Annoncespot_img

Årets mest læste historier 2019

I sidste udgave af Fundats inden jul har vi kigget tilbage på nogle af årets tophistorier. Blandt de mest populære artikler er nogle af dem, der handler om vores egne opgørelser og undersøgelser om fondssektoren. Desuden handler flere af dem om fondenes strategiske og taktiske bestræbelser på at skabe stabile samfundsforandringer for pengene.

Top 10 (2019)

– – –
Højesteret
Pro­fes­sor: Hø­jeste­rets dom om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond sen­der sig­nal til rå­d­gi­ve­re og bestyrelser

10 I for­å­ret faldt den læn­ge ven­te­de hø­jeste­rets­dom i prin­cipsa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond. Dom­men var en let­tel­se for man­ge fonds­be­sty­rel­ser, for­di den slår fast, at fon­de­ne ik­ke har pligt til at fo­re­ta­ge ma­te­ma­tisk li­ge­lig for­de­ling af ud­de­lin­ger­ne til for­mål, der er li­ge­stil­le­de i fun­dat­sen. Men det var og­så en løf­tet pe­ge­fin­ger til be­sty­rel­ser­ne om at ned­fæl­de rig­tig go­de ar­gu­men­ter, hvis man væl­ger at for­for­de­le en­kel­te uddelingsformål.

– – –
Små og store fonde
Ny fonds­a­na­ly­se: Små fon­de styr­ker det lo­ka­le Danmark

9Fon­de i det lo­ka­le Dan­mark er et til­ba­ge­ven­den­de te­ma i Fun­dats’ spal­ter. Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter dyk­ke­de i år et par spa­destik dy­be­re ned i Dan­marks Sta­ti­stiks fondstal og frem­lag­de ny vi­den, som yder­li­ge­re un­der­stre­ger, at de man­ge små og mel­lem­sto­re fon­de har stor be­tyd­ning for bl.a. kul­tur og lo­kal sam­men­hængs­kraft i he­le lan­det. En po­in­te som og­så blev be­kræf­tet af for­man­den for Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd, St­ef­fen Damsgaard.

– – –
Sten Scheibye (foto: Industriens Fond)
Sten Schei­bye fra blandt an­det In­du­stri­ens Fond og Knud Høj­gaards Fond var én af del­ta­ger­ne i in­ter­view­se­ri­en 'Top­le­del­se i fondssektoren'.

8 Top­le­del­se i fonds­sek­to­ren. I in­ter­view­se­ri­en med en ræk­ke frem­træ­den­de be­sty­rel­ses­for­mænd stil­le­de vi skar­pt på nog­le af de le­del­ses­mæs­si­ge over­vej­el­ser, som er ka­rak­te­ri­sti­ske for top­le­del­se i fonds­sek­to­ren – ek­sem­pel­vis spørgs­mål om god fonds­le­del­se, ud­de­lings­pri­o­ri­te­rin­ger og for­hol­det til er­hvervs­drif­ten i fondskoncernen.

– – –
Winnie Liljeborg, stifter af Liljeborgfonden
Usik­ker­hed om ny lov får Win­nie Lil­je­borg til at øge fond­s­ka­pi­tal markant

7Medstif­ter af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora, Win­nie Lil­je­borg, slog for al­vor sit navn fast i den filan­tro­pi­ske fonds­sek­tor i år. I for­å­ret be­slut­te­de hun at til­fø­re den kun et år gam­le Lil­je­borg Fon­den yder­li­ge­re 350 mio. kr. fra sin per­son­li­ge for­mue. Et halvt år ef­ter frem­lag­de skat­te­mi­ni­ste­ren en ny mo­del for over­dra­gel­se af ak­ti­ver til en er­hvervs­dri­ven­de fond. Mi­ni­ste­ri­ets em­beds­folk hav­de dog ud­for­met mo­del­len, så den stred imod bå­de eks­per­ters an­be­fa­lin­ger og de po­li­ti­ske in­ten­tio­ner. Som føl­ge af den­ne for­ø­ge­de po­li­ti­ske ri­si­ko be­slut­te­de Win­nie Lil­je­borg i ok­to­ber må­ned straks at do­ne­re ek­stra 600 mio. kr. til fon­den, in­den evt. nye reg­ler kun­ne for­hin­dre hen­des am­bi­tio­ner om ska­be et end­nu stær­ke­re fun­da­ment for fon­dens filan­tro­pi­ske arbejde.

– – –
Nordea-fonden – inspirationsseminar (foto: Søren Svendsen)
For­ank­rings­se­mi­nar: Så­dan gi­ver du pro­jek­tet liv

6 Hvor­dan sik­rer man liv i pro­jek­ter­ne ef­ter fon­de­nes pen­ge er brugt? Det var et af de cen­tra­le spørgs­mål, da Nor­dea-fon­den sat­te fo­kus på for­ank­ring til et vel­be­søgt in­spira­tions­se­mi­nar. Om­kring 125 del­ta­ge­re fra me­re end 90 pro­jek­ter, som Nor­dea-fon­den har støt­tet, var mødt frem for at ud­veks­le er­fa­rin­ger. ”Hvor­for al den snak om for­ank­ring? Det er for­di, vi sy­nes, at det ar­bej­de, som lig­ger ef­ter pen­ge­ne er delt ud til je­res fan­ta­sti­ske pro­jek­ter, er ual­min­de­ligt vig­tigt. Nær­mest vig­ti­ge­re end at de­le pen­ge­ne ud,” sag­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann Andersen.

– – –
Flere ansatte i fondsverdenen
Fon­de­ne an­sæt­ter sta­dig fle­re medarbejdere

5 Top­pen af fonds­sek­to­ren an­sæt­ter sta­dig fle­re me­d­ar­bej­de­re. På fi­re år er an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re i fon­de­ne ste­get med ca. 32 pct. Det vi­ste vo­res gen­nem­gang af me­d­ar­bej­de­ran­tal­let i 60 fon­de med eg­ne se­kre­ta­ri­a­ter.

– – –
Sine Egede, Bikubenfonden
Bi­ku­ben­fon­den ef­ter eva­lu­e­ring: Ny an­søg­nings­pro­ces er ver­sion 0.1

4Bi­ku­ben­fon­den gjor­de sta­tus over sin nye an­søg­nings­pro­ces, hvor fon­den be­der an­sø­ger­fel­tet om at de­fi­ne­re pro­ble­mer på bag­grund af et de­ba­top­læg. ”Of­te hand­ler fonds­ar­bej­de om, at nog­le an­søg­nin­ger bli­ver vur­de­ret. Nu byt­ter vi om på rol­ler­ne og lyt­ter til, hvor­dan vi må­ske kan gø­re vo­res ar­bej­de bed­re," sag­de Si­ne Ege­de, chef for det so­ci­a­le om­rå­de i Bikubenfonden.

– – –
Gns. honorar pr. bestyrelsesmedlem
Så­dan ho­no­re­res er­hvervs­fon­de­nes bestyrelser

3Ho­nora­rer, le­del­ses­ve­der­lag og me­d­ar­bej­der­løn­nin­ger er gan­ske po­pu­læ­re em­ner, som hel­ler ik­ke Fun­dats hol­der sig for god til at be­ly­se. I den­ne un­der­sø­gel­se sam­men­lig­ne­de vi be­sty­rel­ses­ho­nora­rer­ne blandt de stør­ste er­hvervs­fon­de, som føl­ger an­be­fa­lin­gen i God Fonds­le­del­se om net­op at op­ly­se be­sty­rel­sens vederlag.

– – –
Flemming Besenbacher (foto: Jeanette Frank Nielsen)
Dan­marks æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fond ved­ta­ger sin før­ste strategi

2 Un­der over­skrif­ten ‘Vi bryg­ger vi­den for en op­lyst frem­tid’ vedt­og be­sty­rel­sen i Dan­marks æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fond, Carls­berg­fon­det, for før­ste gang en egent­lig stra­te­gi for fon­dens vir­ke. ”Der har væ­ret et øn­ske i be­sty­rel­sen om at bli­ve end­nu me­re ty­de­li­ge og struk­tu­re­re­de i må­den, som Carls­berg­fon­det i de kom­men­de fem år plan­læg­ger at le­ve op til vo­res for­mål om at bryg­ge vi­den for en op­lyst frem­tid,” sag­de be­sty­rel­ses­for­mand, Flem­m­ing Besenbacher.

– – –
Nye erhvervsfonde 2018
Over­blik: Dis­se er­hvervs­fon­de blev stif­tet i 2018

1 På grund af be­skat­nings­reg­ler­ne har det i man­ge år ik­ke væ­ret kom­men­de er­hvervs­k­leno­di­er, der har lig­get til grund for stif­tel­sen af nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men der bli­ver al­li­ge­vel skabt nye er­hvervs­fon­de. I star­ten af året gen­nem­gik vi fonds­for­må­le­ne i de 28 fon­de, der var duk­ket op på land­kor­tet i lø­bet af 2017. Dét blev årets me­ste læ­ste historie.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer