Appel til danske fonde om corona-hjælp til flygtninge

Dansk Flygt­nin­ge­hjælp ap­pel­le­rer nu om fonds­støt­te til at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af cor­ona­kri­sen for 6,5 mil­li­o­ner flygt­nin­ge og for­drev­ne. Iføl­ge Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ge­ne­ral­se­kre­tær Char­lot­te Slen­te er der ta­le om en bred sam­funds­mæs­sig op­ga­ve, som fint mat­cher man­ge fon­des fundatser.

Dansk Flygtningehjælp (foto: Jordi Matas)
Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ap­pel om øko­no­misk hjælp er ret­tet mod sta­ter, fon­de, in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer og pri­va­te bi­drag­y­de­re over he­le klo­den (fo­to: Jor­di Matas).

Over alt i ver­den har ud­brud­det af covid-19 al­le­re­de få­et vold­som­me kon­se­kven­ser, sund­heds­mæs­sigt så­vel som øko­no­misk, og når det gæl­der si­tu­a­tio­nen for flygt­nin­ge og for­drev­ne er de vær­ste føl­ge­virk­nin­ger af pan­de­mi­en for­ment­lig slet ik­ke ble­vet syn­li­ge end­nu. Ud over fryg­ten for, at i for­vej­en ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker bli­ver smit­tet med covid-19, står øget fat­tig­dom, kræn­kel­se af ret­tig­he­der og en øget ri­si­ko for kon­flik­ter på li­sten over po­ten­ti­el­le konsekvenser.

Det er bag­grun­den for, at Dan­marks stør­ste hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Dansk Flygt­nin­ge­hjælp for ny­lig ud­send­te en glo­bal ap­pel om øko­no­misk hjælp.

Hå­bet er at ind­sam­le 75 mil­li­o­ner US-dol­lars, sva­ren­de til cir­ka 511 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner, til det, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp be­teg­ner som ”en kri­se i kri­sen.” De ind­sam­le­de pen­ge er øre­mær­ket pro­jek­ter in­den for blandt an­det vand, sa­ni­tet, hy­giej­ne, sam­fund­sen­ga­ge­ment i lo­kal­sam­fund og re­duk­tion af væb­net vold til gavn for 6,5 mil­li­o­ner men­ne­sker i 37 lan­de – her­i­blandt man­ge, som bor i tæt­be­fol­ke­de lej­re og om­rå­der, hvor det er næ­sten umu­ligt at hol­de fy­sisk afstand.

Ap­pel­len om øko­no­misk hjælp er ret­tet mod sta­ter, fon­de, in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer og pri­va­te bi­drag­y­de­re over he­le klo­den, og ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp Char­lot­te Slen­te læg­ger ik­ke skjul på, at hun blandt an­det hå­ber på stor øko­no­misk vel­vil­je fra dan­ske fonde.

Vo­res ap­pel er i høj grad ret­tet mod fondene.

Char­lot­te Slen­te – ge­ne­ral­se­kre­tær, Dansk Flygtningehjælp

”Vo­res ap­pel er i høj grad ret­tet mod fon­de­ne. Vi ser i dis­se år, at fon­de­ne be­væ­ger sig nye ste­der hen. Filan­tro­pi­en bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt er i sti­gen­de grad med til at løf­te bre­de­re sam­funds­op­ga­ver, og vi har med stor glæ­de i de se­ne­re år ind­gå­et tæt­te sam­ar­bej­der med fon­de sær­ligt i Dan­mark, men og­så på det in­ter­na­tio­na­le fonds­mar­ked, om at lø­se in­ter­na­tio­na­le pro­ble­mer for for­drev­ne,” si­ger Char­lot­te Slen­te til Fundats.

I Dan­mark har Dansk Flygt­nin­ge­hjælp blandt an­det al­le­re­de et etab­le­ret sam­ar­bej­de med Ole Kirk´s Fond. I mid­ten af marts for­læn­ge­de de to par­ter sam­ar­bej­det med yder­li­ge­re tre år, og i den for­bin­del­se be­vil­ge­de Ole Kirk´s Fond 40 mil­li­o­ner kro­ner til den så­kald­te Aku­t­pul­je, der dæk­ker bå­de nye og lang­va­ri­ge kriser.

Appel positivt modtaget

Char­lot­te Slen­te me­ner, at fon­de­ne har en sær­lig for­plig­tel­se til at hjæl­pe un­der den ak­tu­el­le krise.

”Man­ge fon­de de­fi­ne­rer selv bre­de­re sam­funds­op­ga­ver som en del af den op­ga­ve, de i hen­hold til de­res fun­dat­ser skal lø­se. Den op­ga­ve, vi be­der om hjælp til, hand­ler i høj grad om de lang­sig­te­de kon­se­kven­ser af covid-19 og må i den grad si­ges at væ­re en bre­de­re, sam­funds­mæs­sig op­ga­ve,” si­ger Char­lot­te Slente.

Og den ak­tu­el­le ap­pel fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp er i lø­bet af få da­ge ble­vet po­si­tivt mod­ta­get af fle­re fon­de, for­tæl­ler hun.

”Jeg er ret im­po­ne­ret over den di­a­log, vi al­le­re­de har med for­skel­li­ge fon­de, og over de­res be­red­vil­lig­hed og hur­tig­hed til at adres­se­re cor­o­­na-spørgs­­må­let og­så uden for Dan­marks græn­ser. Nog­le fon­de har et na­tur­ligt fo­kus på det in­den­land­ske, men jeg op­le­ver fak­tisk me­get stor for­stå­el­se blandt fon­de­ne for, at vi er en del af et glo­balt sam­fund. Dét an­svar sy­nes jeg klart at kun­ne se, at man­ge fon­de på­ta­ger sig,” si­ger Char­lot­te Slente.

Det er før­ste gang, at Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har ud­sendt en glo­bal ap­pel a la den nu­væ­ren­de. Char­lot­te Slen­te øn­sker på grund af de mang­len­de er­fa­rin­ger ik­ke at kom­me med et bud på, hvor man­ge af de mål­sat­te 511 mil­li­o­ner kro­ner, det er re­a­li­stisk at tro vil tik­ke ind fra fon­de og an­dre bi­drag­y­de­re i Danmark.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Nye erhvervsfonde i 2020: Lokale fællesskaber, storfonde og Remee var blandt initiativtagerne

Små lands­by­sam­fund og sto­re fon­de stod bag en stor del af årets 29 nystif­te­de er­hvervs­fon­de (se li­sten ne­derst i ar­tik­len for me­re in­for­ma­tion).   Det er…

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­pan­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Ver­denskrig’. Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Coronakrise

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…