Lobbyist: Fondsbranchen har brug for sit eget talerør

Politiske beslutningstagere må ikke være i tvivl om, hvor de kan få adgang til viden og holdninger i fondsbranchen. Derfor har fondene brug for deres egen brancheforening, som kan varetage fondenes interesser i den politiske og offentlige debat. Det mener ekspert i public affairs, Ole Krog, der selv har 25 års erfaring som leder af flere interesseorganisationer i dansk erhvervsliv.

Ole Krog, adm. direktør i Public Affairs Group
Ole Krog, adm. di­rek­tør i Pu­blic Af­fairs Group

Fon­de­nes sta­dig vok­sen­de be­tyd­ning i sam­fun­det gør det end­nu me­re på­kræ­vet, at bran­chen har en fæl­les stem­me i den po­li­ti­ske og of­fent­li­ge de­bat. El­lers ri­si­ke­rer fon­de­ne, at po­li­ti­ker­ne træf­fer be­slut­nin­ger på et unu­an­ce­ret grund­lag hen over ho­ve­d­et på lan­dets godt 1.300 er­hvervs­dri­ven­de fon­de og me­re end 8.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Det me­ner ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Pu­blic Af­fairs Group, Ole Krog, der selv tid­li­ge­re har væ­ret di­rek­tør i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning, Dan­marks Apo­te­ker­for­e­ning, HTS og Dansk Industri.

”Jeg be­mær­ke­de, at der sid­ste år kør­te en de­bat om, hvor­vidt fonds­ver­de­nen med dens do­na­tio­ner skævv­red kul­tur­li­vet. Hvis så­dan en dis­kus­sion får lov at rul­le uden at bli­ve kom­men­te­ret el­ler or­dent­ligt mod­sagt, kan den i sid­ste en­de ri­si­ke­re at fø­re til et po­li­tisk ind­greb, som man ik­ke øn­sker. Når så­dan en si­tu­a­tion op­står, har man be­hov for no­gen, der tid­ligt kan gå ind og ta­le den sam­le­de bran­ches sag”, si­ger han.

Han me­ner, at fonds­bran­chen har brug for at væ­re me­re ak­tivt og me­re kon­stant til ste­de i den po­li­ti­ske og of­fent­li­ge debat:

”Det be­ty­der rig­tig me­get for, om man bli­ver hørt. Det af­gø­ren­de er, at man er til ste­de før de po­li­ti­ske be­slut­nin­ger bli­ver ta­get, at man er i god tid, og he­le ti­den sik­rer, at de hen­syn man øn­sker til­go­de­set er kend­te og for­stå­et af be­slut­nings­ta­ger­ne”, si­ger Ole Krog.

Ole Krog frem­hæ­ver, at den of­fent­li­ge til­ste­de­væ­rel­se og­så hand­ler om at vi­se pa­rat­hed i for­hold til at kom­me med kon­struk­ti­ve in­put og bi­stå med bran­chens er­fa­rin­ger og know how:

”Der er to ting man skal sør­ge for at væ­re på for­kant med: Det ene er at sik­re, at be­slut­nings­ta­ger­ne har ad­gang til vi­den om, hvor­dan en po­li­tisk be­slut­ning vil på­vir­ke bran­chen, og hvor­dan de fak­ti­ske vil­kår er i bran­chen. Det an­det er at sik­re, at po­li­ti­ker­ne har ad­gang til de hold­nin­ger, der er i bran­chen”, si­ger Ole Krog, der de sid­ste fi­re år har stå­et i spid­sen for en grup­pe af pro­fes­sio­nel­le lobbyister.

Han pe­ger des­u­den på lov­for­sla­get om den øge­de fonds­be­skat­ning som det op­lag­te ek­sem­pel på en sag, hvor en bran­che­for­e­ning sand­syn­lig­vis kun­ne ha­ve lagt sa­gen død al­le­re­de in­den, den fik sit liv på Christiansborg.

”Lov­for­sla­get med fonds­be­skat­ning er et godt ek­sem­pel, der il­lu­stre­rer vig­tig­he­den af til­ste­de­væ­rel­se. Set ude­fra vir­ke­de det som om for­sla­get kom bag på man­ge fon­de. Men for­sla­get var jo et skuf­fe­for­slag, som em­beds­mæn­de­ne hav­de haft lig­gen­de i fle­re år. Her hav­de man haft en bed­re chan­ce, hvis man hav­de væ­ret til ste­de og hav­de få­et sik­ret, at de fejl­s­køn, der var jo ta­le om i lov­for­sla­get, var ud­redt in­den en for­ligskreds be­slut­te­de at frem­læg­ge for­sla­get”, si­ger Ole Krog.

Lov­for­sla­get om fonds­be­skat­ning er end­nu ik­ke fær­dig­be­hand­let i Fol­ke­tin­get, men ef­ter en ko­or­di­ne­ret ind­sats blandt 26 fon­de og de­res rå­d­gi­ve­re lyk­ke­des det i før­ste om­gang at få pil­let de stør­ste tids­ler og mis­for­stå­el­ser ud af forslaget.

”Det bli­ver en slags brand­sluk­ning, for­di fon­de­ne jo helt na­tur­ligt har de­res fo­kus på ud­de­lin­ger­ne, og på at for­val­te fon­dens ak­ti­ver bedst mu­ligt. I den for­stand kan en bran­che­for­e­ning fun­ge­re som en for­sik­ring”, si­ger Ole Krog.

Han me­ner, at man­ge af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de sik­kert og­så be­nyt­ter den gen­nem­slags­kraft, som de kan op­nå via de­res dat­ter­sel­ska­bers bran­che­or­ga­ni­sa­tion, for ek­sem­pel Dansk Industri.

”Pro­ble­met er ba­re, at hvis man del­ta­ger i en stor bran­che­or­ga­ni­sa­tion, så kan man kom­me i si­tu­a­tio­ner, hvor man sam­men med an­dre med­lem­mer er nødt til at pri­o­ri­te­re hvil­ken sag, der er vig­tigst at få på dags­or­de­nen – er det for ek­sem­pel taxa-lov­giv­ning el­ler fon­des vil­kår, som or­ga­ni­sa­tio­nen skal væl­ge at sæt­te i fo­kus i den­ne må­ned. Min vur­de­ring vil der­for væ­re, at fonds­bran­chen er så spe­ci­el, at den står sig bedst ved at ha­ve sit eget ta­le­rør”, si­ger Ole Krog.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer