Bikubenfonden opretter ny stilling som public affairs-chef

Ma­ri­an­ne With Binds­lev er 1. maj til­t­rå­dt som bå­de ny PA-chef i Bi­ku­ben­fon­den og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Hjem til Al­le-al­li­an­cen. Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen for­kla­rer op­ret­tel­sen af den nye stil­ling med et øget be­hov for at ska­be me­re be­vå­gen­hed om de pro­blem­stil­lin­ger, fon­den ar­bej­der med. 

Marianne With Bindslev (foto: Bikubenfonden)
Ma­ri­an­ne With Binds­lev (fo­to: Bikubenfonden).

Bi­ku­ben­fon­dens se­kre­ta­ri­at bli­ver nu ud­vi­det til og­så at om­fat­te en chef for pu­blic af­fairs. Det sker med ud­næv­nel­sen af Ma­ri­an­ne With Binds­lev, der med virk­ning fra 1. maj bå­de er PA-chef i Bi­ku­ben­fon­den og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen, som fon­den er ini­ti­a­tiv­ta­ger til og de­ler lo­ka­ler med i Fon­de­nes Hus i København.

Ma­ri­an­ne With Binds­lev var i en ét-årig pe­ri­o­de frem til 1. maj Bi­ku­ben­fon­dens vi­ka­ri­e­ren­de kom­mu­ni­ka­tions­chef. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Bi­ku­ben­fon­den skal hun frem­over for­de­le sin tid mel­lem de to nye rol­ler som bå­de fon­dens PA-chef og Hjem til Al­­le-al­li­an­­cens kommunikationschef.

På spørgs­må­let om, hvor­for Bi­ku­ben­fon­den har valgt at ud­vi­de se­kre­ta­ri­a­tet med den nye stil­ling som pu­blic af­­fairs-chef, si­ger di­rek­tør i fon­den Sø­ren Kaare-Andersen:

”Det har vi gjort, for­di vi har så man­ge ak­ti­vi­te­ter på det om­rå­de, at vi ik­ke har kun­net dæk­ke dem med de ek­si­ste­ren­de res­sour­cer. Der­for skal Ma­ri­an­ne, som vi ken­der godt fra det år, hun al­le­re­de har væ­ret hos os, væ­re en del af vo­res øv­ri­ge kom­mu­ni­ka­tions­team. Hen­des fo­kus som PA-chef skal væ­re at vink­le de ting, vi ar­bej­der med, og sør­ge for, at vi får skabt me­re be­vå­gen­hed om­kring de på­gæl­den­de problemstillinger.”

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen un­der­stre­ger, at det er pro­blem­stil­lin­ger­ne in­den for Bi­ku­ben­fon­dens fo­ku­s­om­rå­der, bil­­led- og sce­ne­kunst og ud­sat­te un­ge, som den nye PA-chef skal ha­ve sit fo­kus på – ik­ke fonden.

”Det hand­ler ik­ke om at gø­re op­mærk­som på og ret­te fo­kus mod Bi­ku­ben­fon­den, men om at ar­bej­de med de kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger: Hvor­dan kan vi ska­be at­ten­tion og sam­le folk om­kring pro­blem­stil­lin­ger­ne? Vi har ik­ke be­hov for at la­ve pu­blic af­fairs om og for os selv – det er sa­ger­ne, der er in­ter­es­san­te,” po­in­te­r­er Sø­ren Kaare-Andersen.

Løsninger kræver politisk vilje

Ma­ri­an­ne With Binds­lev er ud­dan­net cand.comm. i jour­na­li­stik og so­ci­al­vi­den­skab fra RUC og har væ­ret an­sat på blandt an­det dag­bla­de­ne Po­li­ti­ken og Kri­ste­ligt Dag­blad. In­den Ma­ri­an­ne With Binds­lev kom til Bi­ku­ben­fon­den, var hun pres­se­chef i Børns Vilkår.

”Jeg ser frem til sam­men med dyg­ti­ge kol­le­ga­er i Bi­ku­ben­fon­den, Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen og vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re at ny­ska­be og fin­de løs­nin­ger på kom­plek­se pro­ble­mer. På hjem­lø­se­om­rå­det har vi knap 2.000 hjem­lø­se un­ge, og an­tal­let er ste­get dra­stisk de se­ne­ste 10 år. I et vel­færds­sam­fund som det dan­ske må og skal vi gri­be den en­kel­te, når fun­da­men­tet skri­der. Den go­de nyhed er, at vi ved, der fin­des en vej – den vej kræ­ver po­li­tisk vil­je,” si­ger Ma­ri­an­ne With Binds­lev i fon­dens pressemeddelelse.

Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen har som mål at af­skaf­fe hjem­løs­hed blandt un­ge in­den 2030. Al­li­an­cen blev lan­ce­ret i for­å­ret 2016 og er si­den ble­vet støt­tet kon­ti­nu­er­ligt med mid­ler fra Bi­ku­ben­fon­den – i 2019 med 5,4 mil­li­o­ner kroner.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…