Støvede medarbejderfonde er populære i danske industrivirksomheder

Mange medarbejderfonde har hundrede år på bagen, men de er den dag i dag enormt populære blandt medarbejderne, lyder det fra en række af Danmarks største virksom­he­der. Fondene gemmer på ikke så lidt penge, da 24 medarbejderfonde ligger inde med en kapital på 500 mio. kr., hvor afkastet venter på at blive delt ud til uddannelses­mæs­sige, sociale og andre velgørende formål.

Hvert år hjæl­per Dan­foss Me­d­ar­bej­der­fond fle­re hund­re­de me­d­ar­bej­de­re med alt fra studie­støtte over trans­port til tand­læ­ge­hjælp. Fon­den var en ga­ve fra Dan­foss helt til­ba­ge i 1977 på ti mio. kr., og si­den da er ka­pi­ta­len vok­set til næ­sten 50 mio. kr. Det be­ty­der, at medarbej­der­ne i Dan­foss år­ligt får hjælp fra fon­den på lidt over en mio. kr.

”Det er mit ind­tryk, at Dan­foss Me­d­ar­bej­der­fond er po­pu­lær blandt me­d­ar­bej­der­ne, og at der til sta­dig­hed er stor in­ter­es­se for at sø­ge hjælp i fon­den. Det hand­ler om at gø­re gavn for de so­ci­alt dår­ligst stil­le­de me­d­ar­bej­de­re,” si­ger le­der af Dan­foss Me­d­ar­bej­der­fond, Kri­sti­an Frydenlund.

På den må­de lig­ner Dan­foss den ty­pi­ske me­d­ar­bej­der­fond. En ga­ve fra stif­ter­ne af virksom­heden, der med ti­den har vok­set sig til en fyl­dig pen­ge­tank. El­ler tag Carls­berg. Her har me­d­ar­bej­der­fon­den rød­der helt til­ba­ge til det fa­mø­se år 1864. Den gam­le bryg­ger do­ne­re­de den gang 10.000 rigs­da­ler til si­ne me­d­ar­bej­de­re til ud­dan­nel­se og be­kæm­pel­se af syg­dom. Her­ef­ter er det ble­vet til en ræk­ke me­d­ar­bej­der­fon­de i Carls­berg, men godt 150 år se­ne­re er der sta­dig en fond til­ba­ge med en ka­pi­tal på godt ot­te mio. kr.

”Der er fra me­d­ar­bej­der­nes si­de stor in­ter­es­se i at sø­ge mid­ler fra Carls­bergs Medarbejder­legat, som i høj grad sø­ges til at frem­me vel­fær­den blandt me­d­ar­bej­der­ne,” fortæller
Jakob Sti­lov, der er di­rek­tør i Carls­berg Ejen­dom­me A/S.

Dan­marks Fon­de har kort­lagt 24 me­d­ar­bej­der­fon­de fra li­ge så man­ge dan­ske virk­som­he­der, og det vi­ser sig, at fon­de­ne i 2015 ud­del­te sam­men­lagt 15 mio. kr. Ud­de­lin­ger­ne går ty­pisk til hjælp un­der syg­dom, ud­dan­nel­se, le­ga­ter samt rej­se- og feriehjælp.

Et socialt perspektiv

Me­d­ar­bej­der­fon­de­ne le­ver el­lers et stil­le liv, og sø­ger man i er­hvervsa­vi­sen Bør­sens artikel­arkiv, er em­net kun be­rørt syv gan­ge i ar­ki­vets le­ve­tid, selv om der al­tid er erhvervs­virksom­heder bag fondene.

Det so­ci­a­le sig­te bin­der me­d­ar­bej­der­fon­de­ne sam­men. I Dan­foss hand­ler det ek­sem­pel­vis om øko­no­misk hjælp, ad­vo­kat­hjælp, for­sik­rin­ger og sund­heds­be­hand­ling. I Jy­ske Bank går hjæl­pen me­re til so­ci­a­le, fag­li­ge og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål. Men al­tid til me­d­ar­bej­der­ne – og nog­le gan­ge og­så æg­te­fæl­ler og børn.

Som ek­sem­pel på po­pu­la­ri­te­ten kan man se, at Hem­pels Me­d­ar­bej­der­fond har øget uddeling­erne be­trag­te­ligt. I 2014 ud­del­te fon­den til 19 me­d­ar­bej­de­re med et be­løb på 843.925 kr. Året ef­ter modt­og he­le 59 me­d­ar­bej­de­re godt 3,5 mio. kr. i støt­te. Alt­så blev tre gan­ge fle­re med­arbej­dere støt­tet med fi­re gan­ge så man­ge pen­ge. Me­d­ar­bej­der­fon­den støt­ter ud­dan­nel­se og yder hjælp ved syg­dom og ulyk­ke – og bli­ver des­u­den brugt til at på­s­køn­ne me­d­ar­bej­der­nes sto­re indsats.

Me­d­ar­bej­der­fon­den for VKR Grup­pen er en an­den sig­ni­fi­kant me­d­ar­bej­der­fond – og med over fem mio. kr. i 2015 er det den, der ud­de­ler mest af al­le me­d­ar­bej­der­fon­de­ne. Ho­ve­d­ak­tio­næ­ren bag virk­som­heds­grup­pen og Ve­lux-kon­cer­nen – Vil­lum Fon­den – har for ny­lig do­ne­ret 75 mio. kr. til me­d­ar­bej­der­fon­den, da Ve­lux fyld­te 75 år i 2016. På 25 år har fon­den støt­tet me­re end 3.100 me­d­ar­bej­de­re, og de­res nær­me­ste fa­mi­lie har mod­ta­get støt­te i for­bin­del­se med syg­dom og ulyk­ke el­ler til et barns vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. I sam­me pe­ri­o­de har me­re end 1.500 me­get for­skel­li­ge lo­ka­le pro­jek­ter mod­ta­get støt­te fra me­d­ar­bej­der­fon­den, ly­der det på hjemmesiden.

Men der fin­des og­så ek­semp­ler på me­re snæv­re for­mål. I No­meco og DS Smith Pa­ck­ag­ing Den­mark A/S be­står me­d­ar­bej­der­fon­dens op­ga­ve ale­ne i at eje som­mer­hu­se som ud­le­jes til me­d­ar­bej­der­ne på fa­vorab­le vilkår.

Evigt liv

Me­d­ar­bej­der­fon­de­nes hi­sto­rik er of­te den sam­me. Stif­ter­ne af sel­ve virk­som­he­den bag har – ef­ter selv­skabt rig­dom – øn­sket at gi­ve me­d­ar­bej­de­re en ga­ve, der va­rer evigt. Nog­le gan­ge kan me­d­ar­bej­der­fon­de­ne end­da over­le­ve sel­ve virk­som­he­den. Det er Da­ni­scos medarbejder­fond et godt ek­sem­pel på.

”Me­d­ar­bej­der­fon­dens hi­sto­rik forta­ber sig lidt til­ba­ge til Arilds tid. Den nu­væ­ren­de Da­ni­scos Me­d­ar­bej­der­fond er et re­sul­tat af fu­sio­nen af et du­sin me­d­ar­bej­der­fon­de i 1990, da Da­ni­sco A/S selv blev stif­tet som en fu­sion af tre ho­ved­virk­som­he­der. Ved di­ver­se ef­ter­føl­gen­de fra­salg af virk­som­he­der fra Da­ni­sco A/S er de­le af me­d­ar­bej­der­fon­den ble­vet fr­a­s­pal­tet til nye fon­de,” for­tæl­ler Hen­rik A. Fast­holm, der er ad­vo­kat og Glo­bal Le­gal Le­a­der i DuPont Nutri­tion & Health.

Og­så her er der bred in­ter­es­se for fon­dens ud­lod­nin­ger blandt me­d­ar­bej­der­ne, bå­de til so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter og til in­di­vi­du­el­le le­ga­ter til di­ver­se for­mål, slut­ter han.

 

24 medarbejderfonde støtter med 15 mio. kr.

 

FondUd­de­lin­ger
(i kr.)
Ba­lan­ce
(i kr.)
Fon­dens formål
Me­d­ar­bej­der­fond for VKR Gruppen5.598.350254.901.134Fon­dens for­mål er at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger til gavn for nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re i VKR Grup­pen i ind- og ud­land her­un­der til­knyt­te­de sel­ska­ber. Uddel­inger kan og­så ske til me­d­ar­bej­der­nes nær­me­ste pårørende. 

At fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger til al­men­vel­gø­ren­de el­ler på an­den må­de al­men­nyt­ti­ge for­mål, som va­re­ta­ges i geo­gra­fisk nær­hed af de nævn­te sel­ska­ber el­ler på an­den må­de har til­knyt­ning til disse. 

At fo­re­ta­ge ud­de­ling af Vil­lum Kann Ras­mus­sen Prisen.
Dan­foss Medarbejderfond1.929.73349.950.573Fon­dens for­mål er at yde øko­no­misk støt­te, un­der en­hver form, til per­so­ner, der en­ten er el­ler har væ­ret an­sat på Dan­foss A/S, et dansk dat­ter­sel­skab un­der Dan­foss A/S el­ler et af Dan­foss A/S’ as­so­ci­e­re­de sel­ska­ber i Dan­mark og så­dan­ne per­so­ners på­rø­ren­de, som ef­ter be­sty­rel­sens skøn an­ses at ha­ve be­hov herfor.

Fon­den til­go­de­ser sit for­mål således:
  • Rå­d­giv­ning
  • Øko­no­misk hjælp
  • Ad­vo­ka­t­ord­ning
  • Psy­ko­log­hjælp og sundhedsbehandling
  • For­sik­ring ved afsked/efterløn
Da­ni­scos Medarbejderfond1.249.35648.303.414Fon­dens for­mål er at yde øko­no­misk bi­stand til per­soner, der er an­sat i el­ler pen­sio­ne­ret fra Da­ni­sco A/S, her­un­der de­res æg­te­fæl­ler og børn. Bi­stan­den kan ydes som hjælp til stu­die, bo­lig, syg­dom etc.
Hem­pels Medarbejderfond3.583.93539.995.157Fon­dens for­mål er at an­ven­de fon­dens mid­ler til:

Til­skud og un­der­støt­tel­ser til nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re funk­tio­næ­rer og di­rek­tø­rer I Hem­pel­kon­cer­nen samt enker/enkemænd ef­ter disse. 

Teg­ning af liv­ren­te, pen­sions­forsikring el­ler livs­forsik­ring for nu­væren­de funk­tionærer i Hem­pel­kon­cer­nen til gavn for nu­væren­de og tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re og an­dre per­so­ner, der har el­ler har haft til­knyt­ning til Hem­pel­kon­cer­nen i ind- og ud­land på om­rå­der, der ik­ke hen­hø­rer un­der oven­stående, for ek­sem­pel på­skøn­nelse for sær­lig ind­sats for kon­cer­nen, hjælp til dyg­tig­gø­rel­se i ind- og ud­land, hjælp til de pågæld­ende el­ler de på­gæl­den­des børns stu­di­er, under­støt­telse i til­fæl­de af ufor­skyldt nød som føl­ge af syg­dom, ulyk­ke el­ler døds­fald, til­skud til kol­lek­ti­ve idræts­akti­viteter, mo­tions­ak­ti­vi­te­ter og frilufts­aktiviteter for de på­gæl­den­de el­ler lig­nen­de ef­ter be­sty­rel­sens nær­me­re vurdering.
Jy­ske Banks Medarbejderfond156.31938.674.365Fon­dens for­mål er:
  1. at støt­te nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re i Jy­ske Bank en­kelt­vis og/eller grup­pe­vis i so­ci­alt, fag­ligt, kul­tu­relt og/eller ud­dan­nel­ses­mæs­sigt øje­med, samt

  2. at med­vir­ke til at be­va­re Jy­ske Bank A/S som en selv­stæn­dig dansk bank med bå­de vedtægts­mæssigt og fak­tisk hjem­sted i Silkeborg.
Co­dan Kon­cer­nens Medarbejderfond361.76721.545.168Me­d­ar­bej­de­re i forsikrings­koncerner, for­trins­vis in­den for Co­dan Kon­cer­nen til ud­dan­nel­se og personaleunderstøttelse.
Per­nod Ri­card De­r­i­mark AIS’ Medarbejderfond668.54819.503.230Ik­ke oplyst
Nor­dic Su­gar A/S’ Medarbejderfond497.64315.672.014Fon­dens for­mål er at yde øko­no­misk bi­stand til per­so­ner, der er an­sat i el­ler pen­sio­ne­ret fra Nor­dic Su­gar A/S, de­res æg­te­fæl­ler og børn.
Carls­berg Dan­mark AIS’ Medarbejderfond400.0007.852.370Fe­ri­e­le­ga­ter
Ir­mas Me­d­ar­bej­der­fond af 198206.775.824Ir­mas Me­d­ar­bej­der­fond af 1982 har til for­mål at yde støt­te til tid­li­ge­re an­sat­te hos Ir­ma A/S som måt­te bli­ve op­sagt i de­res an­sæt­tel­se i for­bin­del­se med evt. ra­tio­na­li­se­ring i an­led­ning af FDBs over­ta­gel­se af ejer­skabet af Ir­ma A/S i for­å­ret 1982. Der­u­d­over ydes der støt­te til for­mål, der kan gav­ne tid­li­ge­re an­sat­te el­ler nu­væ­ren­de me­d­ar­bej­de­re hos Ir­ma A/S.
Me­d­ar­bej­der­fond af 1981 - Dansk Kraftemballage04.282.709Fon­den har som for­mål i lig­hed med al­le fo­re­gå­en­de år at be­tryg­ge og for­bed­re vil­kå­re­ne for ar­bej­de­re og funk­tio­næ­rer, der er el­ler har væ­ret an­sat i Smur­fit Kap­pa Dan­mark A/S’ Kol­ding-af­de­ling (det tid­li­ge­re Dansk Kraf­tem­bal­la­ge A/S) samt de­res pårørende.
Me­d­ar­bej­der­fond for branche­ansat­te ISS Ser­vi­ce Fa­ci­li­ty A/S44.0883.722.589Ik­ke oplyst
DS Smith Pa­ck­ag­ing Den­mark A/S Medarbejderfond10.0113.110.664Som­mer­hu­se
Gyl­den­dals Medarbejderfond103.1982.777.210Ik­ke oplyst
No­mecos Medarbejderfond2.403.752Det er fon­dens for­mål at eje og dri­ve 2 som­mer­hu­se, be­lig­gen­de på hen­holds­vis Lan­geland og ved Jyl­lands ve­st­kyst. Som­mer­hu­se­ne ud­le­jes til me­d­ar­bej­de­re i No­meco A/S samt Tam­ro i Sve­ri­ge og Norge
Dansk Eter­nit-Fa­brik AIS’ Medarbejderfond183.8832.174.835Fon­dens for­mål, der har et bredt so­ci­alt sig­te, er at yde øko­no­misk støt­te til an­sat­te – så­vel ti­me­løn­ne­de som funk­tio­næ­rer på Dansk Eter­nit Fabrik
Vi­tas­he­et­Group, Es­b­jerg Si­tes medarbejderfond94.2282.096.682Ik­ke oplyst
Al­tia Den­mark A/S’ Me­d­ar­bei­ci­er­fond i Odense34.5001.726.800Ik­ke oplyst
Han­ne og Wer­ner Pe­ter­sens medarbejderfond29.0001.459.379Ik­ke oplyst
PH-Pro­duction A/S Medarbej­der­fond af 198310.450899.365Ik­ke oplyst
Dant­herms Medarbejderfond13.975668.954Ik­ke oplyst
MCO Oden­se A/S Medarbejderfond10.843615.050Fon­dets af­kast skal ef­ter sty­rel­sens skøn bru­ges til un­der­støt­tel­se i lang­va­ri­ge syg­domstif­fæl­de af med­arbejdere, der er el­ler har væ­ret an­sat i fir­ma­et samt til støt­te for så­dan­nes en­ker el­ler ufor­sør­ge­de børn. Og der skal kun­ne ydes hjælp i form af ga­ve el­ler lån til ud­dan­nel­se og stu­di­e­rej­ser for oven­nævn­te per­so­ner el­ler til op­ret­tel­se, drift og el­ler an­den til­ve­je­brin­gel­se af fe­ri­e­bo­li­ger for disse.
Al­lied Do­mecq Spi­rits & Wi­ne Dan­mark A/S Medarbejderfond15.178445.105Ik­ke oplyst
Ryn­ke­by Ma­sk­in­fa­brik A/S Medarbejderfond10.000439.561
To­tal (i kr.)14.989.826529.995.904
Kil­de: Me­d­ar­bej­der­fon­de­nes års­rap­por­ter for 2015 samt hjemmesider

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer