Fondsorganisation: fotokonkurrence skal sætte fokus på filantropiens rolle i Europa

Den eu­ro­pæ­i­ske pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for na­tio­na­le fonds­for­e­nin­ger, Daf­ne, in­vi­te­rer nu til en fo­to­kon­kur­ren­ce blandt do­na­tions­mod­ta­ge­re og an­sat­te i fon­de. Det sker for at syn­lig­gø­re filan­tro­pi­ens vig­ti­ge rol­le i Europa.

Focus Philanthropy
Bil­le­der­ne til Daf­nes fo­to­kon­kur­ren­ce skal il­lu­stre­re det go­de, der kom­mer ud af de fonds­støt­te­de pro­jek­ter, og den for­skel, fon­de­ne der­med gør.

Cor­ona­kri­sen er med til at syn­lig­gø­re filan­tro­pi­ens vig­ti­ge rol­le i Dan­mark og an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Og står det til den eu­ro­pæ­i­ske fondsor­ga­ni­sa­tion Daf­ne, skal me­d­ar­bej­der­ne i filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger samt an­sat­te i de or­ga­ni­sa­tio­ner, der mod­ta­ger fonds­støt­te, nu fin­de ka­me­ra­er­ne frem og gå i gang med at fo­to­do­ku­men­te­re filan­tro­pi­ens betydning.

Daf­ne, Do­nors and Fo­un­da­tions Net­wor­ks in Eu­ro­pe, in­vi­te­rer nem­lig til en fo­to­kon­kur­ren­ce kal­det ‘Fo­cus: Philant­hro­py’. Et af ho­ved­kra­ve­ne for at kun­ne del­ta­ge er, at man ar­bej­der i en fond el­ler filan­tro­pisk for­e­ning – el­ler er med i et af de pro­jek­ter, som fon­de­ne støt­ter. Det skri­ver Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i en nyhed på vi­dens­cen­trets hjemmeside.

Bil­le­der­ne skal il­lu­stre­re det go­de, der kom­mer ud af de fonds­støt­te­de pro­jek­ter, og den for­skel, fon­de­ne der­med gør. Og ef­ter­føl­gen­de vil et ud­valg af de ind­send­te fo­tos bli­ve brugt af Daf­ne i fondsor­ga­ni­sa­tio­nens ar­bej­de med at for­tæl­le om og un­der­støt­te filan­tro­pi­en i Europa.

Der kan kun ind­sen­des fo­tos, som er fra et filan­tro­pisk pro­jekt i 2019 el­ler in­de­væ­ren­de år, og hvert bil­le­de skal sup­ple­res med – som det hed­der – ”en fæn­gen­de, sjov el­ler rø­ren­de bil­led­tekst på en­gelsk.” Bil­le­de og tekst skal væ­re Daf­ne i hæn­de se­ne­st den 31. maj.

Her­ef­ter går en jury be­stå­en­de af jour­na­li­ster, fo­to­gra­fer og fonds­me­d­ar­bej­de­re i gang med at gran­ske de ind­send­te fo­tos og bil­led­tek­ster, og på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber sæt­tes der nav­ne på fo­to­kon­kur­ren­cens vindere.

Når vin­der­ne er of­fent­lig­gjort, vil bil­le­der og tek­ster bli­ve delt på so­ci­a­le me­di­er og bragt i en ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske me­di­er. Præ­mi­en be­står ud over æren af den op­mærk­som­hed, som of­fent­lig­gø­rel­sen ven­tes at medføre.

Man kan læ­se me­re om fo­to­kon­kur­ren­cen på Daf­nes hjem­mesi­de.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…