Annoncespot_img

Julen faldt tidligt i år på Aalborg Kloster

Med en bevil­ling på fem millioner kroner fra Det Obel­ske Fami­lie­fond er frem­tiden sikret for Aal­borg Kloster. Pengene skal bruges til en gen­nem­gri­ben­de istand­sæt­tel­se af det 588 år gamle byggeri i Aalborgs bymidte. ”Det er så ekstremt gene­røst, at det næsten ikke er til at begribe,” siger klos­ter­for­stander Flemming Møller Mortensen.

Aalborg Kloster (akvarel: Peter Stubbe Teglbjærg)
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ud­de­ler 5 mio. kr. til istand­s­æt­tel­se af Aal­borg Klo­ster, som her er ma­let af en af de nu­væ­ren­de be­bo­e­re, pen­sio­ne­ret over­læ­ge, Pe­ter Stub­be Teglbjærg.

Ju­len faldt al­le­re­de fre­dag den 6. de­cem­ber i år på Aal­borg Klo­ster. På den­ne da­to holdt Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond årets sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de, og her blev der truf­fet be­slut­nin­ger om ud­de­lin­ger af i alt 50 mil­li­o­ner kro­ner til 53 pro­jek­ter in­den for de tre pri­mæ­re støt­te­o­m­rå­der, men­tal sund­hed, kunst og Nord­jyl­land. Fem af de 50 mil­li­o­ner kro­ner lan­de­de hos Aal­borg Klo­ster – og det fik bog­sta­ve­lig talt glæ­de­stå­rer­ne til at tril­le ned ad kin­der­ne på kloster­for­stan­der Flem­m­ing Møl­ler Mortensen.

”Det er så ek­stremt ge­ne­røst, at det næ­sten ik­ke er til at be­gri­be. Iføl­ge vo­res fun­dats må vi ik­ke ha­ve no­gen for­mue, og vi har i åre­vis kørt på pum­per­ne rent øko­no­misk og haft års­regn­ska­ber, som be­stemt ik­ke var til at pra­le af. Med pen­ge­ne fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond er per­spek­ti­vet nu et helt an­det. Vi kan frem­tids­sik­re klo­stret og gi­ve byg­nin­ger­ne et me­get til­trængt løft – og ef­ter, jeg fik nyhe­den, har jeg da og­så tu­det et par gan­ge,” si­ger Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen til Fundats.

Iføl­ge vo­res fun­dats må vi ik­ke ha­ve no­gen for­mue, og vi har i åre­vis kørt på pum­per­ne rent økonomisk.

Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen – kloster­for­stan­der, Aal­borg Kloster

Som kloster­for­stan­der er Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen selv be­bo­er i en af lej­lig­he­der­ne i hel­li­gånd­s­klo­stret, som er et af Dan­marks æld­ste be­bo­e­de byg­nings­kom­plek­ser og sam­ti­dig Dan­marks æld­ste so­ci­a­le in­sti­tu­tion, byg­get i 1431. Rent juri­disk er klo­stret og­så en fond.

For kloster­for­stan­de­ren, der ud over det uløn­ne­de job i klo­stret er stats­re­visor, med­lem af Fol­ke­tin­get og grup­pe­for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, har det væ­ret es­sen­ti­elt ik­ke kun at sø­ge om pen­ge til en gen­nem­gri­ben­de istand­s­æt­tel­se, men sam­ti­dig at tæn­ke bå­de lang­sig­tet og bæ­re­dyg­tigt i for­hold til byg­nin­ger­ne og haven.

”Som fond uden ka­pi­tal har vi kun to ind­tje­nings­mu­lig­he­der. Dels se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet, hvor vi ud­le­jer cir­ka 25 lej­lig­he­der, og dels vo­res hi­sto­ri­ske lo­ka­ler, som vi le­jer ud til blandt an­det kon­cer­ter og kunst­ud­stil­lin­ger. Men de hi­sto­ri­ske lo­ka­ler er slidt helt i bund, og vi er så be­græn­se­de af fy­si­ske for­hold, at du tror, det er løgn. Ek­sem­pel­vis har vi ik­ke et han­di­cap­toilet, og det du­er jo ik­ke, når man – som vi hav­de i sid­ste we­e­kend – får 2.000 gæ­ster til et stort, kul­tu­relt ar­ran­ge­ment,” si­ger Flem­m­ing Møl­ler Mortensen.

Havehus guld værd for klostrets økonomi

Ud over istand­s­æt­tel­sen og mo­der­ni­se­rin­gen af klo­strets ho­ved­byg­nin­ger er det pla­nen at bru­ge en del fonds­mid­ler på en to­ta­li­stand­s­æt­tel­se af et 115 kva­drat­me­ter stort, gam­melt ha­ve­hus, som ik­ke er en del af sel­ve mid­delal­der­kom­plek­set. Det har i åre­vis lig­get ubrugt og in­de­luk­ket, men er nu røm­met, og ide­en er at ind­ret­te det som en ny bo­lig, der kan ud­le­jes og der­med gi­ve en le­je­ind­tægt. En ind­tægt, som iføl­ge Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen vil væ­re ”guld værd” for klo­strets frem­ti­di­ge økonomi.

”Det er me­get vig­tigt for os, at istand­s­æt­tel­sen af en så gam­mel byg­nings­mas­se – i ly­set af de na­tio­na­le og glo­ba­le kli­maud­for­drin­ger – sker på en kli­ma­ven­lig og mil­jø­rig­tig må­de, som kan bli­ve rol­lemo­del in­den for de fred­nings­mæs­si­ge ram­mer, sam­ti­dig med at vi øn­sker at ska­be god funk­tio­na­li­tet og æste­tik,” si­ger Flem­m­ing Møl­ler Mortensen.

Et sær­ligt for­hold har han til klo­strets hi­sto­ri­ske ha­ve, Mun­ke­nes Abild­gaard, som nu og­så kan bli­ve re­e­tab­le­ret til glæ­de for ik­ke kun klo­strets be­bo­e­re, men og­så gæ­ster på klo­stret og turi­ster i Aal­borg. Ha­ven blev re­stau­re­ret i 1905 af ar­ki­tekt og kon­ge­lig byg­nings­in­spek­tør Ha­ck Kamp­mann, men var helt frem til for halvan­det år si­den ik­ke til­gæn­ge­lig for offentligheden.

Det er me­get vig­tigt for os, at istand­s­æt­tel­sen af en så gam­mel byg­nings­mas­se – i ly­set af de na­tio­na­le og glo­ba­le kli­maud­for­drin­ger – sker på en kli­ma­ven­lig og mil­jø­rig­tig må­de, som kan bli­ve rol­lemo­del in­den for de fred­nings­mæs­si­ge rammer.

Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen – kloster­for­stan­der, Aal­borg Kloster

Da Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen og hans nu af­dø­de mand, Erik El­gaard Sø­ren­sen, blev for­stan­de­re, valg­te de at åb­ne for ad­gan­gen til den hid­ti­di­ge ‘hem­me­li­ge’ ha­ve, og i for­å­ret i år er der ta­get fat på en næn­som renovering.

”Vi har fun­det Ha­ck Kamp­manns ori­gi­nal­teg­nin­ger, der i de­tal­jer vi­ser blandt an­det be­plant­nin­gen, og tan­ken er, at vi nu kan la­ve en fuld­stæn­dig re­e­tab­le­ring af ha­ven, som den så ud på de gam­le teg­nin­ger. Vi for­ven­ter, at det kan bli­ve en kul­tur­hi­sto­risk per­le,” si­ger Flem­m­ing Møl­ler Mortensen.

Arbejde igangsættes i 2020

For Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har det ve­jet tungt, at de fem mil­li­o­ner kro­ner kan med­vir­ke til at gø­re Aal­borg Klo­ster me­re at­trak­tiv for bå­de nord­jy­der og ude­frakom­men­de turister.

”Aal­borg Klo­ster til­træk­ker med dets kul­tur­hi­sto­rie og pro­mi­nen­te byg­nings­værk et stort an­tal nord­jy­der, turi­ster og folk fra er­hvervs­bran­chen. Desvær­re har tal­let de se­ne­re år væ­ret be­græn­set på grund af sær­de­les umo­der­ne og neds­lid­te for­hold,” si­ger Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann, di­rek­tør i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, i en pressemeddelelse.

Ar­bej­det med at ret­te op på de umo­der­ne, neds­lid­te for­hold ven­tes igang­s­at næ­ste år. Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen for­ven­ter, at 1. hal­vår af 2020 skal bru­ges på at læg­ge en de­tal­je­ret tids­plan og ind­hen­te til­bud fra blandt an­dre hånd­vær­ke­re og an­lægs­gart­ne­re. Og går alt som for­ven­tet, star­ter sel­ve istand­s­æt­tel­sen i 2. hal­vår 2020 og fort­sæt­ter i 1. hal­vår 2021.

På Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds be­sty­rel­ses­mø­de den 6. de­cem­ber ud­del­te fon­den blandt an­det og­så pen­ge til Lou­i­si­a­na, som mod­ta­ger 6 mio. kr. til tre temaudstillinger.

Som et led i fon­dens nye stra­te­gi modt­og Co­pen­ha­gen Pho­to Festi­val kr. 400.000.

Der­u­d­over var der pen­ge til fle­re hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, bla. modt­og For­æl­der Fon­den 5,9 mio. kr. til ar­bej­det med ud­sat­te en­li­ge for­æl­dre og de­res børn.

Og Red Bar­net fik 4,4 mio. kr. til vi­de­re­ud­vik­ling af ind­sat­sen Plads til Alle.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer