Annoncespot_img

Villum og Velux Fondene vil styrke demokratiet i fremtidens Data-danmark

Villum og Velux Fondene vil nu styrke den demokratiske udvikling i fremtidens databaserede samfund gennem et kommende forskningsprojekt til 100 mio. kr.

Data-danmark
Med et nyt ini­ti­a­tiv på 100 mio. kr. over ti år øn­sker Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den at styr­ke den de­mo­kra­ti­ske ud­vik­ling i frem­ti­dens data-Danmark.

Med et nyt tvær­fag­ligt ini­ti­a­tiv går Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den sam­men om at styr­ke den de­mo­kra­ti­ske ud­vik­ling i frem­ti­dens da­ta­ba­se­re­de samfund.

Det tvær­fag­li­ge pro­jekt skal ind­dra­ge for­ske­re fra bå­de da­ta­lo­gi, hu­ma­ni­o­ra og sam­funds­vi­den­ska­ber­ne, op­ly­ser de to fon­de i en pressemeddelelse.

Om­drej­nings­punk­tet er at ud­vik­le tek­no­lo­gi-forsk­nin­gen i sam­men­hæng med forsk­ning i de sam­funds­mæs­si­ge ram­mer, tek­no­lo­gi­en er for­ank­ret i. For­sker­ne får til op­ga­ve at ska­be ny vi­den og ud­vik­le kon­kre­te tek­ni­ske og so­ci­a­le løs­nin­ger set igen­nem de­mo­kra­tiets lin­se, op­ly­ser fondene.

“Det har væ­ret vig­tigt for os at ind­dra­ge bå­de den tek­ni­ske og den hu­ma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning. At ta­ck­le de sto­re sam­funds­for­an­drin­ger, som di­gi­ta­li­se­rin­gen fø­rer med sig, kræ­ver en kom­bi­na­tion af per­spek­ti­ver fra for­skel­li­ge fag­om­rå­der,” ud­ta­ler Jens Kann-Ras­mus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for Vil­lum Fonden.

Fon­de­ne har af­sat 80 mio. kr. til forsk­nings­delen af ini­ti­a­ti­vet, mens 20 mio. kr. er af­sat til en for­mid­len­de og sam­fund­s­ind­dra­gen­de indsats.

Den må­l­ret­te­de forsk­nings­ind­sats skal ud­vik­le og for­mid­le nye ind­sig­ter og løs­nin­ger i tæt sam­spil med bor­ge­re, of­fent­li­ge og pri­va­te be­slut­nings­ta­ge­re, ci­vil­sam­funds­grup­per og IT-professionelle.

“Vo­res nye ind­sats for de­mo­kra­ti i en di­gi­tal tid lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af vo­res be­stræ­bel­ser på at bi­dra­ge til løs­nin­gen af sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger. Må­let er at med­vir­ke til, at Dan­mark over de næ­ste ti år bli­ver et fo­re­gang­sland for sik­rin­gen af de­mo­kra­ti­ske vær­di­er og ret­tig­he­der i et di­gi­talt sam­fund,” si­ger Ve­lux Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Hans Kann Rasmussen.

Ini­ti­a­ti­vet vil bli­ve ud­mønt­et gen­nem et åbent op­slag med an­søg­nings­frist 1. maj 2020.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer