Styrket nordisk fondsnetværk mødes om filantropiske udfordringer

Danske fonde var med for første gang, da Nordic Foundation Network Meeting blev afholdt i Stockholm tidligere på ugen. Repræsentanter fra mere end 50 nordiske fonde diskuterede fælles udfordringer, filantropiske metoder og samarbejder på tværs af fondsbrancher, der alle arbejder inden for rammerne af en stærk velfærdsstat. Deltagerne fik også lejlighed til at overveje, om fondene i virkeligheden kunne gøre mere godt for verden, hvis de arbejdede strategisk med deres formueforvaltning.

Filan­tro­pi­ske fon­des rol­le i de nor­di­ske sam­fund var det gen­nem­gå­en­de te­ma, da godt 90 del­ta­ge­re fra 50 fon­de i Fin­land, Sve­ri­ge, Nor­ge og Dan­mark mød­tes til Nor­dic Fo­un­da­tions Net­work Me­e­ting i Sto­ck­holm. Det var det hidtil hø­je­ste del­ta­ge­ran­tal i det nor­di­ske fondsforum.

”Jeg er me­get im­po­ne­ret og glad over at se den­ne sti­gen­de in­ter­es­se for nor­di­ske fondsak­ti­vi­te­ter. Net­værk er vig­tigt, og jeg tror, at net­værk i kom­bi­na­tion med sy­ste­ma­tisk og mål­o­ri­en­te­ret ’pe­er lear­ning’ og prak­tisk fo­ku­se­re­de wor­ks­hops pas­ser godt til os i de nor­di­ske lan­de. Det er højst sand­syn­ligt en af år­sa­ger­ne til den sti­gen­de del­ta­gel­se i de nor­di­ske mø­der,” sag­de di­rek­tør Göran Blomq­vist fra Riks­ban­kens Ju­bile­ums­fond, der var vært for mø­det sam­men med Bi­ku­ben­fon­den, Gjen­si­di­ge­stif­tel­sen og Ko­ne Foundation.

Det var tred­je gang det nor­di­ske net­værks­mø­de blev af­holdt, men før­ste gang med dansk del­ta­gel­se. I alt hav­de 22 re­præ­sen­tan­ter fra 13 dan­ske fon­de be­nyt­tet mu­lig­he­den for at mø­des med dan­ske og nor­di­ske kolleger.

”Den sto­re del­ta­gel­se vid­ner om en øget nys­ger­rig­hed på hin­an­den som nor­di­ske fon­de og en in­ter­es­se for sam­ar­bej­de og vi­den­de­ling på tværs. De nor­di­ske fon­de har en stærk vel­færds­stat til fæl­les. Her ad­skil­ler vi os mar­kant fra de øv­ri­ge eu­ro­pæ­i­ske lan­de og fra den in­spira­tion, vi kan få fra an­dre uden­land­ske fon­de i f.eks. USA. Vi kan som dan­ske fon­de læ­re af de an­dre nor­di­ske fon­de og selv bi­dra­ge med in­spira­tion, der hvor vi er stær­ke – bl.a. i den bre­de pal­let­te af filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­ler,” si­ger che­f­rå­d­gi­ver, Sus­an­ne Da­hl, fra Bi­ku­ben­fon­den, der var me­d­ar­ran­gør fra den dan­ske side.

Fondenes forskelle inspirerer

Sti­gen­de for­vent­nin­ger til filan­tro­pi­ske fon­de er en af de cen­tra­le fæl­les ud­for­drin­ger, som de nor­di­ske fon­de står over­for, på­pe­ge­de Göran Blomq­vist fra Riks­ban­kens Ju­bile­ums­fond. Og det øger be­ho­vet og in­ter­es­sen for videndeling.

”En an­den fak­tor er na­tur­lig­vis, at vi op­le­ver sta­di­ge for­an­drin­ger af den kon­tekst, vi som fon­de og an­dre filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner ope­re­rer i. Ha­stig­he­den er sti­gen­de, nye em­ner kom­mer på dags­or­de­nen og om­ver­de­nens krav om nye ini­ti­a­ti­ver fra den filan­tro­pi­ske sek­tor bli­ver stør­re. Vi mø­der ud­for­drin­ger­ne in­den for kunst og kul­tur, ka­ta­stro­fe­hjælp, mi­gra­tion og so­ci­al in­klu­sion, li­ge­stil­lings­spørgs­mål, men­ne­ske­ret­tig­he­der, forsk­ning og in­nova­tion – for blot at næv­ne nog­le af dem,” sag­de Göran Blomqvist.

Han gav des­u­den et bud på, hvad der skal til, for at fon­de­ne kan hand­le i for­hold til de nye udfordringer:

”Vi er nødt til at for­bed­re vo­res ana­ly­ser og prog­no­ser – det er helt sik­kert. I en kom­pleks ver­den, som den vi står i, er di­ver­si­tet i den nor­di­ske fonds­sek­tor et ak­tiv. Di­ver­si­te­ten gi­ver os in­spira­tion til nye må­der at tæn­ke og hand­le på og vil­je til at te­ste nye mo­del­ler,” sag­de Göran Blomqvist.

Net­op de me­re kon­kre­te hand­le­må­der og me­to­der var og­så om­drej­nings­punkt for fle­re af ind­læg­ge­ne på net­værks­mø­det. Ek­sem­pel­vis var der bå­de ek­ster­ne op­læg og wor­ks­hops om em­ner­ne ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi og bæ­re­dyg­ti­ge investeringer.

Di­rek­tør i Hel­se­fon­den, Han­ne Jer­vild delt­og sam­men med sin kol­le­ga fra fon­den, pro­gram­le­der An­ne Slot Einarsson.

”For os er det pri­mært net­værks­de­len, der er vig­tig. Der var nog­le in­ter­es­san­te op­læg, men det der gav os mest var wor­ks­hop-de­len, hvor man knyt­ter kon­tak­ter og får nog­le dis­kus­sio­ner i gang, og det er of­te dem, der ryk­ker no­get,” si­ger di­rek­tør i Hel­se­fon­den, Han­ne Jervild.

Han­ne Jer­vild var med på wor­ks­hop­pen om ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi, hvor hun for­tal­te om Hel­se­fon­dens er­fa­rin­ger med col­lecti­ve im­pact, som ar­bejds­me­to­de i for­bin­del­se med fon­dens sam­ar­bejds­pro­jekt med Hels­in­gør Kom­mu­ne. Pro­jek­tet går ud på at bry­de den ne­ga­ti­ve so­ci­a­le arv for børn fra ud­sat­te fa­mi­li­er og sam­ti­dig at ska­be bed­re triv­sel for over­væg­ti­ge børn.

”Vi har ar­bej­det med at om­sæt­te col­lecti­ve im­pact, som er en en­gelsk-ame­ri­kansk me­to­de, til en dansk kon­tekst, der pas­ser til den dan­ske vel­færds­mo­del. Der var stor dis­kus­sion og spør­ge­lyst. Vi er jo ik­ke sær­lig man­ge an­sat­te i Hel­se­fon­den, og jeg tror blandt an­det, det kan væ­re in­ter­es­sant for an­dre at hø­re om, hvor­dan man al­li­ge­vel kan op­nå go­de re­sul­ta­ter med den slags lang­sig­te­de part­ner­skabs­ba­se­re­de pro­jek­ter, uden at det er sær­ligt dyrt for fon­den,” si­ger Han­ne Jervild.

Filantropi og skadelige investeringer

Der var og­så in­spira­tion at hen­te uden for fonds­ver­de­nen, blandt an­det i kraft af et tan­ke­væk­ken­de op­læg om fon­des ka­pi­tal­for­valt­nings­mu­lig­he­der fra in­ve­ste­rings­eks­pert og part­ner i Sum­ma Equi­ty, Rey­nir In­da­hl, som har spe­ci­a­li­se­ret sig i an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge investeringer.

”I gør et fan­ta­stisk ar­bej­de på det filan­tro­pi­ske om­rå­de til gavn for sam­fun­de­ne i al­le de nor­di­ske lan­de. Med ud­de­lin­ger for mel­lem 20 og 30 mil­li­ar­der kro­ner er I med til at ska­be en bed­re ver­den. Men det er en drå­be i ha­vet i for­hold til, hvad I kun­ne gø­re, hvis I brug­te de ba­lan­cepo­ster I sid­der på. Je­res sam­le­de ba­lan­cesum er må­ske i om­eg­nen af 1.000 mil­li­ar­der kro­ner. Men er de pen­ge i vir­ke­lig­he­den med til at gø­re me­re ska­de ved at træk­ke ver­den i en ik­ke-bæ­re­dyg­tig ret­ning?” spurg­te Rey­nir In­da­hl i sit indlæg.

Han ar­gu­men­te­re­de for, at selv­om stør­ste­delen af del­ta­ger­ne på mø­det nok be­skæf­ti­ge­de sig med fon­de­nes pro­gra­m­om­rå­der, så bur­de fon­de­ne in­ter­es­se­re sig me­re for at ska­be go­de re­sul­ta­ter ved at pla­ce­re ka­pi­tal­for­mu­er­ne i in­nova­ti­ve virk­som­he­der, der ska­ber pro­duk­ter, som er med til at lø­se ver­dens so­ci­a­le og mil­jø­mæs­si­ge pro­ble­mer. Det er nem­lig sam­ti­dig en god for­ret­ning, for­kla­re­de Rey­nir Indahl:

”Man hø­rer sta­dig, at hvis man øn­sker at la­ve so­ci­a­le el­ler mil­jø­mæs­sigt bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, så må man ac­cep­te­re la­ve­re af­kast. Men der er ef­ter­hån­den fle­re sto­re un­der­sø­gel­ser, der vi­ser at bæ­re­dyg­ti­ge im­pact in­ve­ste­rin­ger gi­ver li­ge så højt af­kast, som al­min­de­li­ge in­ve­ste­rin­ger i de sam­me ak­tiv­klas­ser. Der er ik­ke no­get tra­de off,” sag­de han.

På trods af pro­vo­ka­tio­ner­ne som blev bak­ket op af ind­læg fra Sve­ri­ges stats­li­ge mil­jø­fond, Mi­stra og Gjen­si­di­ge­stif­tel­sen, som beg­ge har go­de er­fa­rin­ger med en ka­pi­tal­for­valt­ning, som og­så ta­ger hen­syn til fon­de­nes bre­de­re in­ter­es­sent­kreds, så var der ef­ter­føl­gen­de ik­ke den sto­re dis­kus­sions­lyst at spo­re blandt del­ta­ger­ne. Hel­ler ik­ke den se­ne­re wor­ks­hop om bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger kun­ne på for­hånd træk­ke man­ge tilmeldinger.

Ef­ter to da­ges mø­de­pro­gram kan Bi­ku­ben­fon­dens Sus­an­ne Da­hl gø­re sta­tus over det før­ste Nor­dic Fo­un­da­tion Net­work Me­e­ting med dansk deltagelse.

”Net­værks­mø­det er med til at byg­ge bro og for­kor­te af­stan­den mel­lem de nor­di­ske fon­de i hver­da­gen. Vi kan al­le­re­de nu kon­sta­te­re, at mø­det har re­sul­te­ret i nye kon­tak­ter, og at der er skabt åb­nin­ger for kon­kre­te sam­ar­bej­der. Net­værks­mø­de­r­ne er vær­di­ful­de, for­di de gi­ver ny in­spira­tion og øger di­a­lo­gen,” si­ger hun

Ud­over Hel­se­fon­den og Bi­ku­ben­fon­den var den dan­ske fonds­bran­che re­præ­sen­te­rer ved 15. Ju­ni Fon­den, A.P. Møl­ler Fon­den, Be­vi­ca Fon­den, Carls­berg­fon­det, Fær­ch­fon­den, Lauritzen Fon­den, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Lund­beck­fon­den, Po­ul Due Jen­sens Fond, Re­al­da­nia og Ve­lux Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer