Hempel Fonden skyder ni millioner kroner ind i kamp for dyr og planter

Via et nyt part­ner­skab med Bird­li­fe In­ter­na­tio­nal hå­ber di­rek­tør An­ders Holm fra Hem­pel Fon­den at kun­ne væ­re med til at be­va­re dy­re- og plan­te­li­vet i tru­e­de skov­om­rå­der. I 2019 skød fon­den 44 mil­li­o­ner kro­ner ind i biodiversitetsprojekter.

Biodiversitet
Hem­pel Fon­den vur­de­rer, at tab af bi­o­di­ver­si­tet er ét af de stør­ste og mest pres­se­ren­de glo­ba­le mil­jøpro­ble­mer. Fon­den sky­der ni mil­li­o­ner kro­ner ind i part­ner­ska­bet med or­ga­ni­sa­tio­nen Bird­li­fe In­ter­na­tio­nal, som via sam­ar­bej­der med 121 ngo’er ar­bej­der for at be­va­re fug­le, de­res le­ve­ste­der og glo­bal biodiversitet.

Hem­pel Fon­den, der har bi­o­di­ver­si­tets­pro­jek­ter som ét af si­ne pri­mæ­re fo­ku­s­om­rå­der, har ind­gå­et et part­ner­skab med Bird­li­fe In­ter­na­tio­nal. Den dan­ske fond sky­der ni mil­li­o­ner kro­ner ind i part­ner­ska­bet med or­ga­ni­sa­tio­nen, som via sam­ar­bej­der med 121 ngo’er ar­bej­der for at be­va­re fug­le, de­res le­ve­ste­der og glo­bal biodiversitet.

7,5 mil­li­o­ner kro­ner går til et fem-årigt pro­jekt i skov­om­rå­der med høj bi­o­di­ver­si­tet, som er sær­ligt tru­et, mens de re­ste­ren­de 1,5 mil­li­o­ner kro­ner sky­des ind i et ét-årigt acceleratorforløb.

”Vi vedt­og i 2019 en stra­te­gi med den mål­sæt­ning at ar­bej­de for at be­va­re nog­le af de om­rå­der i ver­den med hø­jest bi­o­di­ver­si­tet. Vi har her­ef­ter haft en grun­dig pro­ces, hvor vi har vur­de­ret for­skel­li­ge po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi har blandt an­det til­bragt det me­ste af en dag på Bird­li­fes ho­ved­kon­tor i Cam­brid­ge for at for­stå de­res or­ga­ni­sa­tion samt ar­bejds­form og for at vur­de­re, om den mat­cher vo­res stra­te­gi. Vi har ind­til vi­de­re haft et rig­tigt godt sam­ar­bej­de med dem og for­ven­ter, at det fort­sæt­ter,” si­ger Hem­pel Fon­dens di­rek­tør An­ders Holm til Fundats.

I for­hold til ac­ce­le­ra­tor­for­lø­bet for­ven­ter An­ders Holm, at fon­den med sin øko­no­mi­ske støt­te kan bi­dra­ge til at ska­be me­re bæ­re­dyg­ti­ge og lang­va­ri­ge fi­nan­si­e­rings­kil­der til be­va­rel­se af om­rå­der med høj biodiversitet.

Vi for­ven­ter og­så at kun­ne få ud­byg­get vo­res net­værk og kend­skab til pro­ble­mer og po­ten­ti­el­le løs­nings­mo­del­ler, som vil kun­ne ska­le­res af an­dre organisationer

An­ders Holm – di­rek­tør, Hem­pel Fonden

”Vi for­ven­ter og­så at kun­ne få ud­byg­get vo­res net­værk og kend­skab til pro­ble­mer og po­ten­ti­el­le løs­nings­mo­del­ler, som vil kun­ne ska­le­res af an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner,” si­ger An­ders Holm.

Et af de mest presserende miljøproblemer

Hem­pel Fon­den er ene­e­jer af Hem­pel-kon­­cer­­nen, der er le­ve­ran­dør af ma­ling til ma­ri­ne og in­du­stri. Fon­den støt­ter pro­jek­ter in­den for ud­dan­nel­se – sær­ligt med fo­kus på ud­sat­te børn i de mind­ste klas­se­trin, der le­ver i om­rå­der uden ad­gang til kva­li­tets­ud­dan­nel­ser – forsk­ning i co­at­ing, dvs. hvor­dan vi bedst for­læn­ger le­ve­ti­den på an­læg og ma­ski­ner, samt na­tur­pro­jek­ter, der om­hand­ler be­va­rel­se af biodiversiteten.

Fon­den vur­de­rer, at tab af bi­o­di­ver­si­tet er ét af de stør­ste og mest pres­se­ren­de glo­ba­le mil­jøpro­ble­mer, og iføl­ge An­ders Holm er man­gel på fi­nan­si­e­rings­kil­der en af de helt sto­re pro­blem­stil­lin­ger in­den for bi­o­di­ver­si­tet. En pro­blem­stil­ling, Hem­pel Fon­den ger­ne vil bi­dra­ge med løs­nin­ger til, un­der­stre­ger direktøren.

Hem­pel Fon­den ud­del­te i 2019 knap 160 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf 44 mil­li­o­ner kro­ner gik til at un­der­støt­te fon­dens stra­te­gi in­den­for bi­o­di­ver­si­tet. Bud­get­tet for ud­de­lin­ger i 2020 bli­ver først en­de­ligt god­kendt på det næ­ste bestyrelsesmøde.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…