Annoncespot_img

Elsass Fonden vil skabe holdningsændringer via sponsorat for Parasport

Elsass Fonden er blevet ny hovedsponsor for Parasport Danmark. Frem til de Paralympiske Lege i Tokyo i 2020 vil støtten blive brugt til at forbedre og udvikle atleterne gennem træning og turneringer. Sponsorbeløbet vil især gå til atleter med cerebral parese (CP), som er fondens mærkesag.

Nick Elsass, bestyrelsesformand i Elsass Fonden, sammen med Daniel Wagner Jørgensen, Peter Rosenmeier Stinna Tange Kaastrup, Susanne Sunesen og Jonas Larsen
Ni­ck El­sass, be­sty­rel­ses­for­mand i El­sass Fon­den, sam­men med Da­ni­el Wag­ner Jør­gen­sen, Pe­ter Ro­sen­mei­er Stin­na Tan­ge Kaa­strup, Sus­an­ne Su­ne­sen og Jo­nas Larsen

El­sass Fon­den har valgt at bli­ve ho­ved­sponsor for Pa­r­a­sport Dan­mark sam­men med virksom­hederne Jysk og Pres­sa­lit. Pa­r­a­spor­ten får stør­re og stør­re op­mærk­som­hed i den al­min­de­li­ge be­folk­ning, og den ud­vik­ling øn­sker fon­den at bru­ge til at ska­be stør­re respekt for men­ne­sker med for­skel­li­ge for­mer for handicap.

“Ti­den har ar­bej­det for de pa­ra­lym­pi­ske le­ge, så de nu får den be­vå­gen­hed som de ret­te­ligt skal ha­ve. Det er no­get, man læg­ger mær­ke til, når men­ne­sker med sær­li­ge ud­for­drin­ger dyr­ker sport på et me­get højt plan, og så oveni­kø­bet kom­mer hjem med me­dal­jer. Før i ti­den tur­de man knap nok sæt­te sig ved si­den af en spa­sti­ker i bus­sen. Jeg tror at den øge­de op­mærk­som­hed på pa­r­a­spor­ten flyt­ter vo­res med­men­ne­ske­li­ge fo­kus, og gør berørings­angsten min­dre,” si­ger be­sty­rel­ses­for­man­den for El­sass Fon­den, Ni­ck El­sass i et in­ter­view med nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

El­sass Fon­den har i man­ge år støt­tet pa­ra-idræt­ten, men tid­li­ge­re mest på klub­ni­veau og til en­kelt­per­so­ner. Men da der i som­mers op­stod en del po­le­mik om­kring for­skel­len mel­lem rask-at­le­ter og pa­ra-at­le­ters me­dal­je­bonus, gav det fon­den an­led­ning til at sæt­te ek­stra fo­kus på området.

“Jeg var me­get op­hid­set, da jeg hør­te, at pa­ra-at­le­ter­ne kun skul­le ha­ve en halv bonus. Det er no­get slud­der, hvis man si­ger, at det er lidt nem­me­re at få en pa­ra-me­dal­je, at det ik­ke er den sam­me ind­sats. For os er det ik­ke blot et spørgs­mål om li­ge vil­kår, men om li­ge­værd,” si­ger Ni­ck Elsass.

Den nye sponsoraf­ta­le blev an­non­ce­ret i for­bin­del­se med ud­de­lin­gen af Pres­sa­lits Ke­ep Li­ving-pris den 25. ja­nu­ar, hvor blandt an­dre fon­dens pro­tek­tor, prin­ses­se Be­ne­dik­te, var til ste­de. Pri­sen gik i år til pa­ra­bord­ten­nis­spil­le­ren Pe­ter Ro­sen­mei­er, som vandt guld ved de Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i Rio.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer