Annoncespot_img

Klimaforslag fra hele verden strømmer ind til KR Foundations nye call

Fondsbranchens klima-hardliner, KR Foundation, tager nu også blødere metoder i brug i indsatsen for at fjerne årsagerne til klimaforandringerne. Med et nyt program og et nyt call støtter fonden projekter, som kan bidrage til at ændre forbruger­adfærd eller skabe nye incitamentsstrukturer. ”Mit indtryk er, at vi med det nye program om bæredygtig adfærd har ramt noget, hvor der virkelig er efterspørgsel efter støtte til at få sat initiativer i gang,” siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

KR Fo­un­da­tion lan­ce­rer et nyt te­ma i ind­sat­sen mod den glo­ba­le op­varm­ning. Fon­den har i sin før­ste tid haft stort fo­kus på de ve­st­li­ge, vækstdrev­ne øko­no­mi­ske sy­ste­mers ind­fly­del­se på kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Gen­nem støt­te til bå­de forsk­ning og ak­ti­vi­sti­ske græs­rod­sor­ga­ni­sa­tio­ner har fon­den bi­dra­get til at ska­be ny vi­den og me­re op­mærk­som­hed om sær­ligt den fi­nan­si­el­le sek­tors me­dansvar for klimaforandringerne.

Det har gi­vet go­de re­sul­ta­ter, vur­de­rer fon­den. Der­for har be­sty­rel­sen be­slut­tet at fast­hol­de ar­bej­det med at få ver­dens in­ve­sto­rer væk fra kul-, olie- og gas­bran­chen, som ud­le­der sto­re mæng­der CO2, og i ste­det få in­ve­ste­rin­ger­ne dre­jet i ret­ning af de grøn­ne om­rå­der, der bi­dra­ger til at lø­se klimaproblemet.

Men sam­ti­dig ud­vi­der fon­den nu med et ek­stra pro­gra­m­om­rå­de, som ta­ger fat på de blø­de­re vir­ke­mid­ler, der kan di­ri­ge­re ver­dens for­brug i en me­re bæ­re­dyg­tig ret­ning og støt­te den ud­vik­ling, der skal til for at ind­fri EU-lan­de­nes og FNs mål­sæt­nin­ger fra Pa­ris-af­ta­len om at re­du­ce­re klo­dens temperaturstigninger.

”Jeg har he­le ti­den tro­et på, at ad­færd bli­ver det næ­ste sto­re te­ma in­den for kli­ma. Det skyl­des, at den grøn­ne om­stil­ling, det at ’go low car­bon’, im­ple­men­te­re Pa­ris-af­ta­len og re­du­ce­re den glo­ba­le op­varm­ning, kun kan la­de sig gø­re, hvis al­le be­gyn­der at tæn­ke over de­res egen ad­færd og om­sæt­ter det til hand­ling,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Con­nie He­de­gaard til nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Tredje fase af klimakampen

KR Fo­un­da­tion ar­bej­der in­ter­na­tio­nalt og langt stør­ste­delen af de pro­jek­ter, fon­den støt­ter, lig­ger da og­så uden for Dan­mark. Men hvor ud­de­lin­ger­ne in­den for pro­gra­m­om­rå­det om grøn­ne in­ve­ste­rin­ger og sor­te afin­ve­ste­rin­ger i høj grad er gå­et til ve­st­li­ge lan­de, har det nye call al­le­re­de truk­ket an­søg­nin­ger til fra et langt bre­de­re felt end tid­li­ge­re, for­tæl­ler for­hen­væ­ren­de kli­makom­mis­sær Con­nie He­de­gaard, der ud­over for­mand­spo­sten i KR Fo­un­da­tion blandt an­det og­så er for­mand for den grøn­ne tæn­ket­ank Concito:

”Det er sim­pelt­hen strøm­met ind med for­slag og ini­ti­a­ti­ver si­den vi an­non­ce­re­de det nye pro­gra­m­om­rå­de om bæ­re­dyg­tig ad­færd. Der er vir­ke­lig man­ge an­søg­nin­ger, og det in­ter­es­san­te er, at der kom­mer for­slag ind fra fle­re for­skel­li­ge kon­ti­nen­ter og man­ge lan­de. Jeg tror, vi er de før­ste, der for al­vor er gå­et den vej, og det vi­ser, at der er en brik i kli­m­a­spil­let, der ik­ke er godt nok be­lyst,” si­ger hun.

Hun for­kla­rer, at kli­mapro­ble­ma­tik­ken fra be­gyn­del­sen kon­cen­tre­re­de sig om at etab­le­re den vi­den­ska­be­li­ge do­ku­men­ta­tion for, hvor­dan kli­mapro­ble­met op­står og ud­vik­ler sig. Se­ne­re har man fo­ku­se­ret på de øko­no­mi­ske sam­men­hæn­ge i kli­mapro­ble­met samt kon­se­kven­ser­ne for vækst og be­skæf­ti­gel­se, når løs­nin­ger­ne skal gennemføres.

”Bå­de de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og øko­no­mi­ske spørgs­mål har væ­ret væl­dig vig­ti­ge. Men den tred­je og li­ge så vig­ti­ge del af kli­mapro­ble­met tror jeg lig­ger in­den for hu­m­an­vi­den­ska­ben. Alt­så hvor­dan kan vi få men­ne­sker til at gø­re no­get an­det i dag, end de gjor­de i går,” si­ger hun.

Nudging og forbrugsmønstre

Con­nie He­de­gaard me­ner, at pro­ble­mer­ne med kli­ma­et og ud­nyt­tel­sen af klo­dens be­græn­se­de res­sour­cer ik­ke ale­ne kan lø­ses via po­li­ti­ske be­slut­nin­ger og me­re regulering.

”Næ­ste skridt kræ­ver der­for blandt an­det, at forsk­nings­mil­jø­er­ne i langt hø­je­re grad ind­går i æg­te tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­der for at kob­le kli­ma­dags­or­de­nen og den øko­no­misk dags­or­den med de men­ne­sker, der ved no­get om, hvad der skal til, for at folk vir­ke­lig æn­drer de­res ad­færd,” si­ger hun.

I KR Fo­un­da­tions nye pro­gram for ’sustai­nab­le be­haviour’ vil fon­den gi­ve støt­te til pro­jek­ter, der har po­ten­ti­a­le til at æn­dre for­brugs­møn­stre på et sy­ste­misk ni­veau, el­ler som ud­for­sker nye må­der at frem­skyn­de adfærdsændringer.

Som ek­semp­ler på støt­te­eg­ne­de pro­jek­ter næv­ner fon­den ini­ti­a­ti­ver, der kan frem­me bæ­re­dyg­tig ad­færd ved at æn­dre in­ci­ta­ments­struk­tu­rer, ska­be nye in­fra­struk­tu­rer el­ler æn­dre må­der­ne, hvor­på vi træf­fer forbrugsvalg.

”Vi tror, der lig­ger nog­le mu­lig­he­der i at få me­re vi­den om, hvor­dan man for ek­sem­pel ’nud­ger’ folk. Vi ved, at det hjæl­per på folks hand­le­kraft, hvis man ik­ke tror, at man er den ene­ste i ver­den, der ryk­ker. Men hvor­dan får man den vi­den bragt i spil hos dem, der for­hol­der sig til, hvor­dan su­per­mar­ke­der er struk­tu­re­ret; til dem der pro­du­ce­rer det tøj, vi går i; el­ler til dem der plan­læg­ger, hvor­dan by­er­ne skal se ud? Det er en kom­po­nent i kli­maind­sat­sen, som vi me­ner, det er vig­tigt at få tænkt med ind,” si­ger Con­nie Hedegaard.

KR Fo­un­da­tion hav­de før­ste an­søg­nings­run­de på det nye pro­gra­m­om­rå­de “sustai­nab­le be­haviour” i sep­tem­ber i år og næ­ste de­ad­li­ne er den 17. ja­nu­ar. Fon­den ud­de­ler for 100 mil­li­o­ner kr. årligt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer