Skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde – status

Det skal væ­re at­trak­tivt at over­dra­ge en virk­som­hed fra eje­ren til en er­hvervs­dri­ven­de fond. Det har skif­ten­de re­ge­rin­ger væ­ret eni­ge om de se­ne­ste tre år, men de for­skel­li­ge pla­ner er hidtil stran­det. Med det nye re­ge­rings­grund­lag har tre­klø­ver­re­ge­rin­gen truf­fet prin­cip­be­slut­ning om en mo­del, der in­den år 2025 skal gø­re det skat­te­frit at virk­som­heds­over­dra­ge til en fond. Men en ny over­dra­gel­ses­af­gift i over­gangs­pe­ri­o­den sy­nes sam­ti­dig at væ­re på teg­ne­bræt­tet, selv­om der ved et na­bo­tjek kan kon­sta­te­res, at det al­le­re­de i dag er mu­ligt at over­dra­ge en virk­som­hed til en fond uden af­gift i så­vel Nor­ge som Sve­ri­ge. Eks­pert i fonds­ret Mar­tin Po­ul­sen, gen­nem­går her sta­tus for pla­ner­ne om skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Martin Poulsen, Manager, Law, EY
Mar­tin Po­ul­sen, Ma­na­ger, Law, EY

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de ud­gør en cen­tral del af dansk er­hvervs­liv, og på grund af fon­de­nes næ­re til­knyt­ning til virk­som­he­der­ne qua fon­de­nes vedtæg­ter, frem­står fon­de­ne som sta­bi­le og lang­sig­te­de eje­re, hvil­ket in­de­bæ­rer sær­li­ge mu­lig­he­der for at ud­vik­le virk­som­he­der­nes kon­kur­ren­ce­ev­ne på en lang­sig­tet og an­svar­lig må­de. Og som i sid­ste en­de kan bi­dra­ge til det dan­ske sam­fund med øget vækst og beskæftigelse.

Bå­de na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­ser vi­ser, at fond­se­je­de virksomheder:

  • per­for­mer bed­re end børsno­te­re­de virksomheder
  • be­skæf­ti­ger fle­re personer
  • ska­ber stør­re jobsikkerhed
  • ud­be­ta­ler en la­ve­re løn (hvil­ket skal ses i sam­men­hæng med fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge formål)
  • har en me­re sta­bil vækst
  • har go­de overlevelsesmuligheder.

For­u­den oven­nævn­te bi­dra­ger fon­de­ne me­get of­te selv di­rek­te til det dan­ske sam­fund via fon­de­nes ud­de­lin­ger, som gen­nem de sid­ste 6-7 år er ste­get mar­kant. Fon­de­nes ud­de­lin­ger skøn­nes at over­sti­ge 9 mia. kro­ner i 2016.

Oven­nævn­te po­si­ti­ve ef­fek­ter før­te til, at den da­væ­ren­de er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Ole So­hn i for­å­ret 2012 ned­sat­te et ud­valg, der fik til op­ga­ve at mo­der­ni­se­re lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så­le­des at re­gu­le­rin­gen af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de blev ef­fek­tiv og tids­sva­ren­de, samt at der blev skabt go­de ram­mer for er­hvervs­mæs­sig ud­vik­ling via fondsejerskabsmodellen.

Er­hvervs­fonds­ud­val­get af­gav i de­cem­ber 2012 de­res rap­port om frem­ti­dens re­gu­le­ring af er­hvervs­dri­ven­de fon­de. På bag­grund af Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port blev en mo­der­ni­se­ret lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de frem­sat i marts 2014. Fol­ke­tin­get vedt­og den 3. ju­ni 2014 enstem­migt loven, der trå­d­te i kraft den 1. ja­nu­ar 2015.

Selv­om skat­te­reg­ler­ne ik­ke var en del af er­hvervs­fonds­ud­val­gets kom­mis­so­ri­um, fandt ud­val­get det imid­ler­tid nød­ven­digt at på­pe­ge, at for at ska­be bed­re ram­me­vil­kår for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og de fond­se­je­de virk­som­he­der, var det ik­ke til­stræk­ke­ligt kun at re­vi­de­re er­hvervs­fonds­lo­ven. Er­hvervs­fonds­ud­val­get på­pe­ge­de, at skat­te­reg­ler­ne til­li­ge bur­de gen­nem­gå en re­vi­de­ring – sær­ligt med hen­syn til at ge­nind­fø­re skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Som det frem­går her­af, har det tid­li­ge­re væ­ret mu­ligt at over­dra­ge med skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de – en mu­lig­hed der dog blev luk­ket for i for­bin­del­se med pin­se­pak­ken i 1999 (en af­skaf­fel­se af suc­ces­sions­mu­lig­he­den var dog i strid med EU-Kom­­mis­sio­­nens an­be­fa­lin­ger fra 1994 om at let­te mu­lig­he­der­ne for ge­ne­ra­tions­skif­te, og sy­nes li­ge­le­des at væ­re i strid med an­be­fa­lin­ger­ne i be­tænk­ning nr. 1374 om ge­ne­ra­tions­skif­te i er­hvervs­li­vet fra au­gust 1999).

I ly­set af oven­nævn­te og for at for­bed­re ram­me­vil­kå­re­ne for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de blev det der­for i 2013 med Vækst­plan DK be­slut­tet, at der fra 2016 skul­le væ­re suc­ces­sions­ad­gang ved over­dra­gel­se af en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond. Med skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til en er­hvervs­dri­ven­de fond me­nes, at der ved af­stå­el­se med suc­ces­sion ik­ke ud­lø­ses re­a­li­sa­tion af de sæd­van­li­ge skat­te­mæs­si­ge virk­nin­ger. Be­skat­nings­tids­punk­tet ud­sky­des der­i­mod til det tids­punkt, hvor den er­hvervs­dri­ven­de fond even­tu­elt re­a­li­se­rer ka­pi­ta­lan­de­le­ne – for ek­sem­pel for at hen­te ek­stern fi­nan­si­e­ring uden dog at mi­ste den be­stem­men­de ind­fly­del­se. Til gen­gæld ind­træ­der fon­den i virk­som­hed­s­e­je­rens skat­te­mæs­si­ge stilling.

Som led i Vækst­plan DK ned­sat­te re­ge­rin­gen en tvær­mi­ni­ste­ri­el ar­bejds­grup­pe, der skul­le kom­me med for­slag til en mo­del, så er­hvervs­dri­ven­de fon­de kun­ne over­ta­ge virk­som­he­der med skat­te­mæs­sig suc­ces­sion. På bag­grund af ar­bejds­grup­pens rap­port om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de præ­sen­te­re­de re­ge­rin­gen i maj 2015 en kon­kret mo­del for skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Mo­del­len in­de­bar en ad­gang til skat­te­mæs­sig suc­ces­sion med en over­dra­gel­ses­af­gift på 15 pct. af vær­di­er­ne, for at ba­lan­ce­re mo­del­len i for­hold til over­dra­gel­se af ak­tier til nært­stå­en­de fa­mi­lie­med­lem­mer, samt mu­lig­hed for hen­stand med be­ta­ling af over­dra­gel­ses­af­gif­ten i op til 15 år. Be­tal­te fon­den selv af­gif­ten, blev af­gif­ten dog for­hø­jet til 20 pct. for at neut­ra­li­se­re den skat­te­mæs­si­ge for­del af, at fon­den – og ik­ke over­dra­ge­ren af virk­som­he­den – be­tal­te af­gif­ten. End­vi­de­re in­de­holdt mo­del­len en lang ræk­ke værns­reg­ler i for­hold til fon­dens se­tup og ef­ter­føl­gen­de virke.

Den fo­re­slå­e­de mo­del in­de­bar et for­ven­tet min­dre­prove­nu på ca. 360 mio. kr. år­ligt, hvil­ket var 60 mio. kr. me­re end den op­rin­de­ligt af­sat­te ram­me i 2013.

Er­hvervs­li­vet og en ræk­ke for­ske­re var som ud­gangs­punkt po­si­ti­ve over for den over­ord­ne­de idé med mo­del­len, men der blev rejst en kri­tik af over­dra­gel­ses­af­gif­ten samt sær­ligt de for­skel­li­ge værns­reg­ler, som ar­bejds­grup­pen øn­ske­de at ind­fø­re ved an­ven­del­se af mo­del­len. Værns­reg­ler­ne hav­de iføl­ge den tvær­mi­ni­ste­ri­el­le ar­bejds­grup­pe til for­mål at sik­re, at suc­ces­sions­ad­gan­gen ik­ke blot blev mis­brugt til at und­gå dansk beskatning.

Kri­tik­punk­ter­ne var blandt an­det, at:

  • al­le bur­de kun­ne over­dra­ge uden skat­ter og af­gif­ter, hvil­ket var/og er mu­ligt i dag un­der vis­se omstændigheder
  • hvis der skal væ­re en over­dra­gel­ses­af­gift, så skul­le over­dra­gel­ses­af­gif­ten for­bli­ve 15 pct., og­så selv­om fon­den be­ta­ler afgiften
  • det var nød­ven­digt at øge flek­si­bi­li­te­ten i til­fæl­de af an­dre (minoritets)ejere. Det­te for at sik­re, at en fonds­dan­nel­se ik­ke stod i vej­en for en op­ti­mal drift af virk­som­he­den, her­un­der sær­ligt mu­lig­he­den for at til­træk­ke ek­stern finansiering
  • fa­mi­lie­for­mål ik­ke bør ude­luk­kes, men ale­ne kun­ne væ­re et se­kun­dært for­mål. Her­til skal be­mær­kes, at de fa­mi­lie­med­lem­mer, som mod­ta­ger en ud­de­ling fra fon­den, er skat­teplig­ti­ge heraf.

End­vi­de­re blev det frem­ført, at mo­del­len vil­le in­de­bæ­re, at der skul­le er­læg­ges be­ty­de­li­ge be­løb i skat­ter og af­gif­ter, bå­de ved sel­ve over­dra­gel­sen og ik­ke mindst i fon­dens ejer­tid. På grund af værns­reg­ler­ne vil­le mo­del­len sand­syn­lig­vis med­fø­re et hø­je­re skat­te­prove­nu over åre­ne i for­hold til, at virk­som­he­den i ste­det over­dra­ges uden den fo­re­slå­e­de mo­del. En af værns­reg­ler­ne med­før­te så­le­des, at se­ne­re ak­tiea­van­ce og ud­byt­ter fra dat­ter­virk­som­he­den til fon­den blev skat­teplig­ti­ge, hvil­ket skal ses i ly­set af, at ind­kom­sten al­le­re­de er be­skat­tet i dat­ter­virk­som­he­den (med den­ne værns­re­gel vil der bli­ve ind­før­te en dob­belt­be­skat­ning på fondsområdet).

Ef­ter oven­nævn­te kri­tik var der i en læn­ge­re pe­ri­o­de stil­hed om ge­nind­førs­len af skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og det var først i for­bin­del­se med L71 for­slag til lov om æn­dring af fonds­be­skat­nings­lo­ven (ned­sæt­tel­se af fon­des ge­ne­rel­le kon­so­li­de­rings­fradrag og op­hæ­vel­se af det sær­li­ge kon­so­li­de­rings­fradrag for fon­de med kon­ge­ligt kon­fir­me­ret fun­dats) i ef­ter­å­ret 2015, at over­vej­el­ser­ne om skat­te­mæs­sig suc­ces­sion igen blev dra­get ind i den po­li­ti­ske debat.

I for­bin­del­se med L71 hav­de Carls­berg­fon­det blandt an­det føl­gen­de for­slag (jf. bi­lag 12 til L71):

”Fi­nan­si­er de 200 mio. kr. (det øn­ske­de mer­prove­nu ved L71) ved hjælp af de 360 mio. kr., der er af­sat til suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Der er bred enig­hed blandt al­le eks­per­ter, er­hvervs­folk og fon­de om, at den nye fonds­mo­del ik­ke er at­trak­tiv og der­for ik­ke vil bli­ve be­nyt­tet, hvor­for de år­ligt af­sat­te 360 mio. kr. ik­ke vil kom­me i spil.”

Det frem­går dog af bi­lag 14 til L71, at oven­nævn­te ik­ke var mu­ligt, da L71 og af­ta­len om at ge­nind­fø­re skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­ror på for­skel­li­ge forligsgrupperinger.

Af lov­pro­gram­met for 2016/2017 frem­gik, at re­ge­rin­gen i for­å­ret 2016 vil­le frem­sæt­te for­slag om æn­dring af ak­tiea­van­ce­be­skat­nings­lo­ven og bo­af­gifts­lo­ven (Suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de). For­må­let med æn­drin­gen var så­le­des at gi­ve mu­lig­hed for at do­ne­re ak­tier med suc­ces­sion til en er­hvervs­dri­ven­de fond med hen­blik på, at fon­den skul­le dri­ve er­hvervsvirk­som­he­den vi­de­re. Lov­for­sla­get var en op­følg­ning på af­ta­len om en vækst­plan mel­lem den da­væ­ren­de re­ge­ring (So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti og Det Ra­di­ka­le Ven­stre), Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti fra april 2013. Lov­for­sla­get blev dog al­drig fremsat.

I au­gust 2016 frem­lag­de den da­væ­ren­de re­ge­ring hand­lings­pla­nen "Et stær­ke­re Dan­mark, Vækst 2016" hvoraf det frem­gik, at re­ge­rin­gen nu al­li­ge­vel ik­ke vil­le frem­sæt­te et lov­for­slag, men at re­ge­rin­gen der­i­mod nu vil­le "ned­sæt­te en ar­bejds­grup­pe med ek­stern del­ta­gel­se, der skal kom­me med for­slag til den kon­kre­te mo­del for suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fonde."

I novem­ber 2016 blev der ned­sat en ny re­ge­ring, og i for­bin­del­se her­med blev der ud­ar­bej­det et nyt re­ge­rings­grund­lag. Af Re­ge­rings­grund­la­get, Ma­ri­en­bor­gaf­ta­len 2016, For et fri­e­re, ri­ge­re og me­re trygt Dan­mark, frem­går, at den nye regering:

”vil ind­fø­re an­ven­de­li­ge, flek­sib­le og ro­bu­ste reg­ler for suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Vi har al­le­re­de be­slut­tet at sæn­ke af­gif­ten grad­vist fra 15 pct. til 5 pct. i 2020, når en virk­som­hed over­dra­ges til næ­ste ge­ne­ra­tion i fa­mi­li­en el­ler en er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Re­ge­rin­gens am­bi­tion er at ta­ge det sid­ste skridt frem mod 2025, så der ved over­dra­gel­se af en virk­som­hed slet ik­ke skal be­ta­les bo- og ga­ve­af­gift el­ler over­dra­gel­ses­af­gift." (Min understregning)

Som det frem­går af oven­nævn­te har den nu­væ­ren­de re­ge­rin­gen for­ment­lig al­le­re­de be­slut­tet, at der ved ge­nind­før­sel af skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de blandt an­det skal ind­fø­res en over­dra­gel­ses­af­gift sva­ren­de til bo- og ga­ve­af­gif­ten, hvil­ket el­lers ik­ke tid­li­ge­re har frem­gå­et af de po­li­ti­ske af­ta­ler, og som går imod ten­den­sen i vo­res nabolande.

Den nye ar­bejds­grup­pe er of­fi­ci­elt ik­ke ned­sat, og ar­bejds­grup­pens kom­mis­so­ri­um er ej hel­ler of­fent­ligt til­gæn­ge­ligt. Det kan dog kon­sta­te­res, at reg­ler­ne om skat­te­mæs­sig suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de tid­ligst kan bli­ve ge­nind­ført i 2017, og for­ment­lig først i 2018 grun­det den tids­mæs­si­ge ho­ri­sont for først ar­bejds­grup­pens ud­ar­bej­del­se af en ny mo­del, og der­ef­ter ved­ta­gel­ses­pro­ces­sen in­klu­siv en hø­rings­pe­ri­o­de der for­hå­bent­lig bli­ver så lang, at de hør­te par­ter har mu­lig­hed for at ud­ar­bej­de et fyl­dest­gø­ren­de svar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: