Kandidater til Trygfonden i Syddanmark kan stille op nu

Trygs kunder i Syddanmark kan nu melde sig som kandidater til årets repræsentantskabsvalg i Tryghedsgruppen. Der skal vælges 15 medlemmer, som også får direkte indflydelse på Trygfondens regionale uddelinger.

Hvis man øn­sker ind­fly­del­se på en for­mue på 33 mil­li­ar­der kro­ner, kan man fra 31. ok­to­ber stil­le op som kan­di­dat til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skabsvalg i Re­gion Syddanmark.

Der skal til ja­nu­ar væl­ges 15 med­lem­mer blandt Trygs kun­der til det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab, som er øver­ste myn­dig­hed i Tryg­heds­grup­pen, der og­så står bag Trygfonden.

Hvert år er der valg i en af lan­dets fem re­gio­ner. Op­stil­lings­be­ret­ti­ge­de kan­di­da­ter har frem til 5. de­cem­ber til at fin­de 25 stil­le­re, som al­le skal ha­ve en for­sik­rings­po­li­ce i Tryg og ha­ve bopæl el­ler som­mer­hus i Re­gion Syddanmark.

Det er de cir­ka en mil­li­on kun­der i Tryg For­sik­ring A/S, der ejer sel­ska­bet Tryg­heds­grup­pen sm­ba, som ud over Tryg­fon­den og­så er ho­ve­d­ak­tio­nær i Tryg.

Som med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet får man ind­fly­del­se på, hvor man­ge af Tryg­heds­grup­pens pen­ge, der skal ud­de­les via Tryg­fon­den og hvor man­ge, der skal gå til­ba­ge til Tryg-kun­der­nes lom­mer i form af bonus. Der­u­d­over er man og­så med til at ud­de­le pen­ge til Tryg­fon­dens re­gio­na­le pro­jek­ter in­den for om­rå­der­ne sik­ker­hed, sund­hed og trivsel.

Man kan læ­se me­re om reg­ler­ne for an­mel­del­se af kan­di­da­tur og det kom­men­de valg her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer