Fondsorganisation: fotokonkurrence skal sætte fokus på filantropiens rolle i Europa

Den europæiske paraplyorganisation for nationale fondsforeninger, Dafne, inviterer nu til en fotokonkurrence blandt donationsmodtagere og ansatte i fonde. Det sker for at synliggøre filantropiens vigtige rolle i Europa.

Focus Philanthropy
Bil­le­der­ne til Daf­nes fo­to­kon­kur­ren­ce skal il­lu­stre­re det go­de, der kom­mer ud af de fonds­støt­te­de pro­jek­ter, og den for­skel, fon­de­ne der­med gør.

Cor­ona­kri­sen er med til at syn­lig­gø­re filan­tro­pi­ens vig­ti­ge rol­le i Dan­mark og an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Og står det til den eu­ro­pæ­i­ske fondsor­ga­ni­sa­tion Daf­ne, skal me­d­ar­bej­der­ne i filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger samt an­sat­te i de or­ga­ni­sa­tio­ner, der mod­ta­ger fonds­støt­te, nu fin­de ka­me­ra­er­ne frem og gå i gang med at fo­to­do­ku­men­te­re filan­tro­pi­ens betydning.

Daf­ne, Do­nors and Fo­un­da­tions Net­wor­ks in Eu­ro­pe, in­vi­te­rer nem­lig til en fo­to­kon­kur­ren­ce kal­det ‘Fo­cus: Philant­hro­py’. Et af ho­ved­kra­ve­ne for at kun­ne del­ta­ge er, at man ar­bej­der i en fond el­ler filan­tro­pisk for­e­ning – el­ler er med i et af de pro­jek­ter, som fon­de­ne støt­ter. Det skri­ver Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i en nyhed på vi­dens­cen­trets hjemmeside.

Bil­le­der­ne skal il­lu­stre­re det go­de, der kom­mer ud af de fonds­støt­te­de pro­jek­ter, og den for­skel, fon­de­ne der­med gør. Og ef­ter­føl­gen­de vil et ud­valg af de ind­send­te fo­tos bli­ve brugt af Daf­ne i fondsor­ga­ni­sa­tio­nens ar­bej­de med at for­tæl­le om og un­der­støt­te filan­tro­pi­en i Europa.

Der kan kun ind­sen­des fo­tos, som er fra et filan­tro­pisk pro­jekt i 2019 el­ler in­de­væ­ren­de år, og hvert bil­le­de skal sup­ple­res med – som det hed­der – ”en fæn­gen­de, sjov el­ler rø­ren­de bil­led­tekst på en­gelsk.” Bil­le­de og tekst skal væ­re Daf­ne i hæn­de se­ne­st den 31. maj.

Her­ef­ter går en jury be­stå­en­de af jour­na­li­ster, fo­to­gra­fer og fonds­me­d­ar­bej­de­re i gang med at gran­ske de ind­send­te fo­tos og bil­led­tek­ster, og på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber sæt­tes der nav­ne på fo­to­kon­kur­ren­cens vindere.

Når vin­der­ne er of­fent­lig­gjort, vil bil­le­der og tek­ster bli­ve delt på so­ci­a­le me­di­er og bragt i en ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske me­di­er. Præ­mi­en be­står ud over æren af den op­mærk­som­hed, som of­fent­lig­gø­rel­sen ven­tes at medføre.

Man kan læ­se me­re om fo­to­kon­kur­ren­cen på Daf­nes hjem­mesi­de.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer