Lundbeckfonden slog uddelingsrekord

For første gang i Lundbeckfondens historie uddelte fonden mere end en halv mia. kroner på et år. Det fremgår af fondens netop offentliggjorte årsrapport.

Lundbeckfonden

Med ud­de­lin­ger for 507 mio. kr. op­nå­e­de Lund­beck­fon­den det stør­ste ud­de­lings­ni­veau i fon­dens hi­sto­rie. Det frem­går af Lund­beck­fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te årsrapport.

Lund­beck­fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi har skar­pt fo­kus på hjer­ne­forsk­ning, og med be­vil­lin­ger for 376 mio. kr. gik 75 pct. af årets ud­de­lings­be­løb til fi­nan­si­e­ring af hjerneforskning.

Som føl­ge af en stærk øko­no­mi for­ven­ter fon­den en stig­ning i de kom­men­de års ud­delings­ni­veau, hvor­for end­nu fle­re mid­ler kan fin­de vej til hjerneområdet.

”Vi vil fin­de nye må­der at styr­ke hjer­ne­forsk­nin­gen for at bi­dra­ge til, at Dan­mark bli­ver en af de før­en­de lan­de i ver­den in­den­for hjer­ne­forsk­ning,” ud­ta­ler Lund­beck­fon­dens forsk­nings­di­rek­tør, Tho­mas Sinkjær, i årsberetningen.

Ud­over me­di­ci­nal­virk­som­he­den Lund­beck A/S, som fon­den ejer 69 pct. af, ind­går sel­ska­ber­ne Alk-Abel­ló A/S (40 pct.) og Falck A/S (57 pct.) og­så i fondskoncernen.

Selv­om util­freds­stil­len­de re­sul­ta­ter i Falck A/S bi­drog ne­ga­tivt til kon­cer­n­regn­ska­bet, og Falck teg­ne­de sig for en vær­di­for­rin­gel­se på 2,7 mia. kr., steg Lund­beck­fon­dens net­to­for­mue al­li­ge­vel fra 61 mia. kr. til 63 mia. kr. ved ud­gan­gen af 2017.

”Sam­let set var 2017 et til­freds­stil­len­de år, hvor vi så en so­lid stig­ning i drifts­re­sul­ta­tet før sær­li­ge po­ster, der nå­e­de DKK 3,9 mia. mod DKK 2,9 mia. i 2016. Vo­res stør­ste dat­ter­sel­skab H. Lund­beck fik sit bed­ste år no­gen­sin­de, og i ALK og Falck er der nye, stær­ke le­del­ser på plads, der hver især har lan­ce­ret en ny stra­te­gi med fo­kus på vær­di­ska­ben­de vækst,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Sko­le, i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer