Annoncespot_img

Novo Nordisk Fonden bevilger 200 mio. kr. til syriske flygtninge

Med tre partnerskabsbevillinger og en åben pulje uddeler Novo Nordisk Fonden mere end 200 mio. kr. til syriske flygtninge i Jordan.

Abdul Aziz (foto: Dansk Flygtningehjælp)
No­vo Nor­disk Fon­den ind­går sam­ar­bej­der med tre or­ga­ni­sa­tio­ner på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de om en lang­sig­tet ind­sats for at ska­be et bed­re liv for sy­risk flygt­nin­ge i Jor­dan. Ind­sat­sen vil ha­ve et sær­ligt fo­kus på ud­dan­nel­se af børn og un­ge (fo­to: Dansk Flygtningehjælp).

No­vo Nor­disk Fon­den har ind­gå­et part­ner­ska­ber med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, Uni­cef og Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion om tre lang­sig­te­de pro­jek­ter, der skal bi­dra­ge til at ska­be bed­re mu­lig­he­der og frem­tids­ud­sig­ter for sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jordan.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Part­ner­ska­ber­ne skal dels bi­dra­ge til at styr­ke un­ge flygt­nin­ges kom­pe­ten­cer og dels med­vir­ke til fore­byg­gel­se og be­hand­ling af sygdomme.

I det stør­ste pro­jekt til 120 mio. kr. ind­går fon­den part­ner­skab med Dan­ske Flygt­nin­ge­hjælp. Det gen­nem­fø­res i et sam­ar­bej­de mel­lem myn­dig­he­der­ne i Jor­dan samt en ræk­ke lo­ka­le part­ne­re med er­fa­ring i at støt­te sy­ri­ske flygt­nin­ge og an­dre ud­sat­te un­ge uden for arbejdsmarkedet.

Må­let med pro­jek­tet er bl.a. at styr­ke flygt­nin­ge­nes selv­stæn­dig­hed, hvil­ket bl.a. skal ske gen­nem ud­dan­nel­se og ud­vik­ling af kom­pe­ten­cer, der ef­ter­spør­ges på arbejdsmarkedet.
”Un­ge har en utro­lig ev­ne til at be­va­re håb og gåpå­mod, og de un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan er in­gen und­ta­gel­se. Jeg er me­get im­po­ne­ret over det sto­re ar­bej­de, vo­res part­ne­re har lagt i at ska­be det­te pro­jekt, som vil for­bed­re de un­ge flygt­nin­ges mu­lig­hed for at re­a­li­se­re de­res håb og drøm­me,” ud­ta­ler Han­na Li­ne Jakob­sen, chef for No­vo Nor­disk Fon­dens so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de i pressemeddelelsen.

Flere børn i skole

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ger li­ge­le­des godt 19,9 mio. kr. til Uni­cef til fort­sæt­tel­se og vi­de­re­ud­vik­ling af or­ga­ni­sa­tio­nens Ma­ka­ni-cen­tre, hvor man ar­bej­der med en in­te­gre­ret til­gang til børns ud­vik­ling med plads til leg og læ­ring – og hvor der og­så er fo­kus på be­ar­bejd­ning af børns trau­mer og be­skyt­tel­se af de­res ret­tig­he­der. Cen­tre­ne til­by­der helt kon­kret sy­ri­ske flygt­nin­gebørn og un­ge samt an­dre un­ge i Jor­dan, som er på­vir­ket af kon­flik­ten i Sy­ri­en, støt­te til bl.a. at læ­se, skri­ve og reg­ne og lek­tie­hjælp til dem, der går i sko­le, op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den, som med støt­ten øn­sker at bi­dra­ge til, at end­nu fle­re børn går i skole.

”For­må­let med vo­res be­vil­ling er at styr­ke læ­ring og ud­dan­nel­ses­pa­rat­hed blandt de un­ge flygt­nin­ge i Jor­dan. Gen­nem part­ner­skab med Uni­cef øn­sker vi at bi­dra­ge til, at fle­re un­ge får mu­lig­hed for at læ­re og ud­dan­ne sig og på sigt bli­ve selv­for­sør­gen­de og bi­dra­ge po­si­tivt til de­res lo­kal­sam­fund og der­ved øge de­res mu­lig­he­der for at ska­be sig et godt liv,” si­ger Han­na Li­ne Jakobsen.

Det tred­je part­ner­skabs­be­vil­ling er på sund­heds­om­rå­det hvor No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ger 25 mio. kr. til Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion til at støt­te kam­pen mod ik­ke-smit­som­me syg­dom­me i Jor­dan. Det skal ske gen­nem ud­vik­ling af lan­dets før­ste plan for at in­te­gre­re ik­ke-smit­som­me syg­dom­me i den over­ord­ne­de hu­ma­ni­tæ­re indsats.

Må­let er at re­du­ce­re byr­den fra ik­ke-smit­som­me syg­dom­me, her­un­der sær­ligt di­a­be­tes og for­hø­jet blod­tryk, blandt flygt­nin­ge og an­dre sår­ba­re grup­per i Jor­dan, op­ly­ser fon­den i pressemeddelelsen.

En­de­lig ud­by­der fon­den en åben pul­je på 40 mio. kr., som kan sø­ges af eg­ne­de or­ga­ni­sa­tio­ner i for­å­ret 2020. Ram­mer og an­søg­nings­kri­te­ri­er­ne for den pul­je er dog end­nu ik­ke fastlagt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer