Lego Fonden: kæmpebevillinger bliver ikke isoleret til det humanitære område

For andet år i træk har Lego Fonden besluttet at give 100 millioner dollars til et stort huma­ni­tært pro­jekt – denne gang mål­ret­tet børn i flygt­ninge­lej­re i Øst­af­ri­ka, som får mu­lig­hed for at lære gen­nem leg. Frem­over vil der komme flere større bevil­linger fra Lego Fonden, men ikke nød­ven­dig­vis til det huma­ni­tære område.

Pige med skolehæfte, Nigeria (foto: Kellie Ryan/IRC)
To år i træk har Le­go Fon­den be­vil­get 100 mio. dol­lars til hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser. Men støt­ten til det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de bli­ver ik­ke på be­kost­nin­ger af an­dre ty­per pro­jek­ter (fo­to: Kel­lie Ry­an, IRC).

100 mil­li­o­ner dol­lars – sva­ren­de til 675 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Så stor er den do­na­tion, som Le­go Fon­den net­op har be­slut­tet at gi­ve til et pro­jekt for flygt­nin­gebørn i Ugan­da og Etio­pi­en un­der le­del­se af In­ter­na­tio­nal Rescue Com­mit­tee. Det sker præ­cis et år ef­ter, at Le­go Fon­den før­ste gang åb­ne­de pen­ge­kas­sen for en ren­dyr­ket hu­ma­ni­tær do­na­tion, da et iden­tisk be­løb via or­ga­ni­sa­tio­nen Se­sa­me Wor­ks­hop blev sendt af sted til børn ramt af kon­flik­ten i My­an­mar og kri­gen i Syrien.

Og det er ik­ke sid­ste gang, fon­den med ho­ved­sæ­de i Bil­lund ud­de­ler pen­ge i den stør­rel­ses­or­den. Iføl­ge Le­go Fon­dens He­ad of Ad­vo­ca­cy, Di­a­na Rin­ge Krogh er det be­slut­tet, at der frem­over kom­mer ”fle­re stør­re be­vil­lin­ger”. Men det er til gen­gæld ik­ke sik­kert, at det spe­ci­fikt bli­ver nød­hjælps- el­ler bør­ne­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner, som mod­ta­ger de næ­ste ek­stra­or­di­nært sto­re po­ser med penge.

”Vi ved ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt, om det spe­ci­fikt bli­ver in­den for det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de, at de næ­ste sto­re be­vil­lin­ger lan­der. Men vi véd, vi kom­mer til at gi­ve fle­re, stør­re be­vil­lin­ger, for­di vi igen­nem de her stør­re be­vil­lin­ger kan ryk­ke no­get me­re. Vi kan ryk­ke på en agen­da, væ­re med til at præ­ge en di­a­log og få en glo­bal stem­me, hvil­ket har vo­res in­ter­es­se,” si­ger Di­a­na Rin­ge Krogh.

Vi véd, vi kom­mer til at gi­ve fle­re, stør­re be­vil­lin­ger, for­di vi igen­nem de her stør­re be­vil­lin­ger kan ryk­ke no­get me­re. Vi kan ryk­ke på en agen­da, væ­re med til at præ­ge en di­a­log og få en glo­bal stem­me, hvil­ket har vo­res interesse.

Di­a­na Rin­ge Krogh – He­ad of Ad­vo­ca­cy, Le­go Fonden

At Le­go Fon­den med si­ne to kæm­pe­be­vil­lin­ger in­den for det se­ne­ste år har til­go­de­set hu­ma­ni­tæ­re pro­jek­ter skal iføl­ge Di­a­na Rin­ge Krogh hel­ler ik­ke ta­ges som et ud­tryk for, at Le­go Fon­den ge­ne­relt skru­er op for det hu­ma­ni­tæ­re og ned for støt­ten til an­dre ty­per af projekter.

”Nu har vi gi­vet to gan­ge 100 mil­li­o­ner dol­lars, for­di vi ser, at der er et akut be­hov i for­hold til at hjæl­pe børn og fa­mi­li­er på flugt, men og­så i for­hold til at un­der­vi­se an­dre om­sorgs­per­so­ner, for­æl­dre og læ­re­re. Når vi ser på nød­hjælps­bud­get­ter, vi­ser de, at kun om­kring to pro­cent af mid­ler­ne bru­ges på ud­dan­nel­se. Der­for har vi vur­de­ret, at der er et akut be­hov for at træ­de ind med be­vil­lin­ger af den her stør­rel­ses­or­den for at sæt­te fo­kus på om­rå­det, for at gø­re en for­skel og for at nå at hjæl­pe flest børn. Men støt­ten til det hu­ma­ni­tæ­re bli­ver ik­ke på be­kost­ning af an­dre ty­per af pro­jek­ter,” si­ger Di­a­na Rin­ge Krogh.

Læring gennem leg

Det nye pro­jekt er må­l­ret­tet børn, som sam­men med de­res fa­mi­li­er er flyg­tet fra krig og kon­flik­ter i blandt an­det Syd-Su­dan og Congo og nu vok­ser op i flygt­nin­ge­lej­re i Ugan­da og Etio­pi­en. Pro­jek­tet har over­skrif­ten ‘Play­Mat­ters’ og skal sik­re, at bør­ne­ne i flygt­nin­ge­lej­re­ne læ­rer gen­nem leg.

Fi­lo­so­fi­en er, at læ­ring gen­nem leg spil­ler en af­gø­ren­de rol­le i bør­ne­nes ud­vik­ling og ev­ne til at læ­re, og over en fem-årig pe­ri­o­de er det for­vent­nin­gen at kun­ne hjæl­pe 800.000 førsko­le- og skolebørn.

Når vi ser på nød­hjælps­bud­get­ter, vi­ser de, at kun om­kring to pro­cent af mid­ler­ne bru­ges på uddannelse.

Di­a­na Rin­ge Krogh – He­ad of Ad­vo­ca­cy, Le­go Fonden

”Der er fle­re end tre mil­li­o­ner flygt­nin­ge i Østafri­ka, og det er lidt ble­vet en glemt kri­se. Vi vil ger­ne sæt­te fo­kus på de børn, hvis barn­dom bli­ver tabt på gul­vet, med min­dre de får hjælp. Børn, der le­ver i flygt­nin­ge­lej­re har og­så brug for læ­ring, ud­dan­nel­se og ud­vik­ling af fær­dig­he­der, så de kan be­gå sig og tri­ves frem­over i den ver­den og frem­tid, som in­gen af os véd hvor­dan ser ud. Det hand­ler blandt an­det om de­res ev­ne til at sam­ar­bej­de, kom­mu­ni­ke­re og lø­se pro­ble­mer,” si­ger Di­a­na Rin­ge Krogh.

Le­gen som red­skab kan iføl­ge Le­go Fon­dens He­ad of Ad­vo­ca­cy gi­ve trøst, hjæl­pe med at be­ar­bej­de trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser og op­byg­ge bør­ne­nes modstandskraft.

”Og så gi­ver det dem en mu­lig­hed for ba­re at væ­re børn og få nor­ma­li­tet til­ba­ge i de­res hver­dag,” til­fø­jer Di­a­na Rin­ge Krogh.

Hidtil største enkeltdonation til Planbørnefonden

De 100 mil­li­o­ner dol­lars fra Le­go Fon­den gi­ves til et konsor­ti­um un­der le­del­se af In­ter­na­tio­nal Rescue Co­mit­tee. Med til at for­val­te mid­ler­ne er Plan In­ter­na­tio­nal, som den dan­ske bør­ne­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tion Plan­bør­ne­fon­den er en del af.

Be­vil­lin­gen be­ty­der, at vo­res ar­bej­de i flygt­nin­ge­lej­re og vo­res fo­kus på ud­sat­te børn bli­ver fi­re gan­ge så stort som hidtil.

An­ne Smith Pe­ter­sen – In­ter­na­tio­nal og po­li­tisk di­rek­tør, Planbørnefonden

Qua Le­go Fon­dens dan­ske rød­der får Plan­bør­ne­fon­den, der har sær­lig eks­per­ti­se i ud­vik­lings­pro­gram­mer for min­dre og ud­sat­te børn, en nøg­lerol­le i ko­or­di­ne­rin­gen af pro­jek­tet. In­ter­na­tio­nal og po­li­tisk di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den An­ne Smith Pe­ter­sen er bå­de stolt over og glad for kæmpebevillingen.

”De flygt­nin­gebørn i Østafri­ka, der får glæ­de af det­te pro­jekt, er blandt de al­ler­mest ud­sat­te. Med Le­go Fon­dens sto­re do­na­tion kan vi nu sam­men med vo­res go­de sam­ar­bejds­part­ne­re ska­le­re vo­res ind­sats helt ko­lo­enormt op i de kom­men­de fem år. Det er et pro­jekt, som er utro­lig ska­ler­bart, og ska­ler­bar­he­den er sig­ni­fi­kant,” si­ger An­ne Smith Petersen.

Fak­ta om Playmatters-projektet

Be­vil­lin­gen er må­l­ret­tet børn i flygt­nin­ge­lej­re i Ugan­da og Etiopien.

Ini­ti­a­ti­vet om­fat­ter 800.000 børn via 10.000 sko­le­læ­re­re og un­der­vi­se­re samt 170.000 for­æl­dre og om­sorgs­gi­ve­re, der al­le ud­dan­nes i at im­ple­men­te­re læ­ring gen­nem leg.

Pro­jek­tet skal sik­re, at børn læ­rer gen­nem leg og styr­ker de­res so­ci­a­le kom­pe­ten­cer og de­res kog­ni­ti­ve, fy­si­ske og kre­a­ti­ve evner.

Hun op­ly­ser, at de 100 mil­li­o­ner dol­lars er den hidtil stør­ste do­na­tion fra en pri­vat fond, som Plan­bør­ne­fon­den er blandt mod­ta­ger­ne af.

”Be­vil­lin­gen be­ty­der, at vo­res ar­bej­de i flygt­nin­ge­lej­re og vo­res fo­kus på ud­sat­te børn bli­ver fi­re gan­ge så stort som hidtil. Og det be­ty­der helt kon­kret for os som or­ga­ni­sa­tion, at pla­ner­ne i vo­res fi­re-åri­ge pro­gram­stra­te­gi, om at få det­te om­rå­de styr­ket, al­le­re­de nu er sik­ret fi­nan­si­e­ring i de næ­ste fem år. Vi de­ler am­bi­tio­nen med Le­go og glæ­der os til sam­ar­bej­det med Le­go og de øv­ri­ge part­ne­re i konsor­ti­et, hvor vi hver især brin­ger stær­ke ker­ne­kom­pe­ten­cer i spil,” si­ger An­ne Smith Petersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer