Nyt ph.d.-projekt skal forske i udbredt filantropisk arbejdsmetode

In­nova­tions­fon­den støt­ter nyt forsk­nings­pro­jekt, der skal gi­ve vi­den om col­lecti­ve im­pact-me­to­den i et kon­kret part­ner­skabspro­jekt mel­lem Lauritzen Fon­den og Es­b­jerg Kommune.

Medvind i Østerbyen (foto: MedVind)
Del­ta­ge­re i 'Med­vind i Øster­by­en' – et part­ner­skabspro­jekt, som Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den sat­te i gang i 2017 (fo­to: MedVind).

In­nova­tions­fon­den støt­ter et nyt ph.d.-projekt som skal gi­ve vi­den om col­lecti­ve im­pact som ar­bejds­me­to­de til at ska­be sam­funds­for­an­drin­ger i det dan­ske velfærdssystem.

Det op­ly­ser Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den i en pressemeddelelse.

I 2017 igang­s­at­te Es­b­jerg Kom­mu­ne og Lauritzen Fon­den part­ner­skabspro­jek­tet, Med­vind i Øster­by­en. Pro­jek­tet gen­nem­fø­res ef­ter den så­kald­te col­lecti­ve im­­pa­ct-me­to­­de ved at ind­dra­ge ak­tø­rer fra er­hvervs­li­vet, kom­mu­nen, lo­ka­le for­e­nin­ger og ci­vil­sam­fun­det med det for­mål at styr­ke den so­ci­a­le mo­bi­li­tet for børn og un­ge i Es­b­jergs Øster­by over en 12-åri­­ge periode.

Me­to­den er of­te an­vendt af ka­ta­ly­ti­ske filan­tro­pi­ske fon­de til at lø­se kom­plek­se pro­ble­mer i sam­fun­det. For­man­den for part­ner­grup­pen i Med­vind-pro­jek­tet er Jens Dit­lev Lauritzen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Lauritzen Fon­den. Han hå­ber, at Øster­­by-pro­jek­tet kan bru­ges som in­spira­tion for an­dre ak­tø­rer på det so­ci­a­le om­rå­de. Og han ser der­for frem til at føl­ge re­sul­ta­tet af ph.d.-projektet.

”Med­vind i Øster­by­en ba­se­rer sig på den ny­e­ste vi­den, så der­for er ph.d-projektet en glæ­de­lig nyhed for os. Forsk­ning om col­lecti­ve im­pact i en dansk kon­tekst vil bi­dra­ge til at styr­ke ar­bej­det i Med­vind til gavn for de man­ge in­vol­ve­re­de ak­tø­rer, og for­hå­bent­ligt på den lan­ge ba­ne på­vir­ke vil­kå­re­ne po­si­tivt for de børn, hvis liv er præ­get af fat­tig­dom. Sam­ti­dig skal det me­get ger­ne kun­ne in­spi­re­re na­tio­nalt til at tæn­ke i nye ba­ner, når det kom­mer til at lø­se so­ci­a­le pro­blem­stil­lin­ger,” si­ger han.

Ubelyst velfærdsstrategi

Det er kul­turso­cio­log Ka­ro­li­ne Duus, som over de næ­ste tre år skal un­der­sø­ge col­lecti­ve im­­pa­ct-me­to­­den i en erhvervs-ph.d., der ta­ger af­sæt i Med­vind i Østerbyen.

”Col­lecti­ve Im­pact er en ar­bejds­me­to­de og en vel­færds­stra­te­gi som ik­ke tid­li­ge­re er ble­vet be­lyst gen­nem læn­ge­re­va­ren­de et­no­gra­fisk fel­t­ar­bej­de i Dan­mark. Med ph.d.-projektet får vi nu en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at for­dy­be os i pro­blem­stil­lin­gen og bli­ve klo­ge­re på mu­lig­he­der­ne ved col­lecti­ve im­pact,” si­ger Ka­ro­li­ne Duus. Hun har gen­nem det se­ne­ste hal­ve år ar­bej­det sig ind på me­to­den og fo­ku­se­ret på at ud­ar­bej­de et forsk­nings­de­sign, der kan brin­ge ny vi­den til feltet.

Om Col­lecti­ve Impact

Col­lecti­ve Im­pact – di­rek­te over­sat kol­lek­tiv ef­fekt – er et gen­si­digt for­plig­ten­de sam­ar­bej­de mel­lem for­skel­li­ge ak­tø­rer på tværs af sek­to­rer og or­ga­ni­sa­tio­ner, der sam­men lø­ser kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger. Det sker gen­nem en struk­tu­re­ret pro­ces med fem fa­ste elementer:

  1. Fæl­les vision
  2. Fæl­les målemetoder
  3. Gen­si­digt for­plig­ten­de aktiviteter
  4. Hyp­pig og åben kommunikation
  5. Fæl­les sekretariatsfunktion.

I Es­b­jerg Kom­mu­ne ser man frem til det kom­men­de samarbejde.

”Vi er me­get gla­de for at In­nova­tions­fon­den bak­ker ph.d.-projektet op med en be­vil­ling, da vi he­r­i­gen­nem kan op­nå øget vi­de­n­ud­veks­ling mel­lem Es­b­jerg Kom­mu­ne, Med­vind og for­sker­mil­jø­et på SDU og få sat fo­kus på po­ten­ti­a­let i of­fent­lig in­nova­tion. Vi vil få ny ind­sigt i vo­res egen sek­tor og sik­rer sam­ti­dig det nød­ven­di­ge em­pi­ri­ske fun­da­ment, som er af­gø­ren­de for at vi kan ska­be de øn­ske­de so­ci­a­le for­an­drin­ger i Øster­by­en,” si­ger Ul­la Vis­bech, for­mand for sty­re­grup­pen i Med­vind og chef for kul­tur & pæ­da­go­gik i Es­b­jerg Kommune.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…