Appel til danske fonde om corona-hjælp til flygtninge

Dansk Flygt­nin­ge­hjælp ap­pel­le­rer nu om fonds­støt­te til at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af cor­ona­kri­sen for 6,5 mil­li­o­ner flygt­nin­ge og for­drev­ne. Iføl­ge Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ge­ne­ral­se­kre­tær Char­lot­te Slen­te er der ta­le om en bred sam­funds­mæs­sig op­ga­ve, som fint mat­cher man­ge fon­des fun­dat­ser.

Dansk Flygtningehjælp (foto: Jordi Matas)
Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ap­pel om øko­no­misk hjælp er ret­tet mod sta­ter, fon­de, in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer og pri­va­te bi­drag­y­de­re over he­le klo­den (fo­to: Jor­di Ma­tas).

Over alt i ver­den har ud­brud­det af covid-19 al­le­re­de få­et vold­som­me kon­se­kven­ser, sund­heds­mæs­sigt så­vel som øko­no­misk, og når det gæl­der si­tu­a­tio­nen for flygt­nin­ge og for­drev­ne er de vær­ste føl­ge­virk­nin­ger af pan­de­mi­en for­ment­lig slet ik­ke ble­vet syn­li­ge end­nu. Ud over fryg­ten for, at i for­vej­en ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker bli­ver smit­tet med covid-19, står øget fat­tig­dom, kræn­kel­se af ret­tig­he­der og en øget ri­si­ko for kon­flik­ter på li­sten over po­ten­ti­el­le kon­se­kven­ser.

Det er bag­grun­den for, at Dan­marks stør­ste hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Dansk Flygt­nin­ge­hjælp for ny­lig ud­send­te en glo­bal ap­pel om øko­no­misk hjælp.

Hå­bet er at ind­sam­le 75 mil­li­o­ner US-dol­lars, sva­ren­de til cir­ka 511 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner, til det, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp be­teg­ner som ”en kri­se i kri­sen.” De ind­sam­le­de pen­ge er øre­mær­ket pro­jek­ter in­den for blandt an­det vand, sa­ni­tet, hy­giej­ne, sam­fund­sen­ga­ge­ment i lo­kal­sam­fund og re­duk­tion af væb­net vold til gavn for 6,5 mil­li­o­ner men­ne­sker i 37 lan­de – her­i­blandt man­ge, som bor i tæt­be­fol­ke­de lej­re og om­rå­der, hvor det er næ­sten umu­ligt at hol­de fy­sisk af­stand.

Ap­pel­len om øko­no­misk hjælp er ret­tet mod sta­ter, fon­de, in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer og pri­va­te bi­drag­y­de­re over he­le klo­den, og ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp Char­lot­te Slen­te læg­ger ik­ke skjul på, at hun blandt an­det hå­ber på stor øko­no­misk vel­vil­je fra dan­ske fon­de.

Vo­res ap­pel er i høj grad ret­tet mod fon­de­ne.

Char­lot­te Slen­te – ge­ne­ral­se­kre­tær, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp

”Vo­res ap­pel er i høj grad ret­tet mod fon­de­ne. Vi ser i dis­se år, at fon­de­ne be­væ­ger sig nye ste­der hen. Filan­tro­pi­en bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt er i sti­gen­de grad med til at løf­te bre­de­re sam­funds­op­ga­ver, og vi har med stor glæ­de i de se­ne­re år ind­gå­et tæt­te sam­ar­bej­der med fon­de sær­ligt i Dan­mark, men og­så på det in­ter­na­tio­na­le fonds­mar­ked, om at lø­se in­ter­na­tio­na­le pro­ble­mer for for­drev­ne,” si­ger Char­lot­te Slen­te til Fun­dats.

I Dan­mark har Dansk Flygt­nin­ge­hjælp blandt an­det al­le­re­de et etab­le­ret sam­ar­bej­de med Ole Kirk´s Fond. I mid­ten af marts for­læn­ge­de de to par­ter sam­ar­bej­det med yder­li­ge­re tre år, og i den for­bin­del­se be­vil­ge­de Ole Kirk´s Fond 40 mil­li­o­ner kro­ner til den så­kald­te Aku­t­pul­je, der dæk­ker bå­de nye og lang­va­ri­ge kri­ser.

Appel positivt modtaget

Char­lot­te Slen­te me­ner, at fon­de­ne har en sær­lig for­plig­tel­se til at hjæl­pe un­der den ak­tu­el­le kri­se.

”Man­ge fon­de de­fi­ne­rer selv bre­de­re sam­funds­op­ga­ver som en del af den op­ga­ve, de i hen­hold til de­res fun­dat­ser skal lø­se. Den op­ga­ve, vi be­der om hjælp til, hand­ler i høj grad om de lang­sig­te­de kon­se­kven­ser af covid-19 og må i den grad si­ges at væ­re en bre­de­re, sam­funds­mæs­sig op­ga­ve,” si­ger Char­lot­te Slen­te.

Og den ak­tu­el­le ap­pel fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp er i lø­bet af få da­ge ble­vet po­si­tivt mod­ta­get af fle­re fon­de, for­tæl­ler hun.

”Jeg er ret im­po­ne­ret over den di­a­log, vi al­le­re­de har med for­skel­li­ge fon­de, og over de­res be­red­vil­lig­hed og hur­tig­hed til at adres­se­re cor­o­­na-spørgs­­må­let og­så uden for Dan­marks græn­ser. Nog­le fon­de har et na­tur­ligt fo­kus på det in­den­land­ske, men jeg op­le­ver fak­tisk me­get stor for­stå­el­se blandt fon­de­ne for, at vi er en del af et glo­balt sam­fund. Dét an­svar sy­nes jeg klart at kun­ne se, at man­ge fon­de på­ta­ger sig,” si­ger Char­lot­te Slen­te.

Det er før­ste gang, at Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har ud­sendt en glo­bal ap­pel a la den nu­væ­ren­de. Char­lot­te Slen­te øn­sker på grund af de mang­len­de er­fa­rin­ger ik­ke at kom­me med et bud på, hvor man­ge af de mål­sat­te 511 mil­li­o­ner kro­ner, det er re­a­li­stisk at tro vil tik­ke ind fra fon­de og an­dre bi­drag­y­de­re i Dan­mark.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.