Østifterne opretholder årets uddelinger på rekordniveau

Østif­ter­ne ce­men­te­re­de i 2019 sin po­si­tion som en mel­lem­stor filan­tro­pisk ak­tør og sat­te ny ud­de­lings­re­kord. På trods af ud­byt­te­stop fra Nykre­dit A/S for­ven­ter le­del­sen at hol­de ni­veau­et i år, mens det til næ­ste år kan bli­ve nød­ven­digt at re­du­ce­re ud­de­lin­ger­ne på grund af den øko­no­mi­ske krise. 

Mediekonkurrencen 2019 (foto: Mary Fonden)
Kron­prin­ses­se Mary ta­ler med elev om te­ma­et 'Dø­den er da no­get vi ta­ler om'. 200 sko­le­klas­ser i he­le lan­det delt­og i me­die­kon­kur­ren­cen, som var et sam­ar­bej­de mel­lem JP Po­li­ti­kens Hus, Mary Fon­den, Børn, Un­ge & Sorg og Østif­ter­ne (fo­to: Mary Fonden)

For­e­nin­gen Østif­ter­ne, der har hi­sto­ri­ske rød­der som for­sik­rings­sel­skab i Nykre­­dit-kon­­cer­­nen, mi­ster ak­tieud­byt­te for 58 mil­li­o­ner kr. som føl­ge af pen­ge­in­sti­tut­ter­nes udbyttestop.
Der­med står for­e­nin­gen i sam­me si­tu­a­tion som fle­re ud­de­len­de spa­re­kas­se­fon­de, der må vin­ke far­vel til stør­ste­delen af årets ind­tje­ning ef­ter de fle­ste af lan­dets pen­ge­in­sti­tut­ter har valgt at føl­ge en op­for­dring fra ECB om ik­ke at ud­be­ta­le ud­byt­te til de­res aktionærer.

Østif­ter­ne fik for godt to år si­den mu­lig­hed for at di­ver­si­fi­ce­re sin in­ve­ste­rings­por­te­føl­je og fra­sæl­ge halv­de­len af sin ak­tie­be­hold­ning i Nykre­dit A/S. Men ak­tiepo­sten i re­al­kre­dit­kæm­pen er dog sta­dig for­e­nin­gens stør­ste en­kel­tak­tiv, og med­del­el­sen om at ud­sky­de årets ak­tieud­byt­ter var der­for et stort skvæt ma­lurt i bæ­ge­ret, da le­del­sen i be­gyn­del­sen af april var sam­let for at un­der­skri­ve et re­kor­dregn­skab for 2019. 

Østif­ter­ne be­vil­ge­de nem­lig do­na­tio­ner for 57,8 mio. kr. sid­ste år, hvil­ket er ny ud­de­lings­re­kord. I regn­skabsår­et ud­be­tal­te for­e­nin­gen sam­let støt­te på 44,6 mio. kr. til 177 for­skel­li­ge pro­jek­ter ved­rø­ren­de ska­de­fore­byg­gel­se, sik­ker­hed og hu­ma­ni­tæ­re hjæl­pe­ak­ti­vi­te­ter. Østif­ter­ne har sam­ti­dig stort fo­kus på at støt­te lo­ka­le ildsjæ­le, som yder en ind­sats for de­res lo­ka­l­om­rå­de og via for­e­nin­gens de­le­ge­ret­for­sam­ling får be­sty­rel­sen der­for in­spira­tion og for­slag til støt­te­vær­di­ge lo­kal­pro­jek­ter. I 2019 støt­te­de Østif­ter­ne så­le­des 85 helt lo­ka­le pro­jek­ter som bør­ne­lej­ren på Lan­geland og en må­ned­lig fæl­les­spis­ning i Bo­lig­for­e­nin­gen Vap­na­gaard, som tid­li­ge­re har væ­ret på den så­kald­te ghetto-liste. 

Risiko for færre uddelinger

Selv­om de mang­len­de ud­byt­te­be­ta­lin­ger gør et stort ind­hug i det­te års ind­tæg­ter, op­ret­hol­der Østif­ter­ne dog ind­til vi­de­re sit hø­je ak­ti­vi­tets­ni­veau, for­tæl­ler di­rek­tør Lars Suhr Olsen.

”Vi har be­slut­tet, at al­le de pro­jek­ter, som vi ind til vi­de­re har for­holdt os til i år, dem har vi gi­vet be­vil­lin­ger til. Vi har in­den for den se­ne­ste må­ned be­vil­get pen­ge til nog­le gan­ske sto­re pro­jek­ter, hvor vo­res or­ga­ni­sa­tion ind­går i sam­ar­bej­der med blandt an­det of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner. Så vo­res sam­le­de be­vil­lin­ger i år vil kom­me op på sam­me ni­veau som sid­ste år,” si­ger han. 

Lars Suhr Ol­sen ser dog en ri­si­ko for, at den øko­no­mi­ske kri­se in­den læn­ge vil få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for de al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

”Vi vur­de­rer, at det er usik­kert om vi over­ho­ve­det får dét ak­tieud­byt­te fra 2019. Sam­ti­dig har Nykre­dit og­så en for­vent­ning om en no­get la­ve­re ind­tje­ning i 2020, og det kan kom­me til at på­vir­ke vo­res ud­byt­te næ­ste år. Der­for sen­der vi al­le­re­de nu det sig­nal, at det kan bli­ve nød­ven­digt at re­du­ce­re vo­res ud­de­lin­ger til nye sto­re pro­jek­ter i 2021,” si­ger Lars Suhr Olsen. 

Ind­til for tre år si­den hav­de Østif­ter­ne 80 pct. af si­ne ak­ti­ver bun­det i Nykre­­dit-ak­ti­er, som hidtil ik­ke hav­de gi­vet næv­ne­vær­digt ud­byt­te. Men i 2017 til­bød fem pen­sions­sel­ska­ber at kø­be ak­tier i Nykre­­dit-kon­­cer­­nen, der der­med skrin­lag­de pla­ner­ne om en børsno­te­ring. Ved dén lej­lig­hed valg­te Østif­ter­ne at sæl­ge halv­de­len af ak­tie­be­sid­del­sen, så eje­ran­de­len faldt fra 3,25 pct. til 1,63 pct. Der­med blev en stor del af in­ve­ste­rin­ger­ne spredt, så­le­des at en fjer­de­del af for­mu­en på godt to mil­li­ar­der kr. er pla­ce­ret i Nykre­­dit-ak­ti­er, mens de re­ste­ren­de 1,5 mia. kr. er for­delt på po­r­te­føl­je­in­ve­ste­rin­ger i ak­tier og obligationer. 

Der­for kom­mer de kom­men­de års ud­de­lings­styr­ke i høj grad og­så til at af­hæn­ge af den ge­ne­rel­le ud­vik­ling på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der, un­der­stre­ger direktøren. 

”På et tids­punkt ef­ter cor­ona­kri­sens ud­brud kun­ne vi se, at vær­di­en af vo­res for­mue var fal­det med over 300 mio. kr. si­den 1. ja­nu­ar. Men si­den har det ju­ste­ret sig på et no­get bed­re ni­veau, end vi hav­de for ba­re en må­ned si­den. Det har væ­ret mar­kan­te ud­vik­lin­ger. Så for nær­væ­ren­de har vi en si­tu­a­tion, hvor det over­skud på 225 mio. kr., vi hav­de i 2019, er stør­re end det fald, vi har haft i 2020. Så det gør jo, at pres­set for at skul­le re­du­ce­re frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger er fal­det no­get, så­dan som det ser ud li­ge nu. Men vi får helt for­ven­te­ligt et un­der­skud i 2020,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…