Børnefondens Anna Rørbæk ny talsperson for Danmarks Indsamling

De 12 humanitære organisationer bag Danmarks Indsamling har valgt Børnefondens Anna Rørbæk, som ny talsperson. Anna Rørbæk er leder af kommunikationsafdelingen hos Børnefonden.

Si­den 2007 har bor­ge­re, virk­som­he­der, or­ga­ni­sa­tio­ner og fon­de i alt ind­sam­let me­re end 770 mil­li­o­ner kro­ner til de 12 or­ga­ni­sa­tio­ners ind­sats i Afri­ka, Asi­en og Latinamerika.

Ved den se­ne­ste ind­sam­ling – den 6. fe­bru­ar 2016 – blev der ind­sam­let 97 mio. kr. un­der te­ma­et ’10 år mod fat­tig­dom’. Iføl­ge nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se bi­drog pri­va­te ud­de­len­de fon­de med godt 10 pct. af det ind­sam­le­de beløb.

Den næ­ste Dan­marks Ind­sam­ling fin­der sted den 4. fe­bru­ar 2017, og årets te­ma bli­ver of­fent­lig­gjort om­kring jul.

Læs me­re om de pri­va­te vel­gø­ren­de fon­des be­tyd­ning som rol­lemo­del­ler i for­bin­del­se med ind­sam­lin­ger­ne her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer