Bikubenfonden opretter ny stilling som public affairs-chef

Ma­ri­an­ne With Binds­lev er 1. maj til­t­rå­dt som bå­de ny PA-chef i Bi­ku­ben­fon­den og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Hjem til Al­le-al­li­an­cen. Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen for­kla­rer op­ret­tel­sen af den nye stil­ling med et øget be­hov for at ska­be me­re be­vå­gen­hed om de pro­blem­stil­lin­ger, fon­den ar­bej­der med.

Marianne With Bindslev (foto: Bikubenfonden)
Ma­ri­an­ne With Binds­lev (fo­to: Bi­ku­ben­fon­den).

Bi­ku­ben­fon­dens se­kre­ta­ri­at bli­ver nu ud­vi­det til og­så at om­fat­te en chef for pu­blic af­fairs. Det sker med ud­næv­nel­sen af Ma­ri­an­ne With Binds­lev, der med virk­ning fra 1. maj bå­de er PA-chef i Bi­ku­ben­fon­den og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen, som fon­den er ini­ti­a­tiv­ta­ger til og de­ler lo­ka­ler med i Fon­de­nes Hus i Kø­ben­havn.

Ma­ri­an­ne With Binds­lev var i en ét-årig pe­ri­o­de frem til 1. maj Bi­ku­ben­fon­dens vi­ka­ri­e­ren­de kom­mu­ni­ka­tions­chef. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Bi­ku­ben­fon­den skal hun frem­over for­de­le sin tid mel­lem de to nye rol­ler som bå­de fon­dens PA-chef og Hjem til Al­­le-al­li­an­­cens kom­mu­ni­ka­tions­chef.

På spørgs­må­let om, hvor­for Bi­ku­ben­fon­den har valgt at ud­vi­de se­kre­ta­ri­a­tet med den nye stil­ling som pu­blic af­­fairs-chef, si­ger di­rek­tør i fon­den Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen:

”Det har vi gjort, for­di vi har så man­ge ak­ti­vi­te­ter på det om­rå­de, at vi ik­ke har kun­net dæk­ke dem med de ek­si­ste­ren­de res­sour­cer. Der­for skal Ma­ri­an­ne, som vi ken­der godt fra det år, hun al­le­re­de har væ­ret hos os, væ­re en del af vo­res øv­ri­ge kom­mu­ni­ka­tions­team. Hen­des fo­kus som PA-chef skal væ­re at vink­le de ting, vi ar­bej­der med, og sør­ge for, at vi får skabt me­re be­vå­gen­hed om­kring de på­gæl­den­de pro­blem­stil­lin­ger.”

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen un­der­stre­ger, at det er pro­blem­stil­lin­ger­ne in­den for Bi­ku­ben­fon­dens fo­ku­s­om­rå­der, bil­­led- og sce­ne­kunst og ud­sat­te un­ge, som den nye PA-chef skal ha­ve sit fo­kus på – ik­ke fon­den.

”Det hand­ler ik­ke om at gø­re op­mærk­som på og ret­te fo­kus mod Bi­ku­ben­fon­den, men om at ar­bej­de med de kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger: Hvor­dan kan vi ska­be at­ten­tion og sam­le folk om­kring pro­blem­stil­lin­ger­ne? Vi har ik­ke be­hov for at la­ve pu­blic af­fairs om og for os selv – det er sa­ger­ne, der er in­ter­es­san­te,” po­in­te­r­er Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Løsninger kræver politisk vilje

Ma­ri­an­ne With Binds­lev er ud­dan­net cand.comm. i jour­na­li­stik og so­ci­al­vi­den­skab fra RUC og har væ­ret an­sat på blandt an­det dag­bla­de­ne Po­li­ti­ken og Kri­ste­ligt Dag­blad. In­den Ma­ri­an­ne With Binds­lev kom til Bi­ku­ben­fon­den, var hun pres­se­chef i Børns Vil­kår.

”Jeg ser frem til sam­men med dyg­ti­ge kol­le­ga­er i Bi­ku­ben­fon­den, Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen og vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re at ny­ska­be og fin­de løs­nin­ger på kom­plek­se pro­ble­mer. På hjem­lø­se­om­rå­det har vi knap 2.000 hjem­lø­se un­ge, og an­tal­let er ste­get dra­stisk de se­ne­ste 10 år. I et vel­færds­sam­fund som det dan­ske må og skal vi gri­be den en­kel­te, når fun­da­men­tet skri­der. Den go­de nyhed er, at vi ved, der fin­des en vej – den vej kræ­ver po­li­tisk vil­je,” si­ger Ma­ri­an­ne With Binds­lev i fon­dens pres­se­med­del­el­se.

Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen har som mål at af­skaf­fe hjem­løs­hed blandt un­ge in­den 2030. Al­li­an­cen blev lan­ce­ret i for­å­ret 2016 og er si­den ble­vet støt­tet kon­ti­nu­er­ligt med mid­ler fra Bi­ku­ben­fon­den – i 2019 med 5,4 mil­li­o­ner kro­ner.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…