Nyt ph.d.-projekt skal forske i udbredt filantropisk arbejdsmetode

Innovationsfonden støtter nyt forskningsprojekt, der skal give viden om collective impact-metoden i et konkret partnerskabsprojekt mellem Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune.

Medvind i Østerbyen (foto: MedVind)
Del­ta­ge­re i 'Med­vind i Øster­by­en' – et part­ner­skabspro­jekt, som Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den sat­te i gang i 2017 (fo­to: MedVind).

In­nova­tions­fon­den støt­ter et nyt ph.d.-projekt som skal gi­ve vi­den om col­lecti­ve im­pact som ar­bejds­me­to­de til at ska­be sam­funds­for­an­drin­ger i det dan­ske velfærdssystem.

Det op­ly­ser Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den i en pressemeddelelse.

I 2017 igang­s­at­te Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den part­ner­skabspro­jek­tet, Med­vind i Øster­by­en. Pro­jek­tet gen­nem­fø­res ef­ter den så­kald­te col­lecti­ve im­pact-me­to­de ved at ind­dra­ge ak­tø­rer fra er­hvervs­li­vet, kom­mu­nen, lo­ka­le for­e­nin­ger og ci­vil­sam­fun­det med det for­mål at styr­ke den so­ci­a­le mo­bi­li­tet for børn og un­ge i Es­b­jergs Øster­by over en 12-åri­ge periode.

Me­to­den er of­te an­vendt af ka­ta­ly­ti­ske filan­tro­pi­ske fon­de til at lø­se kom­plek­se pro­ble­mer i sam­fun­det. For­man­den for part­ner­grup­pen i Med­vind-pro­jek­tet er Jens Dit­lev Lauritzen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Lauritzen Fon­den. Han hå­ber, at Øster­by-pro­jek­tet kan bru­ges som in­spira­tion for an­dre ak­tø­rer på det so­ci­a­le om­rå­de. Og han ser der­for frem til at føl­ge re­sul­ta­tet af ph.d.-projektet.

”Med­vind i Øster­by­en ba­se­rer sig på den ny­e­ste vi­den, så der­for er ph.d-projektet en glæ­de­lig nyhed for os. Forsk­ning om col­lecti­ve im­pact i en dansk kon­tekst vil bi­dra­ge til at styr­ke ar­bej­det i Med­vind til gavn for de man­ge in­vol­ve­re­de ak­tø­rer, og for­hå­bent­ligt på den lan­ge ba­ne på­vir­ke vil­kå­re­ne po­si­tivt for de børn, hvis liv er præ­get af fat­tig­dom. Sam­ti­dig skal det me­get ger­ne kun­ne in­spi­re­re na­tio­nalt til at tæn­ke i nye ba­ner, når det kom­mer til at lø­se so­ci­a­le pro­blem­stil­lin­ger,” si­ger han.

Ubelyst velfærdsstrategi

Det er kul­turso­cio­log Ka­ro­li­ne Duus, som over de næ­ste tre år skal un­der­sø­ge col­lecti­ve im­pact-me­to­den i en erhvervs-ph.d., der ta­ger af­sæt i Med­vind i Østerbyen.

”Col­lecti­ve Im­pact er en ar­bejds­me­to­de og en vel­færds­stra­te­gi som ik­ke tid­li­ge­re er ble­vet be­lyst gen­nem læn­ge­re­va­ren­de et­no­gra­fisk fel­t­ar­bej­de i Dan­mark. Med ph.d.-projektet får vi nu en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at for­dy­be os i pro­blem­stil­lin­gen og bli­ve klo­ge­re på mu­lig­he­der­ne ved col­lecti­ve im­pact,” si­ger Ka­ro­li­ne Duus. Hun har gen­nem det se­ne­ste hal­ve år ar­bej­det sig ind på me­to­den og fo­ku­se­ret på at ud­ar­bej­de et forsk­nings­de­sign, der kan brin­ge ny vi­den til feltet.

Om Col­lecti­ve Impact

Col­lecti­ve Im­pact – di­rek­te over­sat kol­lek­tiv ef­fekt – er et gen­si­digt for­plig­ten­de sam­ar­bej­de mel­lem for­skel­li­ge ak­tø­rer på tværs af sek­to­rer og or­ga­ni­sa­tio­ner, der sam­men lø­ser kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger. Det sker gen­nem en struk­tu­re­ret pro­ces med fem fa­ste elementer:

  1. Fæl­les vision
  2. Fæl­les målemetoder
  3. Gen­si­digt for­plig­ten­de aktiviteter
  4. Hyp­pig og åben kommunikation
  5. Fæl­les sekretariatsfunktion.

I Es­b­jerg Kom­mu­ne ser man frem til det kom­men­de samarbejde.

”Vi er me­get gla­de for at In­nova­tions­fon­den bak­ker ph.d.-projektet op med en be­vil­ling, da vi he­r­i­gen­nem kan op­nå øget vi­de­n­ud­veks­ling mel­lem Es­b­jerg Kom­mu­ne, Med­vind og for­sker­mil­jø­et på SDU og få sat fo­kus på po­ten­ti­a­let i of­fent­lig in­nova­tion. Vi vil få ny ind­sigt i vo­res egen sek­tor og sik­rer sam­ti­dig det nød­ven­di­ge em­pi­ri­ske fun­da­ment, som er af­gø­ren­de for at vi kan ska­be de øn­ske­de so­ci­a­le for­an­drin­ger i Øster­by­en,” si­ger Ul­la Vis­bech, for­mand for sty­re­grup­pen i Med­vind og chef for kul­tur & pæ­da­go­gik i Es­b­jerg Kommune.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer