Annoncespot_img

Dom: Stifter fik for højt administrationshonorar

En klar dom fra Østre Landsret viser, at fondsbestyrelser har pligt til at holde admini­stra­tions­hono­raret på et rimeligt niveau. Kirsten og Freddy Johansens Fond nægtede at følge fonds­myndig­hedens påbud, men efter en langstrakt konflikt og en tur i retten har stifterne nu betalt erstatning til den fond, der bærer deres navn.

Østre Landsret
Østre Lands­ret på­lag­de Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond at føl­ge Ci­vilsty­rel­sens på­bud. I tre år hav­de be­sty­rel­sen ud­be­talt administra­tions­honorar, der var i alt 2,7 mio. kr. for højt.

De øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer slap fri. Men æg­te­par­ret Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sen mod­tog alt for hø­je ve­der­lag for at ad­mi­ni­stre­re ar­bej­det i fon­den. Der­for kend­te ret­ten dem er­stat­nings­pligtige over for den fond, som de selv har stif­tet og skæn­ket et tre­cif­ret mil­lion­beløb af de­res egen for­mue. Det frem­går af en hidtil ik­ke of­fent­lig­gjort dom fra Østre Lands­ret, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har få­et ak­tind­sigt i.

”Når man er stif­ter og gi­ver fon­den nog­le mid­ler, som man selv er med til at ad­mi­ni­stre­re som be­sty­rel­ses­med­lem, så er det ik­ke læn­ge­re ens eg­ne men fon­dens mid­ler, man admini­stre­rer. Jeg tror, det er den son­dring, at Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sen har haft svært ved at forstå.”

Så­dan vur­de­rer eks­pert i er­stat­nings­ansvar i fon­de, ad­vo­kat og p.hd. Sø­ren Ber­gen­ser, dom­men som på­læg­ger Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sen at be­ta­le er­stat­ning til fon­den, som de selv har sid­det i be­sty­rel­sen for si­den stif­tel­sen i 2004.

Østre Lands­ret gi­ver nem­lig Ci­vilsty­rel­sen fuldt med­hold i al­le de på­stan­de, som fonds­myn­dig­he­den fra star­ten har gjort gæl­den­de over for den sam­le­de be­sty­rel­se i Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond. Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sen modt­og et år­ligt ve­der­lag på 1,5 mio. kr. for de­res ar­bej­de med at ad­mi­ni­stre­re fonden.

Men det er langt over, hvad der er et sæd­van­ligt administrations­honorar i for­hold til arbej­dets om­fang og ka­rak­ter. Og det gæl­der ik­ke kun for ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de, som Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond. Men administrations­honoraret er og­så næ­sten tre gan­ge høj­ere end de gen­nem­snitlige administrations­omkostninger i erhvervs­drivende holding­fonde, på­pe­ger Civil­styrelsen i sagen.

”Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se og på­bud til fon­den er fuld­stæn­dig by the book. Og det er og­så det, der bli­ver dom­men. Du må ik­ke mis­bru­ge fon­dens mid­ler ved at be­ta­le for sto­re ho­nora­rer, selv­om du som stif­ter sid­der med i le­del­sen og yder et godt styk­ke ar­bej­de med at admini­stre­re fon­den. Og gør du det al­li­ge­vel, så bli­ver du er­stat­nings­ansvar­lig over­for fon­den,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Særregel om stifter

Ci­vilsty­rel­sen fast­sat­te ad­mi­ni­stra­tions­ho­nora­ret til 600.000 kr. år­ligt i tre år, da den blev op­mærk­som på de usæd­van­li­ge ad­mi­ni­stra­tions­ho­nora­rer til stif­ter­ne. Ci­vilsty­rel­sen gav des­u­den be­sty­rel­sen i Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond på­bud om at sør­ge for at få de i alt 2,7 mio. kr. til­ba­ge­be­talt fra Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens 100 pct. eje­de anpartsselskab.

Det var an­part­s­sel­ska­bet, der hav­de mod­ta­get ho­nora­ret for at ad­mi­ni­stre­re fon­den, og Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sen er ene­e­je­re af an­part­s­sel­ska­bet, som des­u­den var medstif­ter af fon­den. Ci­vilsty­rel­sen af­gjor­de der­for, at og­så sel­ska­bet er di­rek­te om­fat­tet af for­bud­det i fonds­lo­vens § 31 mod at til­læg­ge bl.a. en stif­ter et ve­der­lag, der over­sti­ger, hvad der an­ses for sæd­van­ligt ’ef­ter hver­vets art og ar­bej­dets omfang’.

Men det næg­te­de Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sen i de­res egen­skab af be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den. De hæv­de­de, at ar­bej­det med fon­den kræ­ve­de 20-25 ti­mers om ugen for hver af dem. De har selv brugt tid på at for­val­te for­mu­en og an­tal­let af an­søg­nin­ger til be­hand­ling har væ­ret sti­gen­de. De vil­le ik­ke ef­ter­kom­me sty­rel­sens på­bud om at be­ta­le pen­ge­ne tilbage.

Til­sy­ne­la­den­de var de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer eni­ge med Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sen, som ud­over stif­tel­ses­sum­men lø­ben­de hav­de foræ­ret fon­den kon­tan­te ga­ver fra de­res pri­va­te for­mue, så fon­den i dag har en egen­ka­pi­tal på 230 mio. kr. og et ud­de­lings­ni­veau in­den for kunst, kul­tur og forsk­ning på 10 mio. kr. om året.

”Fonds­be­sty­rel­sen vedt­og enstem­migt at god­ken­de admini­stra­tions­aftalen og admini­stra­tions­vederlaget og ik­ke at føl­ge Civil­styrelsens på­bud om at sø­ge tilbage­førsel,” står der i det sammen­fattende proces­skrift i sa­gen, som Kammer­advokaten før­te for Civilstyrelsen.

Med ud­gangs­punkt i fonds­lo­ven hav­de Ci­vilsty­rel­sen der­for ik­ke an­det valg end på veg­ne af fon­den at an­læg­ge sag mod fon­dens bestyrelse

”Jeg tror må­ske Fred­dy og Kir­sten Jo­han­sen har set sig lidt su­re på for­myn­de­ri­et. Men det har nok og­så at gø­re med, at de ik­ke helt har for­stå­et kon­se­kven­ser­ne af at stif­te en fond. For dis­se stif­te­re er ik­ke fu­ske­re – det er just cour­ses, som de for­føl­ger med fon­dens for­mål og gan­ske flot­te ud­de­lin­ger til spæn­den­de forsk­nings­pro­jek­ter på Rigs­ho­spi­ta­let til gavn for os al­le. De har nok ba­re mis­for­stå­et, at selv­om fond­s­ka­pi­ta­len er skabt ud af de­res pri­va­te for­mue, så er det ik­ke læn­ge­re de­res eg­ne pen­ge, de de­ler ud af,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Sa­gen har kørt over fle­re år og ef­ter et for­ligs­for­søg blev den i 2015 hen­vist af by­ret­ten til Østre Landsret.

Risiko at sidde i bestyrelse med stifter

Sø­ren Ber­gen­ser på­pe­ger, at selv­om dom­men ik­ke in­de­hol­der nog­le prin­ci­pi­el­le fonds- el­ler erstat­nings­retlige aspek­ter, så er der al­li­ge­vel et par væ­sent­li­ge po­in­ter, som bestyrel­ses­med­lemmer i an­dre fon­de skal væ­re op­mærk­som­me på:

”Dom­men vi­ser nok mest af alt de ri­si­ci, der er ved at ha­ve stif­te­re sid­den­de i be­sty­rel­sen, for­di de kan ha­ve svært ved at for­stå, at det ik­ke er de­res eg­ne pen­ge og in­ter­es­ser, der skal va­re­ta­ges. Det er alt­så fon­dens pen­ge, og det er fon­dens in­ter­es­ser og for­mål, som skal vare­tages,” si­ger han.

I sa­gen med Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sen Fond er det kun de to stif­te­re, der er ble­vet dømt til at be­ta­le er­stat­ning. Det skyl­des, at det er dem selv via de­res an­part­s­sel­skab, der er ble­vet til­go­de­set af det usæd­van­ligt hø­je ad­mi­ni­stra­tions­ho­norar, for­kla­rer Sø­ren Bergenser.

”De øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer kun­ne og­så væ­re ble­vet erstatnings­ansvarlige. Der­for vi­ser sa­gen, at det er en ri­si­ko, at sid­de i be­sty­rel­se, hvor der sta­dig er stif­te­re re­præ­sen­te­ret. De øv­ri­ge med­lem­mer skal ha­ve styr­ken til at si­ge: Nej, det­te vil væ­re i strid med fon­dens inter­es­ser, vedtæg­ter og for­mål, og der­for kan I ik­ke ud­be­ta­le så højt et ho­norar. Der er de nødt til at slå i bor­det og si­ge, at det kan de ik­ke ac­cep­te­re, for el­lers kan de selv bli­ve erstatnings­an­svar­lige,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser og uddyber.

”Hvis nu ik­ke Fred­dy og Kir­sten Jo­han­sen hav­de haft pen­ge til selv at be­ta­le til­ba­ge, og hvis der hav­de sid­det nog­le er­hvervs­folk i be­sty­rel­sen, der ba­re hav­de so­vet i ti­men, så hav­de Ci­vilsty­rel­sen sik­kert ik­ke la­det de an­dre be­sty­rel­ses­med­lem­mer gå fri.”

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de vil­le ger­ne ha­ve spurgt Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sen, hvor­dan de har op­le­vet sa­gen, og om de er ble­vet over­ra­sket over kon­se­kven­ser­ne af at over­dra­ge de­le af de­res pri­va­te for­mue til en fond.

Men Kir­sten Jo­han­sen op­ly­ser, at hun ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig om sagen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Om Kirsten og Freddy Johansens Fond

  • Stiftet i 2004 af Kirsten og Freddy Johansen.
  • Formål: Fonden tilgodeser forsknings­mæs­sige aktivi­teter herunder indenfor hånd­værks­fagene, specielt maler­faget, samt læge­viden­skab inden­for det sygdoms­be­kæmp­ende område. Fonden har de seneste ti år støtter en række forsknings­projekter på Det Sund­heds­viden­ska­be­lige Fakul­tet på Køben­havns Uni­ver­si­tet. Derudover uddeler den hvert år ’Farve­prisen’ og ’Tømrer­prisen’.
  • Uddelinger 2014 – 2016: 32 mio. kr.
  • Egenkapital: 230 mio. kr.
  • Formuen stammer fra salg af Kirsten og Fred­dy Johan­sens virk­som­heder, som var et ejendoms­sel­skab og et hånd­værks­firma med maler og sned­ker­arbejde.
  • Dommen: Læs dommen fra Østre Landsret her (pdf).

 

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer