Annoncespot_img

Elsass forstærker kommunalt samarbejde og øger uddelingerne

Med afsæt i en ny struktur og et nyt navn udvider Elsass Fonden sit samarbejde med kommuner og hospitaler, og ansætter flere fysio- og ergoterapeuter til at formidle viden om den spastiske sygdom, cerebral parese. Derudover har fonden relanceret sit website med et nyt online ansøgningssystem, der gør det lettere for folk med cerebral parese at søge fonden. Det betyder flere uddelinger.

Lud­vig og Sa­ra El­sass Fond har skif­tet navn og struk­tur og vil nu in­ten­si­ve­re bå­de for­mid­lings­ind­sat­sen og de in­di­vi­du­el­le ud­de­lin­ger til folk med den spa­sti­ske syg­dom, ce­re­bral pa­re­se (CP). Fon­den er fu­sio­ne­ret med det tid­li­ge­re He­le­ne El­sass Cen­ter, og har i den for­bin­del­se få­et ny visu­el iden­ti­tet. I dag hed­der det El­sass Fon­den. Den dri­ver El­sass In­sti­tut, som nu vil ud­vi­de ak­ti­vi­te­ter­ne for at kun­ne spil­le en stør­re rol­le for børn, un­ge og voks­ne med CP og de­res pårørende.

”Vi har de før­ste ti år, hvor fon­den for He­le­ne El­sass Cen­ter har ek­si­ste­ret, brugt rig­tig man­ge pen­ge på at få til­ve­je­bragt ny vi­den om spa­stisk syg­dom. Og om hvor­dan man kan hjæl­pe men­ne­sker, når de har få­et stil­let di­ag­no­sen. Nu har vi ef­ter­hån­den så me­get vi­den, at det er tid til at få den im­ple­men­te­ret i sam­fun­det”, si­ger di­rek­tør i El­sass Fon­den, Pe­ter Lindegaard.

El­sass In­sti­tut­tet har det se­ne­ste halvan­det år kørt et sam­ar­bej­de mel­lem ot­te kom­mu­ner og fi­re sy­ge­hu­se, der blandt hand­ler om at op­gra­de­re kom­mu­na­le fy­sio- og er­go­te­ra­pe­u­ters vi­den om syg­dom­men CP, og vi­se hvor vig­tig fy­sisk ak­ti­vi­tet er, når man har CP. Det hand­ler om at træ­ne sam­ar­bej­det mel­lem krop og hjer­ne og sti­mu­le­re musklerne.

”Den sats­ning vil vi nu ud­vi­de, så vi kan gen­nem­fø­re ud­dan­nel­ses­ak­ti­vi­te­ter i end­nu fle­re kom­mu­ner og sik­re at fle­re for­æl­dre kan kom­me for­bi El­sass In­sti­tut­tet og få en ud­red­ning for de­res barn – el­ler få støt­te, hjælp og vej­led­ning til at la­ve fy­si­ske ak­ti­vi­te­ter med de­res børn”, si­ger Pe­ter Lindegaard.

Der­for har in­sti­tut­tet an­sat fle­re fy­sio- og er­go­te­ra­pe­u­ter og psy­ko­lo­ger til at for­mid­le vi­den og træ­ne børn med CP.

Nyt onlinesystem, flere relevante ansøgninger

El­sass Fon­den bru­ger om­kring 20 mio. kro­ner om året på drif­ten af in­sti­tut­tet og ud­de­ler der­u­d­over for ca. 20 mio. kr. til for­mål, der er re­la­te­ret til CP, her­un­der en lang ræk­ke le­ga­ter til enkeltpersoner.

Si­den ja­nu­ar har det væ­ret let­te­re at sø­ge om mid­ler, for­di fon­den har ind­ført et nyt an­søg­nings­sy­stem der er til­pas­set brugerne.

”I for­bin­del­se med re­lan­ce­rin­gen af vo­res web­s­i­te har vi ta­get et nyt on­li­ne an­søg­nings­sy­stem i brug, for at gø­re det enk­le­re for folk med CP at an­sø­ge fon­den. Før var det en re­la­tiv ma­nu­el pro­ces, hvor man skul­le prin­te et ske­ma, ud­fyl­de det med en kug­le­pen, ved­læg­ge års­op­gø­rel­ser og di­ag­no­se og put­te det i en ku­vert. For man­ge men­ne­sker med CP kan det væ­re en ud­for­dring ba­re hol­de en kug­le­pen. Så det er ble­vet væ­sent­ligt nem­me­re”, si­ger Pe­ter Lin­de­gaard og for­tæl­ler, at sy­ste­met al­le­re­de har vist sig at væ­re en stor succes.

Elsass Fondens nye logo
El­sass Fon­dens nye logo

”Vi ser al­le­re­de nu, at der kom­mer fle­re an­søg­nin­ger, og at vi gi­ver fle­re in­di­vi­du­el­le be­vil­lin­ger. Her ta­ler vi om pen­ge til tek­nisk ud­styr i hjem­met, com­pu­te­re og iPads og støt­te til at få en hjæl­per, så den en­kel­te kan kom­me på fe­rie el­ler gå til sport”, si­ger han.
På den bag­grund for­ven­ter fon­den frem­over at øge donationerne.

”On­li­ne­sy­ste­met har gi­vet os mu­lig­hed for at de­le fle­re pen­ge ud, for­di vi får fle­re an­søg­nin­ger, og her­un­der fle­re re­le­van­te an­søg­nin­ger. Des­u­den er det ble­vet hur­ti­ge­re bå­de for bru­ger­ne og for os at ad­mi­ni­stre­re”, si­ger Pe­ter Lin­de­gaard om sy­ste­met, som er le­ve­ret og til­pas­set af it-le­ve­ran­dø­ren DSI Next.

Og­så på forsk­nings­om­rå­det for­stær­ker El­sass Fon­den si­ne ak­ti­vi­te­ter i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Forsk­nin­gen dre­jer sig sær­ligt om at fin­de me­to­der til på et me­get tid­ligt sta­die i en ba­bys liv, at iden­ti­fi­ce­re og di­ag­no­sti­ce­re spa­stisk sygdom.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer