Bikubenfonden opretter ny stilling som public affairs-chef

Marianne With Bindslev er 1. maj tiltrådt som både ny PA-chef i Bikubenfonden og kommunikationschef i Hjem til Alle-alliancen. Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen forklarer oprettelsen af den nye stilling med et øget behov for at skabe mere bevågenhed om de problemstillinger, fonden arbejder med.

Marianne With Bindslev (foto: Bikubenfonden)
Ma­ri­an­ne With Binds­lev (fo­to: Bikubenfonden).

Bi­ku­ben­fon­dens se­kre­ta­ri­at bli­ver nu ud­vi­det til og­så at om­fat­te en chef for pu­blic af­fairs. Det sker med ud­næv­nel­sen af Ma­ri­an­ne With Binds­lev, der med virk­ning fra 1. maj bå­de er PA-chef i Bi­ku­ben­fon­den og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Hjem til Al­le-al­li­an­cen, som fon­den er ini­ti­a­tiv­ta­ger til og de­ler lo­ka­ler med i Fon­de­nes Hus i København.

Ma­ri­an­ne With Binds­lev var i en ét-årig pe­ri­o­de frem til 1. maj Bi­ku­ben­fon­dens vi­ka­ri­e­ren­de kom­mu­ni­ka­tions­chef. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Bi­ku­ben­fon­den skal hun frem­over for­de­le sin tid mel­lem de to nye rol­ler som bå­de fon­dens PA-chef og Hjem til Al­le-al­li­an­cens kommunikationschef.

På spørgs­må­let om, hvor­for Bi­ku­ben­fon­den har valgt at ud­vi­de se­kre­ta­ri­a­tet med den nye stil­ling som pu­blic af­fairs-chef, si­ger di­rek­tør i fon­den Sø­ren Kaare-Andersen:

”Det har vi gjort, for­di vi har så man­ge ak­ti­vi­te­ter på det om­rå­de, at vi ik­ke har kun­net dæk­ke dem med de ek­si­ste­ren­de res­sour­cer. Der­for skal Ma­ri­an­ne, som vi ken­der godt fra det år, hun al­le­re­de har væ­ret hos os, væ­re en del af vo­res øv­ri­ge kom­mu­ni­ka­tions­team. Hen­des fo­kus som PA-chef skal væ­re at vink­le de ting, vi ar­bej­der med, og sør­ge for, at vi får skabt me­re be­vå­gen­hed om­kring de på­gæl­den­de problemstillinger.”

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen un­der­stre­ger, at det er pro­blem­stil­lin­ger­ne in­den for Bi­ku­ben­fon­dens fo­ku­s­om­rå­der, bil­led- og sce­ne­kunst og ud­sat­te un­ge, som den nye PA-chef skal ha­ve sit fo­kus på – ik­ke fonden.

”Det hand­ler ik­ke om at gø­re op­mærk­som på og ret­te fo­kus mod Bi­ku­ben­fon­den, men om at ar­bej­de med de kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger: Hvor­dan kan vi ska­be at­ten­tion og sam­le folk om­kring pro­blem­stil­lin­ger­ne? Vi har ik­ke be­hov for at la­ve pu­blic af­fairs om og for os selv – det er sa­ger­ne, der er in­ter­es­san­te,” po­in­te­r­er Sø­ren Kaare-Andersen.

Løsninger kræver politisk vilje

Ma­ri­an­ne With Binds­lev er ud­dan­net cand.comm. i jour­na­li­stik og so­ci­al­vi­den­skab fra RUC og har væ­ret an­sat på blandt an­det dag­bla­de­ne Po­li­ti­ken og Kri­ste­ligt Dag­blad. In­den Ma­ri­an­ne With Binds­lev kom til Bi­ku­ben­fon­den, var hun pres­se­chef i Børns Vilkår.

”Jeg ser frem til sam­men med dyg­ti­ge kol­le­ga­er i Bi­ku­ben­fon­den, Hjem til Al­le-al­li­an­cen og vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re at ny­ska­be og fin­de løs­nin­ger på kom­plek­se pro­ble­mer. På hjem­lø­se­om­rå­det har vi knap 2.000 hjem­lø­se un­ge, og an­tal­let er ste­get dra­stisk de se­ne­ste 10 år. I et vel­færds­sam­fund som det dan­ske må og skal vi gri­be den en­kel­te, når fun­da­men­tet skri­der. Den go­de nyhed er, at vi ved, der fin­des en vej – den vej kræ­ver po­li­tisk vil­je,” si­ger Ma­ri­an­ne With Binds­lev i fon­dens pressemeddelelse.

Hjem til Al­le-al­li­an­cen har som mål at af­skaf­fe hjem­løs­hed blandt un­ge in­den 2030. Al­li­an­cen blev lan­ce­ret i for­å­ret 2016 og er si­den ble­vet støt­tet kon­ti­nu­er­ligt med mid­ler fra Bi­ku­ben­fon­den – i 2019 med 5,4 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer