Annoncespot_img

EU-kommissær til fonde: ”Forstærk godhedens stemme”

Flygtningekrisen var et gennemgående tema på sidste uges konference for medlemmerne af European Foundation Centre. EUs budgetkommissær, Kristalina Georgieva, opfordrede filantropiske fonde og foreninger til at træde til i de mange menneskelige kriser, som bliver glemt, når medierne skifter fokus i dækningen flygtningesituationen.

”I har valgt at ar­bej­de for det go­de. For­stærk god­he­dens stemme.”

Så­dan lød op­for­drin­gen fra EUs bud­get­kom­mis­sær, Krista­li­na Ge­or­gie­va, da hun tal­te til ca. 700 re­præ­sen­tan­ter for filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner ved åb­nin­gen af Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tions Centres kon­fe­ren­ce, ”Imag­i­ning & In­ve­sting in Our Fu­tu­re” i Amsterdam.

I lø­bet af kon­fe­ren­cen var det dog ty­de­ligt, at fle­re fon­de al­le­re­de ar­bej­der på at for­stær­ke de go­de for­tæl­lin­ger om flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, som mod­vægt til det of­te skæ­ve bil­le­de, der er ma­net frem hos sto­re de­le af de eu­ro­pæ­i­ske befolkninger.

Kom­mis­sæ­ren er­kend­te i sin ta­le, at bar­ri­e­rer­ne for at fin­de or­dent­li­ge løs­nin­ger for de men­ne­sker, der flyg­ter til Eu­ro­pa, lig­ger hos de fol­ke­valg­te i EUs med­lem­slan­de. Hos de re­ge­rin­ger, som kom­mis­sæ­ren uden held har for­søgt at over­be­vi­se om nød­ven­dig­he­den af fæl­les asyl­reg­ler og en fæl­les prak­sis for at hånd­hæ­ve reglerne.

”Vi kan umu­ligt hånd­te­re flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen med 28 for­skel­li­ge asyl­sy­ste­mer. Vi bli­ver nødt til at ha­ve et ens­ar­tet sy­stem ba­se­ret på prin­cip­per­ne i Dub­lin-kon­ven­tio­nen. Vi skal re­gi­stre­re flygt­nin­ge­ne på sam­me må­de, og skaf­fe dem ud­dan­nel­se og ad­gang til et fæl­les eu­ro­pæ­isk ar­bejds­mar­ked,” sag­de Krista­li­na Ge­or­gie­va, da hun frem­lag­de sit syn på de vig­tig­ste fak­to­rer i løs­nin­gen af flygt­nin­ge­pro­ble­mer­ne i Europa.

Der­u­d­over me­ner EU-kom­mis­sæ­ren, at med­lem­s­sta­ter­ne bli­ver nødt til at vi­se, at de har styr på EUs yd­re grænser.

”Vo­res be­folk­nin­ger har ik­ke til­lid til os på det punkt. Op­fat­tel­sen i sto­re de­le af be­folk­nin­gen er, at vi ik­ke ved om de, der kom­mer her­til, vil os det ondt. Det er klart, det gi­ver gro­bund for den for­fær­de­li­ge frem­med­frygt, der er på frem­march overalt i EU. Der­for skal vi sør­ge for at be­skyt­te vo­res yd­re græn­ser,” sag­de Krista­li­na Georgieva.

”Selv­om det er for­stå­e­ligt ef­ter syv års øko­no­misk kri­se, så er pro­ble­met i dag, at had og vre­de ly­der højt ud over Eu­ro­pa, mens god­he­den er me­get stil­le,” sag­de kom­mis­sæ­ren som fik sa­lens ap­plaus, da hun på den bag­grund op­for­dre­de fon­de­ne til i fæl­les­skab og sam­men med EU, at ar­bej­de på at for­stær­ke god­he­dens stemme.

Midler til de glemte kriser i krisen

Det fik dog åb­nings­de­bat­tens ord­s­ty­rer til at dryp­pe lidt ma­lurt i bæ­ge­ret, da hun ef­ter­føl­gen­de spurg­te kom­mis­sæ­ren, om hun vir­ke­lig var indstil­let på at sam­ar­bej­de med fondene:

”EU har hidtil ik­ke be­hand­let fon­de­ne sær­ligt godt: I be­der dem ba­re om pen­ge, og bag­ef­ter be­der I dem om at gå de­res vej igen. Men øn­sker EU vir­ke­lig at ind­gå i part­ner­skab med fon­de­ne?”, spurg­te ord­s­ty­rer Jo An­drews, der er di­rek­tør i Eu­ro­pe­an Fun­ders for So­ci­al Chan­ge and Hu­man Rights.

Det spørgs­mål sva­re­de kom­mis­sæ­ren ik­ke di­rek­te på, men blev dog lidt me­re kon­kret om, hvor det er, at de eu­ro­pæ­i­ske fon­de kan bi­dra­ge i for­hold til de 10,5 mil­li­ar­der eu­ro, som EU bru­ger på flygtningekrisen:

”De sto­re kri­ser i flygt­nin­ge­kri­sen skal nok få me­di­er­nes op­mærk­som­hed og støt­ten fra de in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer, men fonds­verd­nen kan spil­le en vig­tig rol­le ved at gi­ve støt­te til de man­ge ste­der, hvor flygt­nin­ge­kri­sen er ble­vet fuld­stæn­dig glemt. Der­ved kan I gi­ve hå­bet til­ba­ge til de men­ne­sker, der er ramt af krisen.”

Fokus på fortællingen om indvandring

Flygt­nin­ge­kri­sen var om­drej­nings­punkt på fle­re af kon­fe­ren­cens man­ge ses­sio­ner. Blandt an­det blev det dis­ku­te­ret, hvad fon­de og filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner kan bi­dra­ge med in­den for ram­mer­ne af de­res in­di­vi­du­el­le for­mål og vir­ke­om­rå­der. Fle­re eu­ro­pæ­i­ske fon­de er al­le­re­de kom­met EU-kom­mis­sæ­rens op­for­dring i for­kø­bet og har gen­nem læn­ge­re tid ar­bej­det med at nu­an­ce­re og æn­dre den of­fent­li­ge debat.

En af dem er Bar­row Cad­bury Trust, som i Stor­bri­tan­ni­en har væ­ret med til at op­ret­te The Mi­gra­tion Ob­ser­va­tory på Ox­ford Uni­ver­si­ty, der un­der­støt­ter og nu­an­ce­rer den of­fent­li­ge de­bat ved at la­ve upar­tisk, uaf­hæn­gig og evi­dens­ba­se­re­de ana­ly­ser om flygt­nin­ge i Storbritannien.

Et an­det af fon­dens ini­ti­a­ti­ver er den uaf­hæn­gi­ge tæn­ket­ank, Bri­tish Fu­tu­re, som fon­den og­så har væ­ret med til at star­te. Bri­tish Fu­tu­re ar­bej­der for at in­vol­ve­re folk i en åben sam­ta­le om de­res håb og frygt i for­hold til in­te­gra­tion, ind­van­dring og mu­lig­he­der. Må­let er at op­byg­ge en mo­der­ne bri­tisk iden­ti­tet, som er me­re in­klu­de­ren­de, og som an­er­ken­der de for­skel­li­ge na­tio­na­le og lo­ka­le iden­ti­te­ter – blandt an­det ved at for­tæl­le po­si­ti­ve hi­sto­ri­er om, hvor­dan ind­van­dring har bi­dra­get til li­vet i Stor­bri­tan­ni­en, for­kla­re­de Ay­esha Sa­ran fra Bar­row Cad­bury Trust.

Fra In­ter­na­tio­nal Cen­tre for Po­li­cy Ad­vo­ca­cy i Ber­lin for­tal­te Klaus Dik Ni­el­sen, at cen­te­ret er ved at ud­vik­le en red­skabs­kas­se, som skal gi­ve in­spira­tion til, hvor­dan for­tæl­lin­gen om ind­van­dring kan sæt­tes i nye ram­mer. Red­skabs­kas­sen ta­ger i før­ste om­gang ud­gangs­punkt i Tys­kland og Stor­bri­tan­ni­en. Den vil blandt an­det in­de­hol­de kort over de­bat­ten på de so­ci­a­le me­di­er, vi­deos­pots om vig­tig­he­den af at æn­dre for­tæl­lin­gen om flygt­nin­ge og in­klu­sion, ek­semp­ler på tid­li­ge­re kampag­ner og en ræk­ke prak­ti­ske ret­nings­linjer, som for­kæm­pe­re og for­ta­le­re kan bru­ge i de­res ar­bej­de. Red­skabs­kas­sen bli­ver gjort til­gæn­ge­lig på cen­trets hjemmeside.

En re­præ­sen­tant for Eu­ro­pe­an Cul­tu­ral Fo­un­da­tion for­tal­te om ini­ti­a­ti­vet, Doc Ne­xt Net­work, som si­den 2010 har ar­bej­det for at for­stær­ke un­ge, eu­ro­pæ­i­ske me­die-ska­be­res stem­me i den of­fent­li­ge de­bat. Et af net­vær­kets pro­jek­ter, Re­map­ping Eu­ro­pe, a Re­mix Pro­ject, un­der­sø­ger hvor­dan ind­van­dre­re frem­stil­les i me­di­er­ne, og hvil­ken be­tyd­ning frem­stil­lin­gen har for den of­fent­li­ge me­ning. Sam­men med 50 un­ge me­di­e­folk fra Po­len, Tyr­ki­et, Spa­ni­en og Stor­bri­tan­ni­en for­sø­ger net­vær­ket at de­kon­stru­e­re det ek­si­ste­ren­de bil­le­de af ind­van­dre­re – og at re-mixe det, for der­i­gen­nem at sæt­te fo­kus på de un­ge ind­van­dre­res eg­ne perspektiver.

På kon­fe­ren­cens sidst dag ud­send­te del­ta­ger­ne en op­for­dring til al­le filan­tro­pi­ske fon­de og or­ga­ni­sa­tio­ner om at stå sam­men og ta­ge et fæl­les an­svar i for­hold til de men­ne­ske­li­ge tra­ge­di­er, som har tvun­get mil­li­o­ner af men­ne­sker til at for­la­de de­res hjem og de­res land – for at und­gå krig, for­føl­gel­se, vold el­ler på grund af ef­fek­ter­ne af kli­ma­for­an­drin­ger og øko­no­misk ulighed.

Læs he­le op­rå­bet fra Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer