Bikubenfonden opretter ny stilling som public affairs-chef

Ma­ri­an­ne With Binds­lev er 1. maj til­t­rå­dt som bå­de ny PA-chef i Bi­ku­ben­fon­den og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Hjem til Al­le-al­li­an­cen. Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen for­kla­rer op­ret­tel­sen af den nye stil­ling med et øget be­hov for at ska­be me­re be­vå­gen­hed om de pro­blem­stil­lin­ger, fon­den ar­bej­der med.

Marianne With Bindslev (foto: Bikubenfonden)
Ma­ri­an­ne With Binds­lev (fo­to: Bi­ku­ben­fon­den).

Bi­ku­ben­fon­dens se­kre­ta­ri­at bli­ver nu ud­vi­det til og­så at om­fat­te en chef for pu­blic af­fairs. Det sker med ud­næv­nel­sen af Ma­ri­an­ne With Binds­lev, der med virk­ning fra 1. maj bå­de er PA-chef i Bi­ku­ben­fon­den og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen, som fon­den er ini­ti­a­tiv­ta­ger til og de­ler lo­ka­ler med i Fon­de­nes Hus i Kø­ben­havn.

Ma­ri­an­ne With Binds­lev var i en ét-årig pe­ri­o­de frem til 1. maj Bi­ku­ben­fon­dens vi­ka­ri­e­ren­de kom­mu­ni­ka­tions­chef. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Bi­ku­ben­fon­den skal hun frem­over for­de­le sin tid mel­lem de to nye rol­ler som bå­de fon­dens PA-chef og Hjem til Al­­le-al­li­an­­cens kom­mu­ni­ka­tions­chef.

På spørgs­må­let om, hvor­for Bi­ku­ben­fon­den har valgt at ud­vi­de se­kre­ta­ri­a­tet med den nye stil­ling som pu­blic af­­fairs-chef, si­ger di­rek­tør i fon­den Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen:

”Det har vi gjort, for­di vi har så man­ge ak­ti­vi­te­ter på det om­rå­de, at vi ik­ke har kun­net dæk­ke dem med de ek­si­ste­ren­de res­sour­cer. Der­for skal Ma­ri­an­ne, som vi ken­der godt fra det år, hun al­le­re­de har væ­ret hos os, væ­re en del af vo­res øv­ri­ge kom­mu­ni­ka­tions­team. Hen­des fo­kus som PA-chef skal væ­re at vink­le de ting, vi ar­bej­der med, og sør­ge for, at vi får skabt me­re be­vå­gen­hed om­kring de på­gæl­den­de pro­blem­stil­lin­ger.”

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen un­der­stre­ger, at det er pro­blem­stil­lin­ger­ne in­den for Bi­ku­ben­fon­dens fo­ku­s­om­rå­der, bil­­led- og sce­ne­kunst og ud­sat­te un­ge, som den nye PA-chef skal ha­ve sit fo­kus på – ik­ke fon­den.

”Det hand­ler ik­ke om at gø­re op­mærk­som på og ret­te fo­kus mod Bi­ku­ben­fon­den, men om at ar­bej­de med de kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger: Hvor­dan kan vi ska­be at­ten­tion og sam­le folk om­kring pro­blem­stil­lin­ger­ne? Vi har ik­ke be­hov for at la­ve pu­blic af­fairs om og for os selv – det er sa­ger­ne, der er in­ter­es­san­te,” po­in­te­r­er Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Løsninger kræver politisk vilje

Ma­ri­an­ne With Binds­lev er ud­dan­net cand.comm. i jour­na­li­stik og so­ci­al­vi­den­skab fra RUC og har væ­ret an­sat på blandt an­det dag­bla­de­ne Po­li­ti­ken og Kri­ste­ligt Dag­blad. In­den Ma­ri­an­ne With Binds­lev kom til Bi­ku­ben­fon­den, var hun pres­se­chef i Børns Vil­kår.

”Jeg ser frem til sam­men med dyg­ti­ge kol­le­ga­er i Bi­ku­ben­fon­den, Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen og vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re at ny­ska­be og fin­de løs­nin­ger på kom­plek­se pro­ble­mer. På hjem­lø­se­om­rå­det har vi knap 2.000 hjem­lø­se un­ge, og an­tal­let er ste­get dra­stisk de se­ne­ste 10 år. I et vel­færds­sam­fund som det dan­ske må og skal vi gri­be den en­kel­te, når fun­da­men­tet skri­der. Den go­de nyhed er, at vi ved, der fin­des en vej – den vej kræ­ver po­li­tisk vil­je,” si­ger Ma­ri­an­ne With Binds­lev i fon­dens pres­se­med­del­el­se.

Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen har som mål at af­skaf­fe hjem­løs­hed blandt un­ge in­den 2030. Al­li­an­cen blev lan­ce­ret i for­å­ret 2016 og er si­den ble­vet støt­tet kon­ti­nu­er­ligt med mid­ler fra Bi­ku­ben­fon­den – i 2019 med 5,4 mil­li­o­ner kro­ner.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.