Fond støtter teaterforestillinger til patienter på nordjyske hospitaler

Spar Nord Fon­den gi­ver en halv mil­li­on kro­ner til et nyt pro­jekt, hvor fo­re­lø­big fi­re te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger fra Vend­sy­s­sel Te­a­ter bli­ver tv-trans­mit­te­ret li­ve til pa­tien­ter­ne på Re­gions­ho­spi­tal Nord­jyl­land. Hå­bet er iføl­ge fon­den, at de kul­tu­rel­le op­le­vel­ser kan ha­ve en be­ro­li­gen­de og hel­bre­den­de ef­fekt på de syge.

Sygt Sundt Teater
Via et nyt pro­jekt kal­det ”Sygt Sundt Te­a­ter” bli­ver fi­re af årets fo­re­stil­lin­ger på Vend­sy­s­sel Te­a­ter tv-trans­­mit­te­ret di­rek­te til pa­tien­ter­ne på Re­gions­ho­spi­tal Nordjylland.

Når fo­re­stil­lin­gen ”Storme­ne” om li­den­ska­ber og be­svær­lig kær­lig­hed i 1500-tal­let ons­dag den 18. marts rul­ler over sce­nen på Vend­sy­s­sel Te­a­ter, er det ik­ke kun de til­ste­de­væ­ren­de pu­bli­kum­mer i te­a­tret, der er øjen­vid­ner til dra­ma­ti­se­rin­gen af Ma­ria Hel­le­bergs ro­man. Og­så de ind­lag­te på sy­ge­hu­se­ne i Brøn­der­s­lev, Fre­de­riks­havn, Hjør­ring og Ska­gen får svar på, om ro­man­cen mel­lem adelskvin­den Elisa­beth og bi­skop Styg­ge Krum­pen på Børg­lum Klo­ster en­der lykkeligt.

Via et nyt pro­jekt kal­det ”Sygt Sundt Te­a­ter” bli­ver fi­re af årets fo­re­stil­lin­ger på Vend­sy­s­sel Te­a­ter nem­lig tv-trans­­mit­te­ret di­rek­te til pa­tien­ter­ne på Re­gions­ho­spi­tal Nord­jyl­land. Det sker i et sam­ar­bej­de mel­lem Vend­sy­s­sel Te­a­ter, TV2 Nord, Re­gions­ho­spi­tal Nord­jyl­land og Spar Nord Fonden.

Når fon­den har be­slut­tet at støt­te te­a­ter­pro­jek­tet med 497.000 kro­ner, sker det iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef i Spar Nord Fon­den Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins ud fra et håb om bå­de at gi­ve de ind­lag­te en stor, kul­tu­rel op­le­vel­se og sam­ti­dig med­vir­ke til, at de for­hå­bent­lig bli­ver hur­ti­ge­re raske.

”Vi hå­ber, at hidtil be­mær­kel­ses­vær­di­ge tegn på, at kunst og kul­tur kan væ­re be­ro­li­gen­de, hel­bre­den­de og må­ske li­ge­frem sundt vil vi­se sig igen,” si­ger Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins til Fundats.

Hun hen­vi­ser blandt an­det til tid­li­ge­re for­søg med at spil­le be­ro­li­gen­de mu­sik un­der am­bu­lan­ce­trans­port og til in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­re­sul­ta­ter, som Nord­jysk Cen­ter for Kul­tur og Sund­hed har ind­sam­let om ef­fek­ten af at bru­ge kunst og kul­tur i sundhedssammenhænge.

Det vir­ker på fle­re må­der. Der er ef­fekt på bå­de psy­kisk og fy­sisk sund­hed, for­bed­ret fy­sisk til­stand, po­si­tiv te­ra­pe­u­tisk virk­ning på men­tal sund­hed samt for­bed­ret ar­bejds­glæ­de og triv­sel for sund­heds­fag­ligt per­so­na­le og styr­kel­se af de po­si­ti­ve re­la­tio­ner mel­lem pa­tien­ter og personale.

Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins – kom­mu­ni­ka­tions­chef, Spar Nord Fonden

”Det vir­ker på fle­re må­der. Der er ef­fekt på bå­de psy­kisk og fy­sisk sund­hed, for­bed­ret fy­sisk til­stand, po­si­tiv te­ra­pe­u­tisk virk­ning på men­tal sund­hed samt for­bed­ret ar­bejds­glæ­de og triv­sel for sund­heds­fag­ligt per­so­na­le og styr­kel­se af de po­si­ti­ve re­la­tio­ner mel­lem pa­tien­ter og per­so­na­le,” si­ger Elisa­beth Ro­sen­beck Viksnins.

Når ud til nye målgrupper

Te­a­ter­di­rek­tør Lars Sen­nels fra Vend­sy­s­sel Te­a­ter me­ner og­så, at folk får det bed­re af at få kul­tu­rel­le oplevelser.

”Vi vil ger­ne nå ud til et pu­bli­kum, som el­lers ik­ke har mu­lig­hed for at kom­me i te­a­tret. Sam­ti­dig kan vi nå nog­le nye må­l­grup­per og vi­se dem vo­res kunst,” si­ger Lars Sen­nels i en pressemeddelelse.

Fo­re­stil­lin­ger­ne vil bli­ve vist i fæl­les­stu­er på af­de­lin­ger, hvor pa­tien­ter er ind­lagt i læn­ge­re tid. Her kan de på­rø­ren­de og pa­tien­ter­ne få en kul­tu­rel op­le­vel­se sammen.

”Når pa­tien­ter er al­ler­mest sy­ge, skal vi gi­ve dem no­get, der løf­ter de­res hver­dag. Vi skal ska­be en op­le­vel­se for folk i en svær si­tu­a­tion. Vi kan hjæl­pe pa­tien­ter­ne med det fy­si­ske, men et sundt men­ne­ske er jo me­re end det. Vi hå­ber, at vi kan ska­be en ek­stra­or­di­nær op­le­vel­se, som gi­ver pa­tien­ter og på­rø­ren­de no­get sær­ligt at ta­le om i en el­lers ens­for­mig og svær si­tu­a­tion,” si­ger Hen­rik Lar­sen, der er ho­spi­tals­di­rek­tør på Re­gions­ho­spi­tal Nordjylland.

Ud over fo­re­stil­lin­gen ”Storme­ne” i marts får de ind­lag­te på de nord­jy­ske ho­spi­ta­ler via ”Sygt Sundt Te­a­ter” mu­lig­hed for at se "Mar­ga­ri­das Me­to­de" i maj og to end­nu ik­ke fast­lag­te fo­re­stil­lin­ger fra te­a­trets efterårsprogram.

I 2019 do­ne­re­de Spar Nord Fon­den op mod 60 mil­li­o­ner kro­ner til kul­tur, idræt, forsk­ning og vel­gø­ren­de for­mål – bå­de lo­kalt og na­tio­nalt. Fon­dens am­bi­tion er at hol­de sam­me do­na­tions­ni­veau i 2020.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…