Annoncespot_img

Østifterne opretholder årets uddelinger på rekordniveau

Østifterne cementerede i 2019 sin position som en mellemstor filantropisk aktør og satte ny uddelingsrekord. På trods af udbyttestop fra Nykredit A/S forventer ledelsen at holde niveauet i år, mens det til næste år kan blive nødvendigt at reducere uddelingerne på grund af den økonomiske krise.

Mediekonkurrencen 2019 (foto: Mary Fonden)
Kron­prin­ses­se Mary ta­ler med elev om te­ma­et 'Dø­den er da no­get vi ta­ler om'. 200 sko­le­klas­ser i he­le lan­det delt­og i me­die­kon­kur­ren­cen, som var et sam­ar­bej­de mel­lem JP Po­li­ti­kens Hus, Mary Fon­den, Børn, Un­ge & Sorg og Østif­ter­ne (fo­to: Mary Fonden)

For­e­nin­gen Østif­ter­ne, der har hi­sto­ri­ske rød­der som for­sik­rings­sel­skab i Nykre­dit-kon­cer­nen, mi­ster ak­tieud­byt­te for 58 mil­li­o­ner kr. som føl­ge af pen­ge­in­sti­tut­ter­nes udbyttestop.
Der­med står for­e­nin­gen i sam­me si­tu­a­tion som fle­re ud­de­len­de spa­re­kas­se­fon­de, der må vin­ke far­vel til stør­ste­delen af årets ind­tje­ning ef­ter de fle­ste af lan­dets pen­ge­in­sti­tut­ter har valgt at føl­ge en op­for­dring fra ECB om ik­ke at ud­be­ta­le ud­byt­te til de­res aktionærer.

Østif­ter­ne fik for godt to år si­den mu­lig­hed for at di­ver­si­fi­ce­re sin in­ve­ste­rings­por­te­føl­je og fra­sæl­ge halv­de­len af sin ak­tie­be­hold­ning i Nykre­dit A/S. Men ak­tiepo­sten i re­al­kre­dit­kæm­pen er dog sta­dig for­e­nin­gens stør­ste en­kel­tak­tiv, og med­del­el­sen om at ud­sky­de årets ak­tieud­byt­ter var der­for et stort skvæt ma­lurt i bæ­ge­ret, da le­del­sen i be­gyn­del­sen af april var sam­let for at un­der­skri­ve et re­kor­dregn­skab for 2019. 

Østif­ter­ne be­vil­ge­de nem­lig do­na­tio­ner for 57,8 mio. kr. sid­ste år, hvil­ket er ny ud­de­lings­re­kord. I regn­skabsår­et ud­be­tal­te for­e­nin­gen sam­let støt­te på 44,6 mio. kr. til 177 for­skel­li­ge pro­jek­ter ved­rø­ren­de ska­de­fore­byg­gel­se, sik­ker­hed og hu­ma­ni­tæ­re hjæl­pe­ak­ti­vi­te­ter. Østif­ter­ne har sam­ti­dig stort fo­kus på at støt­te lo­ka­le ildsjæ­le, som yder en ind­sats for de­res lo­ka­l­om­rå­de og via for­e­nin­gens de­le­ge­ret­for­sam­ling får be­sty­rel­sen der­for in­spira­tion og for­slag til støt­te­vær­di­ge lo­kal­pro­jek­ter. I 2019 støt­te­de Østif­ter­ne så­le­des 85 helt lo­ka­le pro­jek­ter som bør­ne­lej­ren på Lan­geland og en må­ned­lig fæl­les­spis­ning i Bo­lig­for­e­nin­gen Vap­na­gaard, som tid­li­ge­re har væ­ret på den så­kald­te ghetto-liste. 

Risiko for færre uddelinger

Selv­om de mang­len­de ud­byt­te­be­ta­lin­ger gør et stort ind­hug i det­te års ind­tæg­ter, op­ret­hol­der Østif­ter­ne dog ind­til vi­de­re sit hø­je ak­ti­vi­tets­ni­veau, for­tæl­ler di­rek­tør Lars Suhr Olsen.

”Vi har be­slut­tet, at al­le de pro­jek­ter, som vi ind til vi­de­re har for­holdt os til i år, dem har vi gi­vet be­vil­lin­ger til. Vi har in­den for den se­ne­ste må­ned be­vil­get pen­ge til nog­le gan­ske sto­re pro­jek­ter, hvor vo­res or­ga­ni­sa­tion ind­går i sam­ar­bej­der med blandt an­det of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner. Så vo­res sam­le­de be­vil­lin­ger i år vil kom­me op på sam­me ni­veau som sid­ste år,” si­ger han. 

Lars Suhr Ol­sen ser dog en ri­si­ko for, at den øko­no­mi­ske kri­se in­den læn­ge vil få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for de al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

”Vi vur­de­rer, at det er usik­kert om vi over­ho­ve­det får dét ak­tieud­byt­te fra 2019. Sam­ti­dig har Nykre­dit og­så en for­vent­ning om en no­get la­ve­re ind­tje­ning i 2020, og det kan kom­me til at på­vir­ke vo­res ud­byt­te næ­ste år. Der­for sen­der vi al­le­re­de nu det sig­nal, at det kan bli­ve nød­ven­digt at re­du­ce­re vo­res ud­de­lin­ger til nye sto­re pro­jek­ter i 2021,” si­ger Lars Suhr Olsen. 

Ind­til for tre år si­den hav­de Østif­ter­ne 80 pct. af si­ne ak­ti­ver bun­det i Nykre­dit-ak­tier, som hidtil ik­ke hav­de gi­vet næv­ne­vær­digt ud­byt­te. Men i 2017 til­bød fem pen­sions­sel­ska­ber at kø­be ak­tier i Nykre­dit-kon­cer­nen, der der­med skrin­lag­de pla­ner­ne om en børsno­te­ring. Ved dén lej­lig­hed valg­te Østif­ter­ne at sæl­ge halv­de­len af ak­tie­be­sid­del­sen, så eje­ran­de­len faldt fra 3,25 pct. til 1,63 pct. Der­med blev en stor del af in­ve­ste­rin­ger­ne spredt, så­le­des at en fjer­de­del af for­mu­en på godt to mil­li­ar­der kr. er pla­ce­ret i Nykre­dit-ak­tier, mens de re­ste­ren­de 1,5 mia. kr. er for­delt på po­r­te­føl­je­in­ve­ste­rin­ger i ak­tier og obligationer. 

Der­for kom­mer de kom­men­de års ud­de­lings­styr­ke i høj grad og­så til at af­hæn­ge af den ge­ne­rel­le ud­vik­ling på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der, un­der­stre­ger direktøren. 

”På et tids­punkt ef­ter cor­ona­kri­sens ud­brud kun­ne vi se, at vær­di­en af vo­res for­mue var fal­det med over 300 mio. kr. si­den 1. ja­nu­ar. Men si­den har det ju­ste­ret sig på et no­get bed­re ni­veau, end vi hav­de for ba­re en må­ned si­den. Det har væ­ret mar­kan­te ud­vik­lin­ger. Så for nær­væ­ren­de har vi en si­tu­a­tion, hvor det over­skud på 225 mio. kr., vi hav­de i 2019, er stør­re end det fald, vi har haft i 2020. Så det gør jo, at pres­set for at skul­le re­du­ce­re frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger er fal­det no­get, så­dan som det ser ud li­ge nu. Men vi får helt for­ven­te­ligt et un­der­skud i 2020,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer