Rokade i Julemærkefondens bestyrelse

Overlæge ved Hillerød Hospital, Birgitte Højgaard Roikjer, er indtrådt i Julemærkefondens bestyrelse. Forbruger- og livstilsekspert Anne Glad er valgt til ny næstformand.

Anne Glad & Birgitte Højgaard Roikjer
An­ne Glad & Bir­git­te Høj­gaard Roikjer

Spe­ci­al­læ­ge i pæ­di­a­tri på Hil­le­rød Ho­spi­tal, over­læ­ge Bir­git­te Høj­gaard Roikjer er ind­t­rå­dt i Ju­le­mær­ke­fon­dens be­sty­rel­se. Det sker ef­ter at statsau­to­ri­se­ret re­visor, Flem­m­ing Bang er ud­t­rå­dt ef­ter 30 år i bestyrelsen.

Bir­git­te Høj­gaard Roikjer skal pri­mært ha­ve sit fag­li­ge fo­kus på ud­sat­te børns triv­sel og sund­hed samt på sam­ar­bej­det mel­lem Ju­le­mær­ke­hjem, fa­mi­li­er og kom­mu­ner, skri­ver fon­den i sit nyhedsbrev. 

”Det op­ta­ger mig me­get, at vi har fo­kus på bør­ne­ne og de­res fa­mi­li­er. Den ef­ter­føl­gen­de op­følgning af bar­net er helt es­sen­ti­el for, at vi kan vi­dere­fø­re re­sul­ta­ter fra bar­nets op­hold hos os. Det kræ­ver blandt an­det, at vi etab­le­rer go­de sam­ar­bej­der med syn­li­ge tov­hol­de­re i kom­mu­nerne,” si­ger Bir­git­te Høj­gaard Roikjer.

Som led i be­sty­rel­ses­ro­ka­den er for­bru­ger­eks­pert An­ne Glad valgt til næst­for­mand. På bag­grund af si­ne man­ge år i re­k­la­me­bran­chen har hun især fo­kus på Ju­le­mær­ke­fon­dens kommunikation:

”Man be­hø­ver ik­ke væ­re livs­stil­s­eks­pert for at reg­ne ud, at mæng­den af ju­le­kort og der­med solg­te Ju­le­mær­ker ik­ke sti­ger i de kom­men­de år, så mid­ler­ne skal kom­me fra nye ka­na­ler. Sam­ti­dig er fon­den ud­for­dret af, at man­ge an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner og­så sam­ler ind hos dan­sker­ne, og vi ri­si­ke­rer at bli­ve lidt træt­te af al­le de hen­ven­del­ser. I så­dan et mar­ked er det helt af­gø­ren­de at skil­le sig po­si­tivt ud. Den hi­sto­rie glæ­der jeg mig til at se fol­det ud i de kom­men­de år. Des­u­den er jeg selv­føl­ge­lig me­get glad for til­li­den og går ind i ar­bej­det med en god po­r­tion ære­frygt. Fon­den har haft suc­ces i me­re end 110 år – det for­plig­ter,” si­ger An­ne Glad til nyhedsbrevet. 

An­ne Glad har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i Ju­le­mær­ke­fon­den si­den 2015.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer