Appel til danske fonde om corona-hjælp til flygtninge

Dansk Flygt­nin­ge­hjælp ap­pel­le­rer nu om fonds­støt­te til at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af cor­ona­kri­sen for 6,5 mil­li­o­ner flygt­nin­ge og for­drev­ne. Iføl­ge Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ge­ne­ral­se­kre­tær Char­lot­te Slen­te er der ta­le om en bred sam­funds­mæs­sig op­ga­ve, som fint mat­cher man­ge fon­des fundatser.

Dansk Flygtningehjælp (foto: Jordi Matas)
Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ap­pel om øko­no­misk hjælp er ret­tet mod sta­ter, fon­de, in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer og pri­va­te bi­drag­y­de­re over he­le klo­den (fo­to: Jor­di Matas).

Over alt i ver­den har ud­brud­det af covid-19 al­le­re­de få­et vold­som­me kon­se­kven­ser, sund­heds­mæs­sigt så­vel som øko­no­misk, og når det gæl­der si­tu­a­tio­nen for flygt­nin­ge og for­drev­ne er de vær­ste føl­ge­virk­nin­ger af pan­de­mi­en for­ment­lig slet ik­ke ble­vet syn­li­ge end­nu. Ud over fryg­ten for, at i for­vej­en ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker bli­ver smit­tet med covid-19, står øget fat­tig­dom, kræn­kel­se af ret­tig­he­der og en øget ri­si­ko for kon­flik­ter på li­sten over po­ten­ti­el­le konsekvenser.

Det er bag­grun­den for, at Dan­marks stør­ste hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Dansk Flygt­nin­ge­hjælp for ny­lig ud­send­te en glo­bal ap­pel om øko­no­misk hjælp.

Hå­bet er at ind­sam­le 75 mil­li­o­ner US-dol­lars, sva­ren­de til cir­ka 511 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner, til det, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp be­teg­ner som ”en kri­se i kri­sen.” De ind­sam­le­de pen­ge er øre­mær­ket pro­jek­ter in­den for blandt an­det vand, sa­ni­tet, hy­giej­ne, sam­fund­sen­ga­ge­ment i lo­kal­sam­fund og re­duk­tion af væb­net vold til gavn for 6,5 mil­li­o­ner men­ne­sker i 37 lan­de – her­i­blandt man­ge, som bor i tæt­be­fol­ke­de lej­re og om­rå­der, hvor det er næ­sten umu­ligt at hol­de fy­sisk afstand.

Ap­pel­len om øko­no­misk hjælp er ret­tet mod sta­ter, fon­de, in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer og pri­va­te bi­drag­y­de­re over he­le klo­den, og ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp Char­lot­te Slen­te læg­ger ik­ke skjul på, at hun blandt an­det hå­ber på stor øko­no­misk vel­vil­je fra dan­ske fonde.

Vo­res ap­pel er i høj grad ret­tet mod fondene.

Char­lot­te Slen­te – ge­ne­ral­se­kre­tær, Dansk Flygtningehjælp

”Vo­res ap­pel er i høj grad ret­tet mod fon­de­ne. Vi ser i dis­se år, at fon­de­ne be­væ­ger sig nye ste­der hen. Filan­tro­pi­en bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt er i sti­gen­de grad med til at løf­te bre­de­re sam­funds­op­ga­ver, og vi har med stor glæ­de i de se­ne­re år ind­gå­et tæt­te sam­ar­bej­der med fon­de sær­ligt i Dan­mark, men og­så på det in­ter­na­tio­na­le fonds­mar­ked, om at lø­se in­ter­na­tio­na­le pro­ble­mer for for­drev­ne,” si­ger Char­lot­te Slen­te til Fundats.

I Dan­mark har Dansk Flygt­nin­ge­hjælp blandt an­det al­le­re­de et etab­le­ret sam­ar­bej­de med Ole Kirk´s Fond. I mid­ten af marts for­læn­ge­de de to par­ter sam­ar­bej­det med yder­li­ge­re tre år, og i den for­bin­del­se be­vil­ge­de Ole Kirk´s Fond 40 mil­li­o­ner kro­ner til den så­kald­te Aku­t­pul­je, der dæk­ker bå­de nye og lang­va­ri­ge kriser.

Appel positivt modtaget

Char­lot­te Slen­te me­ner, at fon­de­ne har en sær­lig for­plig­tel­se til at hjæl­pe un­der den ak­tu­el­le krise.

”Man­ge fon­de de­fi­ne­rer selv bre­de­re sam­funds­op­ga­ver som en del af den op­ga­ve, de i hen­hold til de­res fun­dat­ser skal lø­se. Den op­ga­ve, vi be­der om hjælp til, hand­ler i høj grad om de lang­sig­te­de kon­se­kven­ser af covid-19 og må i den grad si­ges at væ­re en bre­de­re, sam­funds­mæs­sig op­ga­ve,” si­ger Char­lot­te Slente.

Og den ak­tu­el­le ap­pel fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp er i lø­bet af få da­ge ble­vet po­si­tivt mod­ta­get af fle­re fon­de, for­tæl­ler hun.

”Jeg er ret im­po­ne­ret over den di­a­log, vi al­le­re­de har med for­skel­li­ge fon­de, og over de­res be­red­vil­lig­hed og hur­tig­hed til at adres­se­re cor­o­­na-spørgs­­må­let og­så uden for Dan­marks græn­ser. Nog­le fon­de har et na­tur­ligt fo­kus på det in­den­land­ske, men jeg op­le­ver fak­tisk me­get stor for­stå­el­se blandt fon­de­ne for, at vi er en del af et glo­balt sam­fund. Dét an­svar sy­nes jeg klart at kun­ne se, at man­ge fon­de på­ta­ger sig,” si­ger Char­lot­te Slente.

Det er før­ste gang, at Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har ud­sendt en glo­bal ap­pel a la den nu­væ­ren­de. Char­lot­te Slen­te øn­sker på grund af de mang­len­de er­fa­rin­ger ik­ke at kom­me med et bud på, hvor man­ge af de mål­sat­te 511 mil­li­o­ner kro­ner, det er re­a­li­stisk at tro vil tik­ke ind fra fon­de og an­dre bi­drag­y­de­re i Danmark.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…