Nyt ph.d.-projekt skal forske i udbredt filantropisk arbejdsmetode

In­nova­tions­fon­den støt­ter nyt forsk­nings­pro­jekt, der skal gi­ve vi­den om col­lecti­ve im­pact-me­to­den i et kon­kret part­ner­skabspro­jekt mel­lem Lauritzen Fon­den og Es­b­jerg Kom­mu­ne.

Medvind i Østerbyen (foto: MedVind)
Del­ta­ge­re i 'Med­vind i Øster­by­en' – et part­ner­skabspro­jekt, som Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den sat­te i gang i 2017 (fo­to: Med­Vind).

In­nova­tions­fon­den støt­ter et nyt ph.d.-projekt som skal gi­ve vi­den om col­lecti­ve im­pact som ar­bejds­me­to­de til at ska­be sam­funds­for­an­drin­ger i det dan­ske vel­færds­sy­stem.

Det op­ly­ser Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

I 2017 igang­s­at­te Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den part­ner­skabspro­jek­tet, Med­vind i Øster­by­en. Pro­jek­tet gen­nem­fø­res ef­ter den så­kald­te col­lecti­ve im­­pa­ct-me­to­­de ved at ind­dra­ge ak­tø­rer fra er­hvervs­li­vet, kom­mu­nen, lo­ka­le for­e­nin­ger og ci­vil­sam­fun­det med det for­mål at styr­ke den so­ci­a­le mo­bi­li­tet for børn og un­ge i Es­b­jergs Øster­by over en 12-åri­­ge pe­ri­o­de.

Me­to­den er of­te an­vendt af ka­ta­ly­ti­ske filan­tro­pi­ske fon­de til at lø­se kom­plek­se pro­ble­mer i sam­fun­det. For­man­den for part­ner­grup­pen i Med­vind-pro­jek­tet er Jens Dit­lev Lauritzen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Lauritzen Fon­den. Han hå­ber, at Øster­­by-pro­jek­tet kan bru­ges som in­spira­tion for an­dre ak­tø­rer på det so­ci­a­le om­rå­de. Og han ser der­for frem til at føl­ge re­sul­ta­tet af ph.d.-projektet.

”Med­vind i Øster­by­en ba­se­rer sig på den ny­e­ste vi­den, så der­for er ph.d-projektet en glæ­de­lig nyhed for os. Forsk­ning om col­lecti­ve im­pact i en dansk kon­tekst vil bi­dra­ge til at styr­ke ar­bej­det i Med­vind til gavn for de man­ge in­vol­ve­re­de ak­tø­rer, og for­hå­bent­ligt på den lan­ge ba­ne på­vir­ke vil­kå­re­ne po­si­tivt for de børn, hvis liv er præ­get af fat­tig­dom. Sam­ti­dig skal det me­get ger­ne kun­ne in­spi­re­re na­tio­nalt til at tæn­ke i nye ba­ner, når det kom­mer til at lø­se so­ci­a­le pro­blem­stil­lin­ger,” si­ger han.

Ubelyst velfærdsstrategi

Det er kul­turso­cio­log Ka­ro­li­ne Duus, som over de næ­ste tre år skal un­der­sø­ge col­lecti­ve im­­pa­ct-me­to­­den i en erhvervs-ph.d., der ta­ger af­sæt i Med­vind i Øster­by­en.

”Col­lecti­ve Im­pact er en ar­bejds­me­to­de og en vel­færds­stra­te­gi som ik­ke tid­li­ge­re er ble­vet be­lyst gen­nem læn­ge­re­va­ren­de et­no­gra­fisk fel­t­ar­bej­de i Dan­mark. Med ph.d.-projektet får vi nu en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at for­dy­be os i pro­blem­stil­lin­gen og bli­ve klo­ge­re på mu­lig­he­der­ne ved col­lecti­ve im­pact,” si­ger Ka­ro­li­ne Duus. Hun har gen­nem det se­ne­ste hal­ve år ar­bej­det sig ind på me­to­den og fo­ku­se­ret på at ud­ar­bej­de et forsk­nings­de­sign, der kan brin­ge ny vi­den til fel­tet.

Om Col­lecti­ve Im­pact

Col­lecti­ve Im­pact – di­rek­te over­sat kol­lek­tiv ef­fekt – er et gen­si­digt for­plig­ten­de sam­ar­bej­de mel­lem for­skel­li­ge ak­tø­rer på tværs af sek­to­rer og or­ga­ni­sa­tio­ner, der sam­men lø­ser kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger. Det sker gen­nem en struk­tu­re­ret pro­ces med fem fa­ste ele­men­ter:

  1. Fæl­les vi­sion
  2. Fæl­les må­le­me­to­der
  3. Gen­si­digt for­plig­ten­de ak­ti­vi­te­ter
  4. Hyp­pig og åben kom­mu­ni­ka­tion
  5. Fæl­les se­kre­ta­ri­ats­funk­tion.

I Es­b­jerg Kom­mu­ne ser man frem til det kom­men­de sam­ar­bej­de.

”Vi er me­get gla­de for at In­nova­tions­fon­den bak­ker ph.d.-projektet op med en be­vil­ling, da vi he­r­i­gen­nem kan op­nå øget vi­de­n­ud­veks­ling mel­lem Es­b­jerg Kom­mu­ne, Med­vind og for­sker­mil­jø­et på SDU og få sat fo­kus på po­ten­ti­a­let i of­fent­lig in­nova­tion. Vi vil få ny ind­sigt i vo­res egen sek­tor og sik­rer sam­ti­dig det nød­ven­di­ge em­pi­ri­ske fun­da­ment, som er af­gø­ren­de for at vi kan ska­be de øn­ske­de so­ci­a­le for­an­drin­ger i Øster­by­en,” si­ger Ul­la Vis­bech, for­mand for sty­re­grup­pen i Med­vind og chef for kul­tur & pæ­da­go­gik i Es­b­jerg Kom­mu­ne.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…