Lego Fonden får nyt bestyrelsesmedlem

Anne-Birgitte Albrectsen, administrerende direktør for Plan International, tiltræder som bestyrelsesmedlem i Lego Fonden.

Anne-Birgitte Albrectsen
An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen (fo­to: Le­go Fonden)

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen til­træ­der be­sty­rel­ses­po­sten i Le­go Fon­den med øje­blik­ke­lig virk­ning. Hun har be­skæf­ti­get sig med in­ter­na­tio­nal ud­vik­ling, men­ne­ske­ret­tig­he­der og diplo­ma­ti igen­nem om­trent 30 år – se­ne­st i sin nu­væ­ren­de stil­ling som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Plan In­ter­na­tio­nal, hvor hun har væ­ret si­den 2015.

Det op­ly­ser Le­go Fon­den i en pressemeddelelse.

Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for Le­go Fon­den, udtaler:

”Jeg er me­get glad for at kun­ne by­de An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen vel­kom­men i be­sty­rel­sen. An­ne-Bir­git­tes er­fa­ring in­den for men­ne­ske­ret­tig­he­der, bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og som ret­tig­heds­for­kæm­per ge­ne­relt er uden si­destyk­ke. Hun har en dyb for­stå­el­se for de ud­for­drin­ger, vi står over for, når vi øn­sker at gi­ve al­le børn mu­lig­hed for at ud­vik­le sig til kre­a­ti­ve, en­ga­ge­re­de sam­funds­bor­ge­re, der læ­rer he­le li­vet, uan­set hvor de bor og un­der hvil­ke forhold.”

“Le­go Fon­dens ar­bej­de er ek­stremt vig­tigt for min fa­mi­lie og for den fæl­les mis­sion, vi har på tværs af Le­go-bran­det. Vi er en­ga­ge­re­de i at frem­me al­le børns ud­vik­ling via læ­ring gen­nem leg, så de har de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at ud­vik­le sig til kre­a­ti­ve pro­blem­lø­se­re og re­a­li­se­re de­res po­ten­ti­a­le. Det er vo­res mis­sion at in­spi­re­re og ud­vik­le mor­gen­da­gens byg­ge­re, og jeg er glad for, at An­ne-Bir­git­te nu bli­ver en del af den­ne mis­sion som med­lem af Le­go Fon­dens bestyrelse.”

An­ne-Bir­git­te er dansk og har en juri­disk em­bed­sek­sa­men fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hun bor i øje­blik­ket i Stor­bri­tan­ni­en, tæt på Plan In­ter­na­tio­nals glo­ba­le ho­ved­kon­tor i Surrey.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer