Fondsbranchens bidrag til Danmarks Indsamling stiger til 12 procent

Danske uddelende fonde trækker en stor del af læsset, når hele Danmark hvert år samler penge ind til udviklingsprojekter i fattige lande. I 2016 steg fondenes bidrag fra 9 til 12 pct. af det samlede beløb, viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes nye opgørelse. Ole Kirks Fond er den største enkelte bidragyder og har siden 2010 benyttet lejligheden til at anspore børn til filantropisk arbejde ved at belønne gode gerninger til fordel for fattige mennesker i den tredje verden.

Børn på flugt, AIDS-ka­ta­stro­fen i Afri­ka, fat­tig­dom og uret­fær­dig­hed. Si­den 2007 er dan­sker­ne en gang om året gå­et sam­men om at sam­le pen­ge til hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ners ar­bej­de for men­ne­sker i Lat­i­na­me­ri­ka, Afri­ka og Asi­en. I øje­blik­ket er for­be­re­del­ser­ne i fuld gang til den 11. Dan­marks Ind­sam­ling i 2017.

Hvert år har de ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger bi­dra­get med en væ­sent­lig del af ind­sam­lings­re­sul­ta­tet. I fe­bru­ar i år bi­drog 19 dan­ske fon­de og for­e­nin­ger med me­re 12 mio. kr. ud af det sam­le­de re­sul­tat på 98 mio. kr., alt­så godt 12 pct. Det vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des nye op­gø­rel­se over fon­de­nes do­na­tio­ner til Dan­marks Ind­sam­ling (se ta­bel­len nedenfor).

Det er en frem­gang på tre pro­cent­po­int i for­hold til året før, hvor 13 fon­de og for­e­nin­ger til­sam­men lag­de ni mio. kr. til for­del for de kon­kre­te ud­vik­lings­pro­jek­ter, der blev ud­valgt som må­let for dan­sker­nes velgørenhed.

Bag hvert af de 12 pro­jek­ter står en hu­ma­ni­tær or­ga­ni­sa­tion som sam­men med DR ar­ran­ge­rer Dan­marks Ind­sam­ling. Pen­ge­ne bli­ver der­ef­ter for­delt blandt de 12 pro­jek­ter, og som bi­drag­y­der er man der­for med til at støt­te dem al­le på en gang. Det be­ty­der sam­ti­dig, at do­no­rer­ne ik­ke har mu­lig­hed for at føl­ge pen­ge­ne fra ud­de­ling til ef­fekt for de men­ne­sker i ud­vik­ling­s­lan­de­ne, som har be­hov for hjælp.

”Det er Dan­marks Ind­sam­lings styr­ke, at vi når man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner på en gang, men sam­ti­dig og­så en svag­hed, at vi ik­ke kan ind­gå i så tæt en di­a­log om et kon­kret pro­jekt. Så en fond vil ty­pisk kø­be ind i en idé om, at dan­sker­ne står sam­men om at gø­re en stor for­skel ved at kun­ne løf­te et be­stemt em­ne,” si­ger Stig Fog, der har væ­ret pro­jekt­le­der for Dan­marks Ind­sam­ling i al­le årene.

Børnefilantroper og fondsstøtte

I ju­bilæumsår­et i år var te­ma­et for ind­sam­lin­gen ‘10 år mod fat­tig­dom’ og her var Ole Kirks Fond med 6,3 mio. kr. den stør­ste en­kel­te bi­drag­y­der blandt de hund­red­vis af virk­som­he­der, sko­ler, for­e­nin­ger, ef­ter­sko­ler, pri­vat­per­so­ner og fon­de. Ole Kirks Fond har del­ta­get i Dan­marks Ind­sam­ling si­den 2007, men de se­ne­ste år har fon­den bi­dra­get ved at in­vol­ve­re dan­ske børn.

”Det er DR Ul­tra og Ra­masjang, der kø­rer det her pro­jekt i sam­ar­bej­de med Ole Kirks Fond. Fon­den har væ­ret med i al­le åre­ne, og i star­ten gav de blot pen­ge­ne, men på et el­ler an­det tids­punkt er idéen op­stå­et – at man kun­ne gø­re det me­re in­ter­es­sant ved at in­vol­ve­re en mas­se børn i at ud­lø­se be­lø­bet via go­de ger­nin­ger, når det nu er Ole Kirks Fonds sær­ken­de. Det kon­cept har fun­ge­ret si­den 2010,” si­ger Stig Fog.

Sid­ste år gav Ole Kirks Fond 25 kro­ner, hver gang et barn gjor­de en god ger­ning i pe­ri­o­den op til det sto­re ind­sam­lingsshow, som bli­ver sendt på DR.

Iføl­ge pro­jekt­le­der Stig Fog er or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bag Dan­marks Ind­sam­ling gla­de for prin­cip­pet i den mo­del, at en fond el­ler en virk­som­hed be­løn­ner dan­sker­nes ind­sats for at gø­re no­get sam­men el­ler for an­dre. Sær­ligt hvis det kan gø­re det let­te­re for fon­de at bi­dra­ge til indsamlingen:

”Sid­der der en fond, der på grund af dens fun­dats ik­ke kan gi­ve pen­ge di­rek­te til Dan­marks Ind­sam­ling, men i ste­det har en idé til en ak­ti­vi­tet, hvor man ek­sem­pel­vis gi­ver en be­løn­ning i for­bin­del­se med ak­ti­vi­te­ten, og hvor pen­ge­ne der­fra går til ind­sam­lin­gen, så hø­rer vi det me­get ger­ne, for den slags ak­ti­vi­te­ter vil vi me­get ger­ne ha­ve,” si­ger Stig Fog.

Iføl­ge Ole Kirks Fonds kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­li­ge har fon­dens be­sty­rel­se end­nu ik­ke ta­get for­melt stil­ling til, om fon­den og­så i år støt­ter Dan­marks Indsamling.

Næ­ste ind­sam­lingsshow på DR fin­der sted den 4. fe­bru­ar 2017. Te­ma­et for årets Dan­marks Ind­sam­ling er end­nu ik­ke of­fi­ci­elt of­fent­lig­gjort, men det frem­går af det præ­sen­ta­tions­ma­te­ri­a­le, som hen­ven­der sig til po­ten­ti­el­le bi­drag­y­de­re i er­hvervs­li­vet, at årets te­ma bli­ver ’in­tet barn må sulte’.

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015 og 2016

2015
(kr.)
2016
(kr.)
Ole Kirk’s Fond5.293.1756.381.625
A.P. Møl­ler Fon­den / Ma­ersk Group2.000.0003.000.000
For­e­nin­gen Roskil­de Festival1.000.000
Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond500.000500.000
Byg­ma Fonden375.000500.000
Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond250.000250.000
El­sass Fonden100.000
Ot­to & Bir­t­he Bangs­dals Fond200.000
Hem­pel Fonden100.000100.000
Oti­con Fonden100.000100.000
TORM Fon­den100.000100.000
Østif­ter­ne f.m.b.a.100.000
Be­ch­gaards Fond100.000
Tu­borg­fon­det50.000
Brand af 1848 Fond25.00025.000
Lån & Spar Fond25.000
Lys­gaard Fonden25.000
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond15.00015.000
FDE Fon­den10.00010.000
Den So­ci­a­le Udviklingsfond10.000
Rich Wit­hout Mo­ney Foundation10.000
Fon­de i alt9.018.17512.351.625
He­le ind­sam­lin­gens re­sul­tat mio. kr.100,497,9
Fon­de­nes an­del i pct.8,9812,62

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer