Nyt ph.d.-projekt skal forske i udbredt filantropisk arbejdsmetode

In­nova­tions­fon­den støt­ter nyt forsk­nings­pro­jekt, der skal gi­ve vi­den om col­lecti­ve im­pa­ct-me­to­den i et kon­kret part­ner­skabspro­jekt mel­lem Lauritzen Fon­den og Es­b­jerg Kom­mu­ne.

Medvind i Østerbyen (foto: MedVind)
Del­ta­ge­re i 'Med­vind i Øster­by­en' – et part­ner­skabspro­jekt, som Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den sat­te i gang i 2017 (fo­to: Med­Vind).

In­nova­tions­fon­den støt­ter et nyt ph.d.-projekt som skal gi­ve vi­den om col­lecti­ve im­pa­ct som ar­bejds­me­to­de til at ska­be sam­funds­for­an­drin­ger i det dan­ske vel­færds­sy­stem.

Det op­ly­ser Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

I 2017 igang­s­at­te Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den part­ner­skabspro­jek­tet, Med­vind i Øster­by­en. Pro­jek­tet gen­nem­fø­res ef­ter den så­kald­te col­lecti­ve im­­pa­ct-me­to­­de ved at ind­dra­ge ak­tø­rer fra er­hvervs­li­vet, kom­mu­nen, lo­ka­le for­e­nin­ger og ci­vil­sam­fun­det med det for­mål at styr­ke den so­ci­a­le mo­bi­li­tet for børn og un­ge i Es­b­jergs Øster­by over en 12-åri­­ge pe­ri­o­de.

Me­to­den er of­te an­vendt af ka­ta­ly­ti­ske filan­tro­pi­ske fon­de til at lø­se kom­plek­se pro­ble­mer i sam­fun­det. For­man­den for part­ner­grup­pen i Med­vind-pro­jek­tet er Jens Dit­lev Lauritzen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Lauritzen Fon­den. Han hå­ber, at Øster­­by-pro­jek­tet kan bru­ges som in­spira­tion for an­dre ak­tø­rer på det so­ci­a­le om­rå­de. Og han ser der­for frem til at føl­ge re­sul­ta­tet af ph.d.-projektet.

”Med­vind i Øster­by­en ba­se­rer sig på den ny­e­ste vi­den, så der­for er ph.d-projektet en glæ­de­lig nyhed for os. Forsk­ning om col­lecti­ve im­pa­ct i en dansk kon­tekst vil bi­dra­ge til at styr­ke ar­bej­det i Med­vind til gavn for de man­ge in­vol­ve­re­de ak­tø­rer, og for­hå­bent­ligt på den lan­ge ba­ne på­vir­ke vil­kå­re­ne po­si­tivt for de børn, hvis liv er præ­get af fat­tig­dom. Sam­ti­dig skal det me­get ger­ne kun­ne in­spi­re­re na­tio­nalt til at tæn­ke i nye ba­ner, når det kom­mer til at lø­se so­ci­a­le pro­blem­stil­lin­ger,” si­ger han.

Ubelyst velfærdsstrategi

Det er kul­turso­cio­log Ka­ro­li­ne Duus, som over de næ­ste tre år skal un­der­sø­ge col­lecti­ve im­­pa­ct-me­to­­den i en erhvervs-ph.d., der ta­ger af­sæt i Med­vind i Øster­by­en.

”Col­lecti­ve Im­pa­ct er en ar­bejds­me­to­de og en vel­færds­stra­te­gi som ik­ke tid­li­ge­re er ble­vet be­lyst gen­nem læn­ge­re­va­ren­de et­no­gra­fisk fel­t­ar­bej­de i Dan­mark. Med ph.d.-projektet får vi nu en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at for­dy­be os i pro­blem­stil­lin­gen og bli­ve klo­ge­re på mu­lig­he­der­ne ved col­lecti­ve im­pa­ct,” si­ger Ka­ro­li­ne Duus. Hun har gen­nem det se­ne­ste hal­ve år ar­bej­det sig ind på me­to­den og fo­ku­se­ret på at ud­ar­bej­de et forsk­nings­de­sign, der kan brin­ge ny vi­den til fel­tet.

Om Col­lecti­ve Im­pa­ct

Col­lecti­ve Im­pa­ct – di­rek­te over­sat kol­lek­tiv ef­fekt – er et gen­si­digt for­plig­ten­de sam­ar­bej­de mel­lem for­skel­li­ge ak­tø­rer på tværs af sek­to­rer og or­ga­ni­sa­tio­ner, der sam­men lø­ser kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger. Det sker gen­nem en struk­tu­re­ret pro­ces med fem fa­ste ele­men­ter:

  1. Fæl­les vi­sion
  2. Fæl­les må­le­me­to­der
  3. Gen­si­digt for­plig­ten­de ak­ti­vi­te­ter
  4. Hyp­pig og åben kom­mu­ni­ka­tion
  5. Fæl­les se­kre­ta­ri­ats­funk­tion.

I Es­b­jerg Kom­mu­ne ser man frem til det kom­men­de sam­ar­bej­de.

”Vi er me­get gla­de for at In­nova­tions­fon­den bak­ker ph.d.-projektet op med en be­vil­ling, da vi he­r­i­gen­nem kan op­nå øget vi­de­n­ud­veks­ling mel­lem Es­b­jerg Kom­mu­ne, Med­vind og for­sker­mil­jø­et på SDU og få sat fo­kus på po­ten­ti­a­let i of­fent­lig in­nova­tion. Vi vil få ny ind­sigt i vo­res egen sek­tor og sik­rer sam­ti­dig det nød­ven­di­ge em­pi­ri­ske fun­da­ment, som er af­gø­ren­de for at vi kan ska­be de øn­ske­de so­ci­a­le for­an­drin­ger i Øster­by­en,” si­ger Ul­la Vis­bech, for­mand for sty­re­grup­pen i Med­vind og chef for kul­tur & pæ­da­go­gik i Es­b­jerg Kom­mu­ne.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.