To nye bestyrelsesmedlemmer i Bikubenfonden

Direktør i Copenhagen Contemporary, Marie Nipper, og formand for Frivilligrådet, Mads Roke Clausen, indtræder i Bikubenfondens bestyrelse.

Marie Nipper (foto: David Stjernholm) og Mads Roke Clausen (foto: Camilla Hey)
Ma­rie Nip­per (fo­to: David Stjern­holm) og Mads Ro­ke Clau­sen (fo­to: Ca­mil­la Hey)

Som føl­ge af plan­lagt ge­ne­ra­tions­skif­te fra­træ­der hø­jeste­rets­dom­mer Jon Sto­ck­holm og ad­vo­kat Sø­ren Jen­strup Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se. I de­res sted ind­træ­der Ma­rie Nip­per og Mads Ro­ke Clau­sen, op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

"Vi glæ­der os over, at Ma­rie og Mads har sagt ja til at ind­træ­de i be­sty­rel­sen og ser frem til at dra­ge nyt­te af de­res be­ty­de­li­ge er­fa­ring og en­ga­ge­ment på de kul­tu­rel­le og so­ci­a­le om­rå­der. Ved val­get af de nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer har vi lagt vægt på at til­træk­ke kom­pe­ten­cer, som kom­ple­men­te­rer den øv­ri­ge be­sty­rel­se, og der­med ska­be et stærkt hold, som under­støt­ter den spæn­den­de stra­te­gi­ske ud­vik­ling, Bi­ku­ben­fon­den gen­nem­går i dis­se år med den nye stra­te­gi. Sam­ti­dig tak­ker vi Jon og Sø­ren for de­res mar­kan­te ind­sats i be­sty­rel­sen og med­vir­ken til Bi­ku­ben­fon­dens mar­kan­te ud­vik­ling igen­nem åre­ne,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­for­mand for Bi­ku­ben­fon­den Ni­els Smedegaard.

Ma­rie Nip­per er di­rek­tør for Co­pen­ha­gen Con­tem­porary og har tid­li­ge­re væ­ret le­den­de ku­ra­tor på Aros i År­hus og Ta­te Liverpool.

”Ma­rie Nip­per har et godt ind­blik i bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le kul­turin­sti­tu­tio­ner og har som kunst­hi­sto­ri­ker fag­lig vi­den på bil­led­kun­st­om­rå­det,” skri­ver fonden.

Mads Ro­ke Clau­sen er for­hen­væ­ren­de di­rek­tør i Mødre­hjæl­pen og nu­væ­ren­de for­mand for Frivilligrådet.

”Mads Ro­ke Clau­sen har der­med et bredt kend­skab til det so­ci­a­le om­rå­de, hvor Bi­ku­ben­fon­den ar­bej­der med at ny­ska­be mu­lig­he­der for un­ge på kan­ten af sam­fun­det. Mads Ro­ke Clau­sen har des­u­den som PhD Fel­low ved Roskil­de Uni­ver­si­tet en stor ind­sigt i so­ci­a­le in­ve­ste­ring­er – et om­rå­de, som Bi­ku­ben­fon­den og­så har en­ga­ge­ret sig i de se­ne­ste år.”

Bi­ku­ben­fon­dens be­sty­rel­se be­står pr. 5. april af føl­gen­de medlemmer:

  • Be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Sme­de­gaard, Adm. di­rek­tør, DFDS A/S
  • Næst­for­mand Tho­mas Hof­man-Bang, CEO og Se­ni­or Part­ner i KPMG
  • Be­sty­rel­ses­med­lem An­ne Bro­eng, pro­fes­sio­nelt bestyrelsesmedlem
  • Be­sty­rel­ses­med­lem Lou­i­se Ga­de, Di­rek­tør for VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge Ef­ter- og videreuddannelse
  • Be­sty­rel­ses­med­lem Ma­rie Nip­per, Di­rek­tør for Co­pen­ha­gen Contemporary
  • Be­sty­rel­ses­med­lem Mads Ro­ke Clau­sen, PhD fel­low ved Roskil­de Universitet

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer