Hempel Fonden skyder ni millioner kroner ind i kamp for dyr og planter

Via et nyt partnerskab med Birdlife International håber direktør Anders Holm fra Hempel Fonden at kunne være med til at bevare dyre- og plantelivet i truede skovområder. I 2019 skød fonden 44 millioner kroner ind i biodiversitetsprojekter.

Biodiversitet
Hem­pel Fon­den vur­de­rer, at tab af bi­o­di­ver­si­tet er ét af de stør­ste og mest pres­se­ren­de glo­ba­le mil­jøpro­ble­mer. Fon­den sky­der ni mil­li­o­ner kro­ner ind i part­ner­ska­bet med or­ga­ni­sa­tio­nen Bird­li­fe In­ter­na­tio­nal, som via sam­ar­bej­der med 121 ngo’er ar­bej­der for at be­va­re fug­le, de­res le­ve­ste­der og glo­bal biodiversitet.

Hem­pel Fon­den, der har bi­o­di­ver­si­tets­pro­jek­ter som ét af si­ne pri­mæ­re fo­ku­s­om­rå­der, har ind­gå­et et part­ner­skab med Bird­li­fe In­ter­na­tio­nal. Den dan­ske fond sky­der ni mil­li­o­ner kro­ner ind i part­ner­ska­bet med or­ga­ni­sa­tio­nen, som via sam­ar­bej­der med 121 ngo’er ar­bej­der for at be­va­re fug­le, de­res le­ve­ste­der og glo­bal biodiversitet.

7,5 mil­li­o­ner kro­ner går til et fem-årigt pro­jekt i skov­om­rå­der med høj bi­o­di­ver­si­tet, som er sær­ligt tru­et, mens de re­ste­ren­de 1,5 mil­li­o­ner kro­ner sky­des ind i et ét-årigt acceleratorforløb.

”Vi vedt­og i 2019 en stra­te­gi med den mål­sæt­ning at ar­bej­de for at be­va­re nog­le af de om­rå­der i ver­den med hø­jest bi­o­di­ver­si­tet. Vi har her­ef­ter haft en grun­dig pro­ces, hvor vi har vur­de­ret for­skel­li­ge po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi har blandt an­det til­bragt det me­ste af en dag på Bird­li­fes ho­ved­kon­tor i Cam­brid­ge for at for­stå de­res or­ga­ni­sa­tion samt ar­bejds­form og for at vur­de­re, om den mat­cher vo­res stra­te­gi. Vi har ind­til vi­de­re haft et rig­tigt godt sam­ar­bej­de med dem og for­ven­ter, at det fort­sæt­ter,” si­ger Hem­pel Fon­dens di­rek­tør An­ders Holm til Fundats.

I for­hold til ac­ce­le­ra­tor­for­lø­bet for­ven­ter An­ders Holm, at fon­den med sin øko­no­mi­ske støt­te kan bi­dra­ge til at ska­be me­re bæ­re­dyg­ti­ge og lang­va­ri­ge fi­nan­si­e­rings­kil­der til be­va­rel­se af om­rå­der med høj biodiversitet.

Vi for­ven­ter og­så at kun­ne få ud­byg­get vo­res net­værk og kend­skab til pro­ble­mer og po­ten­ti­el­le løs­nings­mo­del­ler, som vil kun­ne ska­le­res af an­dre organisationer

An­ders Holm – di­rek­tør, Hem­pel Fonden

”Vi for­ven­ter og­så at kun­ne få ud­byg­get vo­res net­værk og kend­skab til pro­ble­mer og po­ten­ti­el­le løs­nings­mo­del­ler, som vil kun­ne ska­le­res af an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner,” si­ger An­ders Holm.

Et af de mest presserende miljøproblemer

Hem­pel Fon­den er ene­e­jer af Hem­pel-kon­cer­nen, der er le­ve­ran­dør af ma­ling til ma­ri­ne og in­du­stri. Fon­den støt­ter pro­jek­ter in­den for ud­dan­nel­se – sær­ligt med fo­kus på ud­sat­te børn i de mind­ste klas­se­trin, der le­ver i om­rå­der uden ad­gang til kva­li­tets­ud­dan­nel­ser – forsk­ning i co­at­ing, dvs. hvor­dan vi bedst for­læn­ger le­ve­ti­den på an­læg og ma­ski­ner, samt na­tur­pro­jek­ter, der om­hand­ler be­va­rel­se af biodiversiteten.

Fon­den vur­de­rer, at tab af bi­o­di­ver­si­tet er ét af de stør­ste og mest pres­se­ren­de glo­ba­le mil­jøpro­ble­mer, og iføl­ge An­ders Holm er man­gel på fi­nan­si­e­rings­kil­der en af de helt sto­re pro­blem­stil­lin­ger in­den for bi­o­di­ver­si­tet. En pro­blem­stil­ling, Hem­pel Fon­den ger­ne vil bi­dra­ge med løs­nin­ger til, un­der­stre­ger direktøren.

Hem­pel Fon­den ud­del­te i 2019 knap 160 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf 44 mil­li­o­ner kro­ner gik til at un­der­støt­te fon­dens stra­te­gi in­den­for bi­o­di­ver­si­tet. Bud­get­tet for ud­de­lin­ger i 2020 bli­ver først en­de­ligt god­kendt på det næ­ste bestyrelsesmøde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer