Fondsejerskab til aviser styrker journalistikken

Befolkningens tillid til nyhedsorganisationer er højere i Danmark end i flere lande vi nor­malt sammenligner os med. De publicistiske fonde spiller en vigtig rolle i den jour­na­lis­tis­ke fødekæde og fondsejerskabet til lokale, regionale og nationale aviser er årsag til, at Danmark har et mere pluralistisk mediebillede, forklarer professor i medie­le­delse, Anker Brink Lund. Også på uddelingssiden bidrager fondene med penge til pressemæssige for­mål og til styrkelse af den offentlige debat.

Avisbunke
”Dan­mark har et me­re plu­ra­li­stisk me­di­eland­skab end de fle­ste af de lan­de, vi ple­jer at sam­men­lig­ne os med. Det hæn­ger sam­men med, at fond­se­je­de virk­som­he­der kun i me­get be­græn­set om­fang be­ta­ler ud­byt­te til uden­for­stå­en­de. Over­skud ge­nin­ve­ste­res i jour­na­li­stik­ken," si­ger pro­fes­sor i medie­le­delse, An­ker Brink Lund.

Fond­se­je­de me­di­er ud­gør ry­gra­den i den pu­bli­ci­sti­ske fol­ke­op­lys­ning og for­mid­lin­gen af den of­fent­li­ge de­bat i Dan­mark. På trods af fal­den­de op­lagstal og fær­re an­non­ce­ind­tæg­ter sik­rer fond­se­jer­ska­bet, at me­di­er som ek­sem­pel­vis Fy­ens Stift­s­ti­den­de, Nord­jy­ske Me­di­er, Jyl­lands-Po­sten, Po­li­ti­ken og Kri­ste­ligt Dag­blad fort­sat kan le­ve­re på­li­de­lig jour­na­li­stisk om væ­sent­li­ge sam­funds­for­hold bå­de na­tio­nalt og lo­kalt (se ta­bel­len over pu­bli­ci­sti­ske fon­de nedenfor).

Mens 47 pct. af be­folk­nin­gen har til­lid til nyheds­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Dan­mark, så lig­ger de til­svarende tal la­ve­re i bå­de Nor­ge (42 pct.), Sve­ri­ge (36 pct.) og USA (30 pct.). Det frem­går af en ny rap­port fra Dan­ske Me­di­er om me­di­er­nes be­tyd­ning for sam­fun­det, bor­ger­ne og økonomien.

Net­op på­li­de­lig og tro­vær­dig nyheds- og de­bat­for­mid­ling er en af de væ­sent­li­ge sam­funds­gavn­lige ef­fek­ter, som ud­sprin­ger af den sær­li­ge dan­ske mo­del for fond­se­je­de me­di­er. Spe­cielt i en tid, hvor me­di­e­bil­le­det bli­ver sta­dig me­re bro­get. Det for­tæl­ler pro­fes­sor i me­die­le­del­se, An­ker Brink Lund:

”Si­den 1999 har vi med jæv­ne mel­lem­rum la­vet forsk­nings­ba­se­re­de ana­ly­ser af den jour­na­lis­tis­ke fø­de­kæ­de. Selv­om der i mel­lem­ti­den er kom­met man­ge nye me­di­er på ba­nen, er det sta­dig­væk fra de fond­se­je­de dag­blads­re­dak­tio­ner, at ho­ved­par­ten af de ori­gi­na­le nyhe­der og den re­di­ge­re­de de­bat ge­ne­re­res. Net­op re­di­ge­rin­gen af stof­fet er helt af­gø­ren­de i en tid, hvor al­le og en­hver kan sæt­te ryg­ter og ’fa­ke news’ på in­ter­net­tet,” si­ger han.

Bladfonde reinvesterer i journalistik

Ud­over sin me­di­e­forsk­ning har An­ker Brink Lund i en år­ræk­ke for­sket i fon­des be­tyd­ning for sam­fun­det. Han pe­ger på, at det er de klas­si­ske ka­rak­te­ri­sti­ka ved den dan­ske fonds­mo­del, nem­lig det lang­sig­te­de og tå­l­mo­di­ge ejer­skab uden kort­sig­te­de fi­nan­si­el­le af­kast­krav, der er år­sa­gen til, at de fond­se­je­de pu­bli­ci­sti­ske me­di­er spil­ler en så vig­tig rol­le i det dan­ske mediebillede:

”Dan­mark har et me­re plu­ra­li­stisk me­di­eland­skab end de fle­ste af de lan­de, vi ple­jer at sam­men­lig­ne os med. Det hæn­ger sam­men med, at fond­se­je­de virk­som­he­der kun i me­get be­græn­set om­fang be­ta­ler ud­byt­te til uden­for­stå­en­de. Over­skud ge­nin­ve­ste­res i jour­na­li­stik­ken. Så selv­om der har væ­ret mas­siv til­ba­ge­gang i abon­ne­ment­er og an­non­ce­ind­tæg­ter, har in­gen af de fond­se­je­de me­di­er dre­jet nøg­len om,” si­ger han.

Og det er ik­ke kun de lands­dæk­ken­de me­di­er, der har for­del af fond­se­jer­ska­bet. Som det frem­går af ta­bel­len ne­den­for, er en ræk­ke re­gio­na­le og lo­ka­le tryk­te og di­gi­ta­le me­di­er og­så ejet af fonde.

”I de se­ne­ste år er der sket en mas­siv kon­so­li­de­ring af me­di­e­bran­chen. Der ind­går f.eks. fle­re fond­se­je­de virk­som­he­der blandt de 13 dag­bla­de, 57 ugea­vi­ser og 4 ra­dio­sta­tio­ner, der i 2015 dan­ne­de fu­sio­nen Jysk Fyn­s­ke Me­di­er. Med lo­kalt for­ank­ret fond­se­je kan man dog og­så væl­ge at stå uden­for så­dan­ne sam­men­slut­nin­ger, som bl.a. Her­lev Bla­det, Her­ning Fol­ke­blad og Es­bjerg Ugea­vis har gjort,” si­ger An­ker Brink Lund.

Uddelinger til journalistiske formål

Ud­over drift af tryk­te og di­gi­ta­le me­di­er bi­dra­ger de pu­bli­ci­sti­ske fon­de og­så med al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på især de kul­tu­rel­le og so­ci­a­le om­rå­der, li­ge­som en stor del af do­na­tio­ner­ne går til jour­na­li­sti­ske for­mål in­den for ef­ter­ud­dan­nel­se, of­fent­lig de­bat og di­gi­ta­li­se­ring af hi­sto­riske avis­ar­ki­ver. Ni pu­bli­ci­sti­ske fon­de, der ejer en lang ræk­ke lo­ka­le og lands­dæk­ken­de me­di­er, ud­de­ler år­ligt mel­lem 17 og 19 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

Ek­sem­pel­vis får Po­li­ti­ken-fon­den hvert år cir­ka 4,5 mio. kr. i ud­byt­te fra Po­li­ti­ken Hol­ding A/S, som fon­den ejer sam­men med El­len Hørups Fond. Pen­ge­ne stam­mer fra JP/Politikens Hus, som Po­li­ti­ken Hol­ding ejer halv­de­len af.

Po­li­ti­ken-fon­den ud­de­ler hvert år godt 5 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. i 2017 gik til kul­tu­rel­le for­mål og 1,1 mio. gik til pres­se­mæs­si­ge formål.

Og­så den Fyn­s­ke Blad­fond, som via Fy­ens Stift­s­ti­den­de A/S er me­de­jer af Jysk Fyn­s­ke me­di­er, ud­de­ler hvert år til pres­se­mæs­si­ge for­mål og jour­na­li­stisk ef­ter­ud­dan­nel­se mm. For ek­sem­pel har fon­den si­den 2011 hvert år ud­delt 500.000 kr. til Fy­ens Stift­s­ti­den­des Fel­lows­hip, som gi­ver mod­ta­ge­ren mu­lig­hed for at ta­ge or­lov og for­dy­be sig i et selvvalgt em­ne på Cen­ter for Jour­na­li­stik ved Syd­dansk Universitet.

Den Fyn­s­ke Blad­fond støt­ter og­så Det Fyn­s­ke Fol­ke­mø­de og di­gi­ta­li­se­ring af de presse­fo­to­gra­fier, som Fy­ens Stift­s­ti­den­des pres­se­fo­to­gra­fer har ta­get i pe­ri­o­den 1943 til 1970.

Og­så en ræk­ke helt lo­ka­le avi­ser er over­gå­et til fond­se­jer­skab. Det gæl­der ek­sem­pel­vis Fon­den for Her­lev Bla­det, som er stif­tet i 2007 med det for­mål ”at sik­re, at der i Her­lev til sta­dig­hed ska­bes og op­ret­hol­des lo­kal iden­ti­tet via print­me­di­er og/eller di­gi­ta­le me­di­er samt an­dre der­til eg­ne­de medier.”

Fon­den Her­lev Bla­det støt­ter kul­tur-, idræts- og for­e­nings­li­vet med godt 1,5 mio. kr. årligt

Uddelinger til kulturelle, sociale og pressemæssige formål

Fond, mio. kr.2016201520142013
Born­holms Ti­den­des Fond0,0 0,10,10,1
Den Fyn­s­ke Bladfond3,3 6,08,88,9
Es­b­jerg Ugea­vis Fond1,10,91,31,0
Fon­den Her­lev Bladet1,8 1,71,00,8
Her­ning Fol­ke­blads Fond0,5 0,10,20,1
Jyl­lands-Po­stens Fond2,4 2,62,52,7
Kri­ste­ligt Dag­blads Fond0,0 0,00,00,0
Po­li­ti­ken-fon­den5,3 5,44,93,3
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond2,8 1,80,30,3
17,2 18,6 19,1 17,2

Disse mediehuse ejer fondene

Born­holms Ti­den­des FondEjer 70 pct. af ak­tier­ne i Born­holms Ti­den­de A/S
Den Fyn­s­ke BladfondEjer samt­li­ge ak­tier i Fy­ens Stift­ti­den­de A/S, som ejer 68,5 pct. af Fyn­s­ke Me­di­er P/S , der er ejer 47,5 pct. af drifts­sel­ska­bet Jysk Fyn­s­ke Me­di­er P/S.
Es­b­jerg Ugeavis's FondEjer samt­li­ge ak­tier i Es­b­jerg Ugea­vis A/S
Fon­den Her­lev BladetFon­den ejer og dri­ver Her­lev Bladet
Her­ning Fol­ke­blads FondEjer samt­li­ge ak­tier i Her­nings Fol­ke­blad A/S
Jyl­lands-Po­stens FondEjer samt­li­ge ak­tier i Jyl­lands Po­sten Hol­ding A/S, som ejer 50 pct. af JP/Poltikens Hus.
Kri­ste­ligt Dag­blads FondEjer 41 pct. af ak­tier­ne i Kri­ste­ligt Dagblad
Po­li­ti­ken-fon­denEjer 88 pct. af Po­li­ti­ken Hol­ding A/S, El­len Hørups Fond ejer de sid­ste 12 pct.
Aal­borg Stift­s­ti­den­des FondAal­borg Stift­s­ti­den­des Fond ejer 91 % af NORDJYSKE Hol­ding. Kon­cer­nen om­fat­ter NORDJYSKE Me­di­er, den næstæld­ste me­di­e­virk­som­hed i Danmark. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer