­skri­ven­de fon­de er Volkswa­gen­Stiftung og Ro­bert Bosch Stiftung fra Tysk­land, Ko­ne-fon­den fra Fin­land, Ford Fo­un­da­tion og Ro­ck­e­fel­ler Bro­t­hers Fund fra USA, Bar­row Cad­bury Trust fra Eng­land, Riks­ban­kens Ju­bile­ums­fond fra Sve­ri­ge. Blandt de dan­ske fon­de har ale­ne Carls­berg­fon­det valgt at skri­ve un­der på støt­te­er­klæ­rin­gen.

”Vi er me­dun­der­skri­ve­re sam­men med en ræk­ke an­dre sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, for­di vi bå­de ude og hjem­me me­ner, at fri­vil­li­ge, for­e­nin­ger samt al­men­nyt­ti­ge og er­hvervs­dri­ven­de fon­de sik­rer et stærkt civil­sam­fund,” si­ger Carls­berg­fon­dets for­mand Flem­m­ing Besenbacher.

Det åb­ne brev in­de­hol­der blandt an­det en op­for­dring til re­ge­rin­gen i Un­garn om at stop­pe stats­li­ge mi­s­in­for­ma­tions­kampag­ner, der har til hen­sigt at un­der­mi­ne­re of­fent­lig­he­dens til­lid til ngo’er. Iføl­ge bre­vet på­står den un­gar­ske re­ge­ring fejl­ag­tigt, at uden­land­sk støt­te­de ngo’er i hø­je­re grad end an­dre er in­vol­ve­ret i ulov­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Der­for har re­ge­rin­gen den 7. april i år frem­sat lov­for­slag, der be­ty­der at ngo’er som mod­ta­ger uden­land­ske do­na­tio­ner for me­re end 24.000 eu­ro skal la­de si­ge re­gi­stre­re i et of­fent­ligt register.

Fon­de­nes pro­test­mar­ke­ring har væ­ret de­bat­te­ret i EFCs øver­ste myn­dig­hed, sty­rel­ses­rå­det, hvor hold­nin­ger­ne til en så­dan po­li­tisk stil­ling­ta­gen og kri­tik af en­kelt­sta­ter har væ­ret del­te. Der­for er det åb­ne brev hel­ler ik­ke ud­sendt på veg­ne af EFC som en sam­let med­lems­orga­ni­sa­tion, men ale­ne på veg­ne af de en­kel­te ak­tø­rer i fondsverdnen.

Politik eller filantropi

Di­rek­tør i Ve­lux Fon­den, Ane Hen­drik­sen, sid­der i EFCs sty­rel­ses­råd, hvor hun re­præ­sen­te­rer Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den. De to dan­ske fon­de har valgt at stå uden for erklæringen.

"Vi ser det ik­ke som vo­res rol­le at age­re po­li­tisk, og der­for vil vi ik­ke blan­de os i lan­des poli­tik,” for­kla­rer hun.

Og­så Re­al­da­nia er med­lem af EFC og di­rek­tør Jes­per Ny­gård blev på sid­ste uges general­for­sam­ling valgt som an­det dan­ske med­lem til rådet.

”I for­hold til pro­te­sten og støt­ten til det un­gar­ske ci­vil­sam­fund, er det kor­rekt, at Re­al­da­nia af­stod fra at væ­re me­dun­der­skri­ver. Vi har al­tid væ­ret me­get en­ga­ge­re­de i EFC og i det inter­nationale fonds-sam­ar­bej­de, og vi ta­ger det selv­føl­ge­lig al­vor­ligt, når så­dan nog­le hen­vend­elser kom­mer,” si­ger Jes­per Ny­gård, der og­så tid­li­ge­re har re­præ­sen­te­ret Re­al­da­nia i EFCs øver­ste le­del­ses­or­gan i en tre-årig periode.

Han for­kla­rer, at pro­blem­stil­lin­gen i for­hold til ci­vil­sam­fund i an­dre lan­de ge­ne­relt har gi­vet an­led­ning til over­vej­el­ser i Realdania.

”Vi er en filan­tro­pisk for­e­ning, der gør me­get ud af at age­re neut­ralt på ba­sis af vi­den og fag­lig­hed �� med en­ty­digt fo­kus på det byg­ge­de mil­jø – og som nor­malt ik­ke ud­ta­ler os om po­li­tis­ke for­hold. Når det er sagt, kan vi sam­ti­dig se, at der er en ten­dens til, at civil­sam­fundet og filan­tro­pi­ske ak­tø­rer nog­le ste­der rundt om i ver­den er un­der pres i dis­se år. Det over­ve­jer vi i øje­blik­ket, hvor­dan vi fremad­ret­tet kan for­hol­de os til, sam­ti­dig med at vi fort­sat øn­sker at age­re po­li­tisk neut­ralt,” si­ger Jes­per Nygård.

Og­så No­vo Nor­disk Fon­den var in­vi­te­ret til at del­ta­ge i støt­te­er­klæ­rin­gen. Men li­ge som for de an­dre dan­ske fon­de var ind­hol­det i den kri­ti­ske po­li­ti­ske mar­ke­ring for langt fra fon­dens ståsted.

”Når vi valg­te ik­ke at gå med som un­der­skri­ve­re af den­ne er­klæ­ring, så hæn­ger det sam­men med, at vi ik­ke ser det som fon­dens op­ga­ve at kri­ti­se­re an­dre lan­des re­ge­rin­ger, uag­tet at vi na­tur­lig­vis er stær­ke for­ta­le­re for at forsk­ning og vi­den ik­ke bør væ­re be­græn­set af lande­græn­ser, og at det er vig­tigt at un­der­støt­te fri of­fent­lig grund­forsk­ning,” si­ger chef for kom­mu­ni­kation og sta­ke­hol­der re­la­tions i No­vo Nor­disk Fon­den, St­ef­fen Lüders.

EFC-formand: vi bør råbe mere op

Pres­set på de un­gar­ske ngo’er og Det Cen­tral­eu­ro­pæ­i­ske Uni­ver­si­tet var gan­ske nær­væ­ren­de for de cir­ka 500 del­ta­ge­re på sid­ste uges års­kon­fe­ren­ce i EFC i Warszawa. Kon­fe­ren­cen hav­de tit­len, ’#Courage4solidarity’ og fonds­ver­de­nens støt­te til det un­gar­ske ci­vil­sam­fund blev nævn­te fle­re gan­ge i lø­bet af de tre da­ges mø­der med wor­ks­hops, er­fa­rings­ud­veks­ling og videndeling.

“Vo­res sek­tor kan kun ek­si­ste­re i et frit de­mo­kra­tisk sam­fund. Det er ik­ke nød­ven­digt at min­de jer om de ud­for­drin­ger, vi in­den for det se­ne­ste år har op­le­vet i for­hold til de­mo­kra­ti­et, li­be­ralt frirum og ci­vil­sam­fund. Det ud­for­drer vo­res op­fat­tel­se af de­mo­kra­ti og to­le­ran­ce,” sag­de den til­træ­den­de for­mand for EFC, Mas­si­mo La­puc­ci fra den ita­li­en­ske fond, Fon­da­zi­o­ne CRT.

Ud­over pro­ble­mer­ne i Un­garn nævn­te han det ame­ri­kan­ske valg, Bre­xit og de højre­natio­na­lis­tiske par­ti­ers til­slut­ning ved val­ge­ne i Hol­land og Frankrig.

Med af­sæt i det un­gar­ske brev slog han til lyd for, at EFC frem­over mar­ke­rer sig me­re ak­tivt i for­hold til in­ter­na­tio­na­le problemstillinger.

”Sam­fun­det er vo­res stør­ste in­ter­es­sent. Vi kan al­le sik­kert bli­ve eni­ge om, at ud­vik­lin­gen og­så vil ha­ve ind­fly­del­se på den må­de vi som filan­tro­per og som EFC kom­mer til age­re i sam­fund­et. For ny­lig ud­tal­te EFC sin støt­te til The Cen­tral Eu­ro­pe­an Uni­ver­si­ty i Un­garn og an­dre ngo’er, som kæm­per for at op­ret­hol­de de­res ret til at ar­bej­de. Vi brug­te vo­res stem­me som sek­tor. Det var en suc­ces, et dej­ligt eks­pe­ri­ment. Vi mar­ke­re­de vo­res hold­ning. Jeg sy­nes, vi er nødt til at rå­be me­re op i frem­ti­den,” sag­de Mas­si­mo La­puc­ci i sin af­slut­nings­ta­le på kon­fe­ren­cens sid­ste dag.

Lig­nen­de syns­punk­ter var duk­ket op tid­li­ge­re på kon­fe­ren­cen, og selv­om fler­tal­let af de 199 med­lem­s­fon­de hav­de valgt ik­ke at skri­ve un­der på bre­vet, var der kun få, der i lø­bet af kon­ferencen ud­tryk­te skep­sis over for den ak­ti­vi­sti­ske sy­stem­kri­tik af an­dre lan­des regeringer.

En af dem var di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen som på kon­fe­ren­cens før­ste dag gav ud­tryk for en me­re lang­sig­tet og in­klu­de­ren­de tilgang.

"Jeg er sta­dig ik­ke over­be­vist om, at det er fon­de­nes rol­le at re­a­ge­re på el­ler væ­re i op­po­si­tion til na­tio­na­le po­li­ti­ske be­slut­nin­ger - som i det un­gar­ske ek­sem­pel. So­li­da­ri­tet kan ud­fol­des på man­ge an­dre og me­re kon­struk­ti­ve og lang­sig­te­de må­der," kom­men­te­re­de han i den side­løb­en­de dis­kus­sion på års­mø­de­ts konference-app.

Af sam­me grund har Nor­dea-fon­den og­så valgt at stå uden for det fæl­les protestbrev.

”Vi har ik­ke skre­vet un­der på støt­te­er­klæ­rin­gen, for­di Nor­dea-fon­den ik­ke med­vir­ker til at sæt­te po­li­ti­ske dags­ord­ner el­ler til at på­vir­ke po­li­tik­dan­nel­sen i na­tio­nal­sta­ter­ne. For os er det en prin­ci­pi­el ting, at det ik­ke er vo­res rol­le i sam­fun­det,” si­ger di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Han un­der­stre­ger, at han dog er enig med EFC-for­man­den i at EFC sag­tens kan bru­ge sin stem­me me­re ak­tivt i frem­ti­den - når blot den ik­ke er ret­tet mod be­stem­te po­li­ti­ske dags­ordner i en­kel­te lande.

”Ud fra Nor­dea-fon­dens prin­cip­per er jeg ik­ke til­hæn­ger af, at EFC skal mar­ke­re sig me­re po­li­tisk frem­over. Men der­for kan det sta­dig væ­re vig­tigt at mø­des i EFC-re­gi og dis­ku­te­re de po­li­ti­ske pro­blem­stil­lin­ger, som er re­le­van­te for den eu­ro­pæ­i­ske fonds­ver­den og civil­sam­fundet. Så jeg ser det ik­ke som et kar­di­nal­punkt i for­hold til at bak­ke op om det eu­ro­pæ­i­ske fonds­fæl­les­skab. Det lig­ger ba­re ik­ke i vo­res til­gang til det at væ­re en fond,” si­ger han.

Og­så Bi­ku­ben­fon­den er et ak­tivt og bi­dra­gen­de med­lem af det eu­ro­pæ­i­ske fonds­fæl­les­skab i EFC. Fon­dens di­rek­tør, Sø­ren Kaa­re-An­der­sen ser an­dre mu­lig­he­der for at bak­ke op om in­ter­na­tio­na­le ngo’er og civilsamfund.

”Vi har ik­ke no­get imod at del­ta­ge i fæl­le­ser­klæ­rin­ger, men vi vil hel­le­re fo­ku­se­re på, hvor­dan man kan sti­mu­le­re en po­si­tiv ud­vik­ling ved for ek­sem­pel at bak­ke op om FNs ver­dens­mål og FNs Glo­bal Com­pa­ct. Vi vil ger­ne ind­gå i sam­ta­ler om en bed­re ud­vik­ling, men vi hver­ken skal el­ler kan væ­re al­le ste­der, så der­for kon­cen­tre­rer vi os om de ste­der, hvor vi me­ner, at vi kan gø­re en for­skel,” si­ger di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den, Sø­ren Kaa­re-An­der­sen og ud­dy­ber hvor­dan han me­ner EFC kan spil­le en me­re kon­struk­tiv rol­le i udviklingen.

”Jeg me­ner, at EFC kan spil­le en rol­le ved at en­ga­ge­re sig i at ud­byg­ge sam­ar­bej­det mel­lem ci­vil­sam­fun­det og fon­de­ne rundt om­kring i ver­den. Men ik­ke nød­ven­dig­vis ved at kri­ti­se­re en­kel­te na­tio­nal­sta­ters an­lig­gen­der. Men det er jo helt op til den en­kel­te fond, hvor­dan den øn­sker at for­hol­de sig til den slags pro­blem­stil­lin­ger,” si­ger han.

Dan­marks Fon­de har via den un­gar­ske am­bas­sa­de i Kø­ben­havn for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Un­garns re­ge­ring til kri­tik­ken fra den eu­ro­pæ­i­ske fonds­bran­che og til de filan­tro­pi­ske le­de­res støt­te­er­klæ­ring til det un­gar­ske civilsamfund.

Se li­sten over de dan­ske med­lem­mer af EFC.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer