Østifterne opretholder årets uddelinger på rekordniveau

Østif­ter­ne ce­men­te­re­de i 2019 sin po­si­tion som en mel­lem­stor filan­tro­pisk ak­tør og sat­te ny ud­de­lings­re­kord. På trods af ud­byt­te­stop fra Nykre­dit A/S for­ven­ter le­del­sen at hol­de ni­veau­et i år, mens det til næ­ste år kan bli­ve nød­ven­digt at re­du­ce­re ud­de­lin­ger­ne på grund af den øko­no­mi­ske kri­se.

Mediekonkurrencen 2019 (foto: Mary Fonden)
Kron­prin­ses­se Mary ta­ler med elev om te­ma­et 'Dø­den er da no­get vi ta­ler om'. 200 sko­le­klas­ser i he­le lan­det delt­og i me­die­kon­kur­ren­cen, som var et sam­ar­bej­de mel­lem JP Po­li­ti­kens Hus, Mary Fon­den, Børn, Un­ge & Sorg og Østif­ter­ne (fo­to: Mary Fon­den)

For­e­nin­gen Østif­ter­ne, der har hi­sto­ri­ske rød­der som for­sik­rings­sel­skab i Nykre­­dit-kon­­cer­­nen, mi­ster ak­tieud­byt­te for 58 mil­li­o­ner kr. som føl­ge af pen­ge­in­sti­tut­ter­nes ud­byt­te­stop.
Der­med står for­e­nin­gen i sam­me si­tu­a­tion som fle­re ud­de­len­de spa­re­kas­se­fon­de, der må vin­ke far­vel til stør­ste­delen af årets ind­tje­ning ef­ter de fle­ste af lan­dets pen­ge­in­sti­tut­ter har valgt at føl­ge en op­for­dring fra ECB om ik­ke at ud­be­ta­le ud­byt­te til de­res ak­tio­næ­rer.

Østif­ter­ne fik for godt to år si­den mu­lig­hed for at di­ver­si­fi­ce­re sin in­ve­ste­rings­por­te­føl­je og fra­sæl­ge halv­de­len af sin ak­tie­be­hold­ning i Nykre­dit A/S. Men ak­tiepo­sten i re­al­kre­dit­kæm­pen er dog sta­dig for­e­nin­gens stør­ste en­kel­tak­tiv, og med­del­el­sen om at ud­sky­de årets ak­tieud­byt­ter var der­for et stort skvæt ma­lurt i bæ­ge­ret, da le­del­sen i be­gyn­del­sen af april var sam­let for at un­der­skri­ve et re­kor­dregn­skab for 2019.

Østif­ter­ne be­vil­ge­de nem­lig do­na­tio­ner for 57,8 mio. kr. sid­ste år, hvil­ket er ny ud­de­lings­re­kord. I regn­skabsår­et ud­be­tal­te for­e­nin­gen sam­let støt­te på 44,6 mio. kr. til 177 for­skel­li­ge pro­jek­ter ved­rø­ren­de ska­de­fore­byg­gel­se, sik­ker­hed og hu­ma­ni­tæ­re hjæl­pe­ak­ti­vi­te­ter. Østif­ter­ne har sam­ti­dig stort fo­kus på at støt­te lo­ka­le ildsjæ­le, som yder en ind­sats for de­res lo­ka­l­om­rå­de og via for­e­nin­gens de­le­ge­ret­for­sam­ling får be­sty­rel­sen der­for in­spira­tion og for­slag til støt­te­vær­di­ge lo­kal­pro­jek­ter. I 2019 støt­te­de Østif­ter­ne så­le­des 85 helt lo­ka­le pro­jek­ter som bør­ne­lej­ren på Lan­geland og en må­ned­lig fæl­les­spis­ning i Bo­lig­for­e­nin­gen Vap­na­gaard, som tid­li­ge­re har væ­ret på den så­kald­te ghet­to-li­­ste.

Risiko for færre uddelinger

Selv­om de mang­len­de ud­byt­te­be­ta­lin­ger gør et stort ind­hug i det­te års ind­tæg­ter, op­ret­hol­der Østif­ter­ne dog ind­til vi­de­re sit hø­je ak­ti­vi­tets­ni­veau, for­tæl­ler di­rek­tør Lars Suhr Ol­sen.

”Vi har be­slut­tet, at al­le de pro­jek­ter, som vi ind til vi­de­re har for­holdt os til i år, dem har vi gi­vet be­vil­lin­ger til. Vi har in­den for den se­ne­ste må­ned be­vil­get pen­ge til nog­le gan­ske sto­re pro­jek­ter, hvor vo­res or­ga­ni­sa­tion ind­går i sam­ar­bej­der med blandt an­det of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner. Så vo­res sam­le­de be­vil­lin­ger i år vil kom­me op på sam­me ni­veau som sid­ste år,” si­ger han.

Lars Suhr Ol­sen ser dog en ri­si­ko for, at den øko­no­mi­ske kri­se in­den læn­ge vil få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter.

”Vi vur­de­rer, at det er usik­kert om vi over­ho­ve­det får dét ak­tieud­byt­te fra 2019. Sam­ti­dig har Nykre­dit og­så en for­vent­ning om en no­get la­ve­re ind­tje­ning i 2020, og det kan kom­me til at på­vir­ke vo­res ud­byt­te næ­ste år. Der­for sen­der vi al­le­re­de nu det sig­nal, at det kan bli­ve nød­ven­digt at re­du­ce­re vo­res ud­de­lin­ger til nye sto­re pro­jek­ter i 2021,” si­ger Lars Suhr Ol­sen.

Ind­til for tre år si­den hav­de Østif­ter­ne 80 pct. af si­ne ak­ti­ver bun­det i Nykre­­dit-ak­ti­er, som hidtil ik­ke hav­de gi­vet næv­ne­vær­digt ud­byt­te. Men i 2017 til­bød fem pen­sions­sel­ska­ber at kø­be ak­tier i Nykre­­dit-kon­­cer­­nen, der der­med skrin­lag­de pla­ner­ne om en børsno­te­ring. Ved dén lej­lig­hed valg­te Østif­ter­ne at sæl­ge halv­de­len af ak­tie­be­sid­del­sen, så eje­ran­de­len faldt fra 3,25 pct. til 1,63 pct. Der­med blev en stor del af in­ve­ste­rin­ger­ne spredt, så­le­des at en fjer­de­del af for­mu­en på godt to mil­li­ar­der kr. er pla­ce­ret i Nykre­­dit-ak­ti­er, mens de re­ste­ren­de 1,5 mia. kr. er for­delt på po­r­te­føl­je­in­ve­ste­rin­ger i ak­tier og ob­liga­tio­ner.

Der­for kom­mer de kom­men­de års ud­de­lings­styr­ke i høj grad og­så til at af­hæn­ge af den ge­ne­rel­le ud­vik­ling på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der, un­der­stre­ger di­rek­tø­ren.

”På et tids­punkt ef­ter cor­ona­kri­sens ud­brud kun­ne vi se, at vær­di­en af vo­res for­mue var fal­det med over 300 mio. kr. si­den 1. ja­nu­ar. Men si­den har det ju­ste­ret sig på et no­get bed­re ni­veau, end vi hav­de for ba­re en må­ned si­den. Det har væ­ret mar­kan­te ud­vik­lin­ger. Så for nær­væ­ren­de har vi en si­tu­a­tion, hvor det over­skud på 225 mio. kr., vi hav­de i 2019, er stør­re end det fald, vi har haft i 2020. Så det gør jo, at pres­set for at skul­le re­du­ce­re frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger er fal­det no­get, så­dan som det ser ud li­ge nu. Men vi får helt for­ven­te­ligt et un­der­skud i 2020,” si­ger Lars Suhr Ol­sen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.