Velux Fonden støtter kommuners indsats overfor udsatte børnefamilier

Med et nyt call inviterer Velux Fonden nu kommuner og ngo’er til i fællesskab at udvikle metoder til indsatser over for socialt udsatte børnefamilier. Fonden har afsat op til 20 mio. kr. til den nye pulje, som skal få myndigheder og civilsamfundsorganisationer til at samarbejde om bedre hjælp til familier med sociale problemer.

Ve­lux Fon­den ind­kal­der pro­jekt­for­slag til en ny an­søg­nings­run­de, der har fo­kus på helheds­orienterede ind­sat­ser over for ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er. Pro­jek­ter­ne skal ud­fø­res i et sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­ner og ngo’er, og skal først og frem­mest sø­ge at frem­me bar­nets triv­sel med ud­gangs­punkt i den en­kel­te fa­mi­lies problemer.

For­må­let er des­u­den at sik­re en stør­re ko­or­di­ne­ret ind­sats mel­lem de of­fent­li­ge myndig­heders ind­sats og den hjælp, som ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner til­by­der bør­ne­fa­mi­li­er med so­ci­a­le pro­ble­mer Ve­lux Fon­dens direktør:

”Som myn­dig­hed har kom­mu­ner­ne et rå­de­rum, og de har nog­le be­stem­te op­ga­ver, de skal træf­fe af­gø­rel­ser om­kring. Men for at ind­sat­sen kan bli­ve hel­heds­o­ri­en­te­ret og få stør­re be­tyd­ning er der an­dre par­ter el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner, der ud­fø­rer ik­ke-kom­mu­na­le op­ga­ver om­kring fa­mi­li­en. Det vi sø­ger med det­te ini­ti­a­tiv er, at fa­mi­li­er­ne op­le­ver, at de for­skel­li­ge par­ter, hjæl­per dem hel­heds­o­ri­en­te­ret og får tin­ge­ne til at fun­ge­re i sam­råd med fa­mi­li­en. Man­ge fa­mi­li­er har pres på res­sour­cer­ne og der er ik­ke over­blik og kræf­ter til, at de skal gen­nem de man­ge for­skel­li­ge ind­gan­ge, som kom­mu­ner­ne og or­ga­ni­sa­tio­ner­ne til­sam­men står med i for­hold til løs­ning af fa­mi­li­er­nes ud­for­drin­ger,” si­ger Ane Hen­drik­sen til nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Det be­ty­der sam­ti­dig, at de kon­kre­te ind­sat­ser skal af­kla­res og plan­læg­ges i di­a­log mel­lem den en­kel­te fa­mi­lie, den re­le­van­te ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tion og kommunen.

”Pro­jek­tets ak­ti­vi­te­ter skal des­u­den ha­ve fo­kus på at frem­me f.eks. tryg­hed, til­lid, over­blik, sam­hø­rig­hed og in­klu­sion i so­ci­a­le fæl­les­ska­ber,” skri­ver fon­den i invitationen.

Kommune og ngo i ligeværdigt samarbejde

Ve­lux Fon­den læg­ger i vur­de­rin­gen af an­søg­nin­ger­ne stor vægt på sam­ar­bej­det mel­lem kom­mu­nen og ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tion som for­ud­sæt­ning for at op­nå støt­te. Det er vig­tigt, at de en­kel­te de­lind­sat­ser af­kla­res i en di­a­log med fa­mi­li­en, samt ik­ke mindst ved et lige­værdigt sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­ner og re­le­van­te ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, hvor par­ter­nes kom­pe­ten­cer sup­ple­rer hinanden.

”For­må­let er, at fa­mi­li­er­ne fø­ler, at ind­sat­sen hæn­ger sam­men. Det er vig­tigt, at kommu­ner­ne og de fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner ori­en­te­rer sig i for­hold til hin­an­den med al respekt for, at der selv­føl­ge­lig er ting kom­mu­nen ik­ke kan for­tæl­le om den en­kel­te fa­mi­lie,” si­ger di­rek­tør i Ve­lux Fon­den, Ane Hen­drik­sen og næv­ner, at de fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner for ek­sem­pel kan væ­re med til at sør­ge for ef­ter­mid­dags­ak­ti­vi­te­ter, ram­mer om­kring fa­mi­li­ens fri­tids­liv el­ler hjæl­pe med at ska­be so­ci­a­le net­værk om­kring fa­mi­li­en på en må­de, som kom­mu­ner­ne ik­ke har mu­lig­hed for.

Der er an­søg­nings­frist den 24. fe­bru­ar og de pro­jek­ter, der op­når støt­te kan for­ven­te at kun­ne star­te den 1. novem­ber 2017, skri­ver Ve­lux Fon­den i pro­jek­tind­kal­del­sen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer