Ny fond vil støtte forskning i diabetes type 1 med særlig fokus på børn

Børnediabetesfonden er navnet på en nystiftet erhvervsdrivende fond. Den tidligere fodboldstjerne Michael Manniche er projektleder og bestyrelsesmedlem i fonden, der har ambitioner om årligt at uddele mindst en halv million kroner til forskning i og behandling af diabetes type 1 særligt blandt børn og unge.

"Som fond vil vi be­stemt væ­re åben over for at mod­ta­ge an­søg­nin­ger," si­ger Mor­ten Brixhuus, der er valgt som for­mand for Børnediabetesfonden.

Den 64-åri­ge tid­li­ge­re fod­bold­stjer­ne Mi­cha­el Man­ni­che, der som ak­tiv tør­ne­de ud for blandt an­dre Ben­fi­ca, FC Kø­ben­havn og det dan­ske lands­hold, spil­ler en sær­de­les ak­tiv rol­le i en ny fond, som net­op har set da­gens lys.

Bør­ne­di­a­be­tes­fon­den er nav­net på den nye er­hvervs­dri­ven­de fond, der ud over Mi­cha­el Man­ni­che har en be­sty­rel­se be­stå­en­de af Mor­ten Brixhuus, Finn Kri­sten­sen og Kir­sten Søk­vist. For­ud for stif­tel­sen i ok­to­ber af Bør­ne­di­a­be­tes­fon­den har de tre først­nævn­te dre­vet en for­e­ning ved navn Bør­ne­di­a­be­tes ty­pe 1.

”Det har he­le ti­den væ­ret vo­res am­bi­tion at om­dan­ne for­e­nin­gen til en er­hvervs­dri­ven­de fond, og det er så lyk­ke­des nu,” for­tæl­ler Mor­ten Brixhuus, der er valgt som for­mand for den nye fond.

Bør­ne­di­a­be­tes­fon­den
  • Start­da­to 6. ok­to­ber 2023.
  • Er­hvervs­dri­ven­de fond.
  • Fon­dens for­mål er at frem­me be­hand­ling og hel­bre­del­se af ty­pe 1 di­a­be­tes, sær­ligt blandt børn og un­ge, ved at støt­te al­men­nyt­ti­ge, al­men­vel­gø­ren­de el­ler hu­ma­ni­tæ­re pro­jek­ter og ak­ti­vi­te­ter in­den for ek­sem­pel­vis forsk­ning, be­hand­ling el­ler ud­bre­del­se af vi­den om ty­pe 1 diabetes.
  • For­mand for be­sty­rel­sen er Mor­ten Brixhuus.
  • Øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer: Mi­cha­el Man­ni­che, Finn Kri­sten­sen og Kir­sten Søkvist.

”Bør­ne­di­a­be­tes­fon­dens for­mål er – li­ge­som det har væ­ret for­e­nin­gens for­mål – at frem­me be­hand­ling og hel­bre­del­se af di­a­be­tes ty­pe 1 sær­ligt blandt børn og un­ge ved at støt­te al­men­nyt­ti­ge, al­men­vel­gø­ren­de el­ler hu­ma­ni­tæ­re pro­jek­ter og ak­ti­vi­te­ter in­den for ek­sem­pel­vis forsk­ning, be­hand­ling el­ler ud­bre­del­se af vi­den om ty­pe 1 di­a­be­tes,” si­ger Mor­ten Brixhuus.

Ved si­den af fonds­for­mand­spo­sten er Mor­ten Brixhuus me­din­de­ha­ver af og di­rek­tør i ejen­doms­ud­vik­lings­sel­ska­bet Sva­nen Grup­pen i Horsens.

Driv­kraf­ten for de fi­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den er, at de al­le iføl­ge Mor­ten Brixhuus har di­a­be­tes ty­pe 1 ”in­de på li­vet i én el­ler an­den grad.”

”Og bå­de Mi­cha­el Man­ni­che og Finn Kri­sten­sen har al­le­re­de ydet en man­ge­årig ind­sats in­den for fel­tet,” un­der­stre­ger formanden.

Slank organisation

Langt hen ad vej­en er det tan­ken, at de ar­ran­ge­men­ter, der tid­li­ge­re er ble­vet gen­nem­ført i re­gi af for­e­nin­gen Bør­ne­di­a­be­tes ty­pe 1, skal fort­sæt­te i fon­dens regi.

”Det er for­skel­li­ge for­mer for fun­dra­i­sing-ar­ran­ge­men­ter, blandt an­det en år­lig pad­dle-tur­ne­ring i Kø­ben­havn og et år­ligt vel­gø­ren­de show, og­så i Kø­ben­havn, hvor vi får kend­te ar­ti­ster på sce­nen og la­ver auk­tio­ner for at sam­le så man­ge pen­ge som mu­ligt sam­men. De pen­ge, vi får ind, bru­ges især til at støt­te bredt in­den for forsk­ning, be­hand­ling og hel­bre­del­se af di­a­be­tes ty­pe 1. Tid­li­ge­re har vi blandt an­det ydet støt­te til ind­køb af ny tek­no­lo­gi til brug ved smerte­lin­dring på Steno Di­a­be­tes Cen­ter i Kø­ben­havn, og vi har støt­tet ar­ran­ge­men­ter, som an­dre har la­vet, for ek­sem­pel tek­no­lo­gie­vents for di­a­be­ti­ke­re. Vi har og­så støt­tet pa­tient­for­e­nin­gen Di­a­be­tes­for­e­nin­gen og gi­vet støt­te til ph.d.-projekter,” si­ger Mor­ten Brixhuus.

Mi­cha­el Man­ni­che er den ene­ste på fon­dens løn­nings­li­ste. Den tid­li­ge­re lands­holds­an­gri­ber har så­le­des ti­tel af pro­jekt­le­der i fonden.

”For at kun­ne de­le så me­get ud som mu­ligt, har vi en me­get slank or­ga­ni­sa­tion med kun én pro­jekt­le­der an­sat og et skri­ve­bord på Bor­ger­ga­de. Al­le i be­sty­rel­sen ar­bej­der uløn­net,” un­der­stre­ger Mor­ten Brixhuus.

Får input fra advisory board

Som for­e­ning blev der ud­delt mel­lem 250.000 og 500.000 kro­ner om året, og iføl­ge Mor­ten Brixhuus er må­let for Bør­ne­di­a­be­tes­fon­den at kom­me op på plus en halv mil­li­on kro­ner i år­li­ge uddelinger.

”Det er na­tur­lig­vis be­sty­rel­sen i fon­den, der be­stem­mer, hvad dens pen­ge skal gå til. Som sup­ple­ment til be­sty­rel­sen er vi i gang med at etab­le­re et ad­visory bo­ard, som kan kom­me med in­put til, hvil­ke ini­ti­a­ti­ver der skal sæt­tes i gang og støt­tes. Men an­søg­nin­ger er og­så vel­kom­ne. I for­e­nings­re­gi har vi mod­ta­get en del an­søg­nin­ger, hvoraf no­gen er ble­vet imø­de­kom­met, og som fond vil vi be­stemt og­så væ­re åben over for at mod­ta­ge an­søg­nin­ger,” si­ger Mor­ten Brixhuus.

No­vo Nor­disk Fon­den har ik­ke no­get med vo­res ini­ti­a­tiv at gø­re. Vi vil da ger­ne sam­ar­bej­de med dem, hvis det bli­ver ak­tu­elt, men vi har ik­ke hen­vendt os til dem

Mor­ten Brixhuus – Be­sty­rel­ses­for­mand, Børnediabetesfonden

In­den for di­a­be­tes­om­rå­det er No­vo Nor­disk Fon­den al­le­re­de en kæm­pe­stor ak­tør bå­de in­den- og uden­for Dan­marks græn­ser. Men umid­del­bart er der ik­ke no­gen pla­ner hos Bør­ne­di­a­be­tes­fon­den om at for­sø­ge at gø­re si­ne ho­ser grøn­ne hos Dan­marks stør­ste og én af ver­dens stør­ste filan­tro­pi­ske fonde.

”No­vo Nor­disk Fon­den har ik­ke no­get med vo­res ini­ti­a­tiv at gø­re. Vi vil da ger­ne sam­ar­bej­de med dem, hvis det bli­ver ak­tu­elt, men vi har ik­ke hen­vendt os til dem. Ge­ne­relt er vi åb­ne for bre­de sam­ar­bej­der. Det er sa­gen, som for os er det af­gø­ren­de – der er, som vi ser det, in­gen ka­sket­ter, der kan ven­de for­kert,” si­ger Mor­ten Brixhuus.

Nav­net Bør­ne­di­a­be­tes­fon­den er i øv­rigt ik­ke nyt i en dansk fonds­sam­men­hæng. Den me­re end 50 år gam­le ver­den­s­oms­pæn­den­de ame­ri­kan­ske fond Ju­ve­ni­le Di­a­be­tes Re­search Fo­un­da­tion (for­kor­tet JDRF) hav­de så­le­des ind­til for fem år si­den en fi­li­al i Dan­mark. Iføl­ge Mor­ten Brixhuus kald­te JDRF i Dan­mark sig frem til luk­nin­gen for Bør­ne­di­a­be­tes­fon­den, selv­om det re­gi­stre­re­de navn var JDRF Danmark.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer