Ny pris og pulje skal øge fokus på værdien af diversitet i dansk forskning

Lundbeckfonden stifter en ny pris til forskere, der tager ansvar for at øge diversitet i dansk forskning, og opretter samtidig en pulje til diversitetsfremmende aktiviteter på universiteterne. Forsker fra Roskilde Universitet mener, at fondens initiativer kan være med til at synliggøre ligestillingsproblemer og prikke til træg kultur.

Ved si­den af en ny pris etab­le­rer Lund­beck­fon­den en pul­je til di­ver­si­tets­frem­men­de ak­ti­vi­te­ter på uni­ver­si­te­ter­ne. Pulj­en er på to mil­li­o­ner kro­ner år­ligt og ud­de­les to gan­ge hvert år.

’LF Sci­en­ti­fic En­ri­ch­ment Prize’.

Så­dan ly­der tit­len på en ny pris, som den er­hvervs­dri­ven­de fond Lund­beck­fon­den net­op har stif­tet for at hædre for­ske­re, der ta­ger an­svar og le­der­skab for at ska­be go­de forsk­nings­re­sul­ta­ter ved at in­te­gre­re di­ver­si­tet i forskningsgruppen.

Pa­ral­lelt med den nye pris etab­le­rer Lund­beck­fon­den sam­ti­dig en pul­je på to mil­li­o­ner kro­ner, der skal un­der­støt­te di­ver­si­tets­frem­men­de ak­ti­vi­te­ter på de dan­ske universiteter.

”Vi har en vold­som køns­de­bat i Dan­mark, og den har sin egen ret, men man glem­mer nog­le gan­ge, hvor vig­tig di­ver­si­tet er in­den for en ræk­ke pro­blem­stil­lin­ger. Så med den nye di­ver­si­tets­pris og nye pul­je til at un­der­støt­te di­ver­si­tets­frem­men­de ak­ti­vi­te­ter på uni­ver­si­te­ter­ne vil vi ger­ne ita­le­sæt­te vær­di­en af di­ver­si­tet i ste­det for at ta­le om de pro­ble­mer, der er, og som al­le­re­de har væ­ret dis­ku­te­ret rig­tig me­get. Vi hå­ber, at vi kan kom­me med nye for­tæl­lin­ger om, hvor­dan di­ver­si­tet gi­ver in­spira­tion til løs­ning af nog­le giv­ne pro­ble­mer, og en­de­må­let for os er, at den øge­de di­ver­si­tet i forsk­nin­gen kom­mer dan­ske pa­tien­ter til gavn,” si­ger forsk­nings­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den Jan Egeb­jerg til Fundats.

LF Sci­en­ti­fic En­ri­ch­ment Prize bli­ver iføl­ge fon­den gi­vet til en per­son, der ta­ger – el­ler har ta­get – le­der­skab for at sik­re di­ver­si­tet for at lø­se en op­ga­ve. Pri­sen sæt­ter fo­kus på, at vi­den­ska­ben kan styr­kes på an­dre må­der end de klas­si­ske som for ek­sem­pel publikationer.

Ikke et spørgsmål om stjerner på skuldrene

I den pres­se­med­del­el­se, Lund­beck­fon­den har ud­ar­bej­det om si­ne nye di­ver­si­tet­si­ni­ti­a­ti­ver, er Jan Egeb­jerg blandt an­det ci­te­ret for, at fon­den i jag­ten på frem­ti­dens løs­nin­ger på sam­fun­dets pro­ble­mer øn­sker at ”fejre de le­de­re i forsk­nings­ver­de­nen, som har ar­bej­det ak­tivt for og skabt go­de forsk­nings­re­sul­ta­ter gen­nem diversitet.”

”Vo­res fo­kus er der­for de le­de­re, der har blik for nød­ven­dig­he­den af for­skel­lig­hed i de­res forsk­nings­grup­per,” ly­der det fra Jan Egeb­jerg i fon­dens pressemeddelelse

Det­te er ik­ke et spørgs­mål om stjer­ner på skul­dre­ne. Der­i­mod vil vi ger­ne med pri­sen sæt­te fo­kus på de in­di­vi­der, der har på­ta­get sig en le­der­rol­le og ta­get an­svar in­den for øget di­ver­si­tet i forskningen

Jan Egeb­jerg – Forsk­nings­di­rek­tør, Lundbeckfonden

Men over for Fun­dats un­der­stre­ger forsk­nings­di­rek­tø­ren, at man ik­ke nød­ven­dig­vis skal ha­ve et for­melt or­ga­ni­sa­to­risk le­de­ransvar for at væ­re i spil til at mod­ta­ge fon­dens nye pris.

”Vi øn­sker ik­ke kun at fejre le­der­ne. Det­te er ik­ke et spørgs­mål om stjer­ner på skul­dre­ne. Der­i­mod vil vi ger­ne med pri­sen sæt­te fo­kus på de in­di­vi­der, der har på­ta­get sig en le­der­rol­le og ta­get an­svar in­den for øget di­ver­si­tet i forsk­nin­gen,” si­ger Jan Egebjerg.

Og di­ver­si­tet i Lund­beck­fon­dens op­tik hand­ler om an­det og me­re end køn, fast­slår Jan Egebjerg.

”Med di­ver­si­tet me­ner vi helt spek­t­ret – li­ge fra, hvil­ken vi­den­ska­be­lig til­gang man har, til hvor man kom­mer fra. Selv­føl­ge­lig er køns­di­ver­si­tet og­så et me­get væ­sent­ligt ele­ment, og vi fø­ler os helt sik­re på, at vi vil kun­ne se sto­re for­de­le ved, at folk af for­skel­ligt køn brin­ges sam­men for at lø­se for­skel­li­ge pro­blem­stil­lin­ger,” si­ger Jan Egebjerg.

Sikring af diversitet bliver typisk glemt

Iføl­ge Jan Egeb­jerg øn­sker Lund­beck­fon­den med den nye pris sam­ti­dig at ret­te fo­kus me­re på forsk­nings­grup­per­nes ar­bej­de og sam­men­sæt­ning frem for kun at kig­ge på de re­sul­ta­ter, der bli­ver frembragt.

”Of­te er det forsk­nings­re­sul­ta­ter­ne, der bli­ver ho­no­re­ret med pri­ser. Det fort­sæt­ter Lund­beck­fon­den med, men vi ud­vi­der vo­res blik og ho­no­re­rer den ind­sats, der lig­ger i at sik­re, at forsk­nings­grup­per­nes ar­bej­de er præ­get af di­ver­si­tet. Desvær­re bli­ver den­ne ind­sats ty­pisk glemt,” me­ner Jan Egebjerg.

Et pa­nel be­stå­en­de af tre pro­fi­ler fra de aka­de­mi­ske forsk­nings­mil­jø­er og dansk er­hvervs­liv skal de kom­men­de må­ne­der be­døm­me de le­de­re af forsk­nings­grup­per, der bli­ver no­mi­ne­ret til LF Sci­en­ti­fic En­ri­ch­ment Prize, og ud­pe­ge en vin­der af den per­son­li­ge pris på 100.000 kroner.

Ved si­den af pri­sen etab­le­rer Lund­beck­fon­den en pul­je til di­ver­si­tets­frem­men­de ak­ti­vi­te­ter på uni­ver­si­te­ter­ne. Pulj­en, der er på to mil­li­o­ner kro­ner år­ligt og ud­de­les to gan­ge hvert år, skal un­der­støt­te in­sti­tut­ter el­ler forsk­nings­grup­per i at in­te­gre­re blik­ket for di­ver­si­tet i de­res arbejde.
Der er iføl­ge Jan Egeb­jerg vi­de ram­mer for, hvor­dan ’di­ver­si­tets­frem­men­de ak­ti­vi­te­ter’ skal forstås.

”I for­vej­en ho­no­re­rer vi i man­ge af vo­res an­dre pul­jer, når pro­jek­ter brin­ger for­skel­li­ge fag­li­ge di­sci­pli­ner sam­men. Med den nye pul­je fo­re­stil­ler vi os, at ak­ti­vi­te­ter­ne kan væ­re simp­le ting som for ek­sem­pel mø­de­ak­ti­vi­te­ter el­ler etab­le­ring af for­skel­li­ge fora, man ska­ber for at af­dæk­ke, om der er mu­lig­hed for at frem­me di­ver­si­tet. Men det kan og­så væ­re me­re spe­ci­fik­ke ini­ti­a­ti­ver, som jeg hå­ber, an­sø­ger­ne til pulj­en kan iden­ti­fi­ce­re. Umid­del­bart er be­gre­bet ’di­ver­si­tets­frem­men­de ak­ti­vi­te­ter’ tænkt me­get bredt,” si­ger Jan Egebjerg.

Har betydning, at fond tager initiativer

Li­se Lot­te Han­sen, der er Ph.d., lek­tor og le­der af Cen­ter for Køn, Magt og Mang­fol­dig­hed på Roskil­de Uni­ver­si­tet, vur­de­rer, at Lund­beck­fon­dens nye pris og pul­je godt kan få en po­si­tiv ef­fekt på be­stræ­bel­ser­ne på at sik­re øget di­ver­si­tet i forskningsverdenen.

”Ud­gangs­punk­tet for mig er, at et­hvert ini­ti­a­tiv af den­ne ty­pe kan hjæl­pe og med­vir­ke til at syn­lig­gø­re pro­ble­mer­ne og prik­ke til en me­get træg kul­tur. I det­te til­fæl­de syn­lig­gør man bå­de di­ver­si­tets­pro­ble­met og ho­no­re­rer dem, der sør­ger for øget di­ver­si­tet, så det kan helt klart med­vir­ke til, at der bli­ver ta­get nog­le skridt fremad. Sam­ti­dig kan det ha­ve en be­tyd­ning, at ini­ti­a­ti­ver­ne ta­ges af en fond, idet fle­re og fle­re forsk­nings­mid­ler, som bli­ver hen­tet ind, net­op er fonds­mid­ler,” si­ger Li­se Lot­te Hansen.

Man skal ik­ke un­der­ken­de vær­di­en af selv små ini­ti­a­ti­ver blandt de me­re li­be­ra­le ligestillingsredskaber

Li­se Lot­te Han­sen – Le­der, Cen­ter for Køn, Magt og Mang­fol­dig­hed på Roskil­de Universitet

Køn­s­eks­per­ten po­in­te­r­er dog sam­ti­dig, at i en forsk­nings­ver­den med fort­sat­te sto­re ud­for­drin­ger i for­hold til især køns­di­ver­si­tet er det næp­pe Lund­beck­fon­dens pris og pul­je, der kom­mer til at gø­re en af­gø­ren­de forskel.

”Der skal helt sik­kert an­det og me­re til for at ryk­ke på de grund­læg­gen­de struk­tu­rer. Vi har jo, som det har væ­ret be­skre­vet i me­di­er­ne, at gø­re med en me­get tra­di­tio­nel køn­skul­tur, som i høj grad frem­mer en be­stemt ty­pe af for­ske­re – som ho­ved­re­gel den hvi­de mand. Og der skal me­get me­re til at gø­re op med en kul­tur, som for­hin­drer, at kvin­der for ek­sem­pel får de sam­me mu­lig­he­der som mænd, kom­mer med i de sam­me net­værk som mænd og bli­ver lyt­tet li­ge så me­get til som mænd – samt en kul­tur, hvor bar­selsor­lov sta­dig ses som uhel­dig for­styr­rel­se. Men man skal ik­ke un­der­ken­de vær­di­en af selv små ini­ti­a­ti­ver blandt de me­re li­be­ra­le li­ge­stil­lings­red­ska­ber,” si­ger Li­se Lot­te Hansen.

Iføl­ge Jan Egeb­jerg vil Lund­beck­fon­dens nye pris og pul­je mu­lig­vis få føl­ge­skab af fle­re lig­nen­de diversitetsinitiativer.
”Ja, det er be­stemt ik­ke utæn­ke­ligt. Stif­tel­sen af pri­sen og etab­le­rin­gen af den nye pul­je af­spej­ler et ge­ne­relt øget fo­kus fra fon­den på di­ver­si­tets­om­rå­det,” si­ger Lund­beck­fon­dens forskningsdirektør.

Panel skal finde prisvinder

Et pa­nel be­stå­en­de af tre pro­fi­ler fra de aka­de­mi­ske forsk­nings­mil­jø­er og er­hvervs­li­vet be­døm­mer de kom­men­de må­ne­der de le­de­re af forsk­nings­grup­per, der bli­ver no­mi­ne­ret til LF Sci­en­ti­fic En­ri­ch­ment Prize, og fin­der vin­de­ren af 100.000 kroner.
Pa­ne­let be­står af:

  • Ma­ri­an­ne Thel­ler­sen, kon­cern­di­rek­tør for In­nova­tion og En­tre­pre­nør­skab, DTU.
  • An­dreas Ro­ep­stor­ff, pro­fes­sor og le­der af In­te­r­a­cting Minds Cen­ter, Aar­hus Universitet.
  • Chri­sti­na Aa­bo, selv­stæn­dig rå­d­gi­ver og tid­li­ge­re chef for R&D i Ørsted.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer