Skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde – status

Det skal være attraktivt at overdrage en virksomhed fra ejeren til en erhvervsdrivende fond. Det har skiftende regeringer været enige om de seneste tre år, men de forskellige planer er hidtil strandet. Med det nye regeringsgrundlag har trekløverregeringen truffet principbeslutning om en model, der inden år 2025 skal gøre det skattefrit at virksomhedsoverdrage til en fond. Men en ny overdragelsesafgift i overgangsperioden synes samtidig at være på tegnebrættet, selvom der ved et nabotjek kan konstateres, at det allerede i dag er muligt at overdrage en virksomhed til en fond uden afgift i såvel Norge som Sverige. Ekspert i fondsret Martin Poulsen, gennemgår her status for planerne om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde.

Martin Poulsen, Manager, Law, EY
Mar­tin Po­ul­sen, Ma­na­ger, Law, EY

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de ud­gør en cen­tral del af dansk er­hvervs­liv, og på grund af fon­de­nes næ­re til­knyt­ning til virk­som­he­der­ne qua fon­de­nes vedtæg­ter, frem­står fon­de­ne som sta­bi­le og lang­sig­te­de eje­re, hvil­ket in­de­bæ­rer sær­li­ge mu­lig­he­der for at ud­vik­le virk­som­he­der­nes kon­kur­ren­ce­ev­ne på en lang­sig­tet og an­svar­lig må­de. Og som i sid­ste en­de kan bi­dra­ge til det dan­ske sam­fund med øget vækst og beskæftigelse.

Bå­de na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­ser vi­ser, at fond­se­je­de virksomheder:

  • per­for­mer bed­re end børsno­te­re­de virksomheder
  • be­skæf­ti­ger fle­re personer
  • ska­ber stør­re jobsikkerhed
  • ud­be­ta­ler en la­ve­re løn (hvil­ket skal ses i sam­men­hæng med fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge formål)
  • har en me­re sta­bil vækst
  • har go­de overlevelsesmuligheder.

For­u­den oven­nævn­te bi­dra­ger fon­de­ne me­get of­te selv di­rek­te til det dan­ske sam­fund via fon­de­nes ud­de­lin­ger, som gen­nem de sid­ste 6-7 år er ste­get mar­kant. Fon­de­nes ud­de­lin­ger skøn­nes at over­sti­ge 9 mia. kro­ner i 2016.

Oven­nævn­te po­si­ti­ve ef­fek­ter før­te til, at den da­væ­ren­de er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Ole So­hn i for­å­ret 2012 ned­sat­te et ud­valg, der fik til op­ga­ve at mo­der­ni­se­re lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så­le­des at re­gu­le­rin­gen af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de blev ef­fek­tiv og tids­sva­ren­de, samt at der blev skabt go­de ram­mer for er­hvervs­mæs­sig ud­vik­ling via fondsejerskabsmodellen.

Er­hvervs­fonds­ud­val­get af­gav i de­cem­ber 2012 de­res rap­port om frem­ti­dens re­gu­le­ring af er­hvervs­dri­ven­de fon­de. På bag­grund af Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port blev en mo­der­ni­se­ret lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de frem­sat i marts 2014. Fol­ke­tin­get vedt­og den 3. ju­ni 2014 enstem­migt loven, der trå­d­te i kraft den 1. ja­nu­ar 2015.

Selv­om skat­te­reg­ler­ne ik­ke var en del af er­hvervs­fonds­ud­val­gets kom­mis­so­ri­um, fandt ud­val­get det imid­ler­tid nød­ven­digt at på­pe­ge, at for at ska­be bed­re ram­me­vil­kår for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og de fond­se­je­de virk­som­he­der, var det ik­ke til­stræk­ke­ligt kun at re­vi­de­re er­hvervs­fonds­lo­ven. Er­hvervs­fonds­ud­val­get på­pe­ge­de, at skat­te­reg­ler­ne til­li­ge bur­de gen­nem­gå en re­vi­de­ring – sær­ligt med hen­syn til at ge­nind­fø­re skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Som det frem­går her­af, har det tid­li­ge­re væ­ret mu­ligt at over­dra­ge med skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de – en mu­lig­hed der dog blev luk­ket for i for­bin­del­se med pin­se­pak­ken i 1999 (en af­skaf­fel­se af suc­ces­sions­mu­lig­he­den var dog i strid med EU-Kom­mis­sio­nens an­be­fa­lin­ger fra 1994 om at let­te mu­lig­he­der­ne for ge­ne­ra­tions­skif­te, og sy­nes li­ge­le­des at væ­re i strid med an­be­fa­lin­ger­ne i be­tænk­ning nr. 1374 om ge­ne­ra­tions­skif­te i er­hvervs­li­vet fra au­gust 1999).

I ly­set af oven­nævn­te og for at for­bed­re ram­me­vil­kå­re­ne for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de blev det der­for i 2013 med Vækst­plan DK be­slut­tet, at der fra 2016 skul­le væ­re suc­ces­sions­ad­gang ved over­dra­gel­se af en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond. Med skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til en er­hvervs­dri­ven­de fond me­nes, at der ved af­stå­el­se med suc­ces­sion ik­ke ud­lø­ses re­a­li­sa­tion af de sæd­van­li­ge skat­te­mæs­si­ge virk­nin­ger. Be­skat­nings­tids­punk­tet ud­sky­des der­i­mod til det tids­punkt, hvor den er­hvervs­dri­ven­de fond even­tu­elt re­a­li­se­rer ka­pi­ta­lan­de­le­ne – for ek­sem­pel for at hen­te ek­stern fi­nan­si­e­ring uden dog at mi­ste den be­stem­men­de ind­fly­del­se. Til gen­gæld ind­træ­der fon­den i virk­som­hed­s­e­je­rens skat­te­mæs­si­ge stilling.

Som led i Vækst­plan DK ned­sat­te re­ge­rin­gen en tvær­mi­ni­ste­ri­el ar­bejds­grup­pe, der skul­le kom­me med for­slag til en mo­del, så er­hvervs­dri­ven­de fon­de kun­ne over­ta­ge virk­som­he­der med skat­te­mæs­sig suc­ces­sion. På bag­grund af ar­bejds­grup­pens rap­port om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de præ­sen­te­re­de re­ge­rin­gen i maj 2015 en kon­kret mo­del for skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Mo­del­len in­de­bar en ad­gang til skat­te­mæs­sig suc­ces­sion med en over­dra­gel­ses­af­gift på 15 pct. af vær­di­er­ne, for at ba­lan­ce­re mo­del­len i for­hold til over­dra­gel­se af ak­tier til nært­stå­en­de fa­mi­lie­med­lem­mer, samt mu­lig­hed for hen­stand med be­ta­ling af over­dra­gel­ses­af­gif­ten i op til 15 år. Be­tal­te fon­den selv af­gif­ten, blev af­gif­ten dog for­hø­jet til 20 pct. for at neut­ra­li­se­re den skat­te­mæs­si­ge for­del af, at fon­den – og ik­ke over­dra­ge­ren af virk­som­he­den – be­tal­te af­gif­ten. End­vi­de­re in­de­holdt mo­del­len en lang ræk­ke værns­reg­ler i for­hold til fon­dens se­tup og ef­ter­føl­gen­de virke.

Den fo­re­slå­e­de mo­del in­de­bar et for­ven­tet min­dre­prove­nu på ca. 360 mio. kr. år­ligt, hvil­ket var 60 mio. kr. me­re end den op­rin­de­ligt af­sat­te ram­me i 2013.

Er­hvervs­li­vet og en ræk­ke for­ske­re var som ud­gangs­punkt po­si­ti­ve over for den over­ord­ne­de idé med mo­del­len, men der blev rejst en kri­tik af over­dra­gel­ses­af­gif­ten samt sær­ligt de for­skel­li­ge værns­reg­ler, som ar­bejds­grup­pen øn­ske­de at ind­fø­re ved an­ven­del­se af mo­del­len. Værns­reg­ler­ne hav­de iføl­ge den tvær­mi­ni­ste­ri­el­le ar­bejds­grup­pe til for­mål at sik­re, at suc­ces­sions­ad­gan­gen ik­ke blot blev mis­brugt til at und­gå dansk beskatning.

Kri­tik­punk­ter­ne var blandt an­det, at:

  • al­le bur­de kun­ne over­dra­ge uden skat­ter og af­gif­ter, hvil­ket var/og er mu­ligt i dag un­der vis­se omstændigheder
  • hvis der skal væ­re en over­dra­gel­ses­af­gift, så skul­le over­dra­gel­ses­af­gif­ten for­bli­ve 15 pct., og­så selv­om fon­den be­ta­ler afgiften
  • det var nød­ven­digt at øge flek­si­bi­li­te­ten i til­fæl­de af an­dre (minoritets)ejere. Det­te for at sik­re, at en fonds­dan­nel­se ik­ke stod i vej­en for en op­ti­mal drift af virk­som­he­den, her­un­der sær­ligt mu­lig­he­den for at til­træk­ke ek­stern finansiering
  • fa­mi­lie­for­mål ik­ke bør ude­luk­kes, men ale­ne kun­ne væ­re et se­kun­dært for­mål. Her­til skal be­mær­kes, at de fa­mi­lie­med­lem­mer, som mod­ta­ger en ud­de­ling fra fon­den, er skat­teplig­ti­ge heraf.

End­vi­de­re blev det frem­ført, at mo­del­len vil­le in­de­bæ­re, at der skul­le er­læg­ges be­ty­de­li­ge be­løb i skat­ter og af­gif­ter, bå­de ved sel­ve over­dra­gel­sen og ik­ke mindst i fon­dens ejer­tid. På grund af værns­reg­ler­ne vil­le mo­del­len sand­syn­lig­vis med­fø­re et hø­je­re skat­te­prove­nu over åre­ne i for­hold til, at virk­som­he­den i ste­det over­dra­ges uden den fo­re­slå­e­de mo­del. En af værns­reg­ler­ne med­før­te så­le­des, at se­ne­re ak­tiea­van­ce og ud­byt­ter fra dat­ter­virk­som­he­den til fon­den blev skat­teplig­ti­ge, hvil­ket skal ses i ly­set af, at ind­kom­sten al­le­re­de er be­skat­tet i dat­ter­virk­som­he­den (med den­ne værns­re­gel vil der bli­ve ind­før­te en dob­belt­be­skat­ning på fondsområdet).

Ef­ter oven­nævn­te kri­tik var der i en læn­ge­re pe­ri­o­de stil­hed om ge­nind­førs­len af skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og det var først i for­bin­del­se med L71 for­slag til lov om æn­dring af fonds­be­skat­nings­lo­ven (ned­sæt­tel­se af fon­des ge­ne­rel­le kon­so­li­de­rings­fradrag og op­hæ­vel­se af det sær­li­ge kon­so­li­de­rings­fradrag for fon­de med kon­ge­ligt kon­fir­me­ret fun­dats) i ef­ter­å­ret 2015, at over­vej­el­ser­ne om skat­te­mæs­sig suc­ces­sion igen blev dra­get ind i den po­li­ti­ske debat.

I for­bin­del­se med L71 hav­de Carls­berg­fon­det blandt an­det føl­gen­de for­slag (jf. bi­lag 12 til L71):

”Fi­nan­si­er de 200 mio. kr. (det øn­ske­de mer­prove­nu ved L71) ved hjælp af de 360 mio. kr., der er af­sat til suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Der er bred enig­hed blandt al­le eks­per­ter, er­hvervs­folk og fon­de om, at den nye fonds­mo­del ik­ke er at­trak­tiv og der­for ik­ke vil bli­ve be­nyt­tet, hvor­for de år­ligt af­sat­te 360 mio. kr. ik­ke vil kom­me i spil.”

Det frem­går dog af bi­lag 14 til L71, at oven­nævn­te ik­ke var mu­ligt, da L71 og af­ta­len om at ge­nind­fø­re skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­ror på for­skel­li­ge forligsgrupperinger.

Af lov­pro­gram­met for 2016/2017 frem­gik, at re­ge­rin­gen i for­å­ret 2016 vil­le frem­sæt­te for­slag om æn­dring af ak­tiea­van­ce­be­skat­nings­lo­ven og bo­af­gifts­lo­ven (Suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de). For­må­let med æn­drin­gen var så­le­des at gi­ve mu­lig­hed for at do­ne­re ak­tier med suc­ces­sion til en er­hvervs­dri­ven­de fond med hen­blik på, at fon­den skul­le dri­ve er­hvervsvirk­som­he­den vi­de­re. Lov­for­sla­get var en op­følg­ning på af­ta­len om en vækst­plan mel­lem den da­væ­ren­de re­ge­ring (So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti og Det Ra­di­ka­le Ven­stre), Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti fra april 2013. Lov­for­sla­get blev dog al­drig fremsat.

I au­gust 2016 frem­lag­de den da­væ­ren­de re­ge­ring hand­lings­pla­nen "Et stær­ke­re Dan­mark, Vækst 2016" hvoraf det frem­gik, at re­ge­rin­gen nu al­li­ge­vel ik­ke vil­le frem­sæt­te et lov­for­slag, men at re­ge­rin­gen der­i­mod nu vil­le "ned­sæt­te en ar­bejds­grup­pe med ek­stern del­ta­gel­se, der skal kom­me med for­slag til den kon­kre­te mo­del for suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fonde."

I novem­ber 2016 blev der ned­sat en ny re­ge­ring, og i for­bin­del­se her­med blev der ud­ar­bej­det et nyt re­ge­rings­grund­lag. Af Re­ge­rings­grund­la­get, Ma­ri­en­bor­gaf­ta­len 2016, For et fri­e­re, ri­ge­re og me­re trygt Dan­mark, frem­går, at den nye regering:

”vil ind­fø­re an­ven­de­li­ge, flek­sib­le og ro­bu­ste reg­ler for suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Vi har al­le­re­de be­slut­tet at sæn­ke af­gif­ten grad­vist fra 15 pct. til 5 pct. i 2020, når en virk­som­hed over­dra­ges til næ­ste ge­ne­ra­tion i fa­mi­li­en el­ler en er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Re­ge­rin­gens am­bi­tion er at ta­ge det sid­ste skridt frem mod 2025, så der ved over­dra­gel­se af en virk­som­hed slet ik­ke skal be­ta­les bo- og ga­ve­af­gift el­ler over­dra­gel­ses­af­gift." (Min understregning)

Som det frem­går af oven­nævn­te har den nu­væ­ren­de re­ge­rin­gen for­ment­lig al­le­re­de be­slut­tet, at der ved ge­nind­før­sel af skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de blandt an­det skal ind­fø­res en over­dra­gel­ses­af­gift sva­ren­de til bo- og ga­ve­af­gif­ten, hvil­ket el­lers ik­ke tid­li­ge­re har frem­gå­et af de po­li­ti­ske af­ta­ler, og som går imod ten­den­sen i vo­res nabolande.

Den nye ar­bejds­grup­pe er of­fi­ci­elt ik­ke ned­sat, og ar­bejds­grup­pens kom­mis­so­ri­um er ej hel­ler of­fent­ligt til­gæn­ge­ligt. Det kan dog kon­sta­te­res, at reg­ler­ne om skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de tid­ligst kan bli­ve ge­nind­ført i 2017, og for­ment­lig først i 2018 grun­det den tids­mæs­si­ge ho­ri­sont for først ar­bejds­grup­pens ud­ar­bej­del­se af en ny mo­del, og der­ef­ter ved­ta­gel­ses­pro­ces­sen in­klu­siv en hø­rings­pe­ri­o­de der for­hå­bent­lig bli­ver så lang, at de hør­te par­ter har mu­lig­hed for at ud­ar­bej­de et fyl­dest­gø­ren­de svar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer