Annoncespot_img

Appel til danske fonde om corona-hjælp til flygtninge

Dansk Flygtningehjælp appellerer nu om fondsstøtte til at afbøde konsekvenserne af coronakrisen for 6,5 millioner flygtninge og fordrevne. Ifølge Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Charlotte Slente er der tale om en bred samfundsmæssig opgave, som fint matcher mange fondes fundatser.

Dansk Flygtningehjælp (foto: Jordi Matas)
Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ap­pel om øko­no­misk hjælp er ret­tet mod sta­ter, fon­de, in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer og pri­va­te bi­drag­y­de­re over he­le klo­den (fo­to: Jor­di Matas).

Over alt i ver­den har ud­brud­det af covid-19 al­le­re­de få­et vold­som­me kon­se­kven­ser, sund­heds­mæs­sigt så­vel som øko­no­misk, og når det gæl­der si­tu­a­tio­nen for flygt­nin­ge og for­drev­ne er de vær­ste føl­ge­virk­nin­ger af pan­de­mi­en for­ment­lig slet ik­ke ble­vet syn­li­ge end­nu. Ud over fryg­ten for, at i for­vej­en ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker bli­ver smit­tet med covid-19, står øget fat­tig­dom, kræn­kel­se af ret­tig­he­der og en øget ri­si­ko for kon­flik­ter på li­sten over po­ten­ti­el­le konsekvenser.

Det er bag­grun­den for, at Dan­marks stør­ste hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Dansk Flygt­nin­ge­hjælp for ny­lig ud­send­te en glo­bal ap­pel om øko­no­misk hjælp.

Hå­bet er at ind­sam­le 75 mil­li­o­ner US-dol­lars, sva­ren­de til cir­ka 511 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner, til det, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp be­teg­ner som ”en kri­se i kri­sen.” De ind­sam­le­de pen­ge er øre­mær­ket pro­jek­ter in­den for blandt an­det vand, sa­ni­tet, hy­giej­ne, sam­fund­sen­ga­ge­ment i lo­kal­sam­fund og re­duk­tion af væb­net vold til gavn for 6,5 mil­li­o­ner men­ne­sker i 37 lan­de – her­i­blandt man­ge, som bor i tæt­be­fol­ke­de lej­re og om­rå­der, hvor det er næ­sten umu­ligt at hol­de fy­sisk afstand.

Ap­pel­len om øko­no­misk hjælp er ret­tet mod sta­ter, fon­de, in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer og pri­va­te bi­drag­y­de­re over he­le klo­den, og ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp Char­lot­te Slen­te læg­ger ik­ke skjul på, at hun blandt an­det hå­ber på stor øko­no­misk vel­vil­je fra dan­ske fonde.

Vo­res ap­pel er i høj grad ret­tet mod fondene.

Char­lot­te Slen­te – ge­ne­ral­se­kre­tær, Dansk Flygtningehjælp

”Vo­res ap­pel er i høj grad ret­tet mod fon­de­ne. Vi ser i dis­se år, at fon­de­ne be­væ­ger sig nye ste­der hen. Filan­tro­pi­en bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt er i sti­gen­de grad med til at løf­te bre­de­re sam­funds­op­ga­ver, og vi har med stor glæ­de i de se­ne­re år ind­gå­et tæt­te sam­ar­bej­der med fon­de sær­ligt i Dan­mark, men og­så på det in­ter­na­tio­na­le fonds­mar­ked, om at lø­se in­ter­na­tio­na­le pro­ble­mer for for­drev­ne,” si­ger Char­lot­te Slen­te til Fundats.

I Dan­mark har Dansk Flygt­nin­ge­hjælp blandt an­det al­le­re­de et etab­le­ret sam­ar­bej­de med Ole Kirk´s Fond. I mid­ten af marts for­læn­ge­de de to par­ter sam­ar­bej­det med yder­li­ge­re tre år, og i den for­bin­del­se be­vil­ge­de Ole Kirk´s Fond 40 mil­li­o­ner kro­ner til den så­kald­te Aku­t­pul­je, der dæk­ker bå­de nye og lang­va­ri­ge kriser.

Appel positivt modtaget

Char­lot­te Slen­te me­ner, at fon­de­ne har en sær­lig for­plig­tel­se til at hjæl­pe un­der den ak­tu­el­le krise.

”Man­ge fon­de de­fi­ne­rer selv bre­de­re sam­funds­op­ga­ver som en del af den op­ga­ve, de i hen­hold til de­res fun­dat­ser skal lø­se. Den op­ga­ve, vi be­der om hjælp til, hand­ler i høj grad om de lang­sig­te­de kon­se­kven­ser af covid-19 og må i den grad si­ges at væ­re en bre­de­re, sam­funds­mæs­sig op­ga­ve,” si­ger Char­lot­te Slente.

Og den ak­tu­el­le ap­pel fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp er i lø­bet af få da­ge ble­vet po­si­tivt mod­ta­get af fle­re fon­de, for­tæl­ler hun.

”Jeg er ret im­po­ne­ret over den di­a­log, vi al­le­re­de har med for­skel­li­ge fon­de, og over de­res be­red­vil­lig­hed og hur­tig­hed til at adres­se­re cor­o­na-spørgs­må­let og­så uden for Dan­marks græn­ser. Nog­le fon­de har et na­tur­ligt fo­kus på det in­den­land­ske, men jeg op­le­ver fak­tisk me­get stor for­stå­el­se blandt fon­de­ne for, at vi er en del af et glo­balt sam­fund. Dét an­svar sy­nes jeg klart at kun­ne se, at man­ge fon­de på­ta­ger sig,” si­ger Char­lot­te Slente.

Det er før­ste gang, at Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har ud­sendt en glo­bal ap­pel a la den nu­væ­ren­de. Char­lot­te Slen­te øn­sker på grund af de mang­len­de er­fa­rin­ger ik­ke at kom­me med et bud på, hvor man­ge af de mål­sat­te 511 mil­li­o­ner kro­ner, det er re­a­li­stisk at tro vil tik­ke ind fra fon­de og an­dre bi­drag­y­de­re i Danmark.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer