Fond støtter teaterforestillinger til patienter på nordjyske hospitaler

Spar Nord Fonden giver en halv million kroner til et nyt projekt, hvor foreløbig fire teaterforestillinger fra Vendsyssel Teater bliver tv-transmitteret live til patienterne på Regionshospital Nordjylland. Håbet er ifølge fonden, at de kulturelle oplevelser kan have en beroligende og helbredende effekt på de syge.

Sygt Sundt Teater
Via et nyt pro­jekt kal­det ”Sygt Sundt Te­a­ter” bli­ver fi­re af årets fo­re­stil­lin­ger på Vend­sy­s­sel Te­a­ter tv-trans­mit­te­ret di­rek­te til pa­tien­ter­ne på Re­gions­ho­spi­tal Nordjylland.

Når fo­re­stil­lin­gen ”Storme­ne” om li­den­ska­ber og be­svær­lig kær­lig­hed i 1500-tal­let ons­dag den 18. marts rul­ler over sce­nen på Vend­sy­s­sel Te­a­ter, er det ik­ke kun de til­ste­de­væ­ren­de pu­bli­kum­mer i te­a­tret, der er øjen­vid­ner til dra­ma­ti­se­rin­gen af Ma­ria Hel­le­bergs ro­man. Og­så de ind­lag­te på sy­ge­hu­se­ne i Brøn­der­s­lev, Fre­de­riks­havn, Hjør­ring og Ska­gen får svar på, om ro­man­cen mel­lem adelskvin­den Elisa­beth og bi­skop Styg­ge Krum­pen på Børg­lum Klo­ster en­der lykkeligt.

Via et nyt pro­jekt kal­det ”Sygt Sundt Te­a­ter” bli­ver fi­re af årets fo­re­stil­lin­ger på Vend­sy­s­sel Te­a­ter nem­lig tv-trans­mit­te­ret di­rek­te til pa­tien­ter­ne på Re­gions­ho­spi­tal Nord­jyl­land. Det sker i et sam­ar­bej­de mel­lem Vend­sy­s­sel Te­a­ter, TV2 Nord, Re­gions­ho­spi­tal Nord­jyl­land og Spar Nord Fonden.

Når fon­den har be­slut­tet at støt­te te­a­ter­pro­jek­tet med 497.000 kro­ner, sker det iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef i Spar Nord Fon­den Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins ud fra et håb om bå­de at gi­ve de ind­lag­te en stor, kul­tu­rel op­le­vel­se og sam­ti­dig med­vir­ke til, at de for­hå­bent­lig bli­ver hur­ti­ge­re raske.

”Vi hå­ber, at hidtil be­mær­kel­ses­vær­di­ge tegn på, at kunst og kul­tur kan væ­re be­ro­li­gen­de, hel­bre­den­de og må­ske li­ge­frem sundt vil vi­se sig igen,” si­ger Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins til Fundats.

Hun hen­vi­ser blandt an­det til tid­li­ge­re for­søg med at spil­le be­ro­li­gen­de mu­sik un­der am­bu­lan­ce­trans­port og til in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­re­sul­ta­ter, som Nord­jysk Cen­ter for Kul­tur og Sund­hed har ind­sam­let om ef­fek­ten af at bru­ge kunst og kul­tur i sundhedssammenhænge.

Det vir­ker på fle­re må­der. Der er ef­fekt på bå­de psy­kisk og fy­sisk sund­hed, for­bed­ret fy­sisk til­stand, po­si­tiv te­ra­pe­u­tisk virk­ning på men­tal sund­hed samt for­bed­ret ar­bejds­glæ­de og triv­sel for sund­heds­fag­ligt per­so­na­le og styr­kel­se af de po­si­ti­ve re­la­tio­ner mel­lem pa­tien­ter og personale.

Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins – kom­mu­ni­ka­tions­chef, Spar Nord Fonden

”Det vir­ker på fle­re må­der. Der er ef­fekt på bå­de psy­kisk og fy­sisk sund­hed, for­bed­ret fy­sisk til­stand, po­si­tiv te­ra­pe­u­tisk virk­ning på men­tal sund­hed samt for­bed­ret ar­bejds­glæ­de og triv­sel for sund­heds­fag­ligt per­so­na­le og styr­kel­se af de po­si­ti­ve re­la­tio­ner mel­lem pa­tien­ter og per­so­na­le,” si­ger Elisa­beth Ro­sen­beck Viksnins.

Når ud til nye målgrupper

Te­a­ter­di­rek­tør Lars Sen­nels fra Vend­sy­s­sel Te­a­ter me­ner og­så, at folk får det bed­re af at få kul­tu­rel­le oplevelser.

”Vi vil ger­ne nå ud til et pu­bli­kum, som el­lers ik­ke har mu­lig­hed for at kom­me i te­a­tret. Sam­ti­dig kan vi nå nog­le nye må­l­grup­per og vi­se dem vo­res kunst,” si­ger Lars Sen­nels i en pressemeddelelse.

Fo­re­stil­lin­ger­ne vil bli­ve vist i fæl­les­stu­er på af­de­lin­ger, hvor pa­tien­ter er ind­lagt i læn­ge­re tid. Her kan de på­rø­ren­de og pa­tien­ter­ne få en kul­tu­rel op­le­vel­se sammen.

”Når pa­tien­ter er al­ler­mest sy­ge, skal vi gi­ve dem no­get, der løf­ter de­res hver­dag. Vi skal ska­be en op­le­vel­se for folk i en svær si­tu­a­tion. Vi kan hjæl­pe pa­tien­ter­ne med det fy­si­ske, men et sundt men­ne­ske er jo me­re end det. Vi hå­ber, at vi kan ska­be en ek­stra­or­di­nær op­le­vel­se, som gi­ver pa­tien­ter og på­rø­ren­de no­get sær­ligt at ta­le om i en el­lers ens­for­mig og svær si­tu­a­tion,” si­ger Hen­rik Lar­sen, der er ho­spi­tals­di­rek­tør på Re­gions­ho­spi­tal Nordjylland.

Ud over fo­re­stil­lin­gen ”Storme­ne” i marts får de ind­lag­te på de nord­jy­ske ho­spi­ta­ler via ”Sygt Sundt Te­a­ter” mu­lig­hed for at se "Mar­ga­ri­das Me­to­de" i maj og to end­nu ik­ke fast­lag­te fo­re­stil­lin­ger fra te­a­trets efterårsprogram.

I 2019 do­ne­re­de Spar Nord Fon­den op mod 60 mil­li­o­ner kro­ner til kul­tur, idræt, forsk­ning og vel­gø­ren­de for­mål – bå­de lo­kalt og na­tio­nalt. Fon­dens am­bi­tion er at hol­de sam­me do­na­tions­ni­veau i 2020.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer